έγκριση της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2016

Sharing is caring!

ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ TAΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗς Πελ
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2016, ως εξής:

DIKTUO_ORG
 1. Αύξηση-ενίσχυση του κωδικού εσόδων 71.01.03 «Έσοδα από την διαχείριση
χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ» κατά ποσό 300.000,00 €.
2. Μειώνονται  Κ.Α. εξόδων-επενδύσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων

pta

3. Μελέτη διαθέσιμων και καταλλήλων προσκλήσεων για συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε προγράμματα και μηχανισμούς απευθείας χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Κ.Α. 16.19  Έξοδα πολυετούς απόσβεσης (Μελέτες αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Περιφέρειας):
αρχικός Π/Υ  50.000,00 , Ποσό μείωσης Α΄Αναμόρφωσης -50.000,00     Α΄Αναμόρφωση Π/Υ   0,00 Προφανώς δεν είχε μπει για να βγει!! σύνολο μειώσεων προϋπολογισθέντων -61.300,00
3. Αυξάνονται οι κάτωθι Κ.Α. εξόδων :
3.1. Αύξηση-ενίσχυση του κωδικού εξόδων 60.00.00 «Τακτικές αποδοχές» κατά το ποσό των 18.000,00 € και του κωδικού εξόδων 60.03.00 «Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 10.000,00 € για την
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τριών (3) υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας στο πλαίσιο του Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών για το 2016 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Αποκέντρωσης και της σχετικής πρόσκλησης (Αριθμ. Πρωτ. 5420/22-02-2016).

3.2. Αύξηση-ενίσχυση του κωδικού εξόδων 61.00.03 «Αμοιβές και έξοδα οργανωτών-μελετητών- ερευνητών»  κατά το ποσό των 400.000,00 € για την ανάγκη επιτέλεσης του αναπτυξιακού ρόλου του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου που περιγράφεται στο άρθρο 1 του Ν. 2218/94 (ιδρυτικού των Π.Τ.Α.) και του  άρθρου 190 του ν. 3852/2010

3.3. Αύξηση-ενίσχυση του κωδικού εξόδων 61.03.02 «Αμοιβές δημιουργίας site Π.Τ.Α.-Π.Π.» κατά το  ποσό των 3.000,00 € , για την κάλυψη των αναγκών του Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τελικά Οι παραπάνω αυξήσεις-δημιουργίες κωδικών εξόδων συνολικού ποσού € 431.000,00, ισοσκελίζονται- καλύπτονται με ισόποση μείωση κωδικών εξόδων συνολικού ποσού 61.300,00 € και κωδικών επενδύσεων συνολικού ποσού 69.700,00 € με παράλληλη αύξηση κωδικού εσόδων συνολικού ποσού 300.000,00 € .
O Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Τ.Α.
Πέτρος Τατούλης

Κείμενο Άρθρου 1
Συνιστώνται, ως δεύτερη βαθμίδα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.).
Οι Ν.Α. έχουν προορισμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους. Οι Ν.Α. δεν ασκούν εποπτεία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας (Ο.Τ.Α.), και δεν θίγουν τις αρμοδιότη ής
αυτοδιοίκησης δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση.

Κράτα το

Κράτα το

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...