Καταγγέλλει η ΠΕΔ Πελοποννήσου τον Τατούλη που πήγε να “φάει” από τους δήμους τα Κέντρα Κοινότητας για να τους έχει στο χέρι.

Sharing is caring!

DIKTUO_ORG                   Αθήνα,18 Ιανουαρίου 2016  

ΚΟΙΝ.: Πρόεδρο της  Κεντρικής Ένωσης                     Δήμων Ελλάδας κ. Πατούλη Γεώργιο       Κύριε Δήμαρχε,

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για την ολοκληρωμένη πρόταση που προωθούμε, από κοινού με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,  στην Ε.Ε. για χρηματοδότηση, από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου ψαλιδια9 των ΠΕΠ, και πιο συγκεκριμένα των επενδυτικών προτεραιοτήτων  9ii, 9iii και 9iv, δράσεων κοινωνικής προστασίας  στους Δήμους των 13 Περιφερειών της χώρας.

Η ενιαία αυτή πρότασή μας με συγκεκριμένες δομές ανά Περιφέρεια και ανά Δήμο, έχει την έννοια της συντεταγμένης και ορθά κατανεμημένης στις διάφορες περιοχές της χώρας εισδοχής πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία  που θα κατευθυνθούν προς τους Δήμους. Στόχος είναι η δημιουργία δομών ανά Δήμο που θα εξασφαλίσουν , τόσο την άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας και των αναγκών των ευάλωτων ομάδων δημοτών, όσο και την υποστήριξή τους,  σωστή ενημέρωσή τους και δικτύωσή τους για τη λύση θεμάτων που άπτονται της κοινωνικής τους ένταξης και του επιπέδου διαβίωσής τους. Αυτή η δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα,  εν όψει της προσεχούς εφαρμογής διαφόρων νέων προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ένταξης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Σε αυτά τα πεδία πρόθεσή μας είναι να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αμέσως προσεχή χρονική περίοδο.  

Γνωρίζοντας καλά ότι οι υπάρχουσες στους Δήμους κοινωνικές υπηρεσίες είναι, σχεδόν στο σύνολό τους, υποστελεχωμένες και επομένως, εκ των πραγμάτων, αδύναμες να αναλάβουν και νέες αυξημένες ευθύνες,  προτείναμε τη δημιουργία μιας νέας, καινοτόμας δομής, του Κέντρου Κοινότητας, σε κάθε Δήμο με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, που θα αποτελεί ένα βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp” στα πρότυπα των βέλτιστων πρακτικών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. Το κέντρο Κοινότητας θα εξασφαλίζει μια ολιστική προσέγγιση σε όλα τα κοινωνικά θέματα και, συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ, θα συνιστά μια δράση «ομπρέλα», παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται – σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) –  σε εθνικό επίπεδο, και ειδικότερα:

  • Στην καθολική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που προβλέπεται να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2017 και που, στο εγκεκριμένο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, αποτελεί βασική προτεραιότητα των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στον Θ.Σ. 9
  • Στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ
  • Στις ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
  • Στην προώθηση και εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κοινωνικής ένταξης  

Το Κέντρο Κοινότητας διασφαλίζει την δικτύωση τόσο με τις άλλες συγχρηματοδοτούμενες κοινωνικές δομές του Δήμου , όσο και με όλες τις δομές και υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) ή υπηρεσίες και φορείς κοινωνικής προστασίας.

Σε κάθε Κέντρο Κοινότητας προβλέπεται να απασχολούνται, ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου, από 2 έως 4 άτομα. Συγκεκριμένα, σε Δήμους 10-40.000 κατοίκων  το Κέντρο Κοινότητας θα στελεχώνεται από 2 άτομα, σε Δήμους 40-100.000 κατοίκων από τρία άτομα και σε Δήμους άνω των 100.000 κατοίκων από τέσσερα άτομα. Το κόστος, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών εξόδων, προϋπολογίζεται αντίστοιχα σε 37.440 € ετησίως, 57.600 € ετησίως και 74.880 € ετησίως, και θα καλυφθεί, στο πλαίσιο των ΠΕΠ, κατά το μεγαλύτερο μέρος από κοινοτικά κονδύλια για περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα συνέχισης και μετά τη λήξη της τριετίας.

