• Χωρίς κατηγορία

Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοικτής Δημόσιας Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών ακίνητων του Τουριστικού Ξενώνα Ταΰγετου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αλαγονίας

Sharing is caring!

Το χρονικό της ανέγερσης του Τουριστικού Ταϋγέτου από το Θάρρος

Τουριστικός Ξενώνας Ταϋγέτου

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας εγκρίθηκε τροποποίηση προηγούμενης απόφασής του, σχετικής με την εκμίσθωση του Τουριστικού Ταϋγέτου, δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αλαγονίας. Η τροποποίηση συναρτάται προς το χρόνο εκμίσθωσης, από 25 σε 50 χρόνια, εν όψει νέου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Τουριστικού και προκειμένου ο διαγωνισμός να είναι ελκυστικός για τον επενδυτή. Με την ευκαιρία αξίζει να θυμηθούμε την ιστορία ανέγερσης του κτηρίου. Ιστορία
Το ορεινό καταφύγιο Ταϋγέτου, γνωστό και ως τουριστικός ξενώνας, τουριστικό καταφύγιο, τουριστικό περίπτερο, ξενώνας ο «Ταΰγετος» ή απλά τουριστικό, είναι κτισμένο σε ένα γήπεδο 6.772,79 τ.μ. στη θέση Σουμπρόλακκα της Αλαγονίας. Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο τουριστικός ξενώνας «είναι εξόχως μαγευτική επί της εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, όστις το μέγιστο θέλει εξυπηρετήση την τουριστικήν κίνηση θερινήν τε και χειμερινήν». Η προετοιμασία της ανέγερσης Το 1960, η Νομαρχία Μεσσηνίας στα πλαίσια του Κυβερνητικού προγράμματος για την τουριστική ανάπτυξη του νομού, μετά από εισήγηση του τότε νομάρχη Χρήστου Κιτσίδη, αποφάσισε την ανέγερση του «Ορεινού καταφυγίου Ταϋγέτου». Την εκπόνηση της σχετικής τεχνικής μελέτης ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Κουτουμάνος, πολιτικός μηχανικός του Υπουργείου Εσωτερικών. Την εκτέλεση του έργου ανέλαβε, κατόπιν διαταγής της Νομαρχίας, η Κοινότητα Αλαγονίας (παρά τις επιφυλάξεις της) με τη σύναψη δανείου από το Δημόσιο (Λογαριασμός Δημοσίων Επενδύσεων – Μεγαλύτερα Κοινωφελή Έργα). Η σύμβαση του δανείου 820.000 δρχ. υπογράφτηκε στις 26 Απριλίου 1961 με συμβαλλόμενα μέλη αφενός τον Πολ. Σφήκα, Διευθυντή της Νομαρχίας Μεσσηνίας, για το δημόσιο και αφετέρου τον Ηλία Μαστρογιαννόπουλο, πρόεδρο της Κοινότητας Αλαγονίας, ως εκπρόσωπό της. Το χρονικό της ανέγερσης Το 1961, μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, σε μειοδοτική δημοπρασία, εργολάβος της κατασκευής των εργασιών αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και άρχισαν οι εργασίες της κατασκευής του. Τον Ιούλιο του ιδίου χρόνου για την επίβλεψη των εργασιών ορίσθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Μεσσηνίας ο μηχανικός Βασίλειος Πρωτοπαπαδάκης. Το 1962, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της αγοράς δασικής έκτασης για την ανέγερση του καταφυγίου έναντι του ποσού των 1.980 δραχμών. Τη χρονιά αυτή λόγω του ότι ο εργολάβος δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του κηρύχτηκε έκπτωτος. Προκειμένου να συνεχισθούν οι εργασίες της ανέγερσης, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαγονίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Νομαρχίας Μεσσηνίας, ανέθεσε τη συνέχιση των εργασιών, χωρίς μειοδοτική δημοπρασία, απευθείας στον εργολάβο δημοσίων έργων Αναστάσιο Ζάγουρα. Το 1964, και αφού οι οικοδομικές εργασίες είχαν προχωρήσει, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαγονίας ενέκρινε σχετική μελέτη που είχε συνταχθεί από τον Π. Ηλιόπουλο, μηχανολόγο Υ.Δ.Κ.Ε του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 195.000 δρχ. για το  Έργο «Εγκατάστασης κεντρικής θερμάνσεως και διανομής θερμού ύδατος Ορεινού καταφυγίου Ταϋγέτου». Για την εκτέλεση του έργου, μετά από μειοδοτική δημοπρασία, εργολάβος αναδείχτηκε ο Δημήτριος Ντούρος, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος του Ε.