Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας

Sharing is caring!

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τη μελέτη: «Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας»

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΉ μελετη ΒΕΡΓΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ANARTHSH

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26-5-2017

Α’ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

α) Τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Την υπ.αρ. 88650/3070/7-1 1-1995 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της Μελέτης Πολεοδόμησης οικισμού Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας).
 2. Την υπ.αρ. 88655/3075/10-11-1995 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία ορίσθηκαν επιβλέποντες μηχανικοί από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΠΟ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας.
 3. Την υπ.αρ. 89747/3167/15-11-1995 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία ορίσθηκαν ως Διευθύνουσες Υπηρεσίες εκ μέρους του Υπουργείου για την παρακολούθηση της μελέτης η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την Πολεοδομική Μελέτη και η Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών για την Κτηματογραφική Αποτύπωση και την Πράξη Εφαρμογής.
 4. Την από 29-11-1995 σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: α) Χ.Μπισλάνης – Θ.Κλεάνθους – Ε.Σαρρής Μ.ΕΡ.ΥΠ. ΕΠΕ και β) Θ.Μπομπότης & ΣΥΝ.ΕΠΕ – ΟΜΑΣ 80 ΕΠΕ – Θ.Μοσιάλας – Κ.Κίτος.
 5. Το Π.Δ. της 8-1-1997 ΦΕΚ 67/Δ73-2-1997 «Καθορισμός ορίων, κατάταξη κατηγορίας και καθορισμός γενικών όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Παραλίας Βέργας – Αλμυρού Ν. Μεσσηνίας».
 6. Την υπ.αρ. 36794/8-9-2005 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΦΕΚ 1228/Δ716-11-2005, με την οποία εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη οικισμού Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας).
 7. Την υπ.αρ. 1015/29-3-2011 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/3-5-2011, με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Καλαμάτας.
 8. Την υπ.αρ. 1843/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, η οποία ακύρωσε την υπ’ αριθ. 36794/8-9-2005 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., διότι αφενός είχε εγκριΟεί από αναρμόδιο όργανο, δοθέντος ότι η Πολεοδομική Μελέτη του οικισμού Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας δεν αποτελούσε εντοπισμένη πολεοδομική ρύθμιση και έπρεπε να είχε εγκριΟεί με προεδρικό διάταγμα, αφετέρου και για την οριοΟέτηση των ρεμάτων έπρεπε να εκδοθεί Π.Δ. διότι ο οικισμός είναι παραλιακός.
 9. Το αρ.πρωτ. 48786/12-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, περί της «Έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης και οριοθέτησης ρεμάτων Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας».
 10. Την υπ.αρ. 13374/15-3-2012 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΦΕΚ 110 Α.Α.Π.Θ./5-4-2012, περί αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στους προβλεπόμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους της υπό έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας) για ένα έτος.
 11. Την υπ.αρ. ΔΤΕ/β/οικ./19873/351/23-4-2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, (ΑΔΑ: Β4ΩΜ0- Σ9Ρ) περί της λύσης της από 29-11-1995 σύμβασης της μελέτης πολεοδόμησης περιοχής Βέργας (παραλιακός οικισμός) του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.
 12. Το αρ.πρωτ. 24095/15-5-2102 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ περί της «Αναγκαιότητας ανασύνταξης της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων στην περιοχή «Παραλία Βέργας» του δημοτικού διαμερίσματος Βέργας του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας».
 13. Την υπ.αρ. 34917/1121/3-7-2014 (ΦΕΚ 463/Δ/6-10-2014) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, η οποία επικύρωσε τον καθορισμό οριογραμμών τμημάτων υδατορεμάτων στην Τ.Κ. Βέργας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας ως εξής:

α) Επικαιροποίηση των ήδη οριοθετημένων οκτώ (8) ρεμάτων: Ρέμα (1) Αγίας Σιών, Ρέμα (2) Λιακούνη, Ρέμα (3) Ααγκάδι της Καλογριάς, Ρέμα (4) Πούντας, Ρέμα (5) Αγριλιάς, Ρέμα (6) Κατρολάγγαδο, Ρέμα (7) Hρώων, Ρέμα (8) Ξενοδοχείου Messinian Bay.

β) Οριοθέτηση τεσσάρων (4) νέων ρεμάτων ήτοι: Ρέμα (Α) μεταξύ Ξερίλα και Αγίας Σιών, Ρέμα (Β) πριν το Ηρώων, Ρέμα (Γ) Ηρώων (υπόλοιπο τμήμα), Ρέμα (Δ) μετά το πάρκο Αλμυρού.

