Το Ασπρόχωμα απλά βλέπει τους άλλους να προσπερνούν…

Sharing is caring!

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥλΟ

Σταμάτης Μπεχράκης και Γιάννης Θεοφιλόπουλος (αριστερά)

Ασπρόχωμα ο οικισμός που “βλέπει τους άλλους να προ­σπερνούν καθημερινά, να φορτώ­νεται τα βάρη της διέλευσης, την υποβάθμιση της καθημερινής ζω­ής χωρίς να μπορεί να καρπωθεί από αυτή ακριβώς τη στρατηγική του θέση’, τονίζει η παράταξη “Δίκτυο Ενεργών Πολιτών”, που ξεκίνησε καμπάνια παρουσίασης των προτάσεών του με σκοπό τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου που θα προταθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Ο επικεφαλής του «Δικτύου» Σταμάτης Μπεχράκης και το μέ­λος της γραμματείας Γιάννης Θεοφιλόπουλος. παρουσίασαν χθες στους δημοσιογράφους των εφημερίδων τις προτάσεις για το Ασπρόχωμα, το οποίο υπογράμ­μισαν ότι μπορεί και πρέπει να α­ναδειχθεί ως η νέα Δυτική Γειτο­νιά του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας που θα ενσωματώσει την ανάπτυξη υπερτοπικών λει­τουργικών, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Οι προτάσεις της παράταξης ε­κτυπώνονται σε αντίγραφα τα ο­ποία θα επιδοθούν στους επαγ­γελματίες και κατοίκους του Α­σπροχώματος με σκοπό μέσα στο επόμενο δίμηνο να πραγμα­τοποιηθεί μια δημιουργική συζή­τηση επάνω σε αυτές και να προ­κύψει το σχέδιο που θα τεθεί στη συνέχεια στην κρίση του Δημοτι­κού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια δεν αρνηθεί η δημοτική αρχή. Ο Σταμάτης Μπεχράκης παρου­σιάζοντας την κατάσταση στο Α­σπρόχωμα τόνισε ότι η οικιστική του ανάπτυξη “έγινε με τον κλασσικό τρόπο που γίνεται συνήθως στη χώρα μας Δηλαδή η χάραξη του υπάρχοντος Εθνικού Δρόμου οδήγησε σε πυκνή οικιστική ανά­πτυξη δεξιά και αριστερά στο δρόμο και του άξονα της σιδηρο­δρομικής γραμμής και βέβαια ο­δήγησε σε στρεβλή οικιστική α­νάπτυξη. Αργότερα στην περιοχή προστέθηκαν υπερτοπικές υπο­δομές. το αεροδρόμιο, η Βιομη­χανική Περιοχή, το ΤΕΙ. το νέο Νοσοκομείο, ο Βιολογικός Καθα­ρισμός. η ΜΟΛΑΚ και τα τελευ­ταία χρόνια η κατασκήνωση της Μπιρμπίτας. Όλα αυτά έγιναν χω­ρίς να υπάρχει ένα ευρύτερο ρυθμιστικό σχέδιο που να οργα­νώνει το δομημένο και φυσικό πε­ριβάλλον και να προστατεύει την περιοχή”. Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το Ασπρόχωμα οι ευθύνες της δημοτικής αρχής είναι σοβαρότατες, υποστήριξε στη συνέχεια ο κ. Μπεχράκης και ειδικότερα καταλόγισε στη διοί­κηση του Δήμου ότι “περιορίζεται σε ψηφοθηρικές συναλλαγές “η­μετέρων” και στα “φραποέργα βι­τρίνας’ του κέντρου, ενώ έχει α­φήσει ανεξέλεγκτη την υποβάθμι­ση της δυτικής πλευράς’, καθώς και ότι. αντί να ασχολείται η