ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

Sharing is caring!

 

 

 1. Τι σημαίνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ  για την  Περιφέρεια Πελοποννήσου  και που στοχεύει
 2. Ποιος είναι ρόλος της περιφερειακής  σύσκεψης  
 3. Η μεθοδολογία εκπόνησης του προγράμματος
 4. Η οργάνωση της περιφερειακής  σύσκεψης  
 1. Τι είναι πρόγραμμα

 

Πολιτικό πρόγραμμα, είναι εκείνο που ενοποιεί και ολοκληρώνει τα επιμέρους αιτήματα της κοινωνίας  δηλαδή εναρμονίζει τις επιμέρους στοχεύσεις, ιεραρχεί προτεραιότητες στο χρόνο και στο χώρο, δημιουργεί εναλλακτικούς δρόμους ώστε να φτάσει στην υλοποίησή τους, Για αυτό «πρόγραμμα» σημαίνει ουσιαστικά διαδικασία συγκρότησης και εμβάθυνσης κοινωνικών συμμαχιών. Το πρόγραμμα πηγαίνει παράλληλα με τη συγκρότηση της κοινωνικής συμμαχίας. Και τα δύο αλληλοεπηράζονται και αλληλοβοηθιούνται. Το πρόγραμμα βεβαίως περιλαμβάνει συγκεκριμένες και «βαριές» γνώσεις για τις κοινωνικές διαστρωματώσεις, συγκεκριμένες ιδέες αλλά και νέες ιδέες σε νέα αντικείμενα, αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση, κουλτούρα διαχείρισης εργαλείων άσκησης πολιτικών, κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό και πολλά άλλα.

Πρόγραμμα δεν είναι   ένα άθροισμα «κοστολογημένων» και «ρεαλιστικών» μέτρων, γιατί ενέχει τον κίνδυνο να  χαθεί το «μείζον» στρατηγικό διακύβευμα, και να θεωρείται ως γραμμικό άθροισμα παρεμβάσεων ή στόχων. Στην αντίληψη αυτή δεν υπάρχει   σύνδεση με το ζήτημα των κοινωνικών συμμαχιών, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην πρώτη κουλτούρα. Στην αντίληψη αυτή δεν είναι παρούσες οι κοινωνικές συμμαχίες, αλλά μόνον οι πολιτικές συμμαχίες, οι οποίες όμως μπορούν εύκολα να εκτραπούν σε εκλογικισμό και τακτικισμό. Άρα  πρόγραμμα είναι η υλική αποτύπωση των κοινωνικών συμμαχιών που εκφράζει ένα κόμμα με άμεσες παρεμβάσεις, που θα στηρίζονται σε μια μεγάλη λαϊκή συναίνεση και συμμετοχή και ταυτόχρονα θα διευρύνουν ολοένα το εύρος της κοινωνικής μας συμμαχίας. Το πρόγραμμα επίσης  θα έχει μια συνεκτική δομή μέτρων και αποφάσεων, ιεραρχημένων ανάλογα με τις κοινωνικές ανάγκες και «απλωμένων» στο χρόνο, ανάλογα με τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής τους.

 

 1. Τι είναι περιφερειακό πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα εκείνο, που χαράζει τις   κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, δηλαδή συγκεκριμένους άξονες παραγωγικής ανασυγκρότησης με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και χωρικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Βασικός πολιτικός στόχος των περιφερειακών προγραμμάτων είναι η διαμόρφωση στρατηγικής και η ανάδειξη προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη  της Περιφέρειας αλλά και   η διαμόρφωση ή (και) η αναδιαμόρφωση  κοινωνικών συμμαχιών, απαραίτητου εργαλείου για την άσκηση πολιτικών και φυσικά ο προσδιορισμός των πολιτικών υποκειμένων της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Είναι ένα είδος συμβολαίου με την κοινωνία και τους φορείς της για τις προτεραιότητες που θα καθοριστούν και οι οποίες θα συντελούν στην κοινωνική  ανακούφιση της κοινωνίας και ταυτόχρονα θα δημιουργούν την προσδοκία και την ελπίδα για τη διαμόρφωση ενός  ευρύτατου αποδεκτού οράματος για τη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας, ώστε να διασφαλίζεται η συστράτευση όλων των φορέων της Περιφέρειας στην επιδίωξη της επίτευξής του.

