Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας

Sharing is caring!

“Ο απαισιόδοξος παραπονιέται για τον άνεμο, ο αισιόδοξος περιμένει να φυσήξει αλλιώς, ο ρεαλιστής σηκώνει τα πανιά”-Γουίλιαμ Άρθουρ Γουόρντ

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας

Του Γιώργου Σαββίδη, συμβούλου επιχειρήσεων
Οι αλλεπάλληλες φορολογικές επιδρομές, που έχει εξαπολύσει το Υπουργείο Οικονομικών κατά των φορολογουμένων, στην διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων, χωρίς να ληφθεί υπ όψιν το γεγονός της απώλειας της φοροδοτικής τους ικανότητας, είτε λόγω απώλειας της εργασίας τους , είτε λόγω σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων τους, δεν διαφέρει σε τίποτα από τους βομβαρδισμούς αμάχων κατά την διάρκεια πολέμου.

Στην προσπάθειά τους να αμυνθούν απέναντι στην φορολογική λαίλαπα οι φορολογούμενοι αναζητούν λύσεις μείωσης των φορολογικών τους βαρών.
Έχοντας κατά νου τα παραπάνω, από αυτό εδώ το ιστολόγιο προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες, όσο μπορούμε, δημοσιεύοντας θέματα που πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν εκτός από την ορθή εφαρμογή των νόμων  και στην αποφυγή φόρων. Προς γνώση των φορολογουμένων δημοσιεύουμε της οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ως προς την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας που επιβάλλουν οι δήμοι επί των ακινήτων.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3345/2005 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 138 Α’ δημοσιεύτηκε ο νόμος 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», με διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται σειρά οικονομικών θεμάτων που αφορούν τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επί των διαλαμβανομένων σ’ αυτόν ρυθμίσεων και κατά το μέρος που αφορούν αυτές θέματα της Διεύθυνσής μας (αρθ. 1-12), σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.1 του ν.3345/2005 αντικαθίστανται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/75 (ΦΕΚ 74 Α’), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997, όπου προβλεπόταν ότι «με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται μειωμένος συντελεστής τελών καθαριότητας για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) και για όσο χρόνο αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται».
Με τις παρούσες διατάξεις γίνεται υποχρεωτική η πλήρης απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα, από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., για όσο χρόνο αυτά παραμένουν κλειστά.Συγκεκριμένα πρόκειται για την κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δε χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακίνητου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων, ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.
Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων υποβάλλουν στο Δήμο ή στην Κοινότητα, στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει το ακίνητο τους, υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνουν ότι αυτό δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. ότι δεν ηλεκτροδοτείται.
Ποσά που έχουν καταβληθεί για τα συγκεκριμένα ακίνητα πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ και συνεπώς οφειλές από τέλη καθαριότητας που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά από τους Ο.Τ.Α μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν μη ηλεκτροδοτούμενα και χρησιμοποιούμενα ακίνητα πρέπει να καταβληθούν από τους υπόχρεους.
Όσον αφορά την επιβολή τέλους φωτισμού για ία συγκεκριμένα ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 25/75 (ΦΕΚ 74/Α/21-4-75) και την αριθμ, 3206/1992 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε όσους Ο.Τ.Α δεν εισπράττεται τέλος καθαριότητας η το επ’ αυτού υπολογιζόμενο τέλος φωτισμού δεν επαρκεί για την κάλυψη της αντίστοιχης ετήσιας δαπάνης, για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, επιβάλλεται τέλος φωτισμού που υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των στεγασμένων χώρων με συντελεστή που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι οι σχετικές αποφάσεις των συμβουλίων, περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή για τον.υπολογισμό του τέλους φωτισμού θα πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ.2077/14-1-2005 εγκύκλιο μας, περί «επιβολής ανταποδοτικών τελών από τους Ο. Τ.Α.
 
 
 

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...