Συνεργασίες ΟΤΑ στο εξωτερικό

Sharing is caring!

: Απαιτείται προηγούμενη έγκριση Διυπουργικής Επιτροπής

23/1/2020

Το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται πριν την υλοποίηση διεθνών δράσεων και συνεργασιών των Δήμων και των Περιφερειών (όπως οι αδελφοποιήσεις ή πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις), επισημαίνει Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη στις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές.

Ο AIRETOS υπογραμμίζει στους νέους Αιρετούς που ανέλαβαν καθήκοντα το Σεπτέμβριο, ότι πρόκειται για ζήτημα σημαντικό, καθώς στην πράξη διαχρονικάέχουν συζητηθεί περιπτώσειςΔημάρχων οι οποίοιείτε όντως αγνοούσαν είτε,μπροστά στην ευκαιρία επικοινωνιακής προβολής (φωτογραφήσεις, ταξίδια στο εξωτερικό,κλπ),“ξεχνούσαν”το θεσμικό πλαίσιοπερί προηγούμενης έγκρισης Διυπουργικής Επιτροπής.  Το ζήτημα μπορεί να αξιοποιηθεί ως χρήσιμο εργαλείο ελέγχου και για τις Παρατάξεις της αντιπολίτευσης, που με αφορμή σχετικές δαπάνες (π.χ. της μετακίνησης, των εθιμοτυπικών δώρων, του πλήθους συνοδών συνεργατώνκλπ), θα μπορούσαν να μην περιορίζονται στη συνήθη κριτική περί ύψους δαπανών, αλλά να επεκτείνονται στο εάν τηρήθηκε η νομοθεσία που αναλυτικά εξηγεί η Εγκύκλιος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.219-220 του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006) και τις όμοιες των αρ.96, 101, 202 και 203 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αντιστοίχως συνεργάζονται με ΟΤΑ, καθώς και με λοιπούς Φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή ΔίκτυαΠόλεων και Περιφερειών, αδελφοποιήσεις πόλεων (μόνον οι Δήμοι), σε ευρωπαϊκά και διεθνή Προγράμματα,πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και συμφωνίες για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, σύμφωνα με τα αρ.108-114 του ν.4483/2017, οι ΟΤΑ της Χώρας μας συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας για την προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας και συνοχής.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι για τη συμβατότητα όλων των ανωτέρω δράσεων των Δήμων και των Περιφερειών με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής της παρ.2β του αρ.4 του ν.3345/2005 ως ισχύει, που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (μόνο στην περίπτωση συζήτησης θεμάτων των ΕΟΕΣ) και των Ενώσεων των ΟΤΑ (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ).

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων των Δήμων και Περιφερειών προς την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγησητης σχετικής σύμφωνης γνώμης, οφείλει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ι] Κάθε πρόταση Δήμου ή Περιφέρειας για τη συμμετοχή τους σε μια μορφές συνεργασίας που αναλυτικά περιγράφει η Εγκύκλιος, κρίνεται σκόπιμο να συνοδεύεται από Απόφαση του οικείου Συμβουλίου ή συλλογικού οργάνου (αν αφορά Νομικό τους Πρόσωπο).

ΙΙ]Η Απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Η αιτιολογία της Απόφασης πρέπει να αποτυπώνει με αναλυτικό τρόπο την προστιθέμενη αξία και τους τομείς της εν λόγω συνεργασίας με τον αλλοδαπό Οργανισμό ή Φορέα της αλλοδαπής, τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τις προβλεπόμενες δαπάνες και να συνοδεύεται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια από στοιχεία για τον αντίστοιχο Οργανισμό ή Φορέα με τον οποίο υπάρχει η βούληση συνεργασίας ή του Δικτύου στο οποίο προτίθεται να συμμετάσχει.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των αδελφοποιήσεων πόλεων, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι αδελφοποιήσεις δεν αποτελούν την απαρχή μιας συνεργασίας μεταξύ δύο ΟΤΑ, αλλά την απόληξη μακροχρόνιων ανταλλαγών και κοινών πρωτοβουλιών.

ΙΙΙ] Η απόφαση των οικείων Συμβουλίων, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποστέλλεται, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, άμεσα και έγκαιρα στη Γραμματεία της τριμελούς Επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων), πριν την πραγματοποίηση τωνπρογραμματισμένων διεθνών εκδηλώσεων ή την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας. Τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου, προ της χορήγησης της αιτούμενης σύμφωνης γνώμης, να καταστεί δυνατή ενδεχόμενη επικοινωνία των μελών της Επιτροπής με τους ενδιαφερόμενους Φορείς για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων και οδηγιών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή δεν θα εξετάζει αίτημα που αποστέλλεται στη Γραμματεία της καθυστερημένα ή συνοδευόμενο από ελλιπή στοιχεία.

IV]Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα πως η συμμετοχή τυχόν ενδιαφερομένου ημεδαπού Δήμου ή/και Περιφέρειας σε διεθνείς συνεργασίες δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές, ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ή ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή γενικής πολιτικής της χώρας, με απόφασή της δύναται να απορρίψει το σχετικό αίτημα.

V]Μετά τη λήψη της σύμφωνης γνώμης και την υλοποίηση της προτεινόμενης συνεργασίας, οι εμπλεκόμενοι Δήμοι και Περιφέρειες, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του σχετικού μητρώου της Επιτροπής με τις εγκριθείσες πρωτοβουλίες, οφείλουννα μεριμνούν για την αποστολή στην Επιτροπή των σχετικών εγγράφων (π.χ. τελικά κείμενα συμφωνιών ή πρωτοκόλλων αδελφοποίησης).

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε την αριθμ.2/21.1.2020 Εγκύκλιο από ΕΔΩ

202000

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...