Διαφορετική άποψη διατυπώνει το ΔΙΚΤΥΟ για την ανάπλαση στα «Ουζάκια»

Sharing is caring!

27/02/2014 logoleventi.jpg

ouzakiaΤη δι­α­φο­ρε­τι­κή ά­πο­ψη και θέ­ση για τη με­λέ­τη «Α­στι­κή α­νά­πλα­ση ζώ­νης ο­δού Α­ρι­στο­µ­έ­νους α­πό ο­δό Ξε­νο­φών­τος έ­ως ο­δό Μα­κε­δο­νί­ας», προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 1.925.000 ευ­ρώ δι­α­τυ­πώ­νει ο Στα­μά­της Μπε­χρά­κης.

«Η πλα­τεί­α του Δι­οι­κη­τη­ρί­ου, ο χώ­ρος μπρο­στά στο δι­οι­κη­τή­ριο και η με­γά­λη ε­πι­φά­νεια μπρο­στά α­πό το δη­μο­τι­κό Θέ­α­τρο δεν παίρ­νον­ται υ­πό­ψη και δεν εν­τάσ­σον­ται σε έ­να ε­νια­ίο με­λε­τη­τι­κό σχέ­διο που θα πε­ρι­λαμ­βά­νει ως συ­στα­τι­κό στοι­χεί­ο την α­νά­πλα­ση του συγ­κε­κρι­μέ­νου πε­ζο­δρο­μί­ου. Και οι δύ­ο χώ­ροι αυ­τοί πα­ρου­σιά­ζουν προ­βλη­μα­τι­κή λει­τουρ­γί­α το α­πό­γευ­μα και τις βρα­δι­νές ώ­ρες.

Θε­ω­ρού­με ό­τι με αυ­τή την πρό­τα­ση πρέ­πει να δί­νε­ται έ­να εί­δος συ­νέ­χειας στο πάρ­κο του Ο­ΣΕ .
Η θέ­ση της πα­ρά­τα­ξης μας για ό­λη αυ­τή τη ζώ­νη που ξε­κι­νά­ει α­πό τους Μύ­λους στο λι­μά­νι ,το πάρ­κο του Ο­ΣΕ ,με το τραί­νο , το κτή­ριο δι­οί­κη­σης της πα­λιάς Η­λε­κτρι­κής Ε­ται­ρεί­ας ,το δη­μο­τι­κό Θέ­α­τρο, τα κτή­ρια- Σταθ­μούς της σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής με κα­τά­λη­ξη στο ση­μεί­ο που κά­πο­τε λει­τουρ­γού­σε το ερ­γο­στά­σιο Λι­ναρ­δά­κη και σή­με­ρα βρί­σκε­ται το Μέ­γα­ρο Χο­ρού Κα­λα­μά­τας με σύγ­χρο­να στοι­χεί­α βι­ο­μη­χα­νι­κής αρ­χι­τε­κτο­νι­κής, δί­πλα α­πό τους πα­λιούς φούρ­νους του ερ­γο­στα­σί­ου α­πο­τε­λεί σο­βα­ρό στοι­χεί­ο για την ταυ­τό­τη­τα της πό­λης α­πο την βι­ο­μη­χα­νι­κή ε­ξέ­λι­ξη της χώ­ρας. Η πρό­τα­ση αυ­τή έ­χει δι­α­τυ­πω­θεί κα­τά ε­πα­νά­λη­ψη στο πα­ρελ­θόν και μέ­σα στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο ο­τι α­πο­τε­λεί μια ζώ­νη με σο­βα­ρή ε­πί­δρα­ση στην ε­ξέ­λι­ξη της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χής του κέν­τρου. Α­πό αυ­τή τη σκο­πιά αν­τι­δρά­σα­με στην κα­τε­δά­φι­ση του κτη­ρί­ου δι­οί­κη­σης της πα­λιάς Η­λε­κτρι­κής ε­ται­ρεί­ας ,στην κα­τα­σκευ­ή του υ­πο­γεί­ου πάρ­κινγκ.Θα θέ­λα­με να υ­πεν­θυ­μί­σου­με ό­τι πρέ­πει να παρ­θεί το ι­δι­ο­κτη­σια­κό κα­θε­στώς του Ο­ΣΕ σο­βα­ρά υ­πό­ψη.

Πέ­ρα των πα­ρα­πά­νω στη με­λέ­τη που α­να­φε­ρό­μα­στε, δεν υ­πάρ­χει ό­δευ­ση τυ­φλών ε­νώ προ­σεγ­γί­ζει σο­βα­ρό δι­οι­κη­τι­κό κέν­τρο (δι­κα­στή­ρια ,δι­οι­κη­τή­ριο). Υ­πεν­θυ­μί­ζου­με ο­τι εί­χα­με ζη­τή­σει με­τα­ξύ Φραν­τζή και Ξε­νο­φών­τος να υ­πάρ­χει ση­μα­το­δο­τη­μέ­νος χώ­ρος στά­σης α­μα­ξι­δί­ων Α­ΜΕ­Α πράγ­μα που δε­ν’ έ­γι­νε α­πο­δε­κτό.

Κα­τό­πιν των πα­ρα­πά­νω δεν μπο­ρού­με να συμ­φω­νή­σου­με με την κα­τεύ­θυν­ση που δό­θη­κε στο με­λε­τη­τή και τη θε­ω­ρού­με κα­τά συ­νέ­πεια α­νε­παρ­κή, πα­ρό­λο που ε­πι­φα­νεια­κά δί­νει μια γραμ­μι­κό­τη­τα στις α­να­πλά­σεις των πε­ζο­δρο­μί­ων κα­λύ­πτει ε­πι­φα­νεια­κές α­νάγ­κες μη α­ξι­ο­ποι­ών­τας κα­λά το δη­μό­σιο χρή­μα.»

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...