εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Sharing is caring!

Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4623/2019

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/273574/nomos-4483-2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4483 ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4623/2019

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...