• Χωρίς κατηγορία

ΚΥΑ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.

Sharing is caring!

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.25595/2017 – ΦΕΚ 2658/Β/28-7-2017

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.25595/2017  ΦΕΚ 2658/Β/28-7-2017
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφαση μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 47490/2012 (Β΄ 3390), 30842/2013 (Β΄ 1896), 29530/2014 (Β΄ 2059), 26945/2015 (Β΄ 621) και 23976/2016 (Β΄ 2311) όμοιες και ισχύει.
6. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη».
9. Το υπ’ αριθμ. 22877/6-7-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
10. Το υπ’ αριθμ. 2353/12-7-2017 έγγραφο του Προέδρου της ΚΕΔΕ, με την οποία διατυπώνονται παρατηρήσεις του επί του σχεδίου.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
12. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των δήμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού
1. Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 ν. 4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014.
Για τους δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του ν. 4270/2014.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ” υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (άρθρο 66 παρ. 5 του ν. 4270/2014 και άρθρο 11 του π.δ. 80/2016).
2. Στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91»).
Εάν το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων δαπανών είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων εσόδων τότε το ταμειακό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού είναι πλεονασματικό.
Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.
3. Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015) και ισχύει.
4. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότηση τους.
Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του Π/Υ, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε.
5. Κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφεται κάθε φορά στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α. εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων.
6. Κατά την κατάρτιση του Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις), λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει τυχόν αυξομείωση του προσωπικού.
Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησης της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.
7. Στον Π/Υ εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων λόγω σχετικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ δήμου και πιστωτικού οργανισμού ή κατ’ εφαρμογή διάταξης νόμου (π.χ. της υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012/Α΄ 222), με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας δαπάνης που αφορά στην πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό.
8. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των δαπανών, δηλαδή για συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση επιπρόσθετων δράσεων και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς τους δημότες.
9. Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησης τους. Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ’ ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2017). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2018 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του.
10. Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.
11. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές και η παραβίαση τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010.
12. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νομιμότητα του ψηφισθέντος από το οικείο δημοτικό συμβούλιο προϋπολογισμού, έστω και αν στη σχετική εγκριτική απόφαση διατυπώνονται ειδικότερες παρατηρήσεις ως προς τις επιμέρους εγγραφές του, αυτός (προϋπολογισμός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές εγγραφές του, οριστικά εγκεκριμένος και καθίσταται άμεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νομίμως εντέλλονται σε βάρος των εγγεγραμμένων και ελεγχθέντων ως νόμιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού (Ελ. Συνέδριο Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 97/2014).
13. Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει:
α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και
β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους».
Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα:
γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και
δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».
14. Τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν οι δήμοι ως έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23-6-2016 (Β΄ 1932) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 15/22880/12-7-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, εγγράφονται στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Στο σκέλος των εξόδων, οι πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες, τις οποίες ο φορέας αποπληρώνει αποκλειστικά μόνο μέσω της επιχορήγησης ληξιπροθέσμων, θα παρακολουθούνται διακριτά σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ. 81 ή/και 83 ή/και Κ.Α. τρέχουσας χρήσης, στους οποίους θα πραγματοποιείται η σχετική ενταλματοποίηση.
15. Υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες, εγγράφονται στον Π/Υ τουλάχιστον ως προς το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του έτους, που θα εκδικάζει την πληρωμή του ποσού του παραστατικού, πλέον των αναλογούντων τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χειρισμού είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικής αδυναμίας του φορέα να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του (και συνακόλουθα να διατηρήσει τουλάχιστον ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό του) εξαιτίας γεγονότων όπως η έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή η υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών που θα καθιστούν άμεσα πληρωτέες δαπάνες που είχαν χαρακτηριστεί προγενέστερα ως μη νόμιμες ή μη κανονικές.

Άρθρο 2
Διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου του προϋπολογισμού
1. Ο Π/Υ των δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 47490/2012 (Β΄ 3390), 30842/2013 (Β΄ 1896), 29530/2014 (Β΄ 2059), 26945/
31-7-2015 και 23976/2016 (Β΄ 2311) όμοιες. Οι Κ.Α. εσόδων και δαπανών που ισχύουν σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο αναγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, προς διευκόλυνση των δήμων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Καμία απόκλιση από τους κωδικούς αριθμούς που καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 απόφαση (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) δεν πρέπει να σημειώνεται στον Π/Υ του φορέα.
2. Είναι επιτρεπτή η περαιτέρω ανάπτυξη των τετραψήφιων ΚΑΕ με βάση τις ανάγκες εκάστου φορέα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου υποδεικνύεται από το ΥΠΕΣ συγκεκριμένος τρόπος ανάπτυξης κάποιου/ων τετραψήφιου/ων ΚΑΕ, οπότε τηρείται υποχρεωτικά ο υποδεικνυόμενος τρόπος ανάπτυξης. Οι αρμόδιες, για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού αρχές, οφείλουν να εξετάζουν επισταμένα την ανάπτυξη των ΚΑΕ σε αυτόν. Οποιαδήποτε απόκλιση, κατά τα ανωτέρω, αποτελεί αιτία αναπομπής του αρχικού Π/Υ και των μετέπειτα αναμορφώσεων του.
3. Σε ειδικό παράρτημα του Π/Υ αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
4. Για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ.
5. Ο ψηφισθείς Π/Υ καθώς και οι αναμορφώσεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους υποβάλλονται στις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel). Μαζί με τον καταρτισθέντα Π/Υ υποβάλλονται ομοίως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητας του σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3
Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2018
Α. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις-
Α.1 Οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού και ειδικότερα στις κατηγορίες:
1. έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών,
2. κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου,
3. κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων,
4. κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων,
5. έσοδα από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (αφορά στους δήμους του Ν. Δωδεκανήσου),
6. κάλυψη δαπανών που αφορούν στο Εθνικό ίδρυμα Νεότητας,
7. έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α.),
8. κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων καθώς και αντισταθμιστικών οφελών,
9. κάλυψη δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία,
10. κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος,
11. κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων,
υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 23976/2016 (Β΄ 2311) κοινής υπουργικής απόφασης.
Α.2 Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του Π/Υ όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Π/Υ όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2018, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.
Α.3 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2018 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κ.λπ.).
Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ’ έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμηση τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων.
Οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε δήμο από τις κατανομές του έτους 2018 για τις περιπτώσεις Α1.1 έως Α1.11 από οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ του με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων.
Προς υποβοήθηση του ελέγχου νομιμότητας που ασκείται επί των αποφάσεων ψήφισης των Π/Υ των δήμων, μετά τη δημοσίευση της παρούσας θα αποσταλούν από το Υπουργείο Εσωτερικών στις αρμόδιες για τον ανωτέρω έλεγχο αρχές, για κάθε δήμο χωρικής αρμοδιότητας τους, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά ανά είδος επιχορήγησης των περιπτώσεων Α1.1 έως Α1.11, που πρέπει να έχουν εγγραφεί στους Π/Υ τους σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.
Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα
Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2018 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και II. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2016 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ, θα είναι διαθέσιμα στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

– Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ II.
Δηλαδή, εάν:
α) Το σχέδιο του Π/Υ 2018 καταρτίζεται από την οικονομική επιτροπή τον Ιούλιο 2017 και τα στοιχεία της εκτέλεσης του Π/Υ της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα στοιχεία εκτέλεσης λαμβάνονται με βάση την περίοδο αυτή.
β) Εάν το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. κατά την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος 2017 είναι 5.000 ευρώ και για την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος 2016 είναι 4.500 ευρώ, τότε η απόλυτη διαφορά είναι 500 ευρώ, δηλ. «Εκτέλεση 2017 μείον Εκτέλεση 2016» (5.000 €- 4.500 €).
– Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2017 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2016, όπως στο ανωτέρω παράδειγμα), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2018 για την ΟΜΑΔΑ Ι. (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2016 (Ιαν. – Δεκ. 2016) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Δηλαδή, εάν το έτος 2016 στο ανωτέρω παράδειγμα απέδωσε ποσό ύψους 9.000 ευρώ, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2018 είναι 9.000 + 500 = 9.500 ευρώ.
– Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι., είναι το ποσό του έτους 2016 (δηλαδή, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, 9.000 ευρώ).
Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2017, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ 2018 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωση του. Στη σχετική απόφαση αναμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής, η αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι., παρά μόνο εάν οι εισπράξεις κατά τη διάρκεια του έτους 2018 δικαιολογούν την αύξηση των σχετικών προβλέψεων (εάν δηλαδή, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, οι εισπράξεις της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι. υπερβούν το ποσό των 9.500 €). Στην περίπτωση αυτή, ο Π/Υ αναμορφώνεται, εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι. χρονολογικού ποσοστού, ανάλογου με το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων. Εάν δηλαδή στο κλείσιμο του Οκτωβρίου 2018 το ύψος των εσόδων ανέλθει σε 10.000 €, ο ετήσιος Π/Υ μπορεί να αυξηθεί σε 12.000€ [10.000 / (10/12)].
Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II.

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο κάτωθι παράδειγμα.
Παράδειγμα:
Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2018 το μήνα Ιούλιο 2017
– Έτος 2018, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) ΠΟΕ – ομάδα εσόδων «32»: 50.000 €
– Περίοδος Ιαν.-Ιουν. 2017, εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ: 5.000 €
– Περίοδος Ιαν.-Ιουν. 2016: εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ: 4.000 €.
– Απόλυτη διαφορά εξάμηνης περιόδου 2017/2016: 1.000 € (5.000 μείον 4.000)
– Έτος 2016, εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ: 9.000 €.
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του πρώτου εξαμήνου 2017 έναντι της ίδιας περιόδου του 2016 είναι θετική (1.000 €), μπορεί να εκτιμηθεί, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται και για την ΟΜΑΔΑ Ι., ότι από τον Κ.Α.Ε «32» δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2018 ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 € (δηλ. εκτέλεση 2016, 9.000 € + θετική διαφορά 2017/2016, 1.000 €). Συνεπώς εφόσον γίνεται η συγκεκριμένη εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον Κ.Α. 32, στον Κ.Α. Εξόδου 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» για το έτος 2018 υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (10.000 €) από το ύψος των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε 32 (δηλαδή, 50.000 € – 10.000 € = 40.000 €). Συνεπώς το ποσοστό των βεβαιωμένων απαιτήσεων ΠΟΕ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν για το έτος 2018 υπολογίζεται σε 20% (10.000 / 50.000).
Εάν η διαφορά μεταξύ του πρώτου εξαμήνου 2017 έναντι της ίδιας περιόδου του 2016 είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να εισπραχθεί είναι το ποσό του έτους 2016.
Κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η μείωση του συνολικού ποσού που εγγράφηκε στην ομάδα δαπανών «85» κατά την κατάρτιση του, παρά μόνο εάν κατά την εκτέλεση του Π/Υ τα εισπραχθέντα ποσά από την ομάδα εσόδων «32» δικαιολογούν τη μείωση των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Π.Ο.Ε / ομάδα «85» (εάν δηλαδή, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, οι εισπράξεις της ομάδας εσόδων «32» υπερβούν τα 10.000 €).
Στην περίπτωση αυτή, ο Π/Υ αναμορφώνεται και η ομάδα δαπανών «85» μειώνεται κατά το επιπλέον ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από την ομάδα «32» μέχρι το τέλος του έτους, εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση αυτή χρονολογικού ποσοστού ανάλογου με το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων από την ομάδα «32». Εάν π.χ. με το κλείσιμο του Σεπτεμβρίου 2018 οι εισπράξεις από την ομάδα 32 ανέλθουν σε 10.500 € δύναται να εκτιμηθεί ότι μέχρι το τέλος του έτους μπορούν να εισπραχθούν 14.000 € [10.500 / (9/12)] και άρα το ποσό της ομάδας «85» να μειωθεί κατά 4.000 € (14.000 – 10.000), διαμορφούμενο σε 36.000 € (40.000 – 4.000).
Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών
Β.3.1.Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2018 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2017. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2017 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2017, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2018, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:
– την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2016,
– την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2017 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018,
– την εκτέλεση του Π/Υ 2016 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2018 καταρτίζεται Ιούλιο 2017, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2016 και 2017),
– την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2017, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2016.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.
β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.
Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το γινόμενο του επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός.
Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85).
Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).
Β.4 Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία δήμων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου -Έλεγχος νομιμότητας: Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και των στοιχείων του μήνα αναφοράς, βάσει του οποίου κάθε δήμος εγγράφει στον Π/Υ τα έσοδά του, οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές θα αντλήσουν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία των δήμων από το σύστημα αναφορών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαιτείται η υποβολή από αυτά στην αρμόδια για τον έλεγχο τους αρχή, των σχετικών Στατιστικών Δελτίων (Παράρτημα 3), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωματωθεί τα εν λόγω οικονομικά τους στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα Στατιστικά Δελτία είναι μηνιαία για όσα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν ενταχθεί στον υποτομέα «OTA S. 1313» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ και τριμηνιαία για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που δεν έχουν ενταχθεί στο ΜΦΓΚ.

