Για την κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμών των περιφερειών και των δήμων

Sharing is caring!

27 Ιουλίου 2018

Οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων και των περιφερειών οικονομικού έτους 2019, περιλαμβάνουν δυο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν. Σε αυτά αναλύονται οι διαδικασίες, οι στόχοι και οι υποχρεώσεις.  

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β’253) απόφασης.

Οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των περιφερειών και των δήμων οικονομικού έτους 2018, περιλαμβάνουν δυο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν.


29 Νοεμβρίου 2017 Εγκύκλιος : Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...