 1. Το αρ.πρωτ. 29675/28-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας, του ΥΠΑΠΕΝ περί της «Έγκρισης της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για δόμηση της περιοχής επέκτασης του εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου στη περιοχή του οικισμού Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας».
 2. Το αρ. πρωτ. 57967/1752/3-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας σχετικά με τη «Παραχώρηση τμήματος αλσυλλίου Αλμυρού Βέργας για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού» μέσω του οποίου γνωστοποιήθηκε ότι είναι δυνατή η χορήγηση έγκρισης επέμβασης για τη κατασκευή «Παιδικού Σταθμού» σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του αρ. 59 του Ν.4280/2014, εφόσον η παραπάνω δραστηριότητα εμπίπτει και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. β του αρ. 21 του Ν. 4269/2014.
 3. Το από 28/1/2016 αποσταλέν, από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ηλεκτρονικό αρχείο Πολεοδομικής Μελέτης Βέργας.

β) Την ισχύουσα νομοθεσία:

 • το Ν.Δ. της 17-7-1923 αρ.3.
 • το Ν.3852/2010.
 • το αρ. 3 Α’ περ. 4, 5 και αρ. 9 του Ν.4258/2014.
 • το αρ. 22 παρ.15β του Ν.4258/2014.
 • τους Ν.1337/83, Ν.2508/97, Ν.2971/01, Ν.4269/14, Ν.4315/14, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 • τα Π.Δ./24-4-1985/ΦΕΚ181/Δ/3-5-1985 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ./4-11-2011/ΦΕΚ289/τ.ΑΑΠΘ/4-11-2011.

Η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας προέβη στην επικαιροποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας, όπως απεικονίζεται στις έντεκα (11) πινακίδες κλίμακας 1:1000 Γ’ Φάση, Μάιος 2017.

Β’ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Πολεοδομική Μελέτη του οικισμού Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας ανατέθηκε με την (1) σχετ. Απόφαση Υπουργού ΓΙΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στα συμπράττοντα γραφεία α) Χ.Μπισλάνης – Θ.Κλεάνθους – Ε.Σαρρής Μ.ΕΡ.ΥΠ. ΕΠΕ και β) Θ.Μπομπότης & ΣΥΝ.ΕΠΕ – ΟΜΑΣ 80 Ε1ΊΕ – Θ.Μοσιάλας – Κ.Κίτος. Από το αντικείμενο της σύμβασης εκπονήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές προδιαγραφές η κτηματογράφηση και πολεοδόμηση του οικισμού. Η Πολεοδομική

Μελέτη εγκρίθηκε με την (6) σχετ. Απόφαση, ενώ δεν συντάχθηκε στη συνέχεια η μελέτη Πράξης Εφαρμογής που αποτελούσε και αυτή αντικείμενο της σύμβασης.

Όπως είναι γνωστό, μετά από προσφυγές που υποβλήθηκαν από κατοίκους της περιοχής στο Συμβούλιο της Επικράτειας, εκδόθηκε η υπ.αρίθμ. 1843/2011 Απόφαση με την οποία ακυρώθηκε η εν λόγω Πολεοδομική Μελέτη για τους λόγους που αναφέρονται στο (8) σχετ.

Αφού ενημερώθηκε ο Δήμος για χρονίζοντα και δυσεπίλυτα προβλήματα στην υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ των μελετητών και του αρμόδιου Υπουργείου, που είχαν οδηγήσει τη μελέτη σε πλήρη στασιμότητα, ζήτησε με σχετικά έγγραφα τη λύση της σύμβασης προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας επικά ιροποίησης της μελέτης πολεοδόμησης του οικισμού και της ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης Πράξης Εφαρμογής.

Έτσι, με την (11) σχετ. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, λύθηκε η σύμβαση της παραπάνω μελέτης μεταξύ μελετητών και Υπουργείου, προκειμένου να χειριστεί περαιτέρω την υπόθεση ο Δήμος Καλαμάτας.

Στη συνέχεια ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του αρμόδιου Υπουργείου για την άμεση προώθηση και επανέγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης. Το αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστούν συγκεκριμένες ελλείψεις, που αποτελούσαν τροχοπέδη για την περαιτέρω προώθηση της μελέτης για επανέγκριση. Οι ελλείψεις αυτές αφορούσαν στην ανάγκη οριοθέτησης επιπλέον ρεμάτων, στην επικαιροποίηση των ήδη οριοθετημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς επίσης και στην έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της εντασσόμενης στη πολεοδομική μελέτη περιοχής.

