ΑΠΌΦΑΣΗ 115/2011 το ΈΘΙΜΟ του Σαϊτοπόλεµου ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Sharing is caring!0shares Share Tweet Pin ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  11/2011 Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α  Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο Αμφιθέατρο ……………………………………………… Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : Η µε αριθµ. πρωτ. 11272/17-3-2011 σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη, … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΠΌΦΑΣΗ 115/2011 το ΈΘΙΜΟ του Σαϊτοπόλεµου ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.