Πλαίσιο μέτρων υπέρ των αδυνάτων πολιτών προτείνει το “Δίκτυο”

Sharing is caring!

  • Να σταματήσουν οι αιρετοί να πληρώνονται τους μισθούς τους από το δημοτικό ταμείο (εκτός ελάχιστων περιπτώσεων) και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν να διατίθενται για την ενίσχυση του Δημοτικού Παντοπω­λείου.
  • Να καταστρωθεί ένα σχέδιο για να ξεκινήσουν οι εισπράξεις από τους μεγαλοοφειλέτες, ώστε τα έσοδα επίσης να κατευθύνονται για τις εξοικονομηθούν παρεμβάσεις του Δή­μου.
  • Σταμάτης Μπεχράκης, Θανάσης Κυριαζόπονλος, Σίσυ Πλακονούρη και Γιάννης Θεοφιλόπουλος

    Να δημιουργηθεί στην πόλη ένα κίνημα με αίτημα τη μείω­ση των τιμολογίων των οργα­νισμών κοι­νής ωφέλειας.

Αυτές είναι μερικές από τις προ­τάσεις που παρουσίασε σε συ­νέντευξη τύπου, η Γραμματεία του “Δικτύου Πολιτών” με τον επικε­φαλής της δημοτικής παράταξης, Σταμάτη Μπεχράκη και τους Σίσυ Πλακονούρη, Θανάση Κυρια­ζόπουλο και Γιάννη Θεοφιλόπου­λο.

Ο επικεφαλής του “Δικτύου” πε­ριέγραψε ως εξαιρετικά δύσκολο το περιβάλλον που έχει διαμορφω­θεί πλέον για τους πολίτες, λόγω της οικονομικής κατάστασης στη χώρα. Τόνισε ότι η τοπική αυτο­διοίκηση έχει χρέος να σταθεί στο πλάι των πολιτών που βρίσκονται στη δυσκολότερη κατάσταση και να μην αφήσει τον εαυτό της να γίνει βραχίονας της κεντρικής διοίκησης, σε ό,τι αφορά την επι­βολή της φορολογικής πολιτικής. Ανέφερε λοιπόν ότι σήμερα που οι άνεργοι φτάνουν το 1.000.000, που οι μισθοί μειώνονται, που τα πάντα ακριβαίνουν, η τοπική αυ­τοδιοίκηση πρέπει να δείξει ένα πνεύμα αλληλεγγύης. “Οι άνθρω­ποι που ζουν σήμερα σε ένα οργα­νωμένο περιβάλλον δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς ορισμένα μέσα, δεν είναι όπως ήταν οι κάτοικοι στα χωριά πριν από πολ­λές δεκαετίες. Ο άνθρωπος σήμε­ρα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ηλε­κτρικό ρεύμα, ο ηλικιωμένος δεν μπορεί να μην έχει ψυγείο σε λει­τουργία για τα φάρμακά του, ο κάτοικος μέσα σε αυτό το κλίμα ανασφάλειας δεν μπορεί να μην φωτίζει το βράδυ το χώρο έξω από την πόρτα του. Επομένως δεν πρέπει ένας Δήμος να αποδεχθεί τον εκβιασμό για το κόψιμο του ηλεκτρικού ρεύματος σε όποιον δεν μπορεί πληρώσει το νέο έκτα­κτο χαράτσι. Η δημοτική αρχή πρέπει να δει με ένα νέο πνεύμα το ρόλο της για τη συμπαράσταση στον πολίτη. Ήδη κάποιοι Δήμοι, όπως του Περιστεριού, της Νέας Ιωνίας, της Αργυρούπολης ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν να συμβεί αυτό”, τόνισε ο Σταμάτης Μπεχράκης, ενώ η Σίσυ Πλακονούρη ζήτησε να διοργανωθεί από το Δήμο λαϊκή συνέλευση ώστε να αποφασίσει ο ίδιος ο κόσμος τι πρέπει να γίνει και τι θέλει να κάνει ο Δήμος.

Επίσης ο επικεφαλής του “Δικτύ­ου” τόνισε ότι τα τιμολόγια του τηλεφώνου, της ηλεκτρικού, του νερού, τα δημοτικά τέλη έχουν φτάσει σε τρομερά επίπεδα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν έχουν πλέον δυνατότητα να ανταποκριθούν, γι’ αυτό είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα κίνημα που θα διεκδικήσει τη μείωση των τι­μολογίων. Αναφέρθηκε με την ευ­καιρία των αύξηση των δημοτικών τελών κατά 3% στην αρχή της χρονιάς, παρ’ ότι η χώρα είχε ήδη μπει για τα καλά στην εποχή της κρίσης.

Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Πα­ντοπωλείο ο Σταμάτης Μπεχράκης σημείωσε ότι η επιχο­ρήγηση των 50.000 ευρώ που δια­θέτει ο Δήμος δεν επαρκεί, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που συ­νεχώς αυξάνονται. Η πρότασή του είναι να καταργηθούν οι μισθοί των αιρετών του Δήμου, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων και τα χρήματα αυτά να διατεθούν στο Παντοπωλείο.

Επίσης επανέλαβε ότι ο Δήμος μπορεί να αντλήσει χρήματα για τις κοινωνικές του παρεμβάσεις από τις εισπράξεις που οφείλει να κάνει από τους μεγαλοοφειλέτες, ένα θέμα το οποίο τόνισε ότι χρειάζεται δουλειά και οργάνωση.

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΟΠΗΜΑ

Στη συνέχεια ο Σταμάτης Μπε­χράκης χαρακτήρισε μεγάλο ατόπημα το έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας, υπογραμ­μίζοντας μάλιστα ότι τα χρήματα για το συγκεκριμένο έργο προορί­ζονταν για τους φτωχούς κατοί­κους της Καλαμάτας, δηλαδή για αναπλάσεις στις φτωχές και υπο­βαθμισμένες περιοχές και γειτο­νιές, όπως για παράδειγμα στο Ασπρόχωμα ή στη Δυτική Γειτο­νιά.

Ο επικεφαλής του “Δικτύου” τόνισε ότι η έκπτωση του 47,59% που δόθηκε από τον ανάδοχο, εί­ναι τόσο μεγάλη ώστε οι τεχνικοί εκτιμούν ότι είναι αδύνατο να γί­νει το έργο όπως προβλέπεται στη μελέτη, δεδομένου ότι μια λογική έκπτωση γύρω στο  25%. Φαίνεται ότι “θα μπει ο κόσμος σε περι­πέτειες”, σχολίασε ο Σταμάτης Μπεχράκης. τονίζοντας ότι οι συ­νέπειες θα είναι πάρα πολύ σοβα­ρές εάν κολλήσει το έργο, τόσο για τους εργαζόμενους στα μαγαζιά της πλατείας όσο και γιο. τη γενι­κότερη οικονομική κίνηση στο κέντρο.

Από την άλλη τόνισε ότι η ανάπλαση του ιστορικοί) κέντρου ανατέθηκε ενώ ο ανάδοχος προ­σέφερε έκπτωση μόλις 5% και διερωτήθηκε γιατί η δημοτική αρχή σε αυτή την περίπτωση δεν προχώρησε στην επαναδημο­πράτηση δεδομένου ότι το απο­τέλεσμα του διαγωνισμού δεν ήταν ικανοποιητικό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΛΑΚ

Ο Σταμάτης Μπεχράκης ανα­φέρθηκε επίσης στην αναγκαιότη­τα στήριξης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, ιδίως στις το­πικές κοινότητες, ενώ υπογράμμισ­ε, όσον αφορά την εξοι­κονόμηση πόρων, ότι η δημο­τική αρχή πρέπει να δώσει καθα­ρές απαντήσεις όσον αφορά στη δια­χείριση των απορριμμάτων αλλά και τη Μονάδα Λιπασματο­ποίησης. η οποία εμφανίζεται, σύμ­φωνα με το δήμαρχο, να χρειάζε­ται επένδυση ύψους 13 εκατ. ευρώ, όσο κοστίζει δηλαδή μισό αεροπλάνο “Φάντομ”. όπως σχο­λίασε χαρακτηριστικά ο επι­κεφαλής του “Δικτύου”!

Σημειώνεται ότι ο Θανάσης Κυ­ριαζόπουλος αναφέρθηκε στο ζή­τημα της διαβούλευσης για την εγκληματικότητα, η οποία τόνισε ότι γίνεται με προσχηματικό τρόπο από τη δημοτική αρχή, ενώ ανακοίνωσε ότι το “Δίκτυο” συ­γκεντρώνει στα γραφεία του, κάθε Δευτέρα, από τις έξι το απόγευμα μέχρι τις οκτώ το βράδυ, διάφορα είδη για το Δημοτικό Παντοπω­λείο.

Τέλος, ο Γιάννης Θεοφιλόπου­λος ανακοίνωσε ότι το “Δίκτυο” θα παρουσιάσει το βιβλίο του Νί­κου Παναγιωτόπουλου, “Τα παι­διά του Κάιν”. την Παρασκευή το βράδυ στο “Il nono”.

Στ. Μ. ΦΩΝΗ

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...