Οι αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων που απαιτήθηκαν για να επιλυθούν οι εκκρεμότητες που προαναφέρθηκαν και να μπορεί να επανυποβληθεί για έγκριση η Πολεοδομική Μελέτη Βέργας, παρατίθενται στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ της παρούσας έκθεσης. Την ευθύνη για την εκπόνηση της εν λόγω επικαιροποιημένης μελέτης ανέλαβε η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η επιβολή των απαιτούμενων και μόνο διορθώσεων που απέρρεαν από τις ρυθμίσεις που προέκυψαν μετά την οριοθέτηση τεσσάρων (4) επιπλέον ρεμάτων και την επικαιροποίηση των ήδη οριοθετημένων (8) ρεμάτων, όπως επίσης και τον καθορισμό γεωλογικών ζωνών καταλληλότητας για δόμηση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ήταν καθοριστικής σημασίας, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι ορισμένες περιοχές θεωρήθηκαν εντελώς ακατάλληλες για δόμηση. Αυτές εντοπίζονται κυρίως είτε σε γραμμική ανάπτυξη (π.χ. στο παραλιακό μέτωπο) είτε διάσπαρτες μέσα στον πολεοδομικό ιστό με ακανόνιστου σχήματος όρια που δεν συγκροτούν ενότητες περιοχών. Επίσης, έχουν καθοριστεί περιοχές κατάλληλες για δόμηση υπό προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην (14) σχετ. απόφαση. Αναλυτικά

οι επεμβάσεις που απορρέουν από τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας είναι οι ακόλουθες:

Σημαντική επέμβαση που απαιτήθηκε λόγω της γεωλογικής μελέτης είναι η εξαίρεση από το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής πρώην λατομείου, ανατολικά του δασυλλίου Αλμυρού, ως γεωλογικά ακατάλληλης για δόμηση. Το γεγονός αυτό συμπαρέσυρε κατ’ ανάγκη τη μετάθεση του βασικού προβλεπόμενου δρόμου, που περικλείει τη περιοχή μελέτης, σε θέση εκτός της ακατάλληλης γεωλογικά περιοχής, με χρήση του προβλεπόμενου δρόμου νοτιότερα κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής. Λόγω της σημασίας του δρόμου αυτού απαιτήθηκαν περαιτέρω μικρής κλίμακας ρυμοτομήσεις εκατέρωθεν της οδού, ώστε να εξασφαλιστεί το προβλεπόμενο πλάτος.

Επίσης, σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη η παραλιακή ζώνη στο μεγαλύτερο μήκος της χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλη για δόμηση. Εντός του πλάτους της ακατάλληλης για δόμηση αυτής ζώνης και σε όλο το μήκος της εντασσόταν ο προβλεπόμενος από την αρχική πολεοδομική μελέτη παραλιακός πεζόδρομος, καθώς επίσης και η ζώνη παραλίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη παραλίας, προορίζεται για την απρόσκοπτη επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα, καθώς επίσης ότι με τον Ν.2971/01 η ζώνη παραλίας μπορεί να αποκτηθεί με το ρυμοτομικό δίκαιο, δηλαδή είτε με πράξη αναλογισμού είτε με πράξη εφαρμογής, θεωρήθηκε σκόπιμο να προτείνουμε τη μετάθεση του παραπάνω παραλιακού πεζόδρομου εντός της ζώνης παραλίας, ώστε να αποκτηθεί εξαρχής η ζώνη αυτή, η οποία εξυπηρετεί με το καλύτερο τρόπο την ανάγκη ύπαρξης ενός παραλιακού πεζοδρόμου.

Ταυτόχρονα η λωρίδα που είχε εγκριθεί με την ακυρωθείσα μελέτη ως παραλιακός πεζόδρομος, με την νέα πρόταση επικαιροποίησης της μελέτης εντάσσεται στην προβλεπόμενη πρασιά των οικοδομικών τετραγώνων, της οποίας αυξάνεται δραστικά το πλάτος. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε ο δήμος να αποκτήσει και τον παραλιακό πεζόδρομο, αλλά και τη ζώνη παραλίας για τον ίδιο ακριβώς σκοπό με προφανή την μεγαλύτερη επιβάρυνση των ιδιοκτητών αλλά και του δήμου. Θεωρούμε ότι η αύξηση της προβλεπόμενης πρασιάς, περιλαμβάνοντας ολόκληρο το τμήμα της ακατάλληλης γης για δόμηση, που αντιστοιχεί σε κάθε ιδιοκτησία κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, είναι προς όφελος τόσο των ιδιοκτησιών όσο και του δήμου για τους παρακάτω λόγους.

 • Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν επιτρέπεται η ένταξη γεωλογικά ακατάλληλης προς δόμηση περιοχής εντός οικοδομήσιμου χώρου, ενώ εντός της πρασιάς απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε κτίσματος και έτσι διασφαλίζεται η προϋπόθεση που θέτει η γεωλογική μελέτη. Με τη νέα ρύθμιση αυξάνεται παράλληλα το τελικό οικόπεδο κάθε ιδιοκτησίας, αφού ο χώρος της πρασιάς προσμετράται στη συνολική ιδιοκτησία και δεν αποτελεί ρυμοτόμηση.
 • Όσον αφορά τη ρύθμιση της αρχικής πολεοδομικής μελέτης να υπάρχει δηλαδή ένας οριακός πεζόδρομος που να δίνει τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης στη παραλία αποτελώντας ένα ελκυστικό χώρο περιπάτου και αναψυχής, εξασφαλίζεται πλήρως με την απόκτηση της ζώνης παραλίας.

