έγκριση της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2016

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την έγκριση της 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2016, ως εξής:  1. Αύξηση-ενίσχυση του κωδικού εσόδων 71.01.03 «Έσοδα από την διαχείριση χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ» κατά ποσό 300.000,00 €. 2. Μειώνονται  Κ.Α. εξόδων-επενδύσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Κ.Α. 16.19  […]

Όλο το άρθρο