δη­μοτική αρχή με την ουσία των προβλημάτων, διακρίνεται ‘για την επιφανειακή ψηφοθηρική α­ντιμετώπιση ζωτικών θεμάτων ε­νώ αναπτύσσει με περισσή επιδε­ξιότητα.. τη φωτο αρτ των δελτί­ων τύπου’. Ειδικότερα ο επικεφαλής του ‘Δικτύου” ανέφερε, μεταξύ άλ­λων, ότι είναι αδικαιολόγητο να μην σπεύδει να πληρώσει έστω ο ίδιος ο Δήμος τα 60-70.000 ευρώ για την ολοκλήρωση των πολεο­δομικών μελετών στο Ασπρόχωμα όταν, αντίθετα, δεν διστάζει να πάρει δάνειο 300.000 ευρώ για να βάλει τεχνητό τάπητα στο γήπεδο. Στο κείμενο που θα δοθεί στους κατοίκους της κοινότητας κατα­γράφονται προτάσεις ώστε το Α­σπρόχωμα να γίνει κομμάτι της δυτικής γειτονιάς της Καλαμά­τας. να αποτελεί την είσοδο της γειτονικής Μεσσήνης και πύλη ει­σόδου στο οικιστικό συγκρότημα του καλλικρατικού Δήμου Καλα­μάτας, καθώς επίσης και προτά­σεις για την αξιοποίηση των με­γάλων υποδομών από την τοπική κοινότητα και την κεφαλαιοποίη­ση των οφελών που προσφέρει η δυναμική από τη γειτνίαση με τέ­τοιες μεγάλες υποδομές στα πλαίσια του τοπικού ημερήσιου συστήματος μετακινήσεων πλη­θυσμού. Το ‘Δίκτυο’ υπογραμμί­ζει ότι υπάρχει δυνατότητα να κά­νει το Ασπρόχωμα κατοίκους του εργαζόμενους από το προσωπικό του αεροδρομίου, του ΤΕΙ, του Νοσοκομείου, των επιχειρήσεων της περιοχής και φυσικά τους σπουδαστές του ΤΕΙ Το “Δίκτυο” δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις τεχνικές υπο­δομές της περιοχής, το Βιολογι­κό Καθαρισμό και τη ΜΟΛΑΚ. για την οποία σημειώνει μεταξύ άλ­λων ότι ‘η δημοτική αρχή έξι χρό­νια τώρα δεν ακολουθεί ένα ολο­κληρωμένο σχέδιο – λόγω του βιτρινέ χαρακτήρα της πολιτικής της- για τη διαλογή στην πηγή. Θέλει άραγε στο μέλλον να πλη­ρώνει ο δημότης υπέρογκα ποσά στα δημοτικά τέλη για την επε­ξεργασία των απορριμμάτων στην περιφέρεια, αντί να παραδί­δει μόνο ανακυκλώσιμα υλικά στη ΜΟΛΑΚ. Το επιχείρημα ‘έτσι κάνουν και άλλοι Δήμοι’ δεν στέ­κει. γιατί ο Δήμος Καλαμάτας εί­ναι ο μοναδικός σε όλη την Ελλά­δα που διέθετε υποδομές και τις έκλεισε σπαταλώντας σοβαρά χρηματικά ποσά’ Κλείνοντας ο Σταμάτης Μπεχράκης τόνισε ση οι προτάσεις του “Δικτύου” αποσκοπούν στο να ανοίξει ένας διάλογος για την αναβάθμιση του Ασπροχώματος και υπογράμμισε ότι σκοπός της παράταξής του είναι “η διαμόρφωση πιο ελκυστικού αστικού πε­ριβάλλοντος. με πρόβλεψη και παροχή καλής ποιότητας υπηρε­σιών που αφενός προάγουν την ποιότητα ζωής και αφετέρου θο συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσέλκυση επενδύσεων και στον εκσυγχρονισμό των ήδη λειτουργουσών εππιχειρήσεων λύνοντας, κατά συνέπεια, τη διεύρυνση της αγορας εργασίας και απασχόλησης’.  

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...