Μ.Π. Την ίδια χρονιά εγκρίθηκε και η μελέτη που συντάχτηκε από τον Γρηγόριο Τζούλα, υπομηχανικό ΤΥΔΚ Μεσσηνίας, για το έργο «Ηλεκτρικής εγκαταστάσεως ορεινού καταφυγίου Ταϋγέτου», προϋπολογισμού 195.000 δρχ. Για την εκτέλεση του έργου, μετά από μειοδοτική δημοπρασία, εργολάβοι αναδείχτηκαν οι Αφοί Σταύρου Σωφρονά. Το 1965, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαγονίας, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας της Κοινότητας, ζήτησε εγγράφως τη συνδρομή των αρμόδιων φορέων (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων) για την αναστολή της είσπραξης τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων του προγράμματος «Μεγαλυτέρων  Έργων». Το αίτημά τους ενισχύουν με την υπενθύμιση ότι η Κοινότητα Αλαγονίας ανέλαβε την εκτέλεση του έργου παρά τη θέληση του Κοινοτικού συμβουλίου μετά από αφόρητη πίεση της Νομαρχίας και μάλιστα υπό την προϋπόθεση ότι «η βεβαίωσις του συναφθησομένου δανείου θα ελάμβανεν χώραν μετά την αποπεράτωσιν του έργου, οπότε δια της εκμισθώσεως αυτού θα ήτο δυνατή η κάλυψις των τοκοχρεωλυσίων, καθ’ όσον η Κοινότης δεν είχεν – ούτε έχει – την δυνατότητα ν’ αντιμετωπίση ταύτα εξ ιδίων πόρων». Τον Ιούλιο του 1970, και αφού εν τω μεταξύ το τουριστικό παρά τις δυσκολίες είχε κατασκευασθεί, ο Νομάρχης Μεσσηνίας Χρ. Καμπαδέλλης, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες της Κοινότητας Αλαγονίας και την αναγκαιότητα για την άμεση εκμετάλλευσή του, ζήτησε οικονομική ενίσχυση 300.000 δρχ. από τη Γραμματεία Τουρισμού για την επίπλωσή του. Η μίσθωση Το 1970, η Κοινότητα Αλαγονίας αποφάσισε να μισθώσει το νεόδμητο Τουριστικό Καταφύγιο. Κατά τη συνεδρίαση της 9ης Αυγούστου ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνστνατινος Αριστ. Σπύρης αναφέρει: «Η δαπάνη ανεγέρσεως του κτηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του Τουριστικού Ξενώνος μέχρι σήμερον ανέρχεται εις δραχμάς 2.828.166. Εάν το κτήριον παραμείνη ανεκμετάλλευτον  και άνευ φύλακος, θα υποστή νέας φθοράς εκ του χρόνου και διαφόρων επεμβάσεων. Όθεν, επιτακτικώς προβάλλεται η ανάγκη της αμέσου εκμεταλλεύσεως του κτηρίου προς αποφυγήν των φθορών και οικονομικής ζημίας της Κοινότητος… Η απ’ ευθείας  υπό την Κοινότητος εκμετάλλευσις του Τουριστικού Ξενώνος εμφανίζει πλείστας δυσχερείας. Δεν είναι ευχερές εις την Κοινότητα ούτε το κατάλληλον πρόσωπον να εξεύρη, ούτε την προσήκουσαν επίβλεψιν να ασκή δοθέντος ότι ο Ξενών ευρίσκεται εις απόστασιν μείζονα των 20 χιλιομέτρων από την Κοινότητα. Εξάλλου ο ΕΟΤ δεν χορηγεί αδείας λειτουργίας των ξενώνων υπό τύπον ξενοδοχείων εις Δήμους και Κοινότητας…». Στις 18 Οκτωβρίου 1970, μετά από πλειοδοτική δημοπρασία, η μίσθωση κατακυρώθηκε στον Περικλή Νικολ. Πάλλη, εργολάβο, κάτοικο Αθηνών, με ετήσιο μίσθωμα 102.000 δραχμές. Όμως, πολλές εργασίες δεν είχαν ολοκληρωθεί, όπως αυτή της ύδρευσης, την οποία ο μισθωτής ως εργολάβος ανέλαβε να εκτελέσει, το Νοέμβριο του  ιδίου χρόνου, με απευθείας ανάθεση. Όμως, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαγονίας αποφάσισε να αναβάλει την υπογραφή της μίσθωσης «μέχρις ότου ο υπόχρεως εργολάβος αποπερατώσεως του Τουριστικού Ξενώνος παραδώσει την κλείδα αυτού και πραγματοποιηθεί γενική δοκιμή της λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων θερμάνσεως, ηλεκτρικού ρεύματος και υδρεύσεως τούτου». Τον Ιούλιο του 1971, ο Πέτρος Τσορβάς, δικηγόρος, μέλος του Φυσιολατρικού ομίλου Καλαμάτας, μετά από επίσκεψή του με μέλη και φίλους του ομίλου γράφει στην εφημερίδα «Σημαία» της Καλαμάτας: «Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.270 μέτρα. Το τοπίο είναι αλπικό. Άρχισε να λειτουργεί εδώ και δύο μήνες περίπου. Είναι περίφημα επιπλωμένο και  λάμπει