Το περιφερειακό πρόγραμμα πρέπει να απαντά στα προβλήματα και στις ανάγκες, έτσι όπως διαμορφώνονται σήμερα στην Περιφέρεια. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια αρκετά συγκροτημένη “προγραμματική αφήγηση”, η οποία θα λάβει υπόψη  τις κοινωνικές ανάγκες, τις ανακατατάξεις στην ταξική και κοινωνική διαστρωμάτωση σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, τις στρατηγικές επιπτώσεις, και τις προτεραιότητες άμεσων δράσεων αλλά και ταυτόχρονα θα επιχειρεί αφήγηση” στο μέλλον διαμορφώνοντας το όραμα για την ανάπτυξη  της Περιφέρειας.

Καλείται επίσης να προτάξει δράσεις και ενέργειες σήμερα στην κατεύθυνση  για την κοινωνική ανακούφιση των πληττόμενων από τα συνεχή μέτρα, στην  αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσα από νέους αναγκαίους αναπτυξιακούς θεσμούς και  μηχανισμούς υποστήριξης, οι οποίες  θα στηρίζονται  στις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργασίας και ταυτόχρονα θα δημιουργούν  τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού μοντέλου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας.

Είναι ένα σχέδιο για την οικονομική κοινωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση, το οποίο δεν μπορεί να βασιστεί στη συνέχιση ή και διόρθωση πολιτικών που μας οδήγησαν μέχρις εδώ, αλλά σε μια από τη αρχή επεξεργασία, των στόχων για την οικονομία το περιβάλλον και την κοινωνία, όπως και των θεσμών, μέσω των οποίων θα αποφασίζονται, και θα υλοποιούνται οι πολιτικές αυτές.

Πιο συγκεκριμένα ένα Εναλλακτικό Σχέδιο  για την Ανάπτυξη της Περιφέρειας:  

 • περιγράφει και  αναλύει την κατάσταση σήμερα, πώς θα βγούμε από την κρίση,  προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε, με ποια μέσα και οργάνωση, με ποιες κοινωνικές δυνάμεις και με ποια νέα υποκείμενα θα την πραγματοποιήσουμε, με άλλα λόγια διαμορφώνει  τη γενική αντίληψη της στρατηγικής της για την ανάπτυξη.
 • θέτει στόχους,  χαράζει ειδικές στρατηγικές επιλογές με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και όχι με βάση τις λίστες επιθυμιών των  αιρετών και τις κατευθύνσεις της διορθωτικής πολιτικής της Ε.Ε.
 • αξιοποιεί τα συγκριτικά  πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, θέτοντας  προτεραιότητες, δίνοντας   έμφαση σε  παραγωγικούς κλάδους  η καλύτερα  σε παραγωγικά συμπλέγματα με στρατηγική για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος της Περιφέρειας, επιλέγοντας συγκεκριμένα παρεμβατικά μέσα, οριοθετώντας τα πεδία παρέμβασης, ορίζοντας,  τα νέα υποκείμενα που θα τις  υλοποιήσουν και αναδεικνύει νέες κοινωνικές συμμαχίες, οι οποίες θα αντικαταστήσουν την κοινωνική και πολιτική συμμαχία που κυβερνά σήμερα και τέλος προτείνει και τις πηγές χρηματοδότησης των παραπάνω παρεμβάσεων. Διαμορφώνει δηλ. τα κρίσιμα ζητήματα  ανάπτυξης, αποτυπώνει τους άξονες προτεραιότητας, τα μέτρα και τους ειδικούς στόχους.

