Ακόμα ψάχνουν τον τρόπο για την βιωσιμότητα του Με­γά­ρου Χο­ρού

27/02/2014 Δεύ­τε­ρη σύ­σκε­ψη σχε­τι­κά με τη με­λέ­τη βι­ω­σι­μό­τη­τας του Με­γά­ρου Χο­ρού Κα­λα­μά­τας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σή­με­ρα στο Δη­μαρ­χεί­ο, με τη συμ­με­το­χή αι­ρε­τών και υ­πη­ρε­σια­κών πα­ρα­γόν­των του Δή­μου, κα­θώς και στε­λε­χών της ε­ται­ρεί­ας συμ­βού­λων P­l­a­n­et. Στην ε­ται­ρεί­α P­l­a­n­et έ­χει α­να­τε­θεί το έρ­γο εκ­πό­νη­σης της με­λέ­της βι­ω­σι­μό­τη­τας α­πό την Ε­θνι­κή Τρά­πε­ζα, η ο­ποί­α κα­λύ­πτει τη δα­πά­νη με­τά α­πό α­πό­φα­ση […]

Όλο το άρθρο

Διαφορετική άποψη διατυπώνει το ΔΙΚΤΥΟ για την ανάπλαση στα «Ουζάκια»

27/02/2014 Τη δι­α­φο­ρε­τι­κή ά­πο­ψη και θέ­ση για τη με­λέ­τη «Α­στι­κή α­νά­πλα­ση ζώ­νης ο­δού Α­ρι­στο­µ­έ­νους α­πό ο­δό Ξε­νο­φών­τος έ­ως ο­δό Μα­κε­δο­νί­ας», προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 1.925.000 ευ­ρώ δι­α­τυ­πώ­νει ο Στα­μά­της Μπε­χρά­κης. «Η πλα­τεί­α του Δι­οι­κη­τη­ρί­ου, ο χώ­ρος μπρο­στά στο δι­οι­κη­τή­ριο και η με­γά­λη ε­πι­φά­νεια μπρο­στά α­πό το δη­μο­τι­κό Θέ­α­τρο δεν παίρ­νον­ται υ­πό­ψη και δεν εν­τάσ­σον­ται σε έ­να ε­νια­ίο με­λε­τη­τι­κό […]

Όλο το άρθρο

Μονόδρομος εμπορευματοποίησης η βιωσι­μότητα του Μεγάρου Χορού;

«ΔΊΚΤΥΟ»: ΤΕΤΕΛΕΣΜΈΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ Η ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΉ Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαμάτα του δημάρχου Παν. Νίκα, με τη συμμετοχή μόνο της παράταξης του, υπηρεσιακών παρα­γόντων, καθώς και εκπροσώπων της μελετητικής εταιρείας ΡΙanet, της Εθνικής Τράπεζας και της Costa Navarino , με θέμα τη μελέτη βιωσι­μότητας του Μεγάρου Χορού. Η δημοτική αρχή προσπαθεί να δημιουργήσει το περιβάλλον […]

Όλο το άρθρο

Αστικό περιβάλλον, δημόσιος χώρος και προτεραιότητες

Το περιβάλλον και ιδίως το αστικό αποτελεί, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση της κοινωνίας σε ένα minimum status αξιοπρεπούς διαβίωσης. Στην Ελλάδα το αστικό περιβάλλον βανδαλίστηκε στον βωμό μιας «οικονομικής ευμάρειας» που θα έφερνε η δήθεν αξιοποίησή του

Όλο το άρθρο

Για μια κινηματική αυτοδιοίκηση.

Του Δήμου Χλωπτσιούδη Είναι φανερό εδώ και μέρες ότι η χώρα μπήκε ήδη σε τροχιά εκλογών. Από τη μια οι προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης που παρουσιάζει το ΕΣΠΑ με “εντολή Σαμαρά” και από την άλλη οι ανακοινώσεις υποψηφίων και οι σχετικές διεργασίες συνθέτουν το εκλογικό τοπίο. Αν και οι Περιφέρειες αποτελούν κεντρικότερο πεδίο πολιτικής κι […]

Όλο το άρθρο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ (1908-1957). ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

94 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ (1908-1957). ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Γεώργιος Καρτάλης (1908-1957): Μια πολιτική βιογραφία του ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο Γεώργιος Καρτάλης αποτελεί μία πολύ σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής1 με διεθνή αλλά όχι ανάλογη εσωτερική ακτινοβολία, αν και υπήρξε γόνος μεγάλης πολιτικής οικογένειας της Θεσσαλίας και ένας από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους της εποχής του. Το […]

Όλο το άρθρο

Δημήτριος Σαπουνάκης

        Ο Δημήτρης Κ. Σαπουνάκης είχε σοσιαλιστικές αρχές. Αυτές ακριβώς οι πολιτικές πεποιθήσεις του τον έφεραν πρώτα στο κόμμα της ΕΠΕΚ, για να τον οδηγήσουν τελικά, από την έναρξη σχεδόν της δημαρχικής θητείας του, στο χώρο της Αριστεράς, που εξέφραζε κομματικά (με το ΚΚΕ ακόμα εκτός νόμου) η ΕΔΑ.     Βιογραφία […]

Όλο το άρθρο