από πάστρα και καθαριότητα, η παραμονή είναι ευχάριστη γιατί βρίσκεται κανείς ανάμεσα σε μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Ζεστά και κρύα νερά. Ένα προσωπικό εξυπηρετικό και ευγενέστατο. Κουζίνα εκλεκτής ποιότητος. Μετά το φαγητό βγαίνουμε στις περίφημες βεράντες του περιπτέρου, καθόμαστε στις αναπαυτικές του πολυθρόνες και παίρνουμε το καφεδάκι μας. Κάτω από τις βεράντες του περιπτέρου ελάτια θεόρατα, πυκνά, καταπράσινα που λογχίζουν τον ουρανό σα σπαθιά, κατακαλύπτουν τα πάντα. Και δεν βλέπουμε τίποτ’ άλλο παρά μια απέραντη ελατίσια θάλασσα, χαίρεται το μάτι πράσινο…, το  τουριστικό περίπτερο της Αλαγονίας, είναι ένα στολίδι της περιοχής». Το τουριστικό Καταφύγιο συνέχισε να λειτουργεί με τον ίδιο μισθωτή μέχρι το 1995, οπότε, μετά από νέα δημοπρασία, νέος μισθωτής αναδείχτηκε ο Βεργινάδης Παναγιώτης (20-4-1995) για 20 χρόνια. Δέκα χρόνια αργότερα, το 2005, για τις ανάγκες του Τουριστικού Καταφυγίου έγινε προσθήκη λυόμενης ξύλινης κατασκευής 90 τ.μ.
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Σημειωτέον ότι η παραπάνω δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981, του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ λαμβάνοντας υπόψη: 1. το Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν η εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης, 4. το Π.Δ. 34/95 (ΦΕΚ 30/1995 τεύχος Α’) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»,++ 5. τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος Α’) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» περί νέων διατάξεων για τις εμπορικές μισθώσεις, 6. τη με αριθμό 214/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αλαγονίας κατόπιν ,δημοπρασίας και τα έτη μίσθωσης όπως αυτά τροποποιήθηκαν στη με αριθμό 512/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας, 7. τη με αριθμό /2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και 8. τους όρους του παρόντος τεύχους της Διακήρυξης. διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου -μισθωτή, προκειμένου να εκμισθώσει και αξιοποιήσει τα ακίνητα του Τουριστικού Ξενώνα Ταϋγέτου (διώροφη οικοδομή με καλυπτόμενη επιφάνεια 410,15 τ.μ. και συνολική δόμηση 626,65 τ.μ.) καθώς και της λυόμενης ξύλινης κατασκευής – καφετέριας επιφάνειας 90,88 τ.μ., με δικαίωμα χρήσης του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, τα οποία βρίσκονται στο 34ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης επί του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον στην προσφορά του πλειοδότη αναφέρεται και η λειτουργία καφετέριας ή παρεμφερούς δραστηριότητας στην ξύλινη κατασκευή αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει κατά προτεραιότητα μετά τις απαραίτητες εργασίες επισκευής της και πάντως όχι σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Για τυχόν παράταση της ανωτέρω προθεσμίας απαιτείται σύμφωνη γνώμη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου κατόπιν υποβολής σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος από τον πλειοδότη. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί τη , ημέρα και ώρα 10:00πμ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων Δήμου Καλαμάτας όπως αυτή ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Αριστομένους 28, Καλαμάτα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχους από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Στη διαδικασία μπορούν να προσέλθουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων. Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει το δηλώσει ευθύς στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει το νόμιμο προς τούτο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακήρυξης προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