Β.5 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ III.

Β.5.1. Οι δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Δεν είναι δυνατή, κατά συνέπεια, η λήψη δανείου από δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ’ εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).
Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ’ αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β΄1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Κατ” εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, καθώς και απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου.
Β.5.2. Στο μέρος Ι των εσόδων του Π/Υ απεικονίζονται τα υπόλοιπα χρηματικών διαθεσίμων προηγούμενων ετών – όπως αυτά προκύπτουν από την προσαρμογή των αντιγράφων κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών ( 31-12-2017) στα βιβλία του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές – για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων:
α) Όταν τα χρηματικά υπόλοιπα προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τότε ισχύουν δύο περιπτώσεις:
i. Τα αδιάθετα υπόλοιπα πρέπει να καλύψουν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2017 και θα πληρωθούν το 2018. Σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα αφορούν σε υποχρεώσεις ΠΟΕ και θα πρέπει να εγγραφούν στον ΚΑΕ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 81.
ii. Τα αδιάθετα υπόλοιπα προορίζονται να καλύψουν υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν μέσα στο 2018. Σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα αφορούν σε έργα ΠΔΕ και θα πρέπει να εγγραφούν στον ΚΑΕ 5124 “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ ) με εγγραφή ισόποσης πίστωσης σε ΚΑΕ των ομάδων 6 και 7.
β) Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους μέχρι τις 31.12.2017. Σε αυτή την περίπτωση, οι δήμοι υποχρεούνται να εξοφλούν κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο τις υποχρεώσεις αυτές (άρθρο 66 παρ. 7 του ν. 4270/2014, άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010).
γ) Για τη διασφάλιση ικανοποίησης υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου (ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η υποχρέωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 24 του ν. 1080/1980).
δ) Για τη χρηματοδότηση νέων έργων, εφόσον τα χρηματικά υπόλοιπα προέρχονται από αδιάθετες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
ε) Για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (π.χ. προνοιακά επιδόματα, προγράμματα χρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ε.Ε.) όταν τα χρηματικά υπόλοιπα προέρχονται από τακτικά ή έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων πιστώσεων.
στ) Έπειτα από την κάλυψη των περιπτώσεων από (α) έως (ε), τυχόν εναπομείναντα αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εν γένει δαπανών.
Γενική παρατήρηση επί των οριζόμενων στο άρθρο 3.Β ως προς την εγγραφή εσόδων στον Π/Υ:
Προκειμένου να επιτυγχάνεται ο σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 33 και 49 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με τις οποίες οι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της ενότητας, της καθολικότητας και της ακρίβειας.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που παραστεί μόνο μέσα στη χρήση και εκ του νόμου ανάγκη εγγραφής συγκεκριμένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον Π/Υ, ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των επιμέρους κ.α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που εξετάζεται επισταμένως από τις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους αναφέρουμε την υποχρέωση ταμειακής βεβαίωσης εσόδου που προκύπτει από την περιέλευση στον δήμο καταλογιστικής πράξης. Αυτή αφενός δεν είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται τακτικά ανά τα έτη, ώστε το καταλογιστέο χρηματικό ποσό να είναι συγκρίσιμο με αντίστοιχα προηγουμένων ετών, αφετέρου η σχετική ταμειακή βεβαίωση είναι εκ του νόμου υποχρεωτική.
Εάν όμως η είσπραξη τέτοιου εσόδου είναι επισφαλής και προκειμένου να αποτραπεί η εγγραφή εξόδου που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, επιβάλλεται, ομοίως κατά παρέκκλιση, να γίνει ισόποση εγγραφή σε κωδικό αριθμό της κατηγορίας 85.
Η εγγραφή αυτή όμως θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει με τρόπο διακριτό, σε ανεπτυγμένη μορφή του κατάλληλου κωδικού αριθμού εσόδου (χρήσης), ώστε να καθίσταται δυνατή η ακριβής αντιστοίχηση της με το καταλογιστέο ποσό.
Ειδικές παρατηρήσεις επί των οριζόμενων στο άρθρο 3:
1. Πέραν των οριζόμενων στη προηγούμενη γενική παρατήρηση, καθώς και της περίπτωσης Β.3.1 της παρούσας, επιτρέπεται επίσης η αύξηση των συνολικών ποσών στις ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, II και III σε φορέα, στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται κατάργηση, λύση ή συγχώνευση, με ΦΕΚ, νομικού προσώπου και περιέλευση των αντίστοιχων εσόδων σε αυτόν.
2. Δεν συνιστούν παρεκκλίσεις από τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση οι εγγραφές ποσού μικρότερου από το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως άθροισμα της Ομάδας Ι., καθώς και η εγγραφή ποσού μεγαλύτερου από το συνολικό επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. «85».

Άρθρο 4
Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ
1 Μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2018 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2016 ή 2017. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2016 και το έτος 2017 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2016.
Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2016 ή 2017. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.
Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2017 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών – λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.
Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ
Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ 315/99) της 31.12.2017, για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2018 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.
Μετά το κλείσιμο του έτους 2017 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2018, το ΥΠ.ΕΣ. θα ενημερώσει τις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές για τον κατάλληλο χρόνο άντλησης των οικονομικών στοιχείων των Ομάδων Ι και II από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και θα αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2017 (έλεγχος Χρηματικού Υπολοίπου και Πληρωμών Π.Ο.Ε.) για τους δήμους χωρικής αρμοδιότητας τους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών.
2 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον Π/Υ έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή ελέγχει επίσης την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του Π/Υ.
3 Με τις αναμορφώσεις υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, ολόκληρος ο προϋπολογισμός. Αναφορικά με τον τύπο του αρχείου του Π/Υ που πρέπει να υποβάλλεται έπειτα από τις αναμορφώσεις του ισχύουν τα σχετικά οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 5
Δομή του Π/Υ – συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του Π/Υ
Για τη δομή και τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του Π/Υ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 της υπ’ αριθμ. 47490/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΓΝ-ΧΨΟ) απόφασης, υπό την επιφύλαξη:
– τροποποιήσεων και συμπληρώσεων κωδικών αριθμών εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν με μεταγενέστερες όμοιες αποφάσεις,
– των οδηγιών που παρέχονται με την παρούσα.
Τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα επισυνάπτονται στην παρούσα, ως Παράρτημα 2.

Άρθρο 6
Έκταση εφαρμογής – έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα απόφαση, καθώς και η υπ’ αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) όμοια, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν εφαρμογή στους δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΤΜΗΜΑ Β΄ (άρθρα 7 και 8) της υπ’ αριθμ. 47490/18-12-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»”

ΤΜΗΜΑ Β΄

Άρθρο 7
Δομή του προϋπολογισμού
1. Διαίρεση του προϋπολογισμού
Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.
Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο νόμιμος προορισμός των εσόδων αλλά και επιτυγχάνεται η ακριβής απεικόνιση των επενδυτικών δυνατοτήτων του προϋπολογισμού.
Στο Μέρος II (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος (οριζόντια διαίρεση). Στον πίνακα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία (κάθετη διαίρεση). Με την προσθήκη στον πίνακα 2 των ποσών των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄, τα αθροίσματα (σύνολα) των δύο πινάκων θα πρέπει να είναι ίσα.
Η σύνταξη δύο πινάκων ανακεφαλαίωσης των δαπανών, εξυπηρετεί την ανάγκη της συλλογής διαφορετικών πληροφοριών για την οικονομική κατάσταση των δήμων και της εξαγωγής των ανάλογων συμπερασμάτων. Ειδικότερα, από τα δεδομένα του πρώτου πίνακα, όπου διακρίνονται οι δαπάνες για επενδύσεις από τα λοιπά έξοδα του δήμου, εξάγονται συμπεράσματα για την οικονομική ευρωστία και τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα κάθε δήμου, ενώ από τα δεδομένα του δεύτερου καθίσταται δυνατός ο επιμερισμός των συνολικών δαπανών μεταξύ των Υπηρεσιών αυτού.
2. Διάκριση των εσόδων και των εξόδων
Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:
• Τακτικά έσοδα
• Έκτακτα έσοδα
• Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
• Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
• Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων
• Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.
Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:
• Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
• Επενδύσεις
• Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
• Αποθεματικό
Οι παραπάνω ομάδες εξόδων, στην υπ’ αριθμ. 7028/
3-2-2004 κοινή υπουργική απόφαση, αναφέρονται ως «Κεφάλαια». Έτσι, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες χρήσης, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ οι επενδύσεις, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ οι πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ το αποθεματικό.
Όπως αναφέρθηκε, οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, οι κωδικοί αριθμοί των Κεφαλαίων Α΄ (Λειτουργικές δαπάνες) και Β΄ (Επενδύσεις) επαναλαμβάνονται σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες, οι οποίες κατονομάζονται στον προϋπολογισμό. Ειδικά για τους δήμους με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους η κατανομή των επενδύσεων ανά υπηρεσία είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν γίνει κατανομή, οι δαπάνες του Κεφαλαίου Β΄ εντάσσονται στις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων (Κωδικός 30), ανεξαρτήτως αν ο δήμος διαθέτει ή όχι δική του τεχνική υπηρεσία.
3. Διάκριση των Υπηρεσιών
Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής:
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στις Γενικές Υπηρεσίες εντάσσονται οι δαπάνες των συγκεκριμένων κωδικών αριθμών που απαριθμούνται στην κοινή υπουργική απόφαση 7028/3-2-2004, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στις υπόλοιπες Υπηρεσίες εντάσσονται οι αντίστοιχες δαπάνες που τις βαρύνουν.
Στον κωδικό αριθμό 10 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» εντάσσεται και το ειδικό αυτοτελές γραφείο των «δημοτικών ανταποκριτών» (άρθρο 94 ν. 3852/2010), το οποίο επιτελεί λειτουργία που προσιδιάζει στον κωδικό αυτόν και δεν απαιτείται να παρακολουθείται χωριστά.
Στον ΚΑ 15 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» θα παρακολουθούνται και οι δαπάνες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες δημόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας, της παρ. 38 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.
Οι δαπάνες που αφορούν:
– τα μισθώματα σχολικών κτιρίων (άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 16 του ν. 3852/2010),
– τα μισθώματα μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των μαθητών από 1/7/2011 (άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 18 του ν. 3852/2010 και 18 παρ. 10 περίπτ. η΄ του ν. 3870/2010) και
– τις αποδοχές ή αμοιβές των καθαριστριών των σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3870/2010),
μπορούν να παρακολουθούνται είτε στον ΚΑ 15, είτε σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 70 «Λοιπές Υπηρεσίες».
Οι δαπάνες των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρακολουθούνται εφεξής σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται οι επιπρόσθετες υπηρεσίες 60-64 & 69, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.
Οι δαπάνες του ΚΑ 6056 της υποκατηγορίας 605, η οποία πλέον μετονομάζεται σε «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», εφεξής δύνανται να κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες.
Ο κωδικός αριθμός 70 «ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» μπορεί να αναλύεται (εξειδικεύεται) με την προσθήκη, παραπλεύρως αυτού, ενός αριθμού από το 01 και τον τίτλο της Υπηρεσίας που χαρακτηρίζεται με αυτόν, π.χ. 70.01 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, 70.02 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 70.03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ κ.ο.κ.
Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 70 θα παρακολουθούνται και:
– οι δαπάνες των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης, όπου αυτά συσταθούν (άρθρο 94 παρ. 5 περίπτ. 1 ν. 3852/2010),
– οι δαπάνες της υπηρεσίας παραλαβής αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ (άρθρο 94 παρ. 2 περίπτ. 25 ν. 3852/2010).
Στην ανακεφαλαίωση, όλες οι δαπάνες των ανωτέρω επί μέρους υπηρεσιών (70.01, 70.02, 70.03 κ.λπ.) αθροίζονται σε ενιαίο σύνολο κάτω από τον κωδικό αριθμό 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
4. Συμπλήρωση των στηλών του προϋπολογισμού
Προστίθεται στήλη με τίτλο ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31.12………. και ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31.12……….., για τα έσοδα και τις δαπάνες αντίστοιχα, όπου απεικονίζονται οι ως άνω εκτιμήσεις για το προηγούμενο οικ. έτος αυτού που αφορά ο προϋπολογισμός.
Για τη συμπλήρωση της στήλης με τίτλο «ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ/ΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ», διευκρινίζουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:
α) Ο προϋπολογισμός των δήμων υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Κατά συνέπεια, στην στήλη αυτή θα εγγραφούν τα επικυρωθέντα έσοδα/επικυρωθείσες δαπάνες από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ελέγχου Νομιμότητας, τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) ποσά.
β) Η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τα ίδια ακριβώς ποσά της έκτης στήλης (ψηφισθέντα/είσες από το δημοτικό συμβούλιο), από την ελέγχουσα υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και αφού διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός είναι νόμιμος.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση παραπομπής ή και ακύρωσης τελικά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, η συγκεκριμένη στήλη παραμένει κενή.

