• Χωρίς κατηγορία

Προεκλογικές οι εξαγγελίες Νίκα – Χρυ­σο­χο­ΐ­δη για τα αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου Καλαμάτας

Sharing is caring!

30/04/2014

η οδός φαρων ποταμι

η οδός Φαρών ως ποτάμι

Νίκας ο μοναδικός δήμαρχος στη χώρα που δεν άφησε να γίνει συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο αλλά ούτε επέτρεψε  παρουσία και εισήγηση των αρμοδίων  υπηρεσιών στις τελευταίες πλημμύρες που έπληξαν τον δήμο Καλαμάτας

Η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη συ­νάν­τη­ση με τον Υ­πουρ­γό Υ­πο­δο­μών, Με­τα­φο­ρών και Δι­κτύ­ων Μι­χά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη που εί­χε χθες στην Α­θή­να ο Δή­μαρ­χος Πα­να­γι­ώ­της Νί­κας κα­τέ­λη­ξε χω­ρίς να παρ­θεί κά­ποι­α δε­σμευ­τι­κή α­πό­φα­ση α­πό πλευ­ράς κυ­βέρ­νη­σης για το φλέ­γον πρό­βλη­μα των αν­τι­πλημ­μυ­ρι­κών έρ­γων που μα­στί­ζει τους δη­μό­τες και τις ε­πι­χει­ρή­σεις κά­θε χει­με­ρι­νή πε­ρί­ο­δο.

τηλεοΉ­ταν μια συ­νάν­τη­ση κα­θα­ρά προ­ε­κλο­γι­κού χα­ρα­κτή­ρα με την ο­ποί­α η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να στη­ρί­ξει τον υ­πο­στη­ρι­ζό­με­νο α­πό αυ­τήν δή­μαρ­χο, για­τί οι με­λέ­τες δεν εί­ναι α­κό­μα ώ­ρι­μες και χω­ρίς το υ­πουρ­γεί­ο να ξε­κα­θα­ρί­ζει το ύ­ψος του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού των έρ­γων αλ­λά και το χρο­νο­δι­ά­γραμ­μα που θα α­παι­τη­θεί για την υ­λο­ποί­η­ση του έρ­γου.

Ε­πί­σης, έ­χου­με α­πο­κτή­σει με­γά­λη πεί­ρα α­πό τα τρέ­χον­τα έρ­γα της «συ­νέ­πειας» που δι­α­κα­τέ­χει των κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δη και αυ­τό μας α­νη­συ­χεί α­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο ό­τι την προ­σε­χή χει­με­ρι­νή πε­ρί­ο­δο δεν θα υ­πάρ­χει κα­μί­α βελ­τί­ω­ση στο θέ­μα αυ­τό και για άλ­λη μια φο­ρά θα πα­ρα­κα­λά­με το θε­ό να μην βρέ­ξει. Στην ανακοίνωσή του ο δήμος Καλαμάτας αναφέρει ότι:

“Στη σύ­σκε­ψη α­πο­φα­σί­σθη­κε η χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό το Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων, δη­λα­δή α­πό τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, για τα αν­τι­πλημ­μυ­ρι­κά έρ­γα που εί­ναι α­ναγ­καί­α στο Δή­μο Κα­λα­μά­τας, ως α­κο­λού­θως:

Α) Δί­κτυ­ο α­πο­χέ­τευ­σης ομ­βρί­ων α­πό Θου­ρί­α έ­ως Νέ­δον­τα πο­τα­μό (πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της πα­λαι­άς ε­θνι­κής ο­δού Α­θη­νών – Κα­λα­μά­τας στο τμή­μα αυ­τό και της Νέ­ας Ει­σό­δου), προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 4,5 ε­κατ. ευ­ρώ πλέ­ον ΦΠΑ. Το έρ­γο α­φο­ρά στην κα­τα­σκευ­ή α­φε­νός σω­λη­νω­τών α­γω­γών με δι­α­το­μές Φ500 έ­ως Φ1200, συ­νο­λι­κού μή­κους 5.930 μέ­τρων και α­φε­τέ­ρου α­γω­γών ορ­θο­γω­νι­κής δι­α­το­μής α­πό ο­πλι­σμέ­νο σκυ­ρό­δε­μα, δι­α­το­μών με­τα­ξύ 1,20×1,30 και 3,80×1,30 μέ­τρων, συ­νο­λι­κού μή­κους 2.557 μέ­τρων, με τα α­παι­τού­με­να 82 φρε­ά­τια ε­πί­σκε­ψης και 250 φρε­ά­τια υ­δρο­συλ­λο­γών Β) Δί­κτυ­ο α­πο­χέ­τευ­σης ομ­βρί­ων Α­να­το­λι­κής Πα­ρα­λί­ας Κα­λα­μά­τας (νο­τί­ως ο­δού Ευ­ρι­πί­δου, Φα­ρών, Α­κρί­τα, Ναυ­α­ρί­νου έ­ως Η­ρώ­ων), προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 3,5 ε­κατ. ευ­ρώ πλέ­ον ΦΠΑ. Το έρ­γο α­φο­ρά στην κα­τα­σκευ­ή α­φε­νός σω­λη­νω­τών α­γω­γών με δι­α­το­μές Φ500 έ­ως Φ1000, συ­νο­λι­κού μή­κους 2.031 μέ­τρων και α­φε­τέ­ρου α­γω­γών ορ­θο­γω­νι­κής δι­α­το­μής α­πό ο­πλι­σμέ­νο σκυ­ρό­δε­μα, δι­α­το­μών με­τα­ξύ 2,30×1,30 και 3,60×2,40 μέ­τρων, συ­νο­λι­κού μή­κους 1.177 μέ­τρων, με τα α­παι­τού­με­να 32 φρε­ά­τια ε­πί­σκε­ψης και 120 φρε­ά­τια υ­δρο­συλ­λο­γών. Ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας α­να­λαμ­βά­νει την υ­πο­χρέ­ω­ση σύν­τα­ξης των α­ναγ­καί­ων με­λε­τών, οι ο­ποί­ες ή­δη βρί­σκον­ται σε κα­λό στά­διο ω­ρι­μό­τη­τας, ε­νώ το Κρά­τος θα προ­βεί στη χρη­μα­το­δό­τη­ση και, εν­δε­χο­μέ­νως, και στην κα­τα­σκευ­ή των έρ­γων με δι­κή του ερ­γο­λα­βί­α.”

Κράτα το

Κράτα το

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...