1. Πραγματική κατάσταση εκμισθωμένου ακινήτου

Το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο εκμισθώνεται στην πραγματική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα (ως έχει) με σκοπό μετά τις εργασίες επισκευής και πλήρους ανακαίνισης να καταστεί λειτουργικό. Η συμμετοχή και μόνο στον διαγωνισμό αποδεικνύει ότι ο μισθωτής έχει επισκεφθεί το μίσθιο, γνωρίζει σε ποια πραγματική και νομική κατάσταση βρίσκεται και δεν διατηρεί καμία επιφύλαξη. 2. Διάρκεια μίσθωσης Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Θα αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου στον μισθωτή, που θα γίνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του μισθίου (ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης) και θα λήγει την αντίστοιχη ημέρα μετά από παρέλευση αντιστοίχων προς την διάρκεια ετών από την έναρξη της μίσθωσης. Η άρνηση παραλαβής ή η μη προσέλευσή του μισθωτή ή η διατύπωση τυχόν επιφυλάξεων, η οποία θεωρείται σαν άρνηση παραλαβής, έχει ως συνέπεια την εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 15 της παρούσας διακήρυξης μίσθωσης. Κατά την λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο με πρωτόκολλο στους νόμιμους εκπροσώπους του Δήμου μαζί με όλες τις εγκαταστάσεις, κτιριακές και λοιπές που κατασκεύασε σύμφωνα με την προσφορά του και τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 3. Μίσθωμα Το καταβλητέο μηνιαίο μίσθωμα (μίσθωμα εκκίνησης δημοπρασίας) του ακινήτου ορίζεται στα 2.000,00 €. Από το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει από την δημοπρασία θα αφαιρείται το ποσό έως 50% αυτού για τις δαπάνες επισκευής του ακινήτου. Οι ελάχιστες εργασίες που απαιτούνται προκύπτουν από την συνημμένη μελέτή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σε κάθε περίπτωση και πριν γίνει συμψηφισμός αυτών των δαπανών απαιτείται προέγκριση και παραλαβή αυτών. Οι εργασίες επισκευής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την μίσθωση. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για πέντε (5) χρόνια και θα αναπροσαρμόζεται κάθε πενταετία, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου, κατά το μέσο όρο του ποσοστού της μεταβολής (της πενταετίας) του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης αναπροσαρμογής (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μέχρι τη λήξη της συμβάσεως. Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής, κατά το μέσο όρο του ποσοστού της μεταβολής (της πενταετίας), του δείκτη τιμών το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό. Η προαναφερθείσα ποσοστιαία αναπροσαρμογή του μισθώματος θα ισχύει και σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής παραμείνει στο μίσθιο πέραν του ως άνω ορισθέντος συμβατικού χρόνου συνεπεία αναγκαστικής παράτασης του χρόνου λήξης αυτής. Το μίσθωμα θα είναι μηνιαίο και θα προκαταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή. Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στο ταμείο του Δήμου Καλαμάτας, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά στο μέλλον με έγγραφη ενημέρωση προς τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του και στην περίπτωση κατά την οποία για οιονδήποτε λόγο και αιτία, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου, δεν έκανε χρήση του μίσθιου. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος, διατηρείται το δικαίωμα της καταγγελίας της μίσθωσης, με όλες τις σε βάρος του μισθωτή συνέπειες και της διενέργειας των νομίμων ενεργειών για την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και χωρίς αποζημίωσης για τη βελτίωση που θα έχει κάνει στο μίσθιο. 4. Επιχορήγηση επισκευών Επιτρέπεται η ένταξη για την επισκευή, ανακαίνιση των κτιρίων σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ, LEADER κ.λπ)-