Άρθρο 8
Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού
1. Μέρος Ι – Έσοδα
Στο πρώτο μέρος του προϋπολογισμού καταγράφονται κατά το δυνατόν εξαντλητικά όλες οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων των δήμων. Στους περισσότερους τίτλους των τριψήφιων ή τετραψήφιων κωδικών αριθμών, αναγράφονται σε παρένθεση και οι νομοθετικές διατάξεις από τις οποίες προβλέπεται κάθε υποκατηγορία ή είδος εσόδου, προς διευκόλυνση των υπηρεσιών.
Η κατάταξη των διαφόρων εσόδων των δήμων στις δύο βασικές ομάδες (τακτικά – έκτακτα) συνιστά παράλληλα δεσμευτικό χαρακτηρισμό του κάθε εσόδου ως τακτικού ή εκτάκτου, σύμφωνα και με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 157 του ΚΔΚ, όπου ορίζεται ότι με την κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τύπο του προϋπολογισμού, προσδιορίζονται αναλυτικά τα έσοδα που ανήκουν σε κάθε μια από τις ομάδες αυτές.
Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εσόδων γίνονται ως ακολούθως:
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
011 Μισθώματα
Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. Μισθώματα ακινήτων και εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στους δήμους αλλά αποδίδονται σε αυτούς βάσει διάταξης νόμου, όπως π.χ. τα μισθώματα δημοσίων λατομείων (ΚΑ 0711) και τα μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (ΚΑ 0712), δεν περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία αυτή.
Δεν εγγράφονται επίσης στην υποκατηγορία αυτή αλλά στον ΚΑ 1699 «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» τα μισθώματα που εισπράττονται όλως περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισμός των οποίων δεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών με τη μορφή της εκμίσθωσης (π.χ. παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης).
Στον κωδικό αριθμό 0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» εγγράφονται τα μισθώματα τόσο από στεγασμένους (καταστήματα, κατοικίες, γραφεία κ.λπ.) όσο και από μη στεγασμένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα κ.λπ.)
Μισθώματα από ακίνητα που ενδεχομένως δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους κωδικούς αριθμούς 0111 έως 0118, εγγράφονται στον ΚΑ 0129 «Λοιπά έσοδα από ακίνητα» συνολικά ή διακεκριμένα, με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού (0129.01, 0129.02 κ.ο.κ.).
Στον κωδικό 0112 «Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ν.δ. 4260/1962)», εφεξής εγγράφονται τα έσοδα από μισθώματα μόνο για τις εκτάσεις που είναι κυριότητας δήμων, καθώς οι πόροι από την διαχείριση των δημοσίων εκτάσεων θα αποτελέσουν έσοδα των οικείων περιφερειών, δεδομένης της τροποποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (αρ. 6 και 7 ν. 4351/2015).
012 Έσοδα από την εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων.
Στους κωδικούς αριθμούς της συγκεκριμένης υποκατηγορίας εγγράφονται τα έσοδα που, χωρίς να είναι στην κυριολεξία μισθώματα, αποτελούν ωστόσο αντάλλαγμα της χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας των δήμων.
Στον ΚΑ 0122 «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές» εγγράφονται τα έσοδα από τη λειτουργία κυριακάτικων αγορών (άρθρο 94 παρ. 6 περίπτ. 31 του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2323/1995, όπως ισχύουν).
Έσοδα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους κωδικούς αριθμούς 0121 έως 0128, εγγράφονται στον ΚΑ 0129 συνολικά ή διακεκριμένα με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού (0129.01, 0129.02 κ.ο.κ.).
Η εγγραφή εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 γίνεται ως ακολούθως:
Από τα έσοδα εκ του υπολοίπου 70% των θέσεων, πλην του 30% που προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης και παραχωρούνται, με την καταβολή τέλους, σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), πολύτεκνους κ.ο.κ. (άρθρο 285 ν. 3463/2006),
– τα μισθώματα εγγράφονται στον ΚΑ 0129 με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού αυτού,
– τα τέλη για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου εγγράφονται στον ΚΑ 0461.
Τα έσοδα εκ του 30% που προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης και παραχωρούνται σε άτομα με αναπηρία κ.ο.κ., εγγράφονται ομοίως στον ΚΑ 0461.
Αποζημιώσεις που τυχόν επιδικάζονται υπέρ του δήμου σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης δημοτικών χώρων, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί κανονιστική απόφαση επιβολής τελών και δικαιωμάτων κατά το άρθρο 19 του β.δ. της 24/9-20/10/1958, εγγράφονται στον ΚΑ 1519 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων».
Στον κωδικό 0125 «Δικαιώματα βοσκής» εφεξής εγγράφονται τα έσοδα από τα δικαιώματα βοσκής μόνο για τις εκτάσεις που είναι κυριότητας δήμων, καθώς οι πόροι από την διαχείριση των δημοσίων εκτάσεων θα αποτελέσουν έσοδα των οικείων περιφερειών, δεδομένης της τροποποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (αρ. 6 και 7 ν. 4351/2015).
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
021 Τόκοι κεφαλαίων
Οι τόκοι από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 171 παρ. 2 του ΚΔΚ) εμφανίζονται στον ΚΑ 0211. Οι τόκοι από τίτλους του ελληνικού δημοσίου εγγράφονται στον ΚΑ 0212. Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες εγγράφονται στον ΚΑ 0213.
023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία
Στους κωδικούς αριθμούς 0231 και 0239 εμφανίζονται τα μισθώματα κινητών πραγμάτων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κ.λπ.) και τα λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία, αντίστοιχα.
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Στον ΚΑ 0311 εγγράφεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989. Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας, όπως π.χ. τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό καθαριότητας (άρθρο 79 του ΚΔΚ) για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι (ειδικό τέλος για τη συλλογή και τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή ελαστικών ή προϊόντων οικοδομικών εργασιών κ.λπ.), εγγράφονται στον ΚΑ 0313.
Διευκρινίζονται επίσης τα ακόλουθα:
• Η υπ’ αριθμ. 69728/824/1996 κοινή υπουργική απόφαση, που αναφέρεται στον τίτλο του ΚΑ 0312, καταργήθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όμοια, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 της οποίας εφαρμόζονται για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων στα λιμάνια.
• Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του κανονισμού καθαριότητας εμφανίζονται στον ΚΑ 1519 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων».
• Με το επιβαλλόμενο τέλος καθαριότητας καλύπτονται και οι δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία κοινόχρηστων αφοδευτηρίων (άρθρο 4 ν. 1080/1980, Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 79061/30-10-1980).
032 Υπηρεσία ύδρευσης (άρθρο 19 β.δ. της 24/
9-20/10/1958).
Εγγράφονται τα έσοδα που προέρχονται από τη λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης. Τέλη, δικαιώματα ή άλλα έσοδα που προβλέπονται από τον κανονισμό ύδρευσης και δεν εντάσσονται στους κωδικούς αριθμούς 0321 έως 0323, εγγράφονται στον ΚΑ 0324 συγκεντρωτικά ή αναλυτικά, κατά είδος εσόδου, με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού (0324.01, 0324.02 κ.ο.κ.).
Για τα πρόστιμα που προβλέπει ο κανονισμός ύδρευσης ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για την υπηρεσία καθαριότητας.
033 Υπηρεσία άρδευσης (άρθρο 19 β.δ. της 24/9-20/10/1958).
034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 β.δ. της 24/9-20/10/1958).
Για τη συμπλήρωση των ΚΑ των υποκατηγοριών αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για την υπηρεσία ύδρευσης.
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 α.ν. 582/1968, άρθρο 3 ν. 547/1977)
Τα τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται από το δημοτικό συμβούλιο.
Στους κωδικούς αριθμούς 0411 έως 0416 κατονομάζονται τα συνηθέστερα είδη τελών και δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα από ιεροπραξίες (μνημόσυνα, λειτουργίες κ.λπ.) μπορεί να εγγραφούν επίσης αναλυτικά, με ανάπτυξη του ΚΑ 0416.
Άλλα έσοδα που τυχόν προβλέπονται στον κανονισμό εγγράφονται συνολικά ή διακεκριμένα στον ΚΑ 0417 «Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών».
Επειδή η εισφορά υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ, ΚΑ 6725) υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων (άρθρο 3 του ν.δ. 228/1973, ΦΕΚ 284/Α), σκόπιμο είναι τα έσοδα από τους ιερούς ναούς να παρακολουθούνται χωριστά.
042 Έσοδα από σφαγεία.
Στους κωδικούς αριθμούς 0421 και 0422 εμφανίζονται τα έσοδα από σφαγεία, που εκμεταλλεύονται οι ίδιοι οι δήμοι. Εφόσον ο κανονισμός λειτουργίας των σφαγείων, ο οποίος καταρτίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 460/1978 και του άρθρου 3 του β.δ. της 24/
9-20/10/1958, προβλέπει πέραν του δικαιώματος χρήσης και άλλα τέλη ή δικαιώματα, αυτά εγγράφονται συνολικά ή διακεκριμένα στον ΚΑ 0422.
043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.
Στον ΚΑ 0431 εγγράφονται τα έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης που εκμεταλλεύονται οι δήμοι (στεγασμένοι ή φυλασσόμενοι χώροι στάθμευσης, όπου μπορεί να παρέχονται και άλλες υπηρεσίες όπως π.χ. καθαρισμός και στίλβωση των οχημάτων). Τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 ν. 1900/1990) δεν εμφανίζονται στον ΚΑ 0431 αλλά στον ΚΑ 0464.
Στον ΚΑ 0431 εγγράφονται και τα έσοδα που αποδίδονται στο δήμο βάσει σύμβασης παραχώρησης, για όσο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου εκμεταλλεύεται ο ίδιος τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης (άρθρα 1 παρ. 3 ν. 2229/1994 και 13 π.δ. 609/1985, άρθρο 9 ν. 2052/1992).
Στον ΚΑ 0432 εγγράφονται έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, ζωολογικούς κήπους, και άλλους παρόμοιους χώρους καθώς και έσοδα από εκδηλώσεις που επαναλαμβάνονται σταθερά σε τακτική βάση. Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων ευκαιριακού και έκτακτου χαρακτήρα που διοργανώνει ο δήμος εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 1693 ή 1699 κατά περίπτωση, της υποκατηγορίας 169 «Λοιπά έκτακτα έσοδα».
Στον ΚΑ 0434 εγγράφονται τα λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών, εφόσον προέρχονται από δραστηριότητες του δήμου που έχουν σταθερό (μόνιμο ή περιοδικό) χαρακτήρα (π.χ. έσοδα από υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων που παρέχει ο δήμος με δικά του βυτιοφόρα οχήματα, έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μηνιαία περιοδικά ή εφημερίδες, έσοδα από την παροχή συγκοινωνιακού έργου κατά τις διατάξεις του ν. 2963/2001, δίδακτρα ωδείων ή άλλων πολιτιστικών φορέων, έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ.).
Αν πρόκειται για σταθερή δραστηριότητα που συνίσταται, όχι στην παροχή υπηρεσιών, αλλά στην πώληση αγαθών (π.χ. λευκώματα μουσείων και πινακοθηκών), τα σχετικά έσοδα εμφανίζονται στον ΚΑ 0718 «Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις».
044 Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας.
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών.
046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα.
Στους κωδικούς αριθμούς των ανωτέρω υποκατηγοριών εγγράφεται το συγκεκριμένο είδος εσόδου, που προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις οι οποίες αναγράφονται μέσα στην παρένθεση του κάθε τίτλου. Ειδικά στον κωδικό 0461 θα εγγραφούν – εκτός από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 – και τα έσοδα από τα μισθώματα για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με το ν. 2946/2001.
Η εγγραφή εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 γίνεται ως ακολούθως (βλ. και κα 0129):
Τα έσοδα εκ του 30% των θέσεων, που προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης και παραχωρούνται, με την καταβολή τέλους, σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), πολύτεκνους κ.ο.κ. (άρθρο 285 ν. 3463/2006), εγγράφονται στον ΚΑ 0461.
Από τα έσοδα εκ του υπολοίπου 70% των θέσεων,
– τα μισθώματα εγγράφονται στον ΚΑ 0129 με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού αυτού,
– τα τέλη για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου εγγράφονται στον ΚΑ 0461.
Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0469 εγγράφεται:
α) το τέλος ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/Β/Φ5.179/456/575/2008, ΦΕΚ 12/Β),
β) το τέλος επανάχρησης κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 51 του ν. 3498/2006, ΦΕΚ 230/Α),
γ) το ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, για το οποίο ο νόμος απαιτεί την εγγραφή του σε χωριστό κωδικό αριθμό (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β).
δ) το τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 25 του ν. 3468/2006).
047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη
Κάθε ανταποδοτικό τέλος που έχουν επιβάλει οι δήμοι κατά τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997, παρακολουθείται χωριστά και εγγράφεται οπωσδήποτε σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0471 (0471.01, 0471.02 κ.ο.κ).
Ειδικότερα, σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0471 θα εγγράφεται το ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 3870/2010.
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
051 Φόροι
Στους κωδικούς αριθμούς 0511 έως 0513 εγγράφονται τα έσοδα από τον αντίστοιχο φόρο.
052 Εισφορές
Η εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τα έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη, εγγράφονται στους ΚΑ 0521 και 0522 αντίστοιχα.
Η εισφορά του ΚΑ 0523 αφορά τους δήμους στους οποίους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 34 του ν. 1337/1983.
Στον κωδικό ΚΑ 0524 θα εγγράφεται η ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, που ορίζεται στο άρθρο 34 του ν. 4067/2012 (βλ. παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης).
Στον κωδικό ΚΑ 0525 θα εγγράφεται η ειδική εισφορά του άρθρου 19 του ν. 3054/2002, η οποία κατανέμεται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ2/Γ/2777/2004 (ΦΕΚ 347/Β) στους δήμους, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν διυλιστήρια πετρελαίου.
Στον κωδικό ΚΑ 0526 θα εγγράφεται η εισφορά της κοινής υπουργικής απόφασης 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) που εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί για έξοδα μεταφοράς των παιδιών.
Στον κωδικό ΚΑ 0527 θα εγγράφεται η εισφορά της κοινής υπουργικής απόφασης 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) που εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί για τροφεία των παιδιών.
Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0529 μπορεί να εγγράφεται κάθε μία από τις λοιπές εισφορές, όπως π.χ. η εισφορά που τυχόν επιβάλλεται από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη των ΚΑΠΗ ή άλλων νομικών προσώπων των ΟΤΑ.
053 Δυνητικές εισφορές άρθρου 25 ν. 1828/1989
Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στον ΚΑ 047 «Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη».
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
061 Από θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Στους κωδικούς αριθμούς 0611 έως 0615 εγγράφονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Οι Κ.Α. 0612, 0613 μετονομάζονται, αντίστοιχα, σε «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών» και «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου» και εγγράφονται σε αυτούς τα ως άνω περιγραφόμενα έσοδα. Οι πιστώσεις που εγγράφονταν στους ΚΑ αυτούς τα προηγούμενα έτη (προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και δαπανών μισθοδοσίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και χώρων άθλησης των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001), έχουν ενσωματωθεί στην τακτική επιχορήγηση και εγγράφονται στον προϋπολογισμό στον ίδιο Κ.Α. όπου εγγράφονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611).
Κάθε άλλη κατανομή από τους ΚΑΠ (πλην της πρώην ΣΑΤΑ) εγγράφεται διακεκριμένα σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0619. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν και οι κατανομές που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν, υπό τη μορφή της τακτικής επιχορήγησης, για την κάλυψη του κόστους δαπανών, δράσεων ή αρμοδιοτήτων όπως:
• η δαπάνη για την καταβολή μισθωμάτων σχολείων,
• η μεταφορά μαθητών
• η μισθοδοσία μεταταγέντος προσωπικού στους δήμους από φορείς όπως ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ κ.ο.κ.
• η κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΚΕΠ ή εφαρμογής προγραμμάτων μερικής απασχόλησης.
Σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619 επίσης εγγράφονται έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009, όπως ήδη αναφέραμε και τα οποία, σε περιπτώσεις όπου υφίστανται εκκρεμείς υποχρεώσεις δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους, στο πλαίσιο των διατάξεων του π.δ. 113/2010, χαρακτηρίζονται ειδικευμένα και διατίθενται αποκλειστικά για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του.
Τα δημοτικά ν.π.δ.δ. δεν εγγράφουν την επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο στην κατηγορία 061, στην οποία εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους αλλά σε κ.α. της υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα».
062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών.
Στον κωδικό 0621 εγγράφονται τα ποσά των επιχορηγήσεων για Προνοιακά επιδόματα που χορηγεί ο Δήμος σε δικαιούχους.
Στους κωδικούς αριθμούς 0622 και 0623, που δημιουργούνται με την παρούσα απόφαση εγγράφονται, αντίστοιχα, τα έσοδα από την επιχορήγηση που λαμβάνουν οι ΟΤΑ α΄ βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 2) και από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3).
Δημιουργείται επίσης, στη συγκεκριμένη υποκατηγορία, κωδικός είδους 0629, όπου να μπορεί να εγγράφονται τυχόν λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους που να εμπίπτουν στην υποκατηγορία αυτήν.
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
071 Λοιπά τακτικά έσοδα.
Στους κωδικούς αριθμούς 0711 έως 0717 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων.
Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών» εγγράφονται έσοδα από παράβολα αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογράφησης (της παρ. 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 18 του ν. 3870/2010), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 «Ίδρυση υπηρεσιών μιας στάσης και συναφείς ρυθμίσεις» του ν. 4018/2011
και των σχετικών οδηγιών που παρέχονται με την υπ’ αριθμ. 12/9034/28-3-2012 (ΑΔΑ: Β4Β4Ν-62Π) εγκύκλιο του Υπουργείου μας.
Έσοδα που δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 0 «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ», εγγράφονται στον ΚΑ 0718.
Σε κ.α. της υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα» εγγράφουν τα δημοτικά ν.π.δ.δ. την επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο – και όχι στην 061, στην οποία εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων
Στους κωδικούς αριθμούς 1111 έως 1115 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων. Τα έσοδα από την εκποίηση ακινήτων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 1080/1980, οι οποίες επανήλθαν σε ισχύ με το άρθρο 33 του ν. 3202/2003, εγγράφονται στον ΚΑ 1116.01.
Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας εγγράφονται, χωριστά για κάθε εκποιούμενο ακίνητο, σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1116.
Στις περιπτώσεις εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες, κατά τις οικείες διατάξεις του ΚΔΚ, όπου προβλέπεται η καταβολή τιμήματος σε ετήσιες δόσεις, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εσόδου η νόμιμη προθεσμία καταβολής του οποίου υπερβαίνει τη λήξη του έτους βεβαίωσης, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό θα πρέπει να εγγραφεί μόνο το ποσό που θα εισπραχθεί κατά το έτος που τον αφορά. Το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, με τα αντίστοιχα ποσά που αναλογούν κατ΄ έτος, ώστε να τηρείται η αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 4270/2014.
112 Έσοδα από εκποίηση κινητών
Στους κωδικούς αριθμούς 1121 και 1122 εγγράφονται τα έσοδα από την εκποίηση οχημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων. Ανάγκη ανάπτυξης του ΚΑ 1122 δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή.
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Ανάλογα με την πηγή και το σκοπό της χρηματοδότησης, κάθε επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών εγγράφεται χωριστά σε αναπτυγμένη μορφή των κωδικών αριθμών 1211 έως 1219.
Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1211 «Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών», θα εγγραφούν οι χρηματοδοτήσεις από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, για όσους δήμους ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.
Ομοίως, σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1211 εγγράφονται και τα έσοδα που θα αποδοθούν στους δήμους από το σχολικό έτος 2011-2012 και εφεξής για την καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες (άρθρο 6 του ν. 4076/2012).
Ο ΚΑ 1214 μετονομάζεται σε «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες» και σε αυτόν εγγράφονται εφεξής οι επιχορηγήσεις για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Στον ΚΑ 1215 εγγράφονται τα έσοδα από επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων (βλέπε παρ. 14 άρθρο 1 της παρούσας).
Στον ΚΑ 1216 εγγράφονται τα έσοδα από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ).
Στον ΚΑ 1217 εγγράφονται τα έσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1219 εγγράφονται και οι επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Η επακριβής αναπτυγμένη μορφή των κωδικών στην οποία θα εγγράφονται οι επιχορηγήσεις ανά πηγή και σκοπό, μπορεί να καθορίζεται είτε από την απόφαση χρηματοδότησης είτε από τον ίδιο τον επιχορηγούμενο δήμο, κατά περίπτωση.
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες.
H συγκεκριμένη υποκατηγορία διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)
1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα “Θησέας” (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)
1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα
και στους ως άνω κωδικούς αριθμούς αυτής, εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων.
Τα έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) εγγράφονται, ως έκτακτα έσοδα, στον ΚΑ 1311 ή, κατά τα μέρος που αφορούν επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρ. 13 του ν. 2880/2001) στον ΚΑ 1312.
Λοιπές επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους υπέρ των δήμων πόρους, που δεν εντάσσονται στους ανωτέρω κωδικούς είδους, εγγράφονται στον ΚΑ 1319 «Λοιπά ειδικά προγράμματα».
Η εγγραφή όλων των εξειδικευμένων πιστώσεων της υποκατηγορίας αυτής, γίνεται με ανάπτυξη του κάθε τετραψήφιου κωδικού είδους, με την προσθήκη, μετά από αυτόν, τελείας και διψήφιου ή τριψήφιου (ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δήμου) υποκωδικού, ανά επένδυση ή έργο.
132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα.
H συγκεκριμένη υποκατηγορία διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.).
1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ).
1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ).
1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ).
1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών.
1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού).
1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα.
Βασικό κριτήριο αντιστοίχισης των ως άνω έκτακτων επιχορηγήσεων αποτελεί η πηγή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
Κάθε χρηματοδότηση για επενδύσεις και έργα που εμπίπτει στους κωδικούς αριθμούς 1321 έως 1327 εγγράφεται χωριστά, κατά επένδυση ή έργο ή, στην περίπτωση του ΚΑ 1327, και κατά φορέα, σε αναπτυγμένες μορφές των κωδικών αυτών αριθμών.
Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1321 εγγράφονται χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1329 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα» και όχι του 1322 «Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς» εγγράφονται τα έσοδα από τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, που υποχρεούται να αποδώσει στους ΟΤΑ το Πράσινο Ταμείο (πρώην ΕΤΕΡΠΣ), βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3044/2002.
Στο πλαίσιο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, δεν επιτρέπεται να εγγράφονται έσοδα στους παραπάνω κωδικούς, χωρίς πραγματική αιτιολόγηση. Για να εγγραφεί ένα έργο του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε μία από τις περιπτώσεις του κωδικού 131 ή 132, θα πρέπει να έχει υπογραφεί απόφαση ένταξης και να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής απόφασης. Αναλόγως, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους. Η απλή υποβολή πρότασης ή ακόμα περισσότερο ή εκτίμηση χρηματοδότησης δεν αιτιολογεί την εγγραφή του έργου.
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
141 Δωρεές
142 Κληρονομιές και κληροδοσίες
Εγγράφονται τα ποσά που προέρχονται από δωρεές και κληρονομιές ή κληροδοσίες αντίστοιχα.
Δωρεές θεωρούνται και οι χορηγίες που εισπράττουν οι δήμοι για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, εφόσον πρόκειται για ποσά που προσφέρονται χωρίς υποχρέωση αντιπαροχής (συνήθως υποχρέωσης διαφήμισης του δωρητή) εκ μέρους του δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση πρόκειται ουσιαστικά για αμοιβή παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία καταχωρείται στον ΚΑ 1693 «Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών».
Δωρεές θεωρούνται και τα ποσά που συλλέγονται στο πλαίσιο του Ερανικού Συστήματος Μακράς Διάρκειας, που οργανώνουν οι δήμοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3106/2003.
Περιουσία που διατίθεται σε δήμο για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, χωρίς να καθορίζεται ειδικά ο τρόπος διοίκησής της, αποτελεί «κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης», το οποίο δεν έχει νομική προσωπικότητα (άρθρο 96 παρ. 1 α.ν. 2039/1939). Τα έσοδα (όπως και οι δαπάνες – βλ. ΚΑ 6737) των ιδρυμάτων στην περίπτωση αυτή απεικονίζονται σε ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, δηλαδή σε αναπτύξεις του ΚΑ 1421.
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα
Στον ΚΑ 1511 εγγράφονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ. Τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (ν.δ. 805/1971) και τα πρόστιμα της ελεγχόμενης στάθμευσης εγγράφονται στον ΚΑ 1512.
Στον ΚΑ 1513 εγγράφονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1080/1980 (σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης κ.λπ.), ανεξαρτήτως του είδους του εσόδου με το οποίο συνδέονται.
Στους δήμους στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί πολεοδομικές αρμοδιότητες, τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του ν. 1337/1983, τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985 και τα πρόστιμα του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά, εμφανίζονται στον ΚΑ 1514.
Τα πειθαρχικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εγγράφονται στον ΚΑ 1515. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος μονίμων υπαλλήλων, αποτελούν έσοδο του ΤΑΔΚΥ και όχι των ΟΤΑ (άρθρο 166 παρ. 2 ν. 1188/1981) και συνεπώς εγγράφονται στον ΚΑ 4142 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων».
Στον ΚΑ 1516 εγγράφονται τα έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις, όπως είναι π.χ. οι αποζημιώσεις αστικής ευθύνης που επιβάλλονται σε βάρος αιρετών (άρθρο 141 του ΚΔΚ) ή υπαλλήλων (άρθρο 189 ν. 3584/2007), τα ποσά που καταλογίζονται σε βάρος των υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής ή πάγιας προκαταβολής (άρθρα 32 και 35 του β.δ. της 17/5-15/6/1959) κ.λπ.