– Με την ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζονται επίσης περιπτώσεις ρυμοτόμησης\ κτηρίων από τον παραλιακό πεζόδρομο και τον χαρακτηρισμό ως Κ.Χ. (π.χ. Ο.Τ. 175 στην αρχική Π.Μ. και Ο.Τ. 195 στη νέα Γί.Μ.) της αρχικής πολεοδομικής μελέτης.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της μελέτης, όπως είχε αρχικά εγκριθεί, ρυμοτομούνταν εξ ολοκλήρου υφιστάμενα κτίσματα ως συνεπακόλουθο της μερικής ρυμοτόμησης του κτίσματος από τον πεζόδρομο και του χαρακτηρισμού του υπολοίπου τμήματος της ιδιοκτησίας ως κ.χ. λόγω του μικρού μεγέθους του οικοδομικού τετραγώνου. Αυτό δημιουργούσε σημαντικά οικονομικά βάρη στο δήμο για την απαλλοτρίωσή τους, όπως επίσης και κοινωνικά προβλήματα. Μετά τη μετακίνηση του πεζόδρομου εντός της ζώνης παραλίας, κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει λόγος χαρακτηρισμού του εναπομένοντος τμήματος των ιδιοκτησιών ως κοινόχρηστου χώρου και έχει προταθεί ο αποχαρακτηρισμός τους με ταυτόχρονη όμως διατήρηση της ουσιαστικής ρύθμισης επιβολής πρασιάς 5 μ. κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου, που προέβλεπε η αρχική μελέτη.

Θεωρούμε ότι μια πολεοδομική μελέτη εκτός από τη λειτουργική εξυπηρέτηση της περιοχής και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων της οικιστικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, πρέπει να πληροί στοιχειώδεις όρους εφαρμοσιμότητας. Είναι πάγιος κανόνας να αποφεύγεται η ρυμοτόμηση κτισμάτων που προϋπάρχουν της πολεοδομικής μελέτης και είναι σε χρήση, παρά μόνο, αν αυτό εξυπηρετεί πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, με μοναδικό μάλιστα τρόπο, που καθιστά αναπόφευκτη τη ρυμοτόμηση.

Από τον έλεγχο και την εξέταση της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης μετά την οριοθέτηση των ρεμάτων (Απόφαση 13 σχετ.), προέκυψαν ζητήματα ως προς τη διάταξη των οικοδομικών τετραγώνων, που έπρεπε να ληφθούν υπόψη στην επικαιροποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης για να μην παρουσιαστούν ασάφειες και προβλήματα στην εφαρμογή της στο μέλλον. Ο έλεγχος έγινε διεξοδικά σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο και έπειτα από τις απαιτούμενες προσαρμογές και ρυθμίσεις που επήλθαν, έγινε νέα αρίθμηση των οικοδομικών τετραγώνων, τα οποία ανάλογα με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, είτε καταργήθηκαν είτε προστέθηκαν νέα (π.χ. οικοδομικά τετράγωνα πλάι στα ρέματα).

Τέλος, διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν στοιχεία της αρχικής μελέτης όπου εντοπίστηκαν λάθη ή παραλείψεις, ώστε να αποδίδεται σωστά το περιεχόμενό της.

Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία επικαιροποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης και οι ρυθμίσεις που προτείνονται, συζητήθηκαν διεξοδικά σε αλλεπάλληλες συσκέψεις που έγιναν για το σκοπό αυτό με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης).

Κατόπιν αυτών η επικαιροποιημένη πολεοδομική μελέτη τίθεται σε ανάρτηση προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις στο βαθμιό που η υπό ανάρτηση μελέτη έχει διαφοροποιηθεί σε ότι αφορά την ιδιοκτησία σε σχέση μιε την αρχικά εγκριθείσα. Επισημαίνεται δε ιδιαίτερα ότι κατ’ ουσία πρόκειται για επανέγκριση της ήδη κυρωμένης πολεοδομικής μελέτης μιε τις αναγκαίες αλλαγές, όπως αναλυτικά έχουμε περιγράφει ανωτέρω. Η διαδικασία που θα τηρηθεί για την ανάρτηση και την υποβολή ενστάσεων είναι η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις (Ν.Δ. της 17-7-1923 αρ.3).

 

Κράτα το

s

n