5. Χρήση και όροι λειτουργίας του μίσθιου

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή ως επαγγελματική στέγη για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουριστικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα . Σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται η προτεινόμενη χρήση του ακινήτου και οι τυχόν επιπλέον επεμβάσεις στο κτίριο πέραν των αναγραφομένων στην μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επιτρέπεται η ολική ή μερική παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, μετά της επιχείρησης για ορισμένο ή μη χρόνο, και με την προϋπόθεση να υπηρετείται ο τουριστικός χαρακτήρας της μίσθωσης κυρίως εκείνων που αναδεικνύουν τον ορειβατικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής που έχει το ανωτέρω δικαίωμα, πρέπει να το ανακοινώσει αμέσως μετά τη σύνταξη του συμβολαίου υπεκμίσθωσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, υποβάλλοντας συγχρόνως και αντίγραφα αυτού. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην χορηγήσει έγκριση ολικής ή μερικής υπομίσθωσης αν αυτή παραβιάζει τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Στην άνω περίπτωση, ο αρχικός μισθωτής και εγγυητής αυτού, καθίστανται συνυπεύθυνοι σε ολόκληρο με τον υπομισθωτή, για τις οιασδήποτε φύσεως και ποσού υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο τελευταίος με την κατάρτιση του συμβολαίου υπεκμίσθωσης. Τέλος ο μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει στο όνομά του όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τις κανονιστικές διατάξεις άδειες λειτουργίας.

6. Υποχρεωτικές εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του μισθίου

Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό υποχρεούται να εκτελέσει με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του όλες τις εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του μισθίου, όπως αναφέρονται στο προσάρτημα (Τεχνική έκθεση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας). Μπορεί μετά την υποβολή αίτησης αιτήματος με πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης και όπου απαιτείται και μελέτη, με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ο μισθωτής να προβεί και σε επιπλέον ή και νέες εργασίες/έργα. Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίσει για τη με δαπάνες του έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για τις εργασίες επισκευής και ανακαίνισης οφείλει δε να καταθέσει τις αιτήσεις για τη λήψη των αδειών εντός ενός έτους από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. Ακόμη είναι υπόχρεος και για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στις εργασίες επισκευής και ανακαίνισης. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Ο μισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Δήμο εγγράφως την ημερομηνία έναρξης και περάτωσης των εργασιών για την παρακολούθηση και διαπίστωση της εκτέλεσης αυτών από αρμόδια επιτροπή του Δήμου που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημάρχου και η οποία επιτροπή είναι υποχρεωμένη με το πέρας των εργασιών να συντάξει σχετική βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και αποπεράτωση των εργασιών. Η παράβαση των παραπάνω προθεσμιών εκ μέρους του μισθωτή παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα καταγγελίας της μισθωτικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δ. Οι υποχρεωτικές εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του μισθίου που θα εκτελέσει ο μισθωτής, παραμένουν προς όφελος του μισθίου άνευ δικαιώματος αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή, ακόμη και στην περίπτωση λύσης της σύμβασης, προ της εικοσιπενταετίας. Για την καταβολή του μισθώματος δίδεται περίοδο χάριτος δύο (2) ετών και τα μισθώματα των μηνών των δύο (2) πρώτων ετών θα καταβληθούν συμπληρωματικά με τα μισθώματα των μηνών του τρίτου και τέταρτου έτους. 7. Συντήρηση και επισκευές του μισθίου Η συντήρηση του ακινήτου θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες του μισθωτή. Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης από πλευράς του Δήμου δεν υπάρχει καμία υποχρέωση συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου επιτρέπεται μετά προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου. Κατά τη λήξη ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης, οι παραπάνω προσθήκες, τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις παραμένουν προς όφελος του μισθίου και επιφυλάσσεται ο Δήμος να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, υγιεινής, τάξης κλπ. και να συμμορφώνεται απολύτως με όλες τις υποδείξεις των υπηρεσιών του Δήμου και των λοιπών αρμοδίων αρχών. Ο μισθωτής οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου και των υπέρ αυτού δουλειών και να αποκρούει αμέσως με κάθε νόμιμο μέσο οιαδήποτε κατάληψη, διεκδίκηση ή διατάραξη των δικαιωμάτων αυτού από οποιονδήποτε και αν γίνεται, με την άσκηση όλων των αγωγών του εκμισθωτή, που ειδικά για τον σκοπό αυτό εκχωρούνται σε αυτόν. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα του, για διεξαγωγή ενδελεχούς ελέγχου ανά πενταετία για την διαπίστωση συμμόρφωσης του μισθωτή στους όρους της σύμβασης και ιδιαιτέρως σε αυτούς που αφορούν την συντήρηση, επισκευή και εν γένει λειτουργικότητα των κτιρίων, και την ύπαρξη τυχόν αυθαιρεσιών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 8. Παροχές κοινής ωφέλειας Εκτός από την καταβολή του μισθώματος, ο μισθωτής βαρύνεται και με ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου, με τα πάσης φύσεως δημοτικά τέλη (καθαριότητας, φωτισμού, αποχέτευσης, ύδρευσης κ.λ.π.,) και τους λογαριασμούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλεί όλα τα ανωτέρω τέλη και τους λογαριασμούς, πριν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή όπου κατά το Νόμο ή τις συναλλακτικές συνήθειες ή την πρακτική βαρύνει τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει στο όνομα της επιχείρησής του όλες τις υπάρχουσες συνδέσεις με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και να καταβάλει προς αυτούς τις σχετικές εγγυήσεις, τις οποίες θα αναλαμβάνει κατά τη λήξη ή λύση της σύμβασης μίσθωσης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μελλοντικές συνδέσεις του μισθίου με δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

