• Χωρίς κατηγορία

Άρθρο 1 – Νόμος 4447/2016 – Βασικές έννοιες

Sharing is caring!

logo

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 

Για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Σύστημα χωρικού σχεδιασμού»: το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών πλαισίων και σχεδίων που περιγράφονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 10, όπως αυτά διαρθρώνονται συστηματικά και ιεραρχούνται σε επίπεδα, με βάση τη γεωγραφική κλίμακα στην οποία αναφέρονται, την αποστολή και το περιεχόμενό τους.

β) «Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός» (χωροταξικός σχεδιασμός): ο σχεδιασμός, που εκπονείται σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα, με τον οποίο τίθενται οι μεσοπρόθεσμοι ή και μακροπρόθεσμοι στόχοι της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου, καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις και οι αναγκαίες, όπου απαιτείται, ρυθμίσεις, για τη διαμόρφωση των οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των περιοχών προστασίας.

γ) «Ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός» (πολεοδομικός σχεδιασμός): ο σχεδιασμός με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες για τη χρήση, τη δόμηση και την εν γένει εκμετάλλευση του εδάφους στον αστικό χώρο και την ύπαιθρο.

δ) «Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων»: οι περιοχές που αναπτύσσονται βάσει ολοκληρωμένου σχεδιασμού προκειμένου να λειτουργήσουν κατά κύρια ή αποκλειστική χρήση ως οργανωμένοι χώροι ανάπτυξης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ως οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων νοούνται ιδίως οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997(Α’ 254), οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204).

ε) Βιώσιμη ανάπτυξη: η ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την:

αα) επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με τη δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης,

ββ) εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση των αποκλεισμών,

γγ) προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του τοπίου και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟ- Επιλογή -Άρθρο 1  Βασικές έννοιεςΆρθρο 2  Διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασ…Άρθρο 3  Εθνική Χωρική ΣτρατηγικήΆρθρο 4  Εθνικό Συμβούλιο ΧωροταξίαςΆρθρο 5  Ειδικά Χωροταξικά ΠλαίσιαΆρθρο 6  Περιφερειακά Χωροταξικά ΠλαίσιαΆρθρο 7  Τοπικά Χωρικά ΣχέδιαΆρθρο 8  Ειδικά Χωρικά ΣχέδιαΆρθρο 9  Συντελεστής δόμησηςΆρθρο 10  Πολεοδομικά Σχέδια ΕφαρμογήςΆρθρο 11  Κωδικοποίηση διατάξεων  χωροταξίας …Άρθρο 12  Εναρμόνιση χωροταξικών και πολεοδομ…Άρθρο 13  Μεταβατικές διατάξειςΆρθρο 14  Καταργούμενες διατάξειςΆρθρο 15  Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 406…Άρθρο 16  Τροποποίηση διατάξεων  του ν. 4109/…Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21  Ορισμοί, όροι και προϋποθέσεις  για…Άρθρο 22  Τροποποιήσεις περί των Νομικών Προσ…Άρθρο 23  Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2…Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Άρθρο 27 Άρθρο 28  Ρυθμίσεις για σύναψη Συμβάσεων  Λει…Άρθρο 29 Άρθρο 30 Άρθρο 31  Αναδρομική ισχύς από 1.1.2016  των …Άρθρο 32 Άρθρο 33 Άρθρο 34 Άρθρο 35 Άρθρο 36 Άρθρο 37 Άρθρο 38 Άρθρο 39 Άρθρο 40 Άρθρο 41 Άρθρο 42 Άρθρο 43 Άρθρο 44 Άρθρο 45 Άρθρο 46 Άρθρο 47 Άρθρο 48 Άρθρο 49 Άρθρο 50 Άρθρο 51 Άρθρο 52 Άρθρο 53 Άρθρο 54 Άρθρο 55 Άρθρο 56  Έν

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...