Στους κωδικούς αριθμούς 1517 και 1518 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων.
Στον ΚΑ 1519 εγγράφονται τα λοιπά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, όπως:
– τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990),
– τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 ν. 2946/2001),
– τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 ν. 2130/1993),
– τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 ν. 2946/2001),
– τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/
9-20/10/1958),
– τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 1080/1980),
– τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 ν. 2115/1993, άρθρο 9 κοινή υπουργική απόφαση 19690/1995),
– τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3190/2003),
– τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων,
– τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν. 3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρο 4 παρ. 3 κοινή υπουργική απόφαση Γ.Π. οικ. 104720/2010, ΦΕΚ 1315/Β).
152 Παράβολα.
Στους κωδικούς αριθμούς 1521 και 1522 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων. Πρόστιμα του ΚΟΚ που τυχόν πληρώνονται με παράβολα που προμηθεύεται ο υπόχρεος από τη ΔΟΥ, καταχωρούνται στον ΚΑ 1512.
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
161 Έσοδα από επιχειρήσεις
Στους κωδικούς εκτάκτων εσόδων της υποκατηγορίας αυτής, εγγράφονται τα έσοδα (κέρδη) από κάθε είδους επιχειρήσεις των δήμων. Στον ΚΑ 1613 εγγράφονται και τα έσοδα από αστικές εταιρείες.
162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα έσοδα από δαπάνες που πραγματοποίησε ο δήμος για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι από το νόμο ορίζονται ως υπόχρεοι.
Στον ΚΑ 1626 «Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 ν. 2539/1997)», εγγράφονται τα έσοδα από τις συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας που συνάπτει ο δήμος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 4 του ν. 3852/2010. Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6161 «Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας» εγγράφονται οι υποχρεωτικές δαπάνες για την υλοποίηση των συμβάσεων αυτών.
Έσοδα που δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους κωδικούς 1621 έως 1628 όπως π.χ. τα έσοδα από δαπάνες αποπεράτωσης των όψεων των οικοδομών (άρθρο 19 παρ. 4 ν. 2831/2000), εγγράφονται στον ΚΑ 1629.
Στον ΚΑ 1629 ομοίως εγγράφεται και το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, από το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, όταν αμελούν οι ιδιοκτήτες τους (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 ν. 3852/2010).
169 Λοιπά έκτακτα έσοδα.
Στους κωδικούς αριθμούς 1691 και 1692 εγγράφεται το έσοδο του αντίστοιχου τίτλου. Στον ΚΑ 1693 εμφανίζονται τα έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για έκτακτες συναλλαγές και όχι για δραστηριότητες μόνιμου χαρακτήρα.
Στον ΚΑ 1694, που δημιουργείται με την παρούσα απόφαση, εγγράφονται εφεξής τα έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους, κατά τις διατάξεις του αρ. 13 ν. 2971/2001.
Το υπέρ του Δημοσίου ποσοστό που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636 Β΄), όπως ισχύει, θα εγγραφεί ως είσπραξη στον ΚΑ 4124 και ως έξοδο, για να αποδοθεί στο Δημόσιο, στον ΚΑ 8224.
Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ», εγγράφονται στον ΚΑ 1699.
Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1699 εγγράφονται και τυχόν έσοδα δήμων από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης.
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ
211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.
Στους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που ανάγονται σε παρελθόντα οικονομικά έτη, βεβαιώνονται όμως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από παρελθόντα οικονομικά έτη που αντιστοιχούν σε καθέναν από τους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2117, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευμένου (εν όλω ή εν μέρει) χαρακτήρα των εσόδων αυτών.
Τακτικά έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη, που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους κωδικούς 2111 έως 2118, εγγράφονται στον ΚΑ 2119 συνολικά ή διακεκριμένα με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού. Η ανάπτυξη αυτή είναι υποχρεωτική, εάν πρόκειται για έσοδο με ειδικευμένο προορισμό, όπως είναι π.χ. το ειδικό δικαίωμα χρήσης βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 ν. 994/1979), τα καθαρά κέρδη δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 260 του ΚΔΚ), το ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 2130/1993) κ.λπ.
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.
Στην υποκατηγορία αυτή η διασφάλιση του νόμιμου προορισμού των εκτάκτων εσόδων επιτυγχάνεται με την κατάταξή τους στους κωδικούς αριθμούς 2211 και 2212, όπου εμφανίζονται αντίστοιχα τα έκτακτα γενικά (ανειδίκευτα) έσοδα και τα έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.
Η παρακολούθηση των εκτάκτων εσόδων κατά είδος, όπως συμβαίνει στην υποκατηγορία 211, δεν κρίνεται σκόπιμη λόγω του μικρότερου όγκου των εσόδων αυτών.
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.
311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών.
313 Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού
Κάθε δάνειο που χορηγείται στον δήμο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγγράφεται χωριστά σε ανεπτυγμένη μορφή των κωδικών αριθμών 3111 και 3112 ή 3121 και 3122, ανάλογα με το σκοπό του δανείου.
Από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 264 «Πιστοληπτική Πολιτική – Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και Περιφέρειες» του ν. 3852/2010 και εφεξής, δεν είναι δυνατή η λήψη δανείου από δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Κατά συνέπεια, στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 311 «Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών» εγγράφονται μόνο εισπράξεις από δάνεια συνομολογηθέντα πριν την έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης.
Με την παρούσα απόφαση δημιουργείται νέα υποκατηγορία 313 όπου εγγράφονται εισπράξεις από δάνεια που μπορεί να λάβουν οι δήμοι για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους.
Στην κατηγορία 31 εγγράφονται επίσης έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν είτε στο πλαίσιο της υπαγωγής του οικείου δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης είτε κατ’ εφαρμογή κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη – τακτικά έσοδα.
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη – έκτακτα έσοδα.
Ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω για τα έσοδα των υποκατηγοριών 211 και 221.
Σε περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης νομικών προσώπων, τα νέα δημοτικά νομικά πρόσωπα που δημιουργούνται και εφαρμόζουν τον τύπο προϋπολογισμού των δήμων (ή ο δήμος σε περίπτωση κατάργησης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αυτού), εγγράφουν σε οικείο κωδικό της κατηγορίας 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» και όσα εναπομείναντα εισπρακτέα υπόλοιπα των καταργηθέντων ή συγχωνευθέντων νομικών προσώπων.
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.
411 Συνταξιοδοτικές εισφορές.
Στον κωδικό αριθμό 4111 εγγράφεται: α) Η εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη που επιβάλλεται επί της αντιμισθίας του δημάρχου κ.λπ. αιρετών. β) Η εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη που επιβάλλεται σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων (άρθρα 6 παρ. 2 και 9 παρ. 3 ν. 1902/1990, άρθρα 20 παρ. 2 και 44 παρ. 1 ν. 2084/1992) καθώς και η πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3660/2008. γ) Η κράτηση 2,55% υπέρ του δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη, που επιβάλλεται στις αποδοχές των υπαλλήλων των πρώην κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίοι διατήρησαν το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Στον κωδικό αριθμό 4112 εγγράφονται οι εισφορές που αποδίδονται στο δημόσιο για την αναγνώριση ως συντάξιμης οποιασδήποτε υπηρεσίας (στρατιωτική θητεία, προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα κ.λπ.). Εισφορές που καταβάλλονται για τον ίδιο λόγο στο ΙΚΑ ή σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς πλην του δημοσίου, εγγράφονται στον κωδικό αριθμό 4131.
412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.
Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται από τις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων του δήμου (μονίμων, μετακλητών ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικηγόρων με πάγια αντιμισθία) εγγράφεται στον κωδικό αριθμό 4121.
Στον κωδικό αριθμό 4122 εγγράφεται:
α) Ο φόρος και το χαρτόσημο που παρακρατούνται από την αντιμισθία των αιρετών, καθώς και από τυχόν αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων ή αποζημιώσεις μελών διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
β) Ο φόρος που παρακρατείται από την εκτός έδρας αποζημίωση των αιρετών και των ιδιωτών.
γ) Ο φόρος (ή και το χαρτόσημο, αν πρόκειται για αιρετούς και ιδιώτες) που παρακρατείται από τυχόν αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων (όπως φορολογικών επιτροπών, υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών, κριτικής επιτροπής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών).
Ο φόρος που παρακρατείται από τις αμοιβές τρίτων (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. ε΄ ν. 2238/1994) ή ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 58 παρ. 1 ν. 2238/1994) ή εργοληπτών τεχνικών έργων (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. β΄ ν. 2238/1994) ή αλλοδαπών (άρθρο 13 ν. 2238/1994, όπως ισχύει) εγγράφεται στον ΚΑ 4123. Στον ίδιο κωδικό εγγράφεται ο φόρος που παρακρατείται κατά την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. στ΄ ν. 2238/1994, όπως ισχύει).
Ο φόρος και το χαρτόσημο που παρακρατείται από τους τόκους που καταβάλλει ο δήμος, εμφανίζονται στον κωδικό αριθμό 4124. Στον κωδικό αυτό εγγράφεται επίσης το χαρτόσημο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 187/1943 στα ποσά των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ κ.λπ.), η κράτηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών και γενικά κάθε άλλη κράτηση υπέρ του δημοσίου, που δεν εμπίπτει στους κωδικούς 4121 έως 4123.
Οι φόροι και οι λοιπές κρατήσεις που δεν παρακρατούνται από το δήμο αλλά αποδίδονται απ’ ευθείας στην οικεία ΔΟΥ από τους δικαιούχους των χρηματικών ενταλμάτων, δεν εμφανίζονται στους ανωτέρω κωδικούς αριθμούς.
Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 4124 εγγράφεται το ποσοστό που εισπράττεται υπέρ του δημοσίου για απλή παραχώρηση αιγιαλού-παραλίας. Το αντίστοιχο έξοδο για την απόδοση του ποσοστού αυτού στο δημόσιο εγγράφεται σε ομοίως ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 8224.
413 Ασφαλιστικές εισφορές.
Οι εισφορές εργαζομένου προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (κύριας ασφάλισης, επικουρικά, πρόνοιας κ.λπ.) εγγράφονται στον κωδικό αριθμό 4131.
Στον κωδικό αριθμό 4132 εγγράφεται αποκλειστικά η εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975 (από 1/1/2005 του «Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» του ΤΕΑΔΥ, άρθρο 21 ν. 3232/2004).
414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.
Στον κωδικό αριθμό 4141 εγγράφονται οι παρακρατούμενες από τις αποδοχές δόσεις των δανείων που έχουν χορηγηθεί στους υπαλλήλους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων (εκτός του δημοσίου), όπως η κράτηση επί της συμβατικής αξίας των προμηθειών υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου (άρθρο 7 παρ. 3 ν. 2286/1995), τα πειθαρχικά πρόστιμα που αποδίδονται στο ΤΑΔΚΥ, τα παρακρατούμενα λόγω κατάσχεσης ποσά κ.λπ., εγγράφονται στον ΚΑ 4142.
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
421 Επιστροφές χρημάτων.
Οι επιστροφές χρημάτων από υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 4211 και 4212 αντίστοιχα. Στον κωδικό αριθμό 4213 εμφανίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών των υπαλλήλων. Το επίδομα ασθενείας που εισπράττουν από το ΙΚΑ οι ασφαλισμένοι αυτού, για χρονικό διάστημα για το οποίο μισθοδοτήθηκαν ήδη από το δήμο, εγγράφεται επίσης στον ΚΑ 4213.
Περικοπές αποδοχών που εμφανίζονται στη στήλη των κρατήσεων της μισθοδοτικής κατάστασης (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών κ.λπ.) καθώς και κάθε επιστροφή χρημάτων, που δεν εμπίπτει στους κωδικούς αριθμούς 4211 έως 4213, εγγράφεται στον ΚΑ 4219.
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.
Το χρηματικό υπόλοιπο διαχωρίζεται σε αυτό που προέρχεται από τακτικά έσοδα (ΚΑ 511) και σε αυτό που προέρχεται από έκτακτα έσοδα (ΚΑ 512), έτσι ώστε να παρακολουθείται και να διασφαλίζεται ο νόμιμος προορισμός όσων ειδικευμένων εσόδων περιλαμβάνονται στο χρηματικό υπόλοιπο. Συνεπώς το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης αναλύεται περαιτέρω σε:
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ.
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.
5113 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.
5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.
5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.
5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ).
5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.
Στους ΚΑ 5119 ΚΑΙ 5129 εγγράφονται ποσά αποκλειστικά και μόνο εάν υφίστανται εναπομείναντα αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα έπειτα από τη συμπλήρωση των ΚΑ 5111-5113 και 5121-5124 αντίστοιχα.
2. Μέρος ΙΙ – Έξοδα
Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων γίνονται ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στους λογαριασμούς της κατηγορίας 60 εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου, οι οποίες καταχωρούνται στους κωδικούς της κατηγορίας 61. Ειδικότερα:
601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού των δήμων, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές.
Στην υποκατηγορία αυτή εγγράφονται και διάφορες άλλες αμοιβές του προσωπικού εφόσον δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένους κωδικούς, άσχετα με το χαρακτηρισμό που δίνεται σε αυτές από τις διατάξεις που επιτρέπουν την καταβολή τους.
Οι τρίμηνες αποδοχές και οι αυξημένες αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας εγγράφονται στον ΚΑ 6011. Ανάλογα θα εγγραφούν και οι αντίστοιχες πιστώσεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού.
Στον ΚΑ 6012 εγγράφεται και η αναγκαία πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, η αμοιβή του υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου, και, για τα νομικά πρόσωπα, η αμοιβή του υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη.
Στον ΚΑ 6013 εγγράφεται πίστωση για την πληρωμή του εφάπαξ βοηθήματος, για όσα ΝΠΔΔ υπάγονται σε αυτό.
Οι δαπάνες μετακινούμενων υπαλλήλων δεν εγγράφονται στους Κ.Α. της υποκατηγορίας αυτής αλλά στον ΚΑ 6422.
Αναδρομικά προηγούμενων οικονομικών ετών που οφείλονται σε υπαλλήλους, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων κ.λπ., εγγράφονται στον ΚΑ 8111.
602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές και οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Στον ΚΑ 6021 θα υπολογιστεί και η αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 ν. 3584/2007).
603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 603 «Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» εγγράφονται οι αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων, όπως ειδικών συμβούλων και συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, γενικού γραμματέα, ιδιαιτέρου γραμματέα κ.λπ.
Στους ίδιους κωδικούς θα εγγραφούν και οι αποδοχές των δικηγόρων και νομικών συμβούλων που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή.
Οι αμοιβές των δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6111.
604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λπ.)
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 604 εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό, εργαζόμενοι με δίμηνες συμβάσεις κ.λπ.).
Στην ίδια υποκατηγορία θα εγγραφούν και οι αποζημιώσεις των ασκούμενων σπουδαστών και οι αποδοχές των προσλαμβανόμενων στα προγράμματα μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα του ν. 3250/2004.
Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, υπολογίζονται στη δαπάνη του έργου, θα βαρύνουν τον κωδικό του έργου και επομένως δεν θα εγγραφούν στην υποκατηγορία 604.
605 Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού. Oι δήμοι έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το θεωρούν σκόπιμο, να αναπτύξουν τους τετραψήφιους αυτούς κωδικούς και να παρακολουθούν χωριστά τις εργοδοτικές εισφορές για κάθε ταμείο (π.χ. στον κ.α. 20/6051.01 να εγγραφεί η εργοδοτική εισφορά στις αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας).
Για την ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ, εφόσον αυτή παρακρατείται κατά την απόδοση των ΚΑΠ, θα διενεργούνται λογιστικές τακτοποιήσεις σε βάρος του ΚΑ 6056.
Οι δαπάνες του ΚΑ 6056 εφεξής κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες. Λαμβανομένου υπόψιν ότι η εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ αποτελεί ποσοστό επί των τακτικών εσόδων εκάστου δήμου, η κατανομή της σχετικής δαπάνης γίνεται αναλόγως του υπηρετούντος σε κάθε υπηρεσία προσωπικού.
Οι εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού που προσλαμβάνεται στην εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, θα βαρύνουν τον κωδικό του έργου.
606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κ.λπ.). Στον ΚΑ 6061 θα εγγραφούν οι δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος, ενώ στον ΚΑ 6063 δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (όπως γιλέκα, γυαλιά, μπότες).
607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 607 εγγράφονται τα έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ. και άλλες δαπάνες που αφορούν πρόσληψη και επιμόρφωση του προσωπικού, όπως η αμοιβή των επιτροπών που συγκροτούνται για την πρόσληψη προσωπικού.
ΚΩΔΙΚΟΣ 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολουμένων με συμβάσεις έργου. Ειδικότερα:
611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 611 «Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών» εγγράφονται δαπάνες για δικηγόρους (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή), συμβολαιογράφους, τεχνικούς, καλλιτέχνες, λογιστές, κ.λπ. Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που θα εγγραφούν στην υποκατηγορία αυτή, είναι ότι οι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν. 2238/1994). Ειδικά τα συμβολαιογραφικά έξοδα για τη σύναψη δανείων θα καταχωρηθούν στους ΚΑ 6514 και 6524.
Στην υποκατηγορία 611 θα εγγραφούν και οι πιστώσεις για τη σύναψη συμβάσεων έργου του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Εκτός από αυτές τις συμβάσεις έργου, στους ίδιους κωδικούς θα καταχωρηθούν και οι αναθέσεις «εργασιών» (υπηρεσιών) σε τρίτους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, βάσει των διατάξεων του άρθρου 209 του ΚΔΚ) και του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 2539/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του ν. 2623/1998. Για το σκοπό αυτό, ο ΚΑ 6117 μπορεί να κατανεμηθεί όχι μόνο στην υπηρεσία 00 αλλά και στις άλλες υπηρεσίες.
Στον ΚΑ 6117 «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» εγγράφεται και η αμοιβή των ιατρών για την εξέταση των επαγγελματιών και των εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 94 παρ. 3β περίπτ. 14 ν. 3852/2010).
Οι αμοιβές των μελετητών, για την εκπόνηση μελετών που ανατίθενται με τη διαδικασία των ν. 716/1977, 3164/2003 ή 3316/2005 ή του άρθρου 209 του ΚΔΚ, καταχωρούνται στους κωδικούς των επενδύσεων (ΚΑ 7411-7413).
612 Δαπάνες αιρετών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 612 «Δαπάνες Αιρετών» εγγράφεται η αντιμισθία του δημάρχου, των αντιδημάρχων και του προέδρου δημοτικού συμβουλίου, καθώς και λοιπές αποζημιώσεις αιρετών οργάνων προβλεπόμενες από τη νομοθεσία. Στην ίδια υποκατηγορία (ΚΑ 6126) εγγράφονται και οι εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των δημάρχων, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 2084/1992, για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος και για το ΤΥΔΚΥ, εφόσον συντρέχει περίπτωση ασφάλισης στο ταμείο αυτό.
Ο ΚΑ 6121 μετονομάζεται σε «Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)».
Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6121 θα εγγραφεί και η πίστωση για την αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 6 ν. 3852/2010), δεδομένου ότι για την καταστατική θέση και τις ευθύνες του ισχύουν οι διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους (ενδεικτικά, θα μπορούσε στον ΚΑ 6121.01 να εγγράφεται η αντιμισθία των αιρετών και στον ΚΑ 6121.02 η αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης).
Στον κωδικό 6122 εγγράφεται, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις.
Στον κωδικό 6123 εγγράφονται τα έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων.
613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 613 «Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών» εγγράφονται έξοδα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, μεταξύ των οποίων και τυχόν αποζημιώσεις για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (όπως συμβούλια, επιτροπές, φορολογικές επιτροπές, υπηρεσιακά συμβούλια).
Ο ΚΑ 6131 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές τρίτων», μπορεί να περιλάβει οποιαδήποτε αμοιβή φυσικού προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, και ταυτόχρονα δεν συνδέεται με τον οικείο δήμο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τέτοιες μπορεί να είναι π.χ. αμοιβές σε εισηγητές σεμιναρίων.
Στον ΚΑ 6131 θα υπολογιστούν και οι δαπάνες για το προσωπικό των ΚΕΠ που απασχολείται με σύμβαση έργου.
Οι κωδικοί 6132-6134 περιλαμβάνουν δαπάνες σαφώς προσδιορισμένες.
614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 614 «Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου» εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κ.λπ.) Τέτοιες μπορεί να είναι αμοιβές εταιρειών για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων, αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών κ.λπ.
Χορηγήσεις προς νομικά πρόσωπα που προκύπτουν από προγραμματικές συμβάσεις, δεν θα καταχωρηθούν στην υποκατηγορία 614, αλλά στην 673 (ΚΑ 6736).
Εάν οι αμοιβές τρίτων προσιδιάζουν ως προς το αντικείμενο σε άλλους κωδικούς, θα εγγραφούν σε αυτούς, π.χ. η εργασία που θα ανατεθεί σε τρίτο και θα αφορά την οργάνωση ενός συνεδρίου ή τη συμμετοχή του δήμου σε μια έκθεση θα εγγραφεί ανάλογα στους ΚΑ 6431, 6432, 6441 ή 6442.
Γενικά, και επειδή οι τίτλοι των κωδικών του προϋπολογισμού προσδιορίζουν άλλοτε το είδος της σχέσης που συνάπτει ο δήμος με τρίτους (π.χ. αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου) και άλλοτε το είδος της δαπάνης (π.χ. διοργάνωση συνεδρίων), η επιλογή του κατάλληλου κωδικού θα γίνεται πρώτα βάσει του είδους της δαπάνης και κατόπιν βάσει της σχέσεως. Για παράδειγμα, αν ο δήμος έχει αποφασίσει την οργάνωση ενός συνεδρίου και για το σκοπό αυτό συνάπτει σύμβαση με μια εταιρία οργάνωσης συνεδρίων, η σχετική πίστωση θα εγγραφεί στον ΚΑ 6442 και όχι στον ΚΑ 6142.
Αν δεν υπάρχει κωδικός που να προσδιορίζει το είδος της δαπάνης, τότε η επιλογή θα γίνει με βάση τη σχέση και μάλιστα στην περίπτωση αυτή, κατά κανόνα, θα απαιτείται η ανάπτυξη του σχετικού κωδικού. Οι αμοιβές των ΑΕΙ και ΤΕΙ για την εκτέλεση ερευνητικών έργων (εισφορές του π.δ. 432/1981) θα εγγραφούν στον ΚΑ 6141.
615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 615 «Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης» εγγράφονται τα έξοδα κίνησης των εισπρακτόρων, το ποσοστό που παρακρατεί η ΔΕΗ για την είσπραξη των δημοτικών τελών, ή άλλα έξοδα που γίνονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων. Οι δαπάνες της ΚΑ 6151 δύνανται να κατανέμονται σε όλες τις υπηρεσίες κατά περίπτωση.
616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 616 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων» εγγράφονται οι καταβολές αμοιβών σε άλλον δήμο για την διαδημοτική συνεργασία (π.χ. εξυπηρέτηση ταμιακής υπηρεσίας από άλλον δήμο βάσει συμβάσεως διαδημοτικής συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 222 του ΚΔΚ) ή άλλες αμοιβές και έξοδα τρίτων που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις άλλες υποκατηγορίες της κατηγορίας 61 «Αμοιβές αιρετών και τρίτων». Οι δαπάνες της υποκατηγορίας 616 εντάσσονται στην υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες» ή στις υπηρεσίες 10-70 κατά περίπτωση.
Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6161 «Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας» εγγράφονται οι υποχρεωτικές δαπάνες για την υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας (άρθρο 99 παρ. 4 του ν. 3852/2010) Τα έσοδα από τις συμβάσεις αυτές εγγράφονται στον ΚΑ 1616 «Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας».
Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6162 «Λοιπά έξοδα τρίτων» εγγράφεται και η δαπάνη για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς μαθητών (αντί του ΚΑ 6413), ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνει και την περίπτωση που καταβάλλεται σχετική επιδότηση στους μαθητές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 35415/28-11-2011 απόφασης, περί μεταφοράς μαθητών από τους δήμους.
ΚΩΔΙΚΟΣ 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα κ.λπ. Αναλυτικότερα:
621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 621 «παροχές παραγωγικής διαδικασίας» εγγράφονται οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νέες συνδέσεις, αύξηση ισχύος, φυσικό αέριο, νερό κ.λπ., που χρησιμοποιούνται στην «παραγωγική» διαδικασία του δήμου. Τέτοιες είναι οι δαπάνες για το φωτισμό οδών και πλατειών, το ρεύμα για την κίνηση αντλιοστασίων και γενικά η προμήθεια αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο δήμος στους δημότες.
Δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα τα ίδια αγαθά που θα χρησιμοποιηθούν έμμεσα, όπως π.χ. για τις ανάγκες ύδρευσης και φωτισμού δημοτικών κτιρίων και οι οποίες εγγράφονται στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 «Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)».
622 Επικοινωνίες
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 622 «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004, της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3345/2005 και της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006), έξοδα για εταιρείες ταχυμεταφορών κ.λπ., εφόσον οι σχετικές δαπάνες πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Όλες οι δαπάνες της υποκατηγορίας αυτής κατατάσσονται στην υπηρεσία 00.
623 Ενοίκια – Μισθώματα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 623 «Ενοίκια – Μισθώματα» εγγράφονται τα κάθε είδους μισθώματα που καταβάλλει ο δήμος κατανεμημένα στις υπηρεσίες τις οποίες εξυπηρετούν.
Τα μισθώματα που τυχόν καταβάλλονται για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρα 84 παρ. 2β και 94 παρ. 6 περίπτ. 41 ν. 3852/2010, άρθρο 18 παρ. 11 ν. 3870/2010) και για τη στέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (άρθρα 94 παρ. 6 περίπτ. 42 ν. 3852/2010 και 18 παρ. 11 ν. 3870/2010), εγγράφονται στους ΚΑ 6231 και 6232, ανάλογα με το είδος του ακινήτου.
Η μίσθωση διαφόρων μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων κ.λπ. (δραστηριότητες που δεν συνιστούν έργα) θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6233.
Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6236 «Λοιπά μισθώματα» εγγράφονται και οι δαπάνες για μισθώματα σχολείων, καθώς και για μισθώματα υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους δήμους με διατάξεις του ν. 3852/2010.