9. Εγγυήσεις

α) Συμμετοχής στον διαγωνισμό Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ποσού ίσου προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο (ετήσιου) μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400,00€), που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με άλλη καλής εκτέλεσης ή χρηματική εγγύηση ισόποση προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του (ετήσιου) μισθώματος, όπως αυτό θα επιτευχθεί. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στο Δήμο Καλαμάτας. Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστρέφεται στον δικαιούχο εφόσον δεν υπάρξει αιτία κατάπτωσής της, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. β) Καλής εκπλήρωσης των όρων της σύβασης μίσθωσης Για την καλή εκπλήρωση των όρων των συμβάσεων μίσθωσης ο πλειοδότης υποχρεούται κατά την υπογραφή της να καταθέσει εγγύηση ισόποση προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του (ετήσιου) μισθώματος όπως αυτό θα επιτευχθεί. Ν εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στον δικαιούχο της μετά τη λήξη ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύσης της μίσθωσης και εφόσον δεν υπάρξει εύλογη αιτία κατάπτωσής της. γ) Καλής εκτέλεσης των υποχρεωτικών έργων Ο πλειοδότης υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης να προσκομίσει και να καταθέσει εγγύηση (εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών Δανείων) ποσού ΕΥΡΩ ίσου με το 5% του προϋπολογισμού εκτέλεσης των υποχρεωτικών έργων που προτείνονται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την εκτέλεση των εργασιών αυτών και τη βεβαίωση της αρμόδιας προς τούτο επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, ότι αυτά έγιναν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της μελέτης που θα έχει εγκριθεί. Στην περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου σχετικού με την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των παραπάνω υποχρεωτικών εργασιών η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου, ανεξάρτητα των άλλων συνεπειών σε βάρος του μισθωτή από την σύμβαση μίσθωσης.

10. Ασφάλεια

Ο μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής εταιρείας αποδοχής του Δήμου, που θα καλύπτει όλους τους κινδύνους για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την παραπάνω ασφάλεια μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Στο παραπάνω ασφαλιστήριο ο Δήμος θα εμφανίζεται ως συνασφαλιζόμενος και σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς θα αποκαθίσταται κατά προτεραιότητα από την ασφαλιστική αποζημίωση η ζημιά που θα υφίσταται το μίσθιο. 11. Πυρασφάλεια Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στο μίσθιο σύστημα πυρασφάλειας που να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

12. Δικαίωμα συμμετοχής

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα. Ο πλειοδότης που θα ενεργεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό κατά την έναρξη του διαγωνισμού και να παρουσιάσει και να καταθέσει πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ότι αυτός είναι ο πλειοδότης και ότι ενεργεί για δικό του λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, η σύμβαση μπορεί να υπογράφει μεταξύ Δήμου και του νόμιμου εκπροσώπου της κοινοπραξίας. 13. Παραλαβή, Αποσφράγιση φακέλων Η παραλαβή των φακέλων με τα δικαιολογητικά της δημοπρασίας θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ορίσει ο Δήμαρχος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της διενέργειας της δημοπρασίας που έχει συσταθεί. Στη συνέχεια, αμέσως η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας αποσφραγίζει τους φακέλους, μονογράφει τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα και την εγκυρότητα αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 21 της παρούσης. Σε περίπτωση έλλειψης ή απόρριψης ενός ή περισσοτέρων εγγράφων, επειδή η διατύπωσή του (τους) δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης, η αντίστοιχη συμμετοχή αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και επιστρέφεται ο φάκελος δικαιολογητικών μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής επί αποδείξει, στον συμμετέχοντα. Εάν ο συμμετέχοντας αρνηθεί να παραλάβει τον επιστραφέντα φάκελο με τα δικαιολογητικά, δηλώνοντας έγγραφα ότι διαφωνεί, η οποιαδήποτε ένσταση ή διαμαρτυρία άλλης μορφής θα τεθεί υπόψη του αρμόδιου οργάνου κατά τη φάση κατακύρωσης της δημοπρασίας. Μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης των φακέλων και ελέγχου των δικαιολογητικών, η επιτροπή καταγράφει σε πρακτικό ποιοι από τους συμμετέχοντες γίνονται αποδεκτοί στην δημοπρασία και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους παρευρισκομένους. Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας προβαίνει έπειτα σε ανοικτή προφορική δημοπρασία όπου ο κάθε συμμετέχοντας μεγαλοφώνως προσφέρει μίσθωμα υψηλότερο από το μίσθωμα εκκίνησης όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο τρία (3) του παρόντος. Ο προσφέρων το υψηλότερο τίμημα ανακηρύσσεται από την επιτροπή και ως ο πλειοδοτών μισθωτής της Δημοπρασίας με πρακτικό που συντάσσει την στιγμή εκείνη η επιτροπή.

