• Χωρίς κατηγορία

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Sharing is caring!

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 03 .01.2014

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής/Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος/Τμήμα Β’ Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

2. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Έδρα Τρίπολη) και Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου Πλατεία Κολοκοτρώνη 20    22100 Τρίπολη 3. Φο.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παπαδόπουλος  Γιάννης Τηλ. 2721360851/fax . 2721099225 Email : j.papadopoulos@kalamata.gr

 Οι απόψεις μας ως προς την ΜΠΕ του έργου Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου συνοψίζονται ακολούθως:

Numbers-1 Η επιλεγείσα τεχνολογία επεξεργασίας των απορριμμάτων, μηχανική διαλογή – αναερόβια χώνευση – ανάκτηση βιοαερίου είναι η ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων της περιοχής μας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την πιο αποδεκτή και με λιγότερο περιβαλλοντικό κόστος μέθοδο.

Numbers-2 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου είχε προβλεφθεί ενδεικτικά η δημιουργία 3 ΣΜΑ στην 2η διαχειριστική ενότητα, στην οποία ανήκει και ο Δήμος Καλαμάτας, όμως η συζητούμενη Μ.Π.Ε. δεν προβλέπει κανένα Σ.Μ.Α. στη 2η διαχειριστική ενότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία του Δήμου μας, η καθημερινή παραγωγή συμμείκτων απορριμμάτων στο Δήμο Καλαμάτας ανέρχεται σε 80 t κατά μέσο όρο, τα αντίστοιχα δρομολόγια των
απορριμματοφόρων που απαιτούνται προκειμένου να μεταφερθεί το σύνολο των παραχθέντων απορριμμάτων στο σημερινό χώρο επεξεργασίας είναι 10 (δεν υπολογίζονται τα δρομολόγια που αφορούν στην αποκομιδή
ανακυκλώσιμων υλικών). Είναι σαφές ότι δεν μπορεί η μεταφορά αυτή να γίνει στον υποδεικνυόμενο από τη Μ.Π.Ε. χώρο επεξεργασίας, που βρίσκεται σε απόσταση 42 χλμ, χωρίς να μεσολαβήσει ΣΜΑ ο οποίος μάλιστα θα πρέπει να δέχεται και τα απορρίμματα του Δήμου Δυτικής Μάνης.
Από τη συγκριτική εξέταση μάλιστα των στοιχείων που παρατίθενται στη ΜΠΕ προκύπτει ότι ο Δήμος Καλαμάτας αν και αποτελεί το κατεξοχήν κέντρο βάρους παραγωγής απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα υποχρεωθεί να μεταφέρει τα απορρίμματά του, επιβαρυνόμενος προφανώς το κόστος μεταφόρτωσης και μεταφοράς, σε απόσταση 42 χλμ, ενώ για τα υπόλοιπα σημαντικά κέντρα βάρους των άλλων διαχειριστικών ενοτήτων η απόσταση αυτή θα είναι: 16 χλμ για το Δήμο Κορίνθου, 7,5
χλμ για το Δήμο Άργους, 25 χλμ για το Δήμο Τρίπολης και 33 χλμ για το Δήμο Σπάρτης.

Numbers-3 Στη συζητούμενη Μ.Π.Ε. δεν γίνεται καμία αναφορά σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία αποκεντρωμένων μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού (ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ προβλέπει ενδεικτικά τη λειτουργία 2 τέτοιων μονάδων ανά Νομό). Απεναντίας προβλέπεται τελική επεξεργασία του συνόλου του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος μόνο στη Μονάδα της 1ης διαχειριστικής ενότητας.
Επισημαίνεται ότι η χωριστή συλλογή και επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού είναι μέσα στις υποχρεώσεις των ΟΤΑ σύμφωνα με το Ν. 4042/2012. Η πρόβλεψη του ΠΕΣΔΑ για μικρές αποκεντρωμένες μονάδες κομποστοποίησης του προδιαλεγμένου οργανικού θα έδινε στους ΟΤΑ τη δυνατότητα μείωσης του συνολικού κόστους διαχείρισης αφού, κατ’ αναλογία με την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, θα μπορούσε να αφαιρεθεί ένα μέρος των απορριμμάτων από τη συνολική ποσότητα που οδηγείται στη μονάδα επεξεργασίας. Αυτές οι προδιαλεγμένες ποσότητες μπορούν να επεξεργασθούν σε τοπικό επίπεδο με, κατά τεκμήριο, χαμηλότερη τιμή από αυτή της κεντρικής μονάδας. Βέβαια έτσι έχει απώλεια εσόδων η ανάδοχος εταιρεία και εδώ μπαίνει το γενικότερο ζήτημα των ποσοτήτων απορριμμάτων που δεσμευτικά οι ΟΤΑ θα πρέπει να στέλνουν στη μονάδα επεξεργασίας, ζήτημα για το οποίο στοιχεία δεν δίδονται στη μελέτη.

Numbers-4 Επίσης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την κατασκευή και λειτουργία των Πράσινων Σημείων που προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ, μιας και το έργο αφορά στην : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Numbers-5 Δεν υπάρχει πρόβλεψη στη Μ.Π.Ε. για τη διαχείριση των αδρανών και των άλλων ειδικών κατηγοριών αποβλήτων.

Numbers-6 Το κυριότερο πρόβλημα σχετικά με την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων περί της κατασκευής και λειτουργίας των υποδομών που προβλέπονται από το έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου επικεντρώνεται στην έλλειψη γνώσης των στοιχείων της προσφοράς της αναδόχου εταιρείας, των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, και τον τρόπο με τον οποίο οι δεσμεύσεις αυτές εξειδικεύονται και βαρύνουν τον κάθε Δήμο.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...