Υπάρχει δυνατότητα, όπου παρίσταται ανάγκη, στα Κέντρα Κοινότητας να λειτουργούν Παραρτήματα για να εξυπηρετούν θύλακες φτώχειας, όπως καταυλισμοί Ρομά, θύλακες Μεταναστών κ.α.  καθώς και κινητές μονάδες για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών. Επίσης, τα Κέντρα Κοινότητας μπορούν να δραστηριοποιούνται και στη διανομή βασικών αγαθών, έτσι ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση πόρων των ΠΕΠ.

Ωφελούμενοι των Κέντρων Κοινότητας θα είναι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλλουν στην επίτευξη και των τριών πυλώνων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Έχουμε σχεδιάσει τη δημιουργία 250 περίπου Κέντρων Κοινότητας ανά την επικράτεια.

Γύρω από τα Κέντρα Κοινότητας και ανάλογα με τις ανάγκες σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και ΟΤΑ, αναπτύσσονται οι λοιπές δράσεις που έχουν περισσότερο κοινωνικό προσανατολισμό (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, Κέντρα φροντίδας ΑμεΑ, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Υπνωτήρια και Κέντρα ημερήσιας φροντίδας για αστέγους, Κέντρα φροντίδας Ηλικιωμένων).

Με τροπολογία που άμεσα περνά από τη Βουλή ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας, ορίζονται οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού,  Δημοτικά ΝΠΔΔ, κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων ή άλλοι φορείς τους. Όπως δε είναι προφανές, η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, που θα συνεργάζονται και θα συνεπικουρούν τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων,  είναι απαραίτητη, ιδίως εν όψει της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που απαιτεί μια καθολική, πλήρη αλλά και εξατομικευμένη ενημέρωση και υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των αδύναμων οικονομικά πολιτών του κάθε Δήμου. Συγχρόνως, τόσο τας Κέντρα Κοινότητας, οι άλλες δομές, εκτός των ποιοτικών υπηρεσιών στους  ευάλωτους ή αδύναμους πολίτες, δημότες, εξασφαλίζουν και θέσεις εργασίας  για τον πληθυσμό του Δήμου.

Στην πρότασή μας αυτή προς τις Περιφέρειες το σύνολο των Περιφερειών ανταποκρίθηκε θετικά, με μικρές διαφοροποιήσεις ανά Περιφέρεια και Δήμο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Ειδική περίπτωση αποτελεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου που προτείνει να συσταθούν ευθύνη Κέντρα Κοινότητας μόνον στις πέντε πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων, με τους υπόλοιπους Δήμους να εξυπηρετούνται από κινητές μονάδες. Δικαιούχος της ίδρυσης και λειτουργίας των πέντε Κέντρων Κοινότητας και των αντίστοιχων κινητών μονάδων θα είναι σύμπραξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους  αντίστοιχους Δήμους μέσω προγραμματικής σύμβασης. Επίσης, προτείνει την ίδρυση μιας επιτελικής / συντονιστικής δομής, δικαιούχος της οποίας επίσης είναι η Περιφέρεια. Για τις λοιπές κοινωνικές δομές δεν έχει υποβάλλει καμία πρόταση, πλην της λειτουργίας των υφιστάμενων ΚΗΦΗ σε Κόρινθο και Ναύπλιο.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας  στο γεγονός ότι με τον τρόπο αυτόν δεν εξασφαλίζεται η ορθή και καθολική ενημέρωση των κατοίκων των Δήμων, μεταφέρεται η αρμοδιότητα από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού στον ΟΤΑ Β΄ βαθμού, και μόνον για την Περιφέρεια της Πελοποννήσου, ενώ αποστερούνται οι Δήμοι από πόρους που θα αντιμετώπιζαν πολλαπλά προβλήματα των κατοίκων τους. Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε και την αναλυτική μας πρόταση για τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κύριε Δήμαρχε,

Η παρούσα επιστολή έχει την έννοια της αμοιβαίας ενημέρωσης για το κρίσιμο αυτό για τους Δήμους ζήτημα. Θα σας παρακαλούσαμε θερμά να εξετάσετε άμεσα το θέμα και να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας άμεσα, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 21/1, προκειμένου να μην προκληθεί περαιτέρω καθυστέρηση στην αποστολή της τελικής πρότασής μας, η οποία αφορά στο σύνολο των Περιφερειών της επικράτειας, στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. που καλούνται να χρηματοδοτήσουν τις προτεινόμενες δράσε

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...