14. Διορισμός αντικλήτου

Ο τελευταίος πλειοδότης εφόσον δεν διαμένει στο τόπο όπου διενεργείται ο διαγωνισμός, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά με προφορική δήλωσή του, που καταχωρείται στα πρακτικά, αντίκλητο που διαμένει στον ανωτέρω τόπο, στον οποίο γίνεται η κοινοποίηση της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 15. Υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου. Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί κατά την δημοπρασία οφείλει να προσέλθει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδος & Ιονίου για την έγκριση ως προς τη νομιμότητα της, μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού, προσκομίζοντας: -Εγγυητική επιστολή καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης και 5 -Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της επένδυσης. -Εξοφλημένα τα τιμολόγια δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. -Αποδεικτικά, σε περίπτωση εταιρείας οποιοσδήποτε μορφής, ότι έχει προβεί σε τροποποίηση του καταστατικού ως προς τη διάρκεια λειτουργίας της, εάν αυτή δεν καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της παραχώρησης, ή σύστασης Α.Ε. ανάλογης διάρκειας εφόσον προτίθεται προς τούτο ο διαγωνιζόμενος όπως αναφέρεται η διάρκεια μίσθωσης στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης. Μετά την κατακύρωση οποιαδήποτε άλλη τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, με υπαιτιότητα του πλειοδότη θα έχει ως συνέπεια αθροιστικώς: Την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία ως ποινική ρήτρα, τον καταλογισμό σε βάρος του πλειοδότη, και σε περίπτωση κοινοπραξίας και σε βάρος των μελών της όλων των μισθωμάτων που θα οφείλονται μέχρι την παράδοση του μισθίου σε νέο μισθωτή και κάθε άλλη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά υπέστη ο Δήμος. Στις παραπάνω περιπτώσεις άρνησης ή καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτής σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/81. Μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, ο μισθωτής καλείται εντός οκτώ (8) ημερών να προσέλθει στο για να παραλάβει το παραχωρούμενο μίσθιο και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση του μισθωτή παραλαβής του μισθίου θα έχει ως συνέπεια αθροιστικώς: Την κατάπτωση υπέρ του Δήμου όλων των εγγυητικών επιστολών ως ποινική ρήτρα. Τον καταλογισμό σε βάρος του μισθωτή όλων των μισθωμάτων που θα οφείλονται μέχρι την παράδοση του μισθίου σε νέο μισθωτή. 16. Πραγματικά και νομικά ελαττώματα του μισθίου Ο Δήμος απαλλάσσεται ρητά από κάθε υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στον αναδειχθησόμενο μισθωτή, για τυχόν υπάρχοντα πραγματικά και νομικά ελαττώματα του μισθίου ακινήτου και των μετ’ αυτού συνεκμισθούμενων κινητών πραγμάτων (τα οποία θα παραλάβει αυτός στην κατοχή και χρήση του ανεπιφύλακτα) και δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή ακόμη σε λύση της μίσθωσης σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοια (ελαττώματα). 17. Δικαιώματα -Υποχρεώσεις μισθωτή Αφότου προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός μίσθωσης του ακινήτου ο μισθωτής υποχρεούται να δέχεται αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτό να εξετάσουν το μίσθιο. Ο μισθωτής αναλαμβάνει πλήρως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις του Δήμου, όπως τους λογαριασμούς Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Δημοτικών Τελών κ.λπ. από την » ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ειδάλλως τα ποσά θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης της μίσθωσης, η οποία πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών πέρα από την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου. 18. Εγγυητής Ο προτιθέμενος να συμμετέχει στην δημοπρασία οφείλει να προσέλθει με φερέγγυο εγγυητή. Ο εγγυητής είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον μισθωτή για κάθε υποχρέωση του, παραιτούμενος του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως. 19. Συνέπειες παραβάσεων όρων Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται ως ουσιώδεις, εκ μέρους του μισθωτή παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση και να επιδιώξει την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο, την κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης και τη καταβολή αποζημίωσης για τυχόν περαιτέρω ζημία του, η οποία θα καθορίζεται δικαστικά. 20. Έγκριση πρακτικών Η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας της Οικονομικής επιτροπής αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δ. Ελλάδος & Ιονίου. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δ. Ελλάδος & Ιονίου κανένα δικαίωμα οποιοσδήποτε φύσης για οποιαδήποτε αιτία και λόγο δεν παράγει υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη ή γενικότερα οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντος ή μη σε αυτήν. 