ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕων

Sharing is caring!

ΕΦΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΣΗΜΕΙΑ :

  • Έσοδα και δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών.
  • Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων
  • Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων
  • Όρια χρηματοδότησης
  • Διαχείριση οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων
  • Βιβλία εσόδων και εξόδων
  • Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών. 

 Οι συνδυασμοί που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138), στην τήρηση ειδικού βιβλίου στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική περίοδο.  Το βιβλίο εσόδων – εξόδων θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.  Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 9 του ανωτέρω νόμου, οι συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα.   Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων – εξόδων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παρ. 1 τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχει θεωρηθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Α. Έσοδα και δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών.

1. Έσοδα είναι τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων (άρθρο116 Ν.4604/2019) .

2. Η δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, τα ποσά που δαπανούν για την προετοιμασία και διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, όπως αυτά προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασμούς, που αποτιμώνται σε χρήμα.

 Σε αυτή την κατηγορία της έμμεσης οικονομικής ενίσχυσης, περιλαμβάνεται η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα αγαθών ή υπηρεσιών που αφορούν,  π.χ τη χρήση από τους συνδυασμούς ακινήτων ως εκλογικών κέντρων, την έκδοση φυλλαδίων και τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή τους, την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σε διαδικτυακούς τόπους κ.ο.κ. Για τον καθορισμό των κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία θα σας αποσταλεί.

3. Τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών διακινούνται,ΜΟΝΟ μέσω ειδικών λογαριασμών, που τηρούνται σε τράπεζες.

Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψηφίου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή. Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται, εφόσον υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων στο όνομα των οποίων τηρούνται. Σε κάθε κατάθεση από φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει ο καταθέτης υπεύθυνη δήλωση του επικεφαλής η του διαχειριστή ότι αποδέχεται την κατάθεση.

* Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, με ευθύνη της τράπεζας, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη.

* Το ύψος της κατάθεσης δεν μπορεί να υπερβεί το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασμών.

4. Οι συνδυασμοί μπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων, (διπλότυπες αποδείξεις, (ΟΧΙ ΚΟΥΠΟΝΙΑ). Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθμείται και θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του οικείου δήμου, στο στέλεχος δε αυτού αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται.

*Η διάθεση γίνεται υπό τον περιορισμό ότι η συνολική είσπραξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για το συνδυασμό.

5. Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή του νόμου είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.

Β. Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων

1. Έσοδα των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφε­ρειακών και δημοτικών συμβούλων, είναι οι εισφορές φυσικών προσώπων που καταβάλλονται σε αυτούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις αντίστοι­χες ανάγκες.

2. Δαπάνες των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περι­φερειακών και δημοτικών συμβούλων, είναι τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογι­κής περιόδου, για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, για την ηλεκτρονική επικοινωνία, την παροχή σχετικών υπηρεσιών, από τρίτους, καθώς και η αξία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων προς τους υποψηφίους.

3. Τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων των προη­γούμενων παραγράφων διακινούνται, μέσω ειδικών τρα­πεζικών λογαριασμών, όπως και για τους συνδυασμούς

4. Ο καθορισμός των αποτιμώμενων σε χρήμα παρο­χών και διευκολύνσεων των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας αποτίμησης τους γίνεται όπως και για τους συνδυασμούς.

* η συνολική είσπραξη δεν μπο­ρεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του ανώτατου επι­τρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφί­ους.

Γ. Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων

1. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συν­δυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβού­λους από:

α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες δήμων, για ποσό ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επι­κεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα (10) η­μερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α’ ).

β. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες παντός είδους Μέσων ενημέρωσης καθώς και από συ­ζύγους και κατιόντες αυτών.

γ. Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.

2. Δεν είναι δυνατή η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων.

3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης ή άλλων παροχών, κατά παράβαση του νόμου τιμω­ρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) τοσο οι παρέχοντες καθώς οι διαχειριστές των περιφερειακών και δημοτικών συνδυα­σμών ή οι υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι, κα­θώς και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εφόσον, μέχρι την παραμονή των εκλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και απο­δέχτηκαν την κατάθεση.

