2009 07 20 ∆ιατύπωση απόψεων του ∆ήµου για Master Plan Λιµένα Καλαµάτας εισήγηση στο ΔΣ

Sharing is caring!

[ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «∆ιατύπωση απόψεων του ∆ήµου για την εκπόνηση της Μελέτης Προγραµµατικού Σχεδίου (Master Plan) Λιµένα Καλαµάτας» ]

∆ιατύπωση απόψεων του ∆ήμου για την εκπόνηση της Μελέτης Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Καλαμάτας

20090720-limani.pdf (application/pdf Object).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                               Καλαµάτα 17-07-2009

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ.∆/νση: Πολυβίου 6

Ταχ. Κώδικας:  24 100

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ:  «∆ιατύπωση απόψεων του ∆ήµου για την εκπόνηση της Μελέτης Προγραµµατικού Σχεδίου (Master Plan) Λιµένα Καλαµάτας»

Α) Ιστορικό

Στις 23-06-2008 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ του ΥΠΕΧΩ∆Ε (∆/νση Λιµενικών Έργων ∆4/γ) και των συµπραττόντων Γραφείων  :  1)  MARNET ATE,  2)  ∆ΑΜΙΑΝΟΣ  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ,  3)  ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ  –  ΑΛΕΞΑΚΗ,  4)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΗΣ µε αντικείµενο την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος. Μέχρι  στιγµής,  σύµφωνα  µε  την ενηµέρωση που µας έγινε στις

21/05/2009 από τους εκπροσώπους των µελετητικών Γραφείων και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΧΩ∆Ε κατά την επίσκεψή τους στην Καλαµάτα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί η α΄ φάση της µελέτης, που περιλαµβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης.

Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η β΄ φάση της µελέτης που αποτελεί και το ουσιαστικό στάδιο αυτής, αφού θα καταλήξει σε συγκεκριµένες προτάσεις για τις δυνατότητες και προοπτικές του υφιστάµενου Λιµένα.

Στο διάστηµα που µεσολάβησε από 23-06-2008 που υπεγράφη η σύµβαση µέχρι σήµερα, έχει προηγηθεί συστηµατική αλληλογραφία µεταξύ ∆ήµου και ΥΠΕΧΩ∆Ε – µελετητών, αλλά και προφορικά έχουµε καταθέσει
τις απόψεις µας για το θέµα του Λιµανιού στις συναντήσεις που έχουν γίνει, ενώ έχουµε στείλει όλα τα στοιχεία που θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους, σε σχέση µε υφιστάµενες µελέτες (πολεοδοµικές, Γ.Π.Σ., ανάπλαση παραλιακής ζώνης, κυκλοφοριακή µελέτη, µελέτη ποδηλατοδρόµων, κ.λπ.). Ενόψει της επικείµενης ολοκλήρωσης του β΄ σταδίου της µελέτης MASTER PLAN, και πριν τη διατύπωση των προτάσεων των µελετητών, θεωρούµε σκόπιµο η κατάθεση των απόψεων του ∆ήµου για το λιµάνι να γίνει µετά από συζήτηση στο ∆.Σ., λόγω της σοβαρότητας του θέµατος και της ανάγκης να περιβάλουµε µε ιδιαίτερο κύρος τις προτάσεις του ∆ήµου µας.

Για την απόκτηση σαφούς εικόνας για τη µέχρι σήµερα εξέλιξη των συζητήσεων που έχουν γίνει, στην παρούσα εισήγηση επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα µεταξύ του ∆ήµου και αρµόδιων υπηρεσιών.

Επίσης θεωρούµε σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το ίδιο θέµα είχε απασχολήσει το προηγούµενο ∆.Σ. που είχε λάβει την αρ. 475/2005 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση την οποία έχουμε συµπεριλάβει στα συνηµµένα έγγραφα.

Β) Λιµάνι και Εθνικός – Περιφερειακός Σχεδιασµός.

Όπως είναι γνωστό, η Καλαµάτα κατατάσσεται στο επίπεδο Εθνικού Χώρου ως δυναµικό αστικό Κέντρο της Χώρας και συγχρόνως Περιφερειακός Πόλος Ανάπτυξης, διαπεριφερειακής σηµασίας, στο επίπεδο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα προσδιορίζεται ως περιφερειακό κέντρο µε έµφαση στις τριτογενείς δραστηριότητες – πόλος ευρύτερης εµβέλειας πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων – έδρα τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και Τ.Ε.Ι. – και εν δυνάµει εµπορευµατικό κέντρο και συγκοινωνιακός κόµβος συνδυασµένων µεταφορών.

Στο γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης προβλέπεται:

–   «Αναβάθµιση     των    ακτοπλοϊκών     υποδοµών     των    λιµένων     της ηπειρωτικής χώρας που ενισχύουν τις διαπεριφερειακές συνδέσεις,

µειώνουν τις θαλάσσιες αποστάσεις, αποσπούν φορτίο από τις οδικές

µεταφορές και αποσυµφορίζουν τους µεγάλους λιµένες, όπως µεταξύ

άλλων ο λιµένας της Καλαµάτας για τη σύνδεσή του µε τους λιµένες Καστελίου και Σούδας».

 • «Ολοκληρωµένη σιδηροδροµική σύνδεση και παροχή υψηλής ποιότητας συνδυασµένων µεταφορών σε όλους σχεδόν  του  λιµένες που βρίσκονται πλησίον του Εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου µε προτεραιότητα τα εµπορευµατικά τµήµατα των λιµένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και δευτερευόντως του λιµένα Καλαµάτας, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Χαλκίδας, Κορίνθου.   Προτείνεται επίσης η ανάπτυξη δικτύου αποκλειστικών εµπορευµατικών µεταφορών ανεξάρτητο  από  τις  ακτοπλοϊκές  γραµµές  και  ο  εφοδιασµός  µε

«ελαφριές» υποδοµές υποστήριξης τυποποιηµένων εσωτερικών εµπορευµατικών µεταφορών. Στο δίκτυο περιλαµβάνεται  και  το λιµάνι της Καλαµάτας.»

 • «Ενίσχυση των λιµένων διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σηµασίας (Καβάλας, