Ημερήσιο αρχείο: 4 Οκτωβρίου, 2018

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Προσκλήσεις-Τεχνικά Δελτία Ι

Πρόσκληση Ι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» 1η Τροποποίηση ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας...