Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη και Απασχόληση

Sharing is caring!

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καλαμάτας

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
B’ Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

 • Την αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. ” Ευρώπη 2020″ και την ενσωμάτωση της στρατηγικής αυτής στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
 • Το ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020
 • Την στρατηγική του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοποννήσου
 • Την στρατηγική του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020
 • Την στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014-2020
 • Την στρατηγική και τα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου
 • Τις προτεραιότητες του Μεσομακροπρόθεσμου Προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας

2.6 Άξονες Προτεραιότητας – Μέτρα – Δράσεις

Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου γύρω από τους οποίους διαμορφώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, όπως έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αρ. 2/2015 Απόφασή της, είναι τέσσερις:

 • Άξονας 1ος «Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση»
 • Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική. Υγεία. Παιδεία. Πολιτισμός και Αθλητισμός»
 • Άξονας 3ος «Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής»
 • Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Οι άξονες, τα μέτρα, οι στόχοι και οι δράσεις, όπως προέκυψαν από όλη τη παραπάνω διαδικασία και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι:

ΑΞΟΝΑΣ 1
Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη και Απασχόληση

ΑΞΟΝΑΣ 1Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση
Γενικός Στόχος 1.1Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας
ΜΕΤΡΑΔΡΑΣΕΙΣ
Μέτρο 1.1.4 Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη1.1.4.1Βελτίωση συστήματος διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων πολιτών.
1.1.4.2Υποστήριξη Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέσω Ψηφιακών Εργαλείων
1.1.4.3Συστήματα συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ΟΤΑ
1.1.4.4Ενημέρωση για θέματα ασφάλειας των χρηστών, από τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών
1.1.4.5Βελτίωση ηλεκτρονικών μέσων για άμεση έκδοση πιστοποιητικών από δημότες
1.1.4.6Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης Γνώσης και Επιμόρφωσης
1.1.4.7Προώθηση της ηλεκτρονικής αδειοδότησης επιχειρήσεων (π.χ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)
1.1.4.8Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης Πολιτισμού
1.1.4.9Διαχείριση - ανάπτυξη - αξιοποίηση δημόσιων δικτύων υπολογιστών
1.1.4.10Υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1.1.4.11Συντήρηση - υποστήριξη διαδικτυακών πυλών και συστημάτων ενημέρωσης του πολίτη
1.1.4.12Διαχείριση - διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας
Μέτρο 1.1.5 Προώθηση τουρισμού1.1.5.1Τουριστική προβολή
1.1.5.2Υποστηρικτικές ενέργειες τουρισμού

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...