 

Με βάση λοιπόν  τα παραπάνω η εκπόνηση ενός περιφερειακού  προγράμματος προϋποθέτει τον εντοπισμό των επιπτώσεων της κρίσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη διαμόρφωση αντίστοιχων πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Περιφέρεια

Πχ. Κατά πόσον οι μνημονειακές  πολιτικές  επηρέασαν δηλ. αύξησαν τις ήδη περιφερειακές ανισότητες;

Πως συγκεκριμένα εκφράζονται αυτές οι διαφορές στην επίπτωση του εισοδήματος στον πληθυσμό των αστικών κέντρων, των αγροτικών περιοχών και των ορεινών μειονεκτικών περιοχών; Πόσο έχουν φτωχοποιηθεί οι κατηγορίες αυτές;

Πόσο διευρύνει επιπλέον τις περιφερειακές η τοπικές ανισότητες η συρρίκνωση των κοινωνικών εξυπηρετήσεων  (κλείσιμο σχολείων, εφορειών, μονάδων υγείας, κοινωνικών δομών κλπ) με την μετακίνηση πληθυσμών  προς τα αστικά κέντρα ;

Τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση των υποδομών στην περιφέρεια ;

Τι σημαίνουν π.χ. τα υπέρογκα διόδια για τις Περιφέριειες η ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών  ( πχ. Επισκεψιμότητα σε τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών, μείωση του εισοδήματος κλπ;

Αυτά και άλλα πολλά θα πρέπει να μας απασχολήσουν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τη διαμόρφωση μιας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ που θα κληθεί να αντιμετωπίσει  τα προβλήματα, με στόχο την έξοδο της περιφέρειας από την Κρίση και τη δρομολόγηση δομών, υποδομών και διαδικασιών κοινωνικού μετασχηματισμού στην Περιφέρεια.  

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας οι περιφερειακές συσκέψεις θα πρέπει να έχουν σαν στόχο να αναδείξουν τη διαδικασία σχεδιασμού, ότι επιχειρείται δηλ. ο σχεδιασμός των περιφερειακών προγραμμάτων μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους δηλ. από τα κάτω, ως απαρχή για το σχεδιασμό μιας αριστερής περιφερειακής πολιτικής.

 1. Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

3.1. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΑΝΘΡΩΠΟΙ , ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΛΠ)

Οι συνέπειες της κρίσης στην κοινωνία  

Περιγράφεται η κατάσταση όσον αφορά το εισόδημα (μειώσεις), εκτίμηση για ποσοστά πληθυσμού που οδηγούνται σε φτώχεια, παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά, χωρίς ούτε ένα εργαζόμενο, συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών.κ.λπ

Πιο συγκεκριμένα:

στην κοινωνική πολιτική

 • Νοικοκυριά κάτω από το όριο φτώχειας
 • Νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
 • Άτομα που λαμβάνουν επίδομα   
 • Άτομα που σιτίζονται σε συσσίτια
 • Άτομα χωρίς στέγη
     • Συσσίτια
     • Επιδόματα πρόνοιας/απορίας
     • Βιβλιάρια Ανασφάλιστων/ κάρτες αναπήρων

 

Που βρίσκω τα στοιχεία

 • Δ/νση Κοινωνικής πρόνοιας
 • Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου
 • Εκκλησία
 • Δομές Αλληλεγγύης
 • Κοινωνικά Ιατρεία
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο  κ.λπ
     • Δημοτικά και κοινωνικά Ιατρεία
     • Κοινωνικά Παντοπωλεία κ.λπ
     • ΚΑΠΗ/ΚΗΦΗ
     • Ξενώνες και κέντρα  φροντίδας και φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευπαθών ομάδων

 

Υγεία

Μικρή περιγραφή τω προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός του Νομού και οι δομές υγείας

 • Νοσοκομείο
 • Κέντρα υγείας
 • Άλλες δομές υγείας
 • Ανασφάλιστοι

Που βρίσκω τα στοιχεία

 

Νοσοκομείο

Κέντρα υγείας

Δημοτικά και κοινωνικά Ιατρεία

 

