αιφνιδιαστικά χωρις δημόσια διαβούλευση

Sharing is caring!

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι αλλαγές που επιφέρει η Κυβέρνηση σε κομβικές παραμέτρους της διοίκησης και λειτουργίας των Δήμων και Περιφερειών.

Tα μεσάνυχτα προς το ξημέρωμα της 10ης Οκτωβρίου, κατατέθηκε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο 213 άρθρων πολλών Υπουργείων, που μαζί με τις συνοδευτικές του Εκθέσεις φθάνει τις 787 σελίδες, με τη συζήτησή του στις συναρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές να ξεκινά τροχάδην,ήδη σήμερα 11 Οκτωβρίου στις 11.30.

Το Κεφάλαιο Ε’«Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» του Μέρους ΚΑ’, ήτοι τα άρθρα 178 έως και 188, περιλαμβάνουν διατάξεις μείζονος αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος, τόσο για τους Αιρετούς όσο και για τους εργαζομένους της Αυτοδιοίκησης.

Υπογραμμίζεται ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ κατατέθηκαν προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευσή τους.

Αλλάζει ο ορισμός Διοικήσεων Νομικών Προσώπων ΟΤΑ !

Παύουν τις ποινικές-πειθαρχικές διώξεις Αιρετών για συνεδριάσεις δια περιφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σελ.204/ 238

Αρθρο 178

Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Ειδικά για τη δημοτική περίοδο των αρχών που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019, ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντιδημάρχων που είχαν ορισθεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).».

β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:

«10. Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.».

γ. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά πρωτόδικης απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και του δήμου.».

δ. Στην υποπερίπτωση vi. της περίπτωσης κ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 μετά τη φράση «των ισολογισμών,» προστίθεται η φράση «των απολογισμών,».2. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 169 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.».

β. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά πρωτόδικης απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και της περιφέρειας.».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από

τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα μέλος. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019, θεωρούνται νόμιμες.».

4. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), τροποποιείται, ως εξής:

«1. Η συγχώνευση δημοτικών νομικών προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο, συναφούς σκοπού, γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), τροποποιείται, ως εξής:

«3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 179

Αντικατάσταση του άρθρου 61 ν. 3979/2011 (Α’ 138)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εζής·

«Άρθρο 61

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού

1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.».

Άρθρο 180

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α’ 217), αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 13

Τιμητική πολιτογράφηση

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, τηρουμένων των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ανεξαρτήτως της συνδομής των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 5, καθώς και αυτών των άρθρων 6 έως και 8 του παρόντος, αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται, για την εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος βεβαίωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5.».

Αρθρο 181

Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων

Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), εφόσον δεν έχει συντελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται ατελώς, ύστερα από αίτημα του αρμόδιου δήμου, στα οικεία άμισθα ή έμμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 182

Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275 και 417 -426 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Άρθρο 183

Αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης και λοιπά έξοδα αιρετών

Το άρθρο 184 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 184

Αποζημιώσεις – Δαπάνες μετακίνησης – Λοιπά έξοδα

1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της περιφέρειας ή της έδρας της περιφερειακής ενότητας στην οποία εκλέχτηκαν, για εκτέλεση υπηρεσίας μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και κατά παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να μετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

2. Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλονται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 95).

3. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι αντιπεριφερειάρχες δικαιούνται τις δαπάνες μετακίνησης της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών, καθώς και για μετακίνηση στην έδρα της περιφέρειας ή στην έδρα των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της ίδιας περιφέρειας ή εκτός περιφέρειας, για εκτέλεση υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό των δαπανών του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας.

4. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας αποζημίωσης του περιφερειάρχη.».

Αρθρο 184

Καταβολές χρηματοδοτήσεων από επενδυτικά δάνεια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων του ν. 4509/2017 (Α’ 201)

Οι χρηματοδοτήσεις δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα επενδυτικά δάνεια και τα ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων που προβλέπονται στα άρθρα 69, 70 και 71 του ν. 4509/2017, δεν κατάσχονται στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Άρθρο 185

Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».

3. Αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νομιμότητας. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικούς σχετιζόμενα με την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού έως τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ποινική ή πειθαρχική δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου.

Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόμενους στην απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου ή τους νόμιμους

αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.».

Άρθρο 186

Βαθμολόγηση κριτηρίων του ν. 2190/1994 (Α’ 28)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β. της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων ΟΤΑ, ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων ΟΤΑ, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.».

Άρθρο 187

Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων

1. Για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), εφόσον η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό ή καλύπτεται από επιχορήγηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Διατηρούνται σε ισχύ οι εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (στ), (η), (θ), (ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ), (ιθ), (κ), (κα) και (κε) της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

3. Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:

i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις (3) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν,

ϋ)οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν.2190/1994 και 212 του ν. 3584/2007,

iii) το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/2007,

iv) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά προβλεπόμενους στην παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 λόγους, σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθετούνται από αυτό, καταργείται.

Άρθρο 188

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δημοτικών ΕπιχειρήσεωνΎδρευσης Αποχέτευσης

Στο άρθρο 7 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) η υπάρχουσα παράγραφος 8 αναριθμείται σε 9 και προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής :

8. α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.15 του ν.2307/1995 (Α’ 113), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος. 

γ. Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.».

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...