Δ. Όρια χρηματοδότησης

1. Η χρηματοδότηση συνδυασμών, από το ίδιο πρόσω­πο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

2. Η χρηματοδότηση υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσω­πο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακο­σίων (500) ευρώ.

* Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω χρηματοδοτήσεων, ο χρηματοδότης τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

* Με πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ μέ­χρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ τιμωρούνται και οι υ­πεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασμών, καθώς και οι επικεφαλής των συνδυασμών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι γνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, με γραπτή δήλωση τους για τη χρηματοδότηση.

Ε. Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων

Περιφέρειες

1α. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δα­πανών των συνδυασμών, κατά τις περιφερειακές εκλο­γές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των δαπανών για το σύνολο των υποψηφίων.

β. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις περιφερειακές εκλογές, στις ο­ποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων πα­ροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανα­κηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλα­πλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντε­λεστή, ο οποίος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

* Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε δυόμιση (2,5) μονάδες. Άρα ο κάθε υποψήφιος οι δαπάνες του στην προεκλογική περίοδο δεν μπορούν να ξεπεράσει τα 1.000 Χ2,5 = 2.500 ευρώ και ο συνδυασμός το σύνολο των υποψηφίων του επί 2.500 ευρώ.

ii. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, ο ανωτέρω συ­ντελεστής ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες. Άρα ο κάθε υποψήφιος οι δαπάνες του στην προεκλογική περίοδο δεν μπορούν να ξεπεράσει τα 1.000 Χ 3= 3.000 ευρώ και ο συνδυασμός το σύνολο των υποψηφίων του επί 3.000 ευρώ.

*Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως διακό­σιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζε­ται σε τρεισήμισι (3,5) μονάδες. Άρα ο κάθε υποψήφιος οι δαπάνες του στην προεκλογική περίοδο δεν μπορούν να ξεπεράσει τα 1.000 Χ 3,5 = 3.500 ευρώ και ο συνδυασμός το σύνολο των υποψηφίων του επί 3.500 ευρώ.

* Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μεγαλύτερο των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελε­στής αυξάνεται κατά μία (1) μονάδα, ανά εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους. Άρα ο κάθε υποψήφιος οι δαπάνες του στην προεκλογική περίοδο στις 300.000 κατοίκους 1.000 Χ 4,5 = 4.500 ευρώ και ο συνδυασμός το σύνολο των υποψηφίων του επί 4.500 ευρώ.

Με πληθυσμό 400.000 κατοίκους 1.000 Χ 5,5 =5.500 ευρώ επι των υποψηφίων

Με πληθυσμό 500.000 κατοίκους 1.000 Χ 6,5 =6.500 ευρώ επι των υποψηφίων

Με πληθυσμό 600.000 κατοίκους 1.000 Χ 7,5 =7.500 ευρώ επι των υποψηφίων

Παράδειγμα: Έστω η περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το 2010 είχε 624.832 κατοίκους και ο εκλογικός συνδυασμός περιφέρειας έχει 76 υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους οι δαπάνες που μπορεί να κάνει θα είναι: 1.000 Χ 8,5 Χ 76 = 646.000 ευρώ.

Δήμοι

1. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δα­πανών των συνδυασμών, κατά τις δημοτικές εκλογές, σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από μία (1) έως τρεις (3), ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υπο­ψήφιων δημοτικών συμβούλων.

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως έξι (6) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υπο­ψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %).

2.Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, στο οποίο συνυ­πολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο οποί­ος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

*Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους ορίζεται σε μιάμιση (1,5) μο­νάδα. Άρα 1.000 Χ1,5 = 1.500 ευρώ ο κάθε δημοτικός σύμβουλος.

*Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) κατοίκους ορίζεται σε δύο (2) μονά­δες. Άρα 1.000 Χ2 = 2.000 ευρώ ο κάθε δημοτικός σύμβουλος

*Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζεται σε δυόμιση (2,5) μονάδες. Άρα 1.000 Χ2,5 = 2.500 ευρώ ο κάθε δημοτικός σύμβουλος

* Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες. Άρα 1.000 Χ 3 = 3.000 ευρώ ο κάθε δημοτικός σύμβουλος

*Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως διακό­σιους χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζεται σε τρισήμιση (3,5) μονάδες. Άρα 1.000 Χ 3,5 = 3.500 ευρώ ο κάθε δημοτικός σύμβουλος.

* Σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό άνω των δια­κοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυ­ξάνεται κατά μία (1) μονάδα για κάθε εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.

Έως 300.000 κατοίκους 1.000 Χ 4,5 = 4.500 ευρώ.

Έως 400.000 κατοίκους 1.000 Χ 5,5 = 5.500 ευρώ.

Έως 500.000 κατοίκους 1.000 Χ 6,5 = 6.500 ευρώ.

Έως 600.000 κατοίκους 1.000 Χ 7,5 = 7.500 ευρώ.

Παράδειγμα: έστω δημοτικός συνδυασμός με 7 εκλογικές περιφέρειες με 75 υποψήφιους και με 550.000 κατοίκους το όριο των δαπανών θα καθοριστεί

7.500 όριο δαπανών υποψηφίου Χ 75 υποψήφιοι =562.500 Χ 50% προσαύξηση εκλογικών περιφερειών 281.250 =843.750 ευρώ.

3. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών για τους συν­δυασμούς που μετέχουν σε αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό 10%.

ΣΤ. Διαχείριση οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων

1. Η διαχείριση των οικονομικών των συνδυασμών γί­νεται από συγκεκριμένο πρόσωπο, που ορίζεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού και γνωστοποιείται στην Ε­πιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

*Σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, ο επικεφαλής κάθε συνδυασμού υ­ποχρεούται να ορίσει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ως διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού και να γνωστοποιήσει την ταυτότητα του στην Επιτροπή Ελέγ­χου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων .

Σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ο ορισμός διαχειριστή είναι προαιρετικός και ο επικεφαλής του συνδυασμού, εφόσον δεν ορίσει δια­χειριστή, είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση.

Η εξουσία του διαχειριστή παύει μετά την καθ’ οιονδήποτέ τρόπο περάτωση της διαχείρισης των οικονομικών του συνδυασμού, στην οποία περιλαμβάνεται και το κλείσιμο του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού.

2. Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείρι­ση των οικονομικών τους.

3. Στους συνδυασμούς χορηγείται ειδικός αυτοτελής Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνομα του συνδυασμού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφε­ρειακής και δημοτικής περιόδου. Για τη χορήγηση του Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του συνδυασμού και το όνομα του επικεφαλής του.

Ζ. Βιβλία εσόδων και εξόδων

1. Οι συνδυασμοί τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο κα­ταχωρούνται, υποχρεωτικά, όλα τα έσοδα και οι δαπά­νες τους κατά την προεκλογική περίοδο.

Το βιβλίο εσόδων – εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α’Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφε­ρειακές εκλογές και από την Α Δ.Ο.Υ. της έδρας του οι­κείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.

2. Στο βιβλίο καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου όσων εισφέρουν στο συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων στα ο­ποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό, από το συνδυα­σμό, ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης.

3. Για κάθε έσοδο και δαπάνη μνημονεύονται τα αντί­στοιχα παραστατικά.

4. Αντίγραφο του ανωτέρω βιβλίου κατατίθεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα ανακήρυξης των επιτυχόντων συνδυασμών, στην Επιτροπή Ελέγχου Δα­πανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

5. Οι συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παρα­γράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρε­ώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα.

Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων – εξόδων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παρα­γράφου 1 τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχει θεωρηθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Η. Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1 .α. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και των συνδυασμών και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων για τις εκλο­γές σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιά­δων (10.000) κατοίκων, εγκαθίσταται και λειτουργεί, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Βάση Δεδομέ­νων, για τον ανωτέρω σκοπό.