Απασχόληση

οικονομικά ενεργός πληθυσμός

o απασχολούμενος πληθυσμός

Συμμετοχή των Ηλικιακών Ομάδων στην Απασχόληση

Διάρθρωση της απασχόλησης με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης

Τομεακή κατανομή απασχόλησης

το ύψος της ανεργίας, τα ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες και τους νέους, τη μακροχρόνια ανεργία κ.λπ)

 • Αριθμός ανέργων ανά κατηγορία
 • Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας
 • Ποσοστό Μακροχρόνια ανέργων
 • Υφιστάμενη κατάσταση ΟΑΕΔ- προβλήματα – υπηρεσίες – προσωπικό, προτάσεις.
 • Φορείς που εμπλέκονται στην απασχόληση
 • Ο ρόλος της Περιφέρειας και των Δήμων

Που βρίσκω τα στοιχεία

ΟΑΕΔ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 • Οφειλές προς Εφορεία, Προβλήματα στη λειτουργία της εφορείας, υπηρεσίες – προσωπικό – προτάσεις.

ΕΦΟΡΕΊΑ

 • Οφειλές προς ταμεία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 • Κλείσιμο επιχειρήσεων κλπ

Που βρίσκω τα στοιχεία

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

 

3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΚΡΟΤΗΣΗ

Η αποτύπωση της κρίσης σε αριθμούς και οι συνέπειες της

Περιγράφεται η κατάσταση όσον αφορά

 • Αριθμός και  εικόνα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων( μέγεθος των επιχειρήσεων (μέση απασχόληση και κύκλος εργασιών, Δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας αλλά και ελέγχου
 • Απώλειες παραγωγικού δυναμικού και απασχόλησης

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΘΙΟ ΧΩΡΟΣ  

 

Τα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου στην  περιφέρεια και πως εκδηλώνεται η κρίση  στους τομείς αυτούς

 • ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ(μεγέθη- είδος ποσότητες)
 • ΑΕΠ
 • ΕΙΣΌΔΗΜΑ
 • ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ
 • ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 • ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – οι υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Ενδεικτικά

 • Χαρακτηριστικά της υπαίθρου στη συγκεκριμένη Περιφέρεια
 • διαδικασίες «απογεωργικοποίησης» και αγροτικής αναδιάρθρωσης, φαινόμενα «μεταπαραγωγικής» χρήσης, διαμόρφωση «νέας αγροτικότητας», αναδιοργάνωση της οικογενειακής απασχόλησης (πολυαπασχόληση, απασχόληση μη οικογενειακής εργασία) και στη λειτουργία του αγροτικού νοικοκυριού).
 • Η κυριαρχία η όχι της  γεωργίας ως παραγωγική δραστηριότητα στην ύπαιθρο.
 • Συρρίκνωση η όχι του  παραγωγικού  ρόλου  της υπαίθρου
 • Ενίσχυση η όχι  της πολυαπασχόλησης.
 • Καταγραφή
 • σημαντικός αριθμός προϊόντων
 • ποσοστό των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα
 • καλλιέργεια και τόπος διαμονής αγροτών ( εντοπισμός φαινομένων  νέας αγροτικότητας)
 • γεωργικές εκτάσεις  της Περιφέρειας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ
 • τρόποι προώθησης  των προϊόντων
 • αρδευόμενες εκτάσεις
 • προβλήματα, θα πρέπει να αναφερθούν τα γενικότερα προβλήματα της γεωργίας, που αφορούν στον μικρό κλήρο, στην υπερβολική χρήση λιπασμάτων, την έλλειψη ενσωμάτωσης τεχνολογιών στην παραγωγή, τις αδυναμίες ενσωμάτωσης καινοτομιών, τη μικρή διείσδυση της βιολογικής καλλιέργειας, τη χαμηλή οργάνωση σε ομάδες παραγωγών αλλά και την αδυναμία κατάλληλης προβολής και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην αγορά (τοπική, εθνική, διεθνή)

Έμφαση δίνεται  στην περιγραφή της κρίσης έτσι όπως   εκδηλώνεται:

 • στη μείωση του αγροτικού εισοδήματος και ιδιαίτερα στο εισόδημα του μικρομεσαίου αγρότη.
 • στη  μείωση του  όγκου της παραγωγής και της  κάλυψης της εγχώριας ζήτησης για σειρά γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως το μαλακό σιτάρι, τα όσπρια, η ζάχαρη, τα λεμόνια, το μεγαλύτερο μέρος των κτηνοτροφικών προϊόντων ( ιδιαίτερα το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας και το αγελαδινό γάλα)
 • στην  ενίσχυση των  εισαγωγών αντίστοιχων προϊόντων, ιδιαίτερα από χώρες-μέλη της ΕΕ,
 • στην  εκτίναξη του κόστους παραγωγής  κυρίως στην  ενέργεια (25% κόστους εισροών), τις ζωοτροφές και τα  εφόδια ( κυριαρχία πολυεθνικών, ενδοομιλικές συναλλαγές)
 • στο εντεινόμενο άνοιγμα της ψαλίδας τιμών παραγωγού – καταναλωτή (ασυδοσία αγοράς, καρτέλ, κυριαρχία πολυεθνικών αλυσίδων s/m, αθρόες ελληνοποιήσεις προϊόντων στην επιταχυνόμενη έξοδο από την παραγωγή των μικρομεσαίων αγροτών και την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας στον πρωτογενή τομέα αλλά και της ετεροαπασχόλησης  για συμπλήρωση του αγροτικού εισοδήματος
 • αλιευτική δραστηριότητα
 • στις  μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές (αρδευτικά, οδικά, ηλεκτρικά δίκτυα),που έχουν σαν αποτέλεσμα το ακριβό νερό και ρεύμα και άρα την  υπερχρέωση των αγροτών
 • στην εισαγωγή ομοειδών προϊόντων με αυτά που παράγονται στις  Περιφέρειες  τα οποία βαπτίζονται Ελληνικά με αποτέλεσμα να συμπιέζουν τις τιμές στους ντόπιους παραγωγούς

Στα παρακάτω προστίθενται

 • η απουσία ενός ουσιαστικού θεσμικού πλαισίου με την ανάπτυξη ανάλογων υποδομών για την πάταξη του φαινομένου των ελληνοποιήσεων σε προϊόντα που παράγονται στις περιφέρειες.
 • Η κατάσταση στο συνεταιριστικό κίνημα και των  επαγγελματικών οργανώσεων  των αγροτών.  

Οι πολιτικές που ακολούθησε η Περιφέρεια στον αγροτικό τομέα χαρακτηρίζονται από απουσία στρατηγικής και εξαντλούνται στη διαχείριση των επιδοτήσεων, οι οποίες λειτούργησαν  στη βάση πελατειακών μηχανισμών, μέσα από το αδιαφανές και διάτρητο σύστημα διαχείρισης και ελέγχων. Οι πολιτικές αυτές σε συνδυασμό με τα δομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, την περιορισμένη παρουσία οργανωμένων δικτύων παραγωγής και του συνεταιριστικού κινήματος, την οργανική διάλυση των περιφερειακών οργάνων και την εφαρμογή των  μνημονιακών  πολιτικών,  είχαν σαν συνέπεια την αποδιάρθρωση του αγροτικού τομέα και το βάθεμα της κρίσης στην ύπαιθρο.  

 • τη ραγδαία μείωση της συμμετοχής στο ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα
 • μείωση στο αγροτικό εισόδημα
 • πλεονασματική σε ελλειμματική σε αγροτικά προϊόντα και την ενίσχυση των εισαγωγών ιδιαίτερα από χώρες-μέλη της ΕΕ.
 • υποχώρηση του όγκου παραγωγής βασικών διατροφικών προϊόντων ως αποτέλεσμα του προσανατολισμού και δεσμεύσεων της ΚΑΠ και  τη μεγάλη ανισομετρία από προϊόν σε προϊόν και την εκτίναξη του κόστους παραγωγής  κυρίως στην  ενέργεια (25% κόστους εισροών), τις ζωοτροφές και τα  εφόδια  (κυριαρχία πολυεθνικών, ενδοομιλικές συναλλαγές),
 • το εντεινόμενο άνοιγμα της ψαλίδας τιμών παραγωγού – καταναλωτή (ασυδοσία αγοράς, καρτέλ, κυριαρχία πολυεθνικών αλυσίδων super market, αθρόες ελληνοποιήσεις προϊόντων
 • μείωση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
 • παρουσία οργανωμένων δικτύων παραγωγής
 • τη μείωση της απασχόλησης

 

Παράλληλα με την κρίση, οι κοινοτικές ενισχύσεις οδήγησαν στον περιορισμό ή και εγκατάλειψη  παραδοσιακών μη επιδοτούμενων  καλλιεργειών και στην αντικατάσταση τους από ισχυρά επιδοτούμενες, με τα ανάλογα δυσμενή αποτελέσματα στη διατροφική επάρκεια, στο εμπορικό ισοζύγιο και την εγκατάλειψη περιοχών της υπαίθρου. Επιπλέον, η κλαδική συγκέντρωση των ενισχύσεων  συνέβαλε στην αναπαραγωγή και διεύρυνση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων αλλά και των ανισοτήτων μέσα στον ίδιο τον αγροτικό τομέα

Ο αναποτελεσματικός σχεδιασμός στις έως τώρα επενδύσεις, έχει επιφέρει μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές (αρδευτικά, οδικά, ηλεκτρικά δίκτυα, τηλεπικοινωνίες) που έχουν σαν αποτέλεσμα το ακριβό νερό, ρεύμα και μεταφορές. Η ανάπτυξη της υπαίθρου ουδέποτε αποτέλεσε προτεραιότητα του ΠΔΕ.

Που βρίσκω τα στοιχεία

Σε επίπεδο ΝΟΜΟΎ

Δ/νση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών κ.λπ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί σας Περιφέρειας
 • περιοχές ώριμης τουριστικής ανάπτυξης
 • παραθαλάσσιες περιοχές και παραθεριστικής κατοικίας
 • δυναμικές τουριστικές περιοχές σε ορεινές ζώνες,
 • περιοχές ενταγμένες σε δίκτυα περιήγησης-διημέρευσης-επίσκεψης και σας ορεινές περιοχές  όπου κυριαρχεί ο περιηγητικός και φυσιολατρικός τουρισμός, που έχει έντονα ποιοτικά χαρακτηριστικά και συγκεντρώνει επισκέπτες με ειδικά ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα.
 • υποδομές
 • ολοκληρωμένες προτάσεις   τουριστικών πακέτων, που αξιοποιούν και  αναδεικνύουν το πλούσιο απόθεμα των επιμέρους χωρικών ενοτήτων (τοπία, θάλασσα, πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα, τοπική παραγωγή, παραδοσιακοί οικισμοί),
 • Περιφερειακά σχέδια τουριστικής ανάπτυξης
 • Θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Δομές προώθησης , συμβουλευτικής υποστήριξης ,εκπαίδευσης , κατάρτισης τουρισμού.
 • εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ιδιαίτερα του αγροτουρισμού μέσω των ολοκληρωμένων προγραμμάτων (ΟΠΑΑΧ ) και Leader
 • φυσικοί και οι πολιτισμικοί πόροι
 • υποδομών και ανωδομές

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( προτείνω να το γράψει ο Αλέξης ο Χαρίτσης)

 • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης  
 • Τι προτείνουμε για το το ενεργειακό παραγωγικό σύμπλεγμα

Επίσης σκόπιμο είναι να αποτυπωθούν τα παρακάτω:

 • Τα βασικότερα νομαρχιακά ζητήματα που ανακύπτουν και θα έπρεπε να αναδειχθούν στην πολιτική ατζέντα  σε ιεραρχική σειρά
 • Τα βασικότερα περιφερειακά ζητήματα που ανακύπτουν και θα έπρεπε να αναδειχθούν στην πολιτική ατζέντα σε ιεραρχική σειρά
 • τρία επείγοντα μέτρα πολιτικής που θα πρέπει να ληφθούν άμεσα.
 • τρία μεσοβραχυπρόθεσμα μέτρα πολιτικής που θα πρέπει να ληφθούν μετά τα επείγοντα.
 • ΣΑΣ μεγάλο και καινοτόμο έργο που θα τροποποιούσε ριζικά τη φυσιογνωμία  του  Νομού σας και θα είχε επιπτώσεις σε μεγάλο χρονικό βάθος
 • ΣΑΣ μεγάλο και καινοτόμο έργο που θα τροποποιούσε ριζικά τη φυσιογνωμία σας περιφέρειάς σας και θα είχε επιπτώσεις σε μεγάλο χρονικό βάθος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΤΙ ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

 

ως περιεχόμενα του προγράμματος προτείνονται:

Τα περιεχόμενα του προγράμματος

 • Τα βασικά δεδομένα και χαρακτηριστικά της Πελοποννήσου
 • Οι επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών στα δεδομένα (άνθρωποι , εισόδημα, φτώχεια, απασχόληση κλπ)
 • Σκιαγραφώντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Πελοπόννησο
 • Οι εθνικές πολιτικές και ο ρόλος της Περιφέρειας
 • Μια νέα μεθοδολογία σχεδιασμού και άσκησης Περιφερειακής πολιτικής
 • Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου
 • Το αγροδιατροφικό η αγροβιομηχανικό  παραγωγικό σύμπλεγμα
 • Το αειφόρο τουριστικό παραγωγικό σύμπλεγμα και η σύνδεση του με τον πολιτισμό
 • Το ενεργειακό παραγωγικό σύμπλεγμα
 • Το τεχνολογικό παραγωγικό σύμπλεγμα
 • Βασικές υποδομές για την υποστήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης
 • Θέματα αιχμής για την Πελοπόννησο ( ΠΧ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ)
 • Νέοι θεσμοί – δομές και εργαλεία  υποστήριξης της παραγωγικής ανασυγκρότησης αλλά και της άσκησης Περιφερειακής πολιτικής

ΠΗΓΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 1. Η μεθοδολογία

2.1 Δημιουργείται ομάδα έργου στην περιφέρεια , η οποία αποτελείται από :

Θελερίτη Μαρία, υπεύθυνη της ομάδας

Τσακλάνος Βαγγέλης

Πατσαρίνος  Νικος

Κουρεμπές Φάνης

Χρυσαδάκος Σταύρος

Δριμής Δημήτρης  

Κουτσούρη Μαρίνα

Αγρίου Σταυρούλα , υπεύθυνη ομάδας Μεσσηνίας

Μπουλούμπαση Αβα,  υπεύθυνη ομάδας Λακωνίας

Θεοχάρης Γιώργος, υπεύθυνος ομάδας Αρκαδίας

Αγγελίνα……. υπεύθυνη ομάδας Αργολίδας

Πρεντάκης Αντώνης/ Θελερίτη Μαρία υπεύθυνοι ομάδας Κορινθίας

2.2.  Δημιουργείται ομάδα σε επίπεδο νομού

Οι υπεύθυνοι των ομάδων νομού καλούνται να δημιουργήσουν ομάδα σε επίπεδο νομού και αξιοποιούν συντρόφους και μη, οι οποίοι έχουν σχέση με το αντικείμενο. Η ομάδα  συγκεντρώνει τα  στοιχεία αλλά ταυτόχρονα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στο νομό. Όσες ΝΕ έχουν θεματικές επιτροπές προτείνεται να συμμετέχουν και σύντροφοι από τις Επιτροπές αυτές.

Παράλληλα με τη συλλογή στοιχείων οργανώνονται επισκέψεις σε φορείς από την ομάδα προγράμματος, η οποία έχει κωδικοποιήσει τι ζητάει και ταυτόχρονα  αποτυπώνει τις προτάσεις των φορέων στη βάση δεδομένων. Σκόπιμο είναι στις συναντήσεις να συμμετέχουν και οι υπεύθυνοι των Επιτροπών για να αποκτήσουν επαφή με τους φορείς η αν υπάρχει ήδη  να διευκολύνουν την επικοινωνία της ομάδας με τους φορείς.

 1. 3. Δημιουργούμε βάση δεδομένων και Τεκμηρίωσης

Προτείνεται να δημιουργηθεί σε κάθε Ν.Ε. μια βάση δεδομένων και Τεκμηρίωσης με τα στοιχεία αλλά και την αποτύπωση των προτάσεων από τους φορείς  

2.4. Οργανώνονται θεματικές ημερίδες

Προτεραιότητα : Αγροτικά, τουρισμός, πολιτισμός, Απορρίμματα,   κλπ

 1. Χρονοδιάγραμμα

Επειδή τα παραπάνω απαιτούν χρόνο και η ημερομηνία της περιφερειακής συνδιάσκεψης πιέζει προτείνεται :

 • Η Συλλογή στοιχείων μέχρι 24/11/2014
 • Η αποτύπωση των προτάσεων των φορέων μέχρι 30/ 11/2014
 • Κείμενο από κάθε ομάδα, που θα επιχειρεί να προσεγγίζει το σχεδιάγραμμα του περιεχομένου του προγράμματος για τον κάθε Νομό 30/11/2014

 

Παράλληλα με τις ομάδες νομού, η ομάδα έργου της Περιφέρειας θα οργανώσει μια συνάντηση όπου θα συζητηθεί το αγροβιομηχανικό  (Μέχρι  23/11/ το αργότερο)

Απαραίτητο στη συνάντηση είναι να συμμετέχουν οι του αγροτικού και η ομάδα προγράμματος( Κοδέλας, Κουρεμπές, Χρυσαδάκος, Αραχωβίτης, Πεβερέτος και άλλοι………….

Υπεύθυνος για την οργάνωση : Φάνης Κουρεμπές

Προτείνεται

το Ενεργειακό να το γράψει ο Αλέξης ο Χαρίτσης

τον τουρισμό η Σταυρούλα Αγρίου,

την αποτύπωση, τις κατευθύνσεις ανάπτυξης ( Οι επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών,σκιαγραφώντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Πελοπόννησο,οι εθνικές πολιτικές και ο ρόλος της Περιφέρειας,Μια νέα μεθοδολογία σχεδιασμού και άσκησης Περιφερειακής πολιτικής) Κουτσούρη, Θελεριτη Δριμής

ΤΟ αγροβιομηχανικό:  Χρυσαδάκος

Πολιτισμός;

ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Πατσαρίνος

 Συνάντηση για τη συζήτηση του προγράμματος ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ  προτείνεται 26/11/2014

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ : Θελερίτη, Κουτσούρη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  σε pοwer point: ;

Συγκέντρωση υλικού: ; προτείνεται να αναλάβει  ένας/ μια να συγκεντρώσει το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Μελέτες εισηγήσεις προτάσεις φορέων κ.λπ Όλοι στέλνουμε  ότι γνωρίζουμε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Δημιουργία μοντέλου βάσης δεδομένων σε excel : ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ, ΤΣΙΡΟΣ

 1. Η οργάνωση της περιφερειακής  σύσκεψης  

 

Επιλογή χώρου

Πανώ με σύνθημα πίσω από το πανελ

Κατάλογος συμμετεχόντων

 • ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ
 • ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ
 • ΠΕΔ
 • ΦΟΔΣΑ
 • ΔΗΜΟΙ
 • ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΏΝ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΊ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ – ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ

Δημοσιότητα

 • Πρόσκληση
 • δελτία τύπου
 • Συνεντεύξεις από την προετοιμασία
 • Κάλυψη των συναντήσεων με φωτογραφικό υλικό και δελτία τύπου
 • Άρθρα σε εφημερίδες

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...