Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Προσκλήσεις-Τεχνικά Δελτία Ι

Πρόσκληση Ι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» 1η Τροποποίηση ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» 1η Τροποποίηση ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΟ […]

Όλο το άρθρο