Ισχυρή κοινωνικά τοπική αυτοδιοίκηση και ουσιαστικά εποπτευόμενες ΜΚΟ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

Sharing is caring!

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΓΝΟΊΑ ΝΌΜΟΥ στους ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ στους Δημάρχους για θέματα που χειρίζονται τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα .

Αυτό το ισχυριζόμαστε γιατί ο Δήμαρχος Καλαμάτας σε δύο (!) προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ήρθε το θέμα προς συζήτηση, δήλωσε άγνοια θέματος και ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες.

Το Ίδρυμα Άπορων Ανιάτων “η Στέγη της Εκκλησίας” που λειτουργεί στην Καλαμάτα παρουσίασε 2,7 εκατομμύρια προϋπολογισμό το 2019, με έσοδα από κρατικούς πόρους κυρίως χωρίς να έχει το ίδιο νομική υποχρέωση αναρτήσεων στο Διαύγεια .

Ζητήσαμε απελευθέρωση των “ομήρων” – δήθεν εκπροσώπων του Δήμου και οι δύο είναι εξαρτημένοι εργασιακά του δήμου του προέδρου του ιδρύματος και ζητήσαμε να οριστούν νέοι εκπρόσωποι του Δήμου , είτε αιρετοί , είτε πολίτες οι οποίοι να έχουν την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό του παραπάνω ιδρύματος, πού εγκρίθηκε στις 19 Μάρτη του 2019, ο Δήμος Καλαμάτας διορίζει τα δύο από τα πέντε μέλη του ΔΣ του συγκεκριμένου ιδρύματος. Τα άλλα τρία μέλη είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μεσσηνίας (Θέση Προέδρου) και άλλα δύο μέλη πού διορίζονται από τον Σύλλογο προστασίας Απόρων Ανιάτων “Η Στέγη της Εκκλησίας”

Το “εγκρίνεται” του δημάρχου που αναρτάται στο Διαύγεια του Δήμου ως δήθεν πράξη διαφάνειας πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μετά από γνωμοδότηση της οικονομικής επιτροπής και των οικονομικών δημοτικών υπηρεσιών.

Υπάρχουν δύο άμεσα σχετιζόμενες ονοματολογικά οντότητες. Το Ίδρυμα είναι τύπου ΜΚΟ και ο Σύλλογος προστασίας Απόρων Ανιάτων “Η Στέγη της Εκκλησίας” είναι τύπου σωματείου που εμφανίζει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό του 2019 . Επίσης και αυτός ο δεύτερος εγκρίνεται με ανάρτηση στο Διαύγεια από τον Δήμαρχο , ως “συνέχεια” αρμοδιότητας του προηγούμενου θεσμού του νομάρχη . Και οι δύο αναρτήσεις είναι ουσιαστικά μονολεκτικές ,μικρότερες δεν γίνεται και χωρίς νομική θεσμική υποχρέωση να είναι τόσο λακωνικές, με μόλις δύο αριθμούς Έσοδα Έξοδα ενώ υπάρχουν ακίνητα τραπεζικές καταθέσεις κλπ.Αναλυτικός προϋπολογισμός προφανώς υπάρχει.

Επίσης υπάρχει και τρίτη οντότητα ο ‘’Σύλλογος Προστασίας Απόρων Ψυχοπαθών Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’ που παρουσιάζει τα εξής
αποτελέσματα
ΕΣΟΔΑ: 762.100,00 € ΕΞΟΔΑ : 762.100,00 €

Ζητάμε ως άμεσο μέτρο νομοθετική πρωτοβουλία , από τα πολιτικά κόμματα, ώστε να υποχρεωθούν σε αναρτήσεις στο Διαύγεια όσοι διαχειρίζονται κρατικούς πόρους ΕΟΠΥΥ και έχουν αντικείμενο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με επιχορηγήσεις και κοινωνικούς πόρους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, διεκδικεί από την κεντρική πολιτεία την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής , ως τοπικό κράτος, μαζί με την ουσιαστική εποπτεία και έλεγχο σε όσους φορείς αναμειγνύονται με ανάλογο αντικείμενο.
Προφανώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι σε άλλη πορεία από τη δράση ορισμένων ΜΚΟ ιδιαίτερα όταν οι κοινωνικές υποδομές τέτοιου είδους αποτελούν καταφύγιο για οικογένειες που έχουν να χειριστούν τέτοια σοβαρά θέματα.
Άρα η δημιουργία τέτοιων δομών ή συνεργασία σε αυτή τη βάση με υπάρχουσες , χωρίς στείρους ανταγωνισμούς και σε όφελος των κοινωνικών θεμάτων που χρειάζονται ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις πρέπει να είναι πολιτική επιδίωξη της νέας αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού η οποία σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά στη χώρα μας.

