Τελικές προτάσεις για τον προσδιορισμό και εξειδίκευση για τη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Sharing is caring!

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Τελικές προτάσεις για τον προσδιορισμό και εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής για τη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο
πλαίσιο του ΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020» αποτελεί το 2ο παραδοτέο του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης
για τον προσδιορισμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με τις δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020», σύμφωνα με την από 19 Νοεμβρίου 2015 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου και της PLAS Α.Ε.
Τα περιεχόμενα του παρόντος παραδοτέου ακολουθούν τους όρους της σχετικής σύμβασης, και αποτελούν  υποδείγματα προσδιορισμού της διαδικασίας και των μέσων εξειδίκευσης της εφαρμογής της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά την περίοδο 2014 – 2020, σύμφωνα με τα περιεχόμενα του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020. Ως εκ τούτου στο παρόν 2ο παραδοτέο του έργου περιλαμβάνονται:
Η εξειδίκευση της Στρατηγικής του ΠΕΠ Πελοποννήσου ως προς τη Χωρική Ανάπτυξη της Περιφέρειας, σε
σχέση με τα τρία (3) «εργαλεία» εφαρμογής της (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ).
Πρόταση προσδιορισμού των Αστικών Κέντρων της Περιφέρειας, για την εφαρμογή ΒΑΑ
Παραδείγματα εξειδίκευσης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης ως προς τα εξής:
Προσδιορισμός των περιοχών ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ
Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης των τριών «εργαλείων» Χωρικής Ανάπτυξης
Φορείς Υλοποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης
Κατόπιν αυτών, η ανάδοχος Εταιρεία, ο υπεύθυνος έργου και όλη η ομάδα μελέτης θέλουν να ευχαριστήσουν τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της μελέτης, για την άψογη συνεργασία τους με την ομάδα μελέτης και για την παροχή κατευθύνσεων και χρήσιμων σχολίων.

 

Η Χωρική Ανάπτυξη στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Στο πλαίσιο των παραπάνω στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται αναφορά σ’ αυτές τις στρατηγικές και στην ιδιαίτερη σημασία τους, για άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων και την εξασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται ρητά δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με κατ’ ελάχιστο προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής 7,88 εκατ. ευρώ ΕΤΠΑ και 4,20 εκατ. ευρώ ΕΚΤ, καθώς και δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), με αντίστοιχο προϋπολογισμό ΕΤΠΑ 2,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9δ) και ΕΚΤ 5,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi). Παράλληλα, δεν αποκλείονται δράσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).

Για την κατ’ αρχήν εξειδίκευση της στρατηγικής της Περιφέρειας, ως προς τις δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης, εκπονήθηκε σχετική μελέτη η οποία προτείνει:

  1. Δύο αστικές περιοχές για εφαρμογή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

  2. Περιοχές της υπαίθρου για εφαρμογή δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), λαμβάνοντας υπόψη και την εφαρμογή αντίστοιχων συμπληρωματικών δράσεων/ προγραμμάτων από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που θα εκχωρηθούν στην Περιφέρεια από το Τομεακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Επίσης, η μελέτη προτείνει και την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) σε περιοχές της υπαίθρου, που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση και δεν θα καλυφθούν από ΤΑΠΤοΚ, είτε στο πλαίσιο του ΠΕΠ, είτε στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2014 και μέχρι το τέλος Μαΐου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ πραγματοποιεί σχετικές διαβουλεύσεις με τους Δήμους της Περιφέρειας και άλλους τοπικούς φορείς, για την οριστικοποίηση της εξειδίκευσης της στρατηγικής της ως προς την εφαρμογή δράσεων Χωρικής Ανάπτυξης στην Πελοπόννησο.

Σχετικά Αρχεία

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...