Νομοθεσία για Κοιμητήρια, Νεκροταφεία, Ταφή Νεκρών.

  Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 20232/2010 – ΦΕΚ 745/Β/21-5-201 Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.   Προεδρικό Διάταγμα 31/2009 – ΦΕΚ 49/Α/23-3-2009 (Καταργημένο) Προϋποθέσεις καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών.   Υπουργική Απόφαση […]

Όλο το άρθρο