624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 624 «Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing» εγγράφονται, ανά υπηρεσία, τα ποσά των μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης.
625 Ασφάλιστρα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 «Ασφάλιστρα» εγγράφονται τα ασφάλιστρα είτε για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων είτε για την ασφάλιση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών, καυστήρα, κ.λπ.). Τυχόν προμήθειες π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την συγκεκριμένη εργασία, εγγράφονται στους ίδιους κωδικούς. Ενδεικτικά, η συντήρηση ανελκυστήρα, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, επίπλων, φωτοτυπικών μηχανημάτων, με τις τυχόν προμήθειες, θα εγγραφεί στους ΚΑ της υποκατηγορίας 626.
Εάν η συντήρηση αφορά έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα, τότε εγγράφεται στους κωδικούς των έργων, π.χ. η συντήρηση δρόμων με νέα επίστρωση με ασφαλτοτάπητα εγγράφεται στον ΚΑ 7333.
627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)
Στους ΚΑ της υποκατηγορίας 627 εγγράφονται τα καταβαλλόμενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισμού δημοτικών κτιρίων κ.λπ.
Στον ΚΑ 6277 εγγράφονται οι δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 3979/2011), με την ανάλυση της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της κυα υπ’ αριθμ. 47490/2012 (3390 Β), περί κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2013.
Στον ΚΑ 6278 εγγράφονται δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008).
Στον ΚΑ 6279 εγγράφονται λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα. Στον ίδιο ΚΑ εγγράφονται, μεταξύ άλλων, και οι δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων.
Η υποκατηγορία 627 διαφέρει από την υποκατηγορία 621 ως προς το ότι οι δαπάνες για την τελευταία χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών (βλ. ανωτέρω ΚΑ 621).
ΚΩΔΙΚΟΣ 63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
631 Φόροι
632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
633 Διάφοροι φόροι και τέλη
Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 631 «Φόροι», 632 «Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων», και 633 «Διάφοροι φόροι και τέλη» εγγράφονται οι δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν τον ίδιο το δήμο (όπως π.χ. τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, πλην των απορριμματοφόρων, φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων, φόροι, τέλη, δασμοί και εισφορές που εισπράττονται στα τελωνεία κ.λπ.)
Οι εισπραττόμενοι για λογαριασμό τρίτων φόροι, τέλη κ.λπ. (όπως ο φόρος εισοδήματος που εισπράττεται για λογαριασμό του Δημοσίου), εγγράφονται ως έσοδο στους ΚΑ 4111-4142 και ως έξοδο (για απόδοση στους δικαιούχους) στους ΚΑ 8211-8242.
ΚΩΔΙΚΟΣ 64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
641 Έξοδα μεταφορών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 641 «Έξοδα μεταφορών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ.), τα έξοδα μεταφοράς των διαφόρων αγαθών όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους κ.λπ.
Η διαφορά του ΚΑ 6411 «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λπ.)» από τον ΚΑ 6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», συνίσταται στο ότι οι δαπάνες του τελευταίου χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Με βάση τη διάκριση αυτή, η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των απορριμματοφόρων ανήκει στον ΚΑ 6641, η προμήθεια πετρελαίου για θέρμανση του κολυμβητηρίου στον ΚΑ 6643, ενώ η προμήθεια καυσίμων για επιβατικό αυτοκίνητο στον ΚΑ 6411.
Η δαπάνη για καύσιμα ΙΧ αυτοκινήτων που καταβάλλεται σε όσους μετακινούνται με εντολή της υπηρεσίας (χιλιομετρική αποζημίωση), δεν συνιστά δαπάνη του ΚΑ 6411 αλλά του ΚΑ 6422.
Στον ΚΑ 6413 θα εγγραφούν και οι πιστώσεις για την μεταφορά α) παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς και β) μελών των ΚΑΠΗ.
Η δαπάνη για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς μαθητών δεν εγγράφεται στον ΚΑ 6413, αλλά σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6162 «Λοιπά έξοδα τρίτων», σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στις οδηγίες για τη συμπλήρωση του τελευταίου αυτού ΚΑ.
Μεταφορές υλικών που αφορούν την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, θα καταχωρηθούν στους κωδικούς των αντίστοιχων έργων.
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων για υπηρεσία αιρετών, υπαλλήλων και τρίτων.
Στις περιπτώσεις της υποκατηγορίας αυτής υπάγονται κάθε είδους μετακινήσεις που γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακίνησης με δαπάνες του Δημοσίου.
Οι δαπάνες του ΚΑ 6422 εντάσσονται εφεξής και στην υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες».
643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 643 «Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)» εγγράφονται οι σχετικές δαπάνες, που διενεργούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.
644 Συνέδρια και εορτές
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 644 «Συνέδρια και εορτές» εγγράφονται σχετικές δαπάνες για τις οποίες ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για την υποκατηγορία 643.
645 Συνδρομές
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 645 «Συνδρομές» εγγράφονται έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π.
646 Έξοδα δημοσιεύσεων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 646 « Έξοδα δημοσιεύσεων» εγγράφονται τα έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών αγγελιών, ανακοινώσεων κ.λπ.
Στον κωδικό 6461 εγγράφονται τα έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που επιβάλλονται από το νόμο (άρθρα 159 παρ. 5 και 163 παρ. 6 του ΚΔΚ).
Στον κωδικό 6462 εγγράφονται τα έξοδα της υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς του οικείου δήμου και στον κωδικό 6463 τα έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 647 «Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων» εγγράφονται οι δαπάνες για τις σχετικές δραστηριότητες των δήμων και κοινοτήτων.
648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 648 «Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων» εγγράφονται τα έξοδα που αφορούν την λειτουργία κατασκηνώσεων του δήμου, οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις και λειτουργία συσσιτίων.
Στην υποκατηγορία αυτή θα ενταχθούν και τα τρόφιμα που προμηθεύονται οι παιδικοί σταθμοί για τη σίτιση των νηπίων, αναλύοντας τον ΚΑ 6481 εφόσον κάτι τέτοιο θεωρηθεί σκόπιμο.
Στον ΚΑ 6481 θα εγγραφούν και οι δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης (άρθρο 202 παρ. 2 του ΚΔΚ).
Δαπάνες για χρηματικά βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους, της ίδιας παραγράφου, θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6733.
649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 649 «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» εγγράφονται δαπάνες που αφορούν την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δήμου, δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, οργάνωση παθητικής αεράμυνας.
Στον κωδικό 6494 εγγράφονται έξοδα που πραγματοποιούν συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους για τις εργασίες του δήμου. Ειδικά όμως τα συμβολαιογραφικά έξοδα για τα δάνεια, εγγράφονται στον ΚΑ 6514.
Οι αμοιβές συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κωδικό αλλά στην υποκατηγορία 611 «αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών».
Στον ΚΑ 6492 εγγράφονται και οι πιστώσεις για την αποζημίωση πολιτών από φθορές σε οχήματα λόγω της κακής κατάστασης των οδοστρωμάτων, όπως και οι πιστώσεις για αποζημιώσεις πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση (αρ. 7 του ν. 3242/2004, και απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΣΚΠΟ/ Φ. 17/ΟΙΚ /17170 ΦΕΚ 1226 /10-8-04 τ. Β).
Εάν με δικαστική απόφαση έχει καταδικαστεί ο δήμος να καταβάλει οφειλές τις οποίες ούτως ή άλλως είχε (π.χ. να καταβάλει τα οφειλόμενα σε έναν εργολάβο), τότε η βασική οφειλή θα καταχωρηθεί στον οικείο ΚΑ ενώ τα δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λπ., θα καταχωρηθούν στον ΚΑ 6492.
ΚΩΔΙΚΟΣ 65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)
652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)
Στους Κ.Α. της κατηγορίας αυτής εγγράφονται οι πιστώσεις που αφορούν τους τόκους και τα χρεολύσια που καταβάλλονται για τα διάφορα δάνεια και έξοδα συμβολαιογραφικά, αμοιβές και προμήθειες τραπεζών που αφορούν τα κάθε είδους δάνεια. Ανεξαρτήτως του σκοπού για τον οποίο έχουν συναφθεί τα δάνεια, οι πληρωμές για αυτά συνιστούν έξοδα της υπηρεσίας «00 – Γενικές υπηρεσίες».
Από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 264 «Πιστοληπτική Πολιτική – Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και Περιφέρειες» του ν. 3852/2010 και εφεξής, δεν είναι δυνατή η λήψη δανείου από δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Κατά συνέπεια, στους Κ.Α. της κατηγορίας 651 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)» εγγράφονται μόνο πληρωμές που αφορούν τα πριν την έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης συνομολογηθέντα δάνεια.
Εγγράφονται επίσης πληρωμές για δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν είτε στο πλαίσιο της υπαγωγής του οικείου δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης είτε κατ’ εφαρμογή κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
ΚΩΔΙΚΟΣ 66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Στους κωδικούς της κατηγορίας 66 εγγράφονται οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών κ.λπ. Οι δήμοι μπορούν να παρακολουθούν τα υλικά αυτά και μέσω αποθήκης.
661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 661 εγγράφονται οι δαπάνες για έντυπα – βιβλία – γραφική ύλη – εκδόσεις, ήτοι είδη για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι προμήθειες για αναλώσιμα Η/Υ, μηχανογραφικά έντυπα, γραφική ύλη, φωτοτυπικό χαρτί, εργασίες εκτύπωσης βιβλίων, εντύπων, φωτοτυπίες κ.λπ.
662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 662 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ειδών για κατασκηνώσεις. Η υποκατηγορία αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με την υποκατηγορία 648 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους παιδικούς σταθμούς για την εγγραφή διαφόρων δαπανών όπως παιχνίδια, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 663 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητος.
664 Καύσιμα και λιπαντικά
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 664 εγγράφονται δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για κίνηση ή θέρμανση.
665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 665 εγγράφονται δαπάνες προμήθειας υλικών εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων, τοπογραφήσεων, σχεδιάσεων κ.λπ. Και η κατηγορία αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με την υποκατηγορία 661, περιέχοντας πιο εξειδικευμένα είδη.
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 666 εγγράφονται δαπάνες για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, υλικών ελαιοχρωματισμού κ.λπ. Συναφείς κωδικοί της υποκατηγορίας 666 είναι αυτοί της 626 και 733 (βλ. ανωτ. παρατηρήσεις για τον ΚΑ 626).
Εάν η προμήθεια αφορά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, θα εγγραφεί στον κωδικό του έργου.
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 667 περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.
668 Υλικά φαρμακείου
669 Λοιπές προμήθειες
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 668 εγγράφονται είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου κ.λπ., ενώ σε αυτούς της υποκατηγορίας 669 διάφορες προμήθειες υλικών που δεν περιλαμβάνονται στους λοιπούς κωδικούς.
Στον ΚΑ 6691 εγγράφονται δαπάνες για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ 67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
Στους κωδικούς της κατηγορίας 67 εγγράφονται οι μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, όπως υποχρεωτικές εισφορές, επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα, σωματεία κ.λπ. Αναλυτικότερα:
671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 671 εγγράφονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις εισοδημάτων όπως οι αποδόσεις από θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ) σε σχολικές επιτροπές, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αθλητικούς οργανισμούς κ.ο.κ., λοιπές επιχορηγήσεις, καθώς και οι υποχρεωτικές συμμετοχές σε δαπάνες (αποζημίωση μελών υπηρεσιακού συμβουλίου κ.λπ.).
Όποια ποσά έχουν εγγραφεί, στα έσοδα, ως επιχορηγήσεις που παρέχονται διακριτά για μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πρέπει να εμφανίζονται στο ακέραιο, στα έξοδα, ως αποδόσεις προς τα νομικά πρόσωπα των δήμων που ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες. Επί παραδείγματι, το ποσό που εγγράφεται στον ΚΑ 6711 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό που εγγράφεται στον ΚΑ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)». Τα νομικά πρόσωπα, επίσης, θα εμφανίζουν το ίδιο αυτό ποσό στα έσοδά τους στην υποκατηγορία 061 (Θεσμοθετημένοι πόροι για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών).
Ο ΚΑ 6715 θα αναπτυχθεί, δηλ. θα δημιουργηθεί κωδικός για κάθε νομικό πρόσωπο του δήμου (ΚΑΠΗ, πνευματικό κέντρο κ.λπ.). Έτσι, στον ΚΑ 6715 θα αθροίζονται όλες οι επιχορηγήσεις προς τα λοιπά νομικά πρόσωπα. Οι πιστώσεις που θα εγγραφούν σε κάθε υποκωδικό του ΚΑ 6715 θα περιέχουν όχι μόνο την επιβαλλόμενη από τη συστατική πράξη υποχρεωτική επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο, αλλά το σύνολο της επιχορήγησης του δήμου προς αυτό.
672 Υποχρεωτικές εισφορές