ΑΔΑ: 6Ζ8ΚΩΕΕ-Ρ1Η – Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ιδρύματος με την επωνυμία ‘‘Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’. Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2019 14:28:13 Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: 9Ρ06ΩΕΕ-ΝΨ5 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ιδρύματος με την επωνυμία ‘‘Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’. Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2019 14:32:41 Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΩΤ4ΕΩΕΕ-Ε9Ο – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία ‘’Σύλλογος Προστασίας Απόρων Ανιάτων Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’. Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2019 13:43:21 Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: 63ΝΣΩΕΕ-ΘΔΒ – Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία ’’Σύλλογος Προστασίας Απόρων Ανιάτων Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’. Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2019 13:49:55 Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΨΖΧΥΩΕΕ-ΝΝΗ – Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία ‘’Σύλλογος Προστασίας Απόρων Ψυχοπαθών Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’. Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2019 13:54:08 Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΩΣΣΞΩΕΕ-ΠΣΩ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία ‘’Σύλλογος Προστασίας Απόρων Ψυχοπαθών-Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’. Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2019 13:57:25 Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: 6ΓΜ8ΩΕΕ-ΜΩΣ – Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Σωματείου με την επωνυμία ‘‘ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ’’. Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2019 13:36:50 Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΩΟΩΝ7Λ1-ΒΦ6 – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/06/2015 10:52:51 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: 75ΘΧΩΕΕ-ΞΔ1 – Απόφαση Ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.Φ.Η. – Μ.Κ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2014 11:15:36 Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΩΕΕ-9ΙΠ – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Μ. Φ. Η. – Μ. Κ. «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ>>. Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/10/2013 12:46:50 Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΩΛΝΓ7Λ1-ΠΓΓ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/09/2014 13:30:53 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥ17Λ1-Χ5Λ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/06/2014 11:32:09 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΕΕ-Ε48 – Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Μ. Φ. Η. – Μ. Κ. “Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2011 09:11:54 Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΩΞ4ΔΩΕΕ-ΞΗΖ – Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων “Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ”: του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Α Π Ο Φ ΣΗ Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2017 11:32:39 Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Θεματικές: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΑΔΑ: ΩΠΙΟ7Λ1-ΩΘ3 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018) Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/02/2019 12:35:31 Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΔΑ: 7ΕΜΒ7Λ1-ΕΧΝ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.-Μ.Κ.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ” Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2015 13:46:49 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: 6Ζ8ΚΩΕΕ-Ρ1Η – Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ιδρύματος με την επωνυμία ‘‘Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’. ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ ”Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 333 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2019 14:28:13 Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: 9Ρ06ΩΕΕ-ΝΨ5 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ιδρύματος με την επωνυμία ‘‘Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’. ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ ”Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 333 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2019 14:32:41 Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΩΤ4ΕΩΕΕ-Ε9Ο – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία ‘’Σύλλογος Προστασίας Απόρων Ανιάτων Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’. ΠΡΟΣ : Σύλλογο Προστασίας Απόρων Ανιάτων Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Λακωνικής 333 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2019 13:43:21 Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: 63ΝΣΩΕΕ-ΘΔΒ – Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία ’’Σύλλογος Προστασίας Απόρων Ανιάτων Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ’’. .: 14939/12-04-19) ΠΡΟΣ : Σύλλογο Προστασίας Απόρων Ανιάτων Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Λακωνικής 333 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2019 13:49:55 Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: Β4ΜΕ7Λ1-3ΦΒ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 50/2012 Αριθμός Απόφασης 1867 41ο Θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της ΠΕ Μεσσηνίας οικ. έτους 2012, για την πληρωμή νοσηλείων-τροφείων του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας» για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2012. Π.Ε. Μεσσηνίας Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2012 08:52:54 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεματικές: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΑΔΑ: 7ΑΗ57Λ1-ΕΔ4 – ΧΕΠ 03478/2018 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/09/2018 09:25:22 Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΔΑ: ΨΗΣΩ4690ΒΦ-ΚΩΛ – Δ.Σ. 05/08.03.2019 ΘΕΜΑ 18 << Επί της με αρ. πρωτ. 1721/28.01.2019 αίτησης του κ. Νικολόπουλου Βασιλείου νοσηλευτή στο Άσυλο Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» της Καλαμάτας, σχετικά με την διανομή ερωτηματολογίων στο Νοσηλευτικό προσωπικό της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, για εκπόνηση της Διπλωματικής του Εργασίας.>> του κ. Νικολόπουλου Βασιλείου νοσηλευτή στο Άσυλο Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» της Καλαμάτας, σχετικά Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2019 10:34:22 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεματικές: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΑ: 6ΦΠΕ7Λ1-69Ν – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ” ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2019 15:09:17 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΔΑ: 6ΣΒΤ7Λ1-4ΘΩ – Επιχορήγηση προνοιακών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019 : ” Η Στέγη της Εκκλησίας: ” Η Στέγη της Εκκλησίας”.” Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 6. Την αριθμ. 240466/58939/04.9.2019 απόφαση Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2019 13:09:48 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΔΑ: 6Τ7Ζ7Λ1-29Υ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΣΤΕΓΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017 11:56:28 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΔΑ: 6Ε9ΡΟΡ0Χ-63Τ – «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/08/2019 13:57:40 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεματικές: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...