21. Δικαιολογητικά Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή σφραγισμένο φάκελο όπου στο εξωτερικό του μέρος θα αναγράφει ο τίτλος της Δημοπρασίας και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, με τα κάτω πρωτότυπα δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισμού: 1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα ή Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία της ταυτότητας, 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, 3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία, 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του προς μίσθωση χώρου μετά των εγκαταστάσεών του και των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν, 5. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, 6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδίων (ΟΑΕΕ) και για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων που τυχόν απασχολεί (ΙΚΑ), 7. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Καλαμάτας περί μη οφειλής του ίδιου, που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού, 8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, 9. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει στη δημοπρασία με εκπρόσωπο, 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμό δημοσίου. Όταν στην πρόσκληση συμμετέχει εταιρεία: I) Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα με αριθμούς 3, 5, 6, 7, 8 και 9 δικαιολογητικά, II) Στο όνομα των εταίρων προκειμένου περί Ο.Ε, Ε.Ε. και ΕΠΕ, στο όνομα των διαχειριστών περί Ι.Κ.Ε., στο όνομα του μονοπρόσωπου εταίρου Ι.Κ.Ε., καθώς και στο όνομα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. εφόσον είναι και μέτοχοι με ποσοστό τουλάχιστον 3% στο μετοχικό κεφάλαιο, θα εκδίδονται τα με αριθμούς 1, 2, 5, 6 και 7 δικαιολογητικά, III) Στο όνομα ενός εκ των ομορρύθμων εταίρων ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης προκειμένου περί Ο.Ε ή Ε.Ε. και στο όνομα των νομίμων εκπροσώπων περί Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε. θα εκδίδονται τα με αριθμούς 4 και 10 δικαιολογητικά, IV) Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν Α.Ε. πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί του καταστατικού και των τυχών τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις και V) Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) απόφαση του Δ.Σ. της για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να συμμετέχει. Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο. Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την διαδικασία της συμμετοχής. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος. Επίσης, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής: Α) όσοι έχουν καταδικαστεί: α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, νομιμοποίηση, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, β) για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών, γ) για παραβίαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους τους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε., δ) για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας και ε) όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία και Β) όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Καλαμάτας. 22. Λύση σύμβασης μίσθωσης Η σύμβαση μίσθωσης λύεται με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε. Πριν από την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειας της η σύμβαση μίσθωσης λύεται, δια καταγγελίας : Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, εφόσον οι κληρονόμοι αυτού δεν θέλουν να συνεχίσουν ως κοινωνία κληρονόμων την μισθωτική αυτή σχέση. Σε περίπτωση κήρυξής του σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση. Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της σύμβασης μίσθωσης, τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόμων. Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης έχει τις παρακάτω συνέπειες: Την κατάπτωση, ως ποινή υπέρ του δήμου, των εγγυητικών επιστολών που έχουν καταθέσει για οποιονδήποτε λόγο στο δήμο. Την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών όλων των μισθωμάτων μέχρι τη συμβατική λήξη της σύμβασης μίσθωσης. Την υποχρέωση του μισθωτή να αποδώσει το μίσθιο, με όλες τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα. Εάν ο μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την απόδοση του μισθίου, ο Δήμος, έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για τη χρήση του μισθίου που είναι ίση με το συμβατικό μίσθωμα, να αποβάλει το μισθωτή με κάθε νόμιμο μέσο και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας του. 8

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...