• Χωρίς κατηγορία

Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων (Δ’ Δόση έτους 2017)

Sharing is caring!

ΘΕΜΑ :    Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη

λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων (Δ’Δόση έτους 2017)

Σας στέλνουμε, συνημμένα, την απόφαση 13/2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά στο ανωτέρω θέμα και παρακαλούμε

α) για την έγκριση της κατανομής ποσού 159.618,48 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και

β) για τη διάθεση της παραπάνω πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.01 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2017

Στην Καλαμάτα σήμερα, την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, στο γραφείο της ΔΕΠ του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται σε συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) του Δήμου Καλαμάτας, ύστερα από την αριθμ. 10/2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην πρόσκληση.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Πολίτης Δημήτριος, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. και τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Τσάκωνα Ειρήνη, 2)Κιτσάκης Δημήτριος, 3) Μπουγάς Ιωάννης 4) Κουβάτσης Θεοδόσιος 5) Αποστολόπουλος Δημήτριος 6) Κουφός Ιωάννης 7) Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης και 8) το αναπληρωματικό μέλος: Νικολακέας Κωνσταντίνος.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων (Δ’ Δόση έτους 2017)»

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 38479/10.11.2017 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στο Δήμο Καλαμάτας το ποσό των 164.810,00 € για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων και για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, έτους 2017. Το ποσό αυτό μετά τις κρατήσεις που έγιναν διαμορφώθηκε στα 159.618,48 €.

Συνεχίζοντας λέγει ότι πρέπει να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καλαμάτας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και για την κάλυψη της δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το τρίμηνο Ιανουάριου- Μαρτίου του έτους 2018, με το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (159.618,48€) και την κατανομή αυτού ανά Σχολική Επιτροπή, ως εξής:

I ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας

88.618,48 €
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας

71.000 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 159.618,48€

 

Στο ποσό των 88.618,48 €, με το οποίο επιχορηγείται η Σχολική Επιτροπή Μονάδων

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, περιλαμβάνεται και η αμοιβή των σχολικών τροχονόμων για το τρίμηνο Ιανουάριου- Μαρτίου του έτους 2018, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (14.784,00 €).

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καλαμάτας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και για την κάλυψη της δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του σχολικού τροχονόμου (14.784,00 € , για το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου του έτους 2018), με το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (159.618,48€) και την κατανομή αυτού ανά Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα.

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται το ακριβές απόσπασμα, το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται, όπως ακολουθεί :

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...