β. Οι συνδυασμοί υποχρεούνται να ζητήσουν, δια των επικεφαλής τους ή δια του διαχειριστή των οικονομικών τους, έως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανακήρυξη, την παροχή σχετι­κού κωδικού πρόσβασης.

2. Μετά τη χορήγηση του ανωτέρω κωδικού, υποχρε­ούνται να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δα­πανών, που πραγματοποιούν, από την έναρξη της προε­κλογικής περιόδου με ρητή αναφορά της οικείας κατηγο­ρίας τούτων και επίκληση των αντίστοιχων παραστατι­κών στοιχείων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται οι συν­δυασμοί και για τα έσοδα και τις δαπάνες των αντιπεριφερειαρχών και των υποψήφιων περιφερειακών και δη­μοτικών συμβούλων τους. Η ενημέρωση της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων γίνεται τόσο για τους συνδυασμούς όσο και για τους υποψηφίους τους.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το αίτημα για την παροχή του ανωτέρω κωδικού υποβάλλεται δύο (2) μήνες, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των πε­ριφερειακών και δημοτικών εκλογών και σε κάθε περί­πτωση μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης. Μετά τη λήψη του η ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών της προη­γούμενης παραγράφου περιλαμβάνει σωρευτικά και το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ­ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, σχετικά με την οργά­νωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτή των συνδυασμών, τον τρόπο και το χρόνο ενημέρωσης της Βάσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

5.α. Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δημοσιο­ποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, καθώς και η απόκρυψη ή η αναληθής παράθεση δημοσιοποιούμενων στοιχείων, συνεπάγεται έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασμού και των υποψηφίων, εάν το πραγματικό ύψος δαπανών υπερβαίνει κατά το ένα τρίτο (1/3) το α­νώτατο επιτρεπτό όριο.

β. Εάν δεν υφίσταται υπέρβαση του πιο πάνω ποσο­στού ή η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυψη ή αναληθή παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικο­νομικών του συνδυασμού, εφόσον αποδειχθεί γνώση τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύψος της υπέρβασης, της απόκρυψης ή της αναληθούς παράθεσης.

6. Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία της παραγράφου 2 αναρτώνται, επίσης, με φροντίδα των συνδυασμών, στις ιστοσελίδες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοί­κησης.

Θ. Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων

1. α. Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δή­μαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασμούς, καθώς και οι  περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, που εξελέγησαν υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κα­τηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα, με επώνυμη αναφορά όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και οι εκλο­γικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση μνημονεύο­νται τα αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης, και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσό­δων και δαπανών.

β. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι πέντε ανα­πληρωματικοί των αντίστοιχων συνδυασμών.

γ. Αν αναδειχθεί αναπληρωματικός στο αξίωμα του πε­ριφερειακού ή δημοτικού συμβούλου, καθ’ υπέρβαση του αριθμού της προηγούμενης περίπτωσης, ο αναδεικνυό­μενος υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάστα­ση της περίπτωσης α ‘ του παρόντος στην Επιτροπή του άρθρου 12, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ορκω­μοσία του.

δ. Συνδυασμοί και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν περιλαμβά­νονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη και επώνυμη καταγ­γελία στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, για υπέρβαση του ανώτα­του ορίου εκλογικών δαπανών, υποχρεούνται να υποβά­λουν την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α’της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Για το σκοπό αυτόν καλούνται, εγγράφως, από την Ε­πιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων. Η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και των παρα­στατικών πραγματοποιείται, από τους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους, μέσα σε ένα (1) μήνα, από την κοινο­ποίηση σε αυτούς, της ανωτέρω πρόσκλησης.

2. Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων, δα­πανών και τα παραστατικά τους, για τους υπόχρεους , υποβάλλονται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχό­ντων συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ε­λέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων .

3. Ο ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κα­τάστασης, το χρονικό διάστημα τήρησης της και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουρ­γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Κατά τα άρθρα 9 παρ.4 και  114 παρ.6 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 6 και 46 του νόμου 4555/2018, αντίστοιχα,για την πρώτη εφαρμογή ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, των προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους(300) κατοίκους, του περιφερειάρχη και των περιφερειακών συμβούλων , θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι ευρωεκλογές του 2019 στην Ελλάδα θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου  2019. Αν δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός στους Δήμους ή τις Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα στο νόμο 3852/2010, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 02/06/2019.
Για την υπεύθυνη και έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων, των παρατάξεων και των πολιτών παραθέτουμε στη συνέχεια κρίσιμες ημερομηνίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών έτους 2019.

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019

1 Απριλίου 2019. Αρχίζει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας ( άρθρο 10, παρ.5 του νόμου 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4555/2018).
4 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας(άρθρο 10, παρ. 5 του νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4555/2018).
5 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης του συνδυασμού για την εκλογή δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.(άρθρο 18, παρ.10, του νόμου 3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4555/2018 και άρθρο 18Α,παρ.8, του νόμου 3852/2010,όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4555/2018).
10 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου14 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4555/2018).
11 Μαΐου 2019. Ενεργείται η ανακήρυξη των συνδυασμών από το Πρωτοδικείο , καθώς και των υποψηφίων ενιαίου ψηφοδελτίου κοινοτήτων  έως και τριακοσίων(300) κατοίκων, που έχουν δηλωθεί νόμιμα(άρθρο 20 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4555/3010).
18 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία τυχόν δήλωσης παραίτησης υποψηφίου( την 8η ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας).Άρθρο 21 του νόμου 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του νόμου ούτε 4555/2010.
24 Μαΐου 2019. Τελευταία ημέρα υποβολής δήλωσης αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου δημάρχου ή υποψηφίου προέδρου συμβουλίου κοινότητας με πληθυσμό  άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.( άρθρο 21 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4555/2010).

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019( Επαναληπτική ψηφοφορία-Β’ γύρος).

30 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την υποψηφιότητα του δημάρχου( άρθρο 35, παρ1 του νόμου 3852/2010).
31 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία επίδοσης στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης του νέου υποψηφίου δημάρχου στη θέση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε( άρθρο 35, παρ. 4 του νόμου 3852/2010).
1 Ιουνίου 2019. Λήγει η προθεσμία ανακήρυξης από το αρμόδιο δικαστήριο του νέου υποψηφίου δημάρχου ( άρθρο 35, παρ. 4 του νόμου 3852/2010).

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.

1 Απριλίου 2019. Αρχίζει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας( άρθρο 116,
παρ.6 και 9 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4555/2018).
4 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας( άρθρο 116, παρ.6 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4555/2018).
5 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης του συνδυαδμού( άρθρο 120, ΠΑΡ.7, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο51 του νόμου 4555/2010).
10 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4555/2018.
11 Μαΐου 2019. Ενεργείται η ανακήρυξη του συνδυασμού από το Πρωτοδικείο ( άρθρο 122 του νόμου 3852/2010).
18 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία υποβολής τυχόν δήλωσης παραίτησης υποψηφίου( την 8η ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.). Άρθρο 123, παρ.1 του νόμου 3852/2010).
24 Μαΐου 2019. Τελευταία ημέρα υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης,  σύμφωνα με το άρθρο123, παρ.2 και 3 του νόμου 3852/2010.

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019( Επαναληπτική ψηφοφορία-Β’ γύρος).

30 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν,δήλωσης παραίτησης από τον υποψήφιο περιφερειάρχη( άρθρο 141, παρ.1 του νόμου 3852/2010).
31 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία  επίδοσης στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης του νέου υποψηφίου περιφερειάρχη σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε(άρθρο 141, παρ.4 του νόμου 3852/2010).
1 Ιουνίου 2019. Λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο δικαστήριο του νέου υποψηφίου περιφερειάρχη( άρθρο 141, παρ. 4 του νόμου 3852/2010).

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...