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 672 εγγράφονται οι υποχρεωτικές εισφορές που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν περιλαμβάνονται σε άλλους ειδικότερους κωδικούς. Όλες οι υποχρεωτικές εισφορές έχουν το χαρακτήρα των υποχρεωτικών δαπανών, δηλ. εγγράφονται κατά προτεραιότητα στον προϋπολογισμό.
Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6721 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων» εγγράφονται οι ετήσιες εισφορές υπέρ:
– Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ),
που προβλέπονται στο άρθρο 104 παρ. 4 του ν. 3852/2010,
– των διαβαθμιδικών συνδέσμων δήμων και περιφερειών (άρθρο 105 του ν. 3852/2010), καθώς και
– του ειδικού διαβαθμιδικού συνδέσμου του άρθρου 211 του ν. 3852/2010.
Οι δαπάνες του ΚΑ 6721 εφεξής κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες, αναλόγως της φύσης της υπηρεσίας που παρέχει ο φορέας υπέρ του οποίου εγγράφεται η εισφορά. Επί παραδείγματι, εισφορές υπέρ συνδέσμων που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας ή ύδρευσης κατανέμονται, αντίστοιχα, στην Υπηρεσία 20 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» ή στην Υπηρεσία 25 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».
673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 673 εγγράφονται οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις. Ειδικότερα:
– Στον ΚΑ 6731 αφορά επιχορηγήσεις προς ΝΠΔΔ που καταβάλλονται βάσει του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΚ και με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο αυτό.
– Στον ΚΑ 6732 εγγράφεται η προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων.
– Στον ΚΑ 6733 εγγράφονται τα χρηματικά βοηθήματα σε απόρους που χορηγούνται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του ΚΔΚ (αλλά: η προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης για τους ίδιους θα εγγραφεί στον ΚΑ 6481).
– Στον ΚΑ 6734 εγγράφονται οι δαπάνες για την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους.
– Στον ΚΑ 6735 εγγράφονται οι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.
– Στον ΚΑ 6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» εγγράφονται και οι επιχορηγήσεις φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου (άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 30 του ν. 3852/2010). Είναι δυνατόν ωστόσο, εναλλακτικά, οι επιχορηγήσεις αυτές να εγγραφούν σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6739 «Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους».
– Στον ΚΑ 6737 θα εγγραφούν τα ποσά που μεταβιβάζονται σε τρίτους προς υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων, δηλ. αποτυπώνουν υποχρεώσεις που ανέλαβε ο δήμος και περιέχονται στη σύμβαση. Για την ορθότερη παρακολούθηση των πόρων που μεταβιβάζονται μέσω προγραμματικών συμβάσεων, ο ΚΑ 6736 θα αναπτυχθεί σε 6736.01, 6736.02 κ.ο.κ. ώστε κάθε προγραμματική σύμβαση να παρακολουθείται χωριστά.
– Στον ΚΑ 6738 θα εγγραφούν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων που παρέχονται σε κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 259 του ΚΔΚ. Για την ορθότερη παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων αυτών, ο ΚΑ 6737 θα αναπτυχθεί σε 6737.01, 6737.02 κ.ο.κ. ώστε να παρακολουθούνται χωριστά ανά επιχείρηση.
Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6739 «Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους» μπορεί να εγγραφούν και οι επιχορηγήσεις φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου (άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 30 του ν. 3852/2010), όπως ήδη αναφέραμε στον Κ.Α. 6735.
Σε αναπτύξεις του ΚΑ 6739 θα εγγραφούν, μεταξύ άλλων, και τα έξοδα των ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπικότητα (περιουσία που έχει διατεθεί στους δήμους για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού) για τα οποία έχουν εγγραφεί αντίστοιχα έσοδα σε αναπτύξεις του ΚΑ 1421.
674 Προνοιακά επιδόματα.
Στον κωδικό 6741 εγγράφονται οι πιστώσεις για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (άρθ. 94 παρ. 3β περ.17 του ν. 3852/2010), όπως προστέθηκε με το άρθ. 1 της παρούσας απόφασης.
ΚΩΔΙΚΟΣ 68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
682 Έκτακτα έξοδα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 681 εγγράφονται οι εγγυήσεις που καταβάλλονται από τον δήμο και στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 682 λοιπά έκτακτα έξοδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δαπάνες στις οποίες τυχόν θα προβεί δήμος για την προώθηση και την ανάπτυξη του εθελοντισμού, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 84 παρ. 5 του ν. 3852/2010 και 75 παρ. Ιε περίπτ. 6 ν. 3463/2006, θα εγγραφούν στους οικείους ΚΑ της ομάδας 6, ανάλογα με το αντικείμενό τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραμμα του δήμου. Η ανάλυση των κωδικών για την εγγραφή εξειδικευμένων πιστώσεων γίνεται με τη χρήση της τελείας μετά τον τετραψήφιο κωδικό και την ανάπτυξη ενός διψήφιου ή τριψήφιου κωδικού για κάθε έργο.
Επίσης, οι δαπάνες των επενδύσεων κατανέμονται ανά υπηρεσία. Επί παραδείγματι, για το έργο «κατασκευή αγωγών ύδρευσης» ο ΚΑ της πίστωσης μπορεί να είναι 25/7312.01 ή 25/7312.001. Αναλυτικά:
ΚΩΔΙΚΟΣ 71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων
712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 711 εγγράφονται οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις και αγορές οικοπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων και στους αντίστοιχους της υποκατηγορίας 712 οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών έργων.
Σε αναπτυγμένη μορφή του κωδικού 711 εγγράφονται οι δαπάνες που αφορούν τους σκοπούς για τους οποίους εισπράχθηκαν:
– το ανταποδοτικό τέλος απαλλοτριώσεων της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 και
– η ειδική εισφορά του άρθρου 34 του ν. 4067/2012.
Οι απαλλοτριώσεις που θα εγγραφούν στους ΚΑ 7111 και 7121, είναι τόσο αυτές που θα γίνουν βάσει των οικείων διατάξεων του ΚΔΚ (άρθρο 212) και του ν. 2882/2001, όσο και των απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Οι αγορές των ΚΑ 7112 και 7122, είναι αυτές που θα γίνουν με τις διατάξεις του ΚΔΚ (άρθρο 191).
713 Προμήθειες Παγίων
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 713 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, κ.λπ.).
ΚΩΔΙΚΟΣ 73. ΕΡΓΑ
Στους κωδικούς της κατηγορίας 73 εγγράφονται τα έργα του δήμου κατά κατηγορία, κατανεμημένα στην κάθε υπηρεσία. Στην κατηγορία αυτή δηλαδή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
Κάθε έργο πρέπει να έχει αυτοτελή κωδικό και για το λόγο αυτό η ανάλυση των τετραψήφιων κωδικών εκ των πραγμάτων καθίσταται υποχρεωτική. Αναλυτικότερα:
731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας δήμου
732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 731 εγγράφονται κτιριακά έργα «ιδιοκτησίας του δήμου», τα οποία μπορούν να κατανεμηθούν, ανάλογα με το αντικείμενό τους σε διάφορες υπηρεσίες ενώ τα έργα του ΚΑ 7312, λόγω του αντικειμένου τους ανήκουν στην υπηρεσία 25 «Υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης».
Τα κτιριακά έργα της υποκατηγορίας 732 (ΚΑ 7321) αφορούν εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως δηλαδή περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν μεν στον δήμο, πλην όμως η χρήση τους είναι ελεύθερη από όλους.
Τα έργα του ΚΑ 7323 θα ενταχθούν στην υπηρεσία 30 «Τεχνικών έργων», του ΚΑ 7325 προσιδιάζουν στην υπηρεσία 20 «Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» και των λοιπών κωδικών στις διάφορες υπηρεσίες, ανάλογα με το φυσικό τους αντικείμενο.
Στον ΚΑ 7325 θα εγγραφούν και τα έργα επέκτασης του ηλεκτροφωτισμού που υλοποιούνται από τη ΔΕΗ.
733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 733 εγγράφονται οι επισκευές και οι συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου (και θα εκτελεστούν με τις διαδικασίες των έργων), με ανάλυση ανά έργο, εντεταγμένα στην υπηρεσία που εξυπηρετούν.
Στον ΚΑ 7331 θα εγγραφούν και τα έργα επισκευών και συντηρήσεως των σχολικών ή άλλων κτιρίων, ασχέτως του ότι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινόχρηστα. Όμως οι επισκευές γενικά που γίνονται από τρίτους και δεν εγγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα ως έργα, θα καταχωρηθούν στην υποκατηγορία 626.
ΚΩΔΙΚΟΣ 74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ
741 Μελέτες – έρευνες και πειραματικές εργασίες
Στους κωδικούς 741, εγγράφονται οι δαπάνες για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την εκτέλεση κτιριακών (ΚΑ 7411) ή άλλων (ΚΑ 7412) έργων και εκπονούνται με την ισχύουσα νομοθεσία περί αναθέσεως μελετών.
742 Ειδικές Δαπάνες
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 742, εγγράφονται δαπάνες για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως (μελέτες, πράξεις εφαρμογής κ.λπ.), πλην των απαλλοτριώσεων που θα εγγραφούν στους ΚΑ 7111-7122 καθώς και άλλες ειδικές δαπάνες.
ΚΩΔΙΚΟΣ 75. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
751 Συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις
752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 751 και 752 εγγράφονται οι συμμετοχές του δήμου σε επιχειρήσεις, δηλαδή η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή η τυχόν αύξησή του.
Η υποκατηγορία 751 έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β΄) απόφασης, με την οποία δημιουργήθηκαν διακριτοί τετραψήφιοι κωδικοί για την εγγραφή των συμμετοχών του δήμου ανά είδος επιχείρησης. Οι κωδικοί αυτοί περιλαμβάνουν τόσο τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του π.δ. 410/1995 και εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, όσο και αυτές που συστήθηκαν και λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στον ισχύοντα ΚΔΚ.
Για την ορθότερη παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων αυτών, οι ανωτέρω τετραψήφιοι κωδικοί θα αναπτυχθούν (επί παραδείγματι ο ΚΑ 7511 θα αναπτυχθεί σε 7511.01, 7511.02 κ.ο.κ.) ώστε να παρακολουθείται ξεχωριστά η συμμετοχή ανά επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο.
Στον ΚΑ 7518 «Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», εγγράφονται και οι εισφορές σε δίκτυα δήμων και περιφερειών (άρθρο 101 του ν. 3852/2010).
Οι κωδικοί της υποκατηγορίας εντάσσονται στον κα 10 «Οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΚΩΔΙΚOΣ 81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠO ΠΑΡΕΛΘOΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)
Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 811, 812, 813 αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν.
Οι τετραψήφιοι κωδικοί της υποκατηγορίας 811 αντιστοιχούν κατά βάση στους τριψήφιους της ομάδας 6 δηλαδή αποτυπώνουν τις υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. από λειτουργικά έξοδα, σε επίπεδο υποκατηγορίας.
Πιθανές οφειλές Π.Ο.Ε. από δάνεια και από μεταβιβάσεις εισοδημάτων, θα εγγραφούν στον ΚΑ 8117.
Οι δαπάνες της Ομάδας 8, κατανέμονται σε όλες τις υπηρεσίες κατά περίπτωση.
ΚΩΔΙΚΟΣ 82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.
821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών
822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων
823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών
824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων
ο Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 821 εγγράφονται οι αποδόσεις συνταξιοδοτικών εισφορών που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας εσόδων 411,
ο στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 822 οι αποδόσεις που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας εσόδων 412,
ο στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 823 οι αποδόσεις που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας εσόδων 413 και
ο στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 824 οι αποδόσεις που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στους ΚΑ της υποκατηγορίας εσόδων 414. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το υπέρ της ΕΥΔΑΠ εισπραττόμενο ποσοστό 22% επί της δαπάνης κατασκευής έργων αποχέτευσης.
Το σύνολο των ποσών που θα εγγραφούν ως εισπράξεις στους Κωδικούς Εσόδων 4111-4142 θα πρέπει να προβλεφθούν και ως πληρωμές στους Κωδικούς Εξόδων 8211-8242.
Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 8224 εγγράφεται το ποσοστό που αποδίδεται στο δημόσιο για απλή παραχώρηση αιγιαλού-παραλίας. Το αντίστοιχο έσοδο που εισπράττεται υπέρ του δημοσίου εγγράφεται σε ομοίως ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 4124.
825 Πάγιες προκαταβολές
826 Λοιπές επιστροφές
Στις υποκατηγορίες 825 και 826 εγγράφονται οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής και για επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
Στον ΚΑΕ 8262 «Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ» ενταλματοποιούνται οι ανακλήσεις κατανομών χρηματοδότησης για έργα και λοιπές δράσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Στον ΚΑΕ 8263 «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν. 4314/2014) ενταλματοποιούνται τα ποσά του ΕΣΠΑ που επιστρέφονται σε εφαρμογή των αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης του ν. 4314/2014.
ΚΩΔΙΚΟΣ 83. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.
Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον ΚΑ 83 μπορούν να διατεθούν μόνο για πληρωμή υποχρεώσεων, οι οποίες εξοφλούνται μέσω της επιχορήγησης ληξιπροθέσμων.
ΚΩΔΙΚOΣ 85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
Στον λογαριασμό αυτόν παρακολουθείται η πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων από τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Στους κωδικούς της κατηγορίας 32 των εσόδων εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις του δήμου που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Η ομάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα μόνο κωδικό, με το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
Το ύψος του αποθεματικού που εγγράφεται στον κωδικό αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017

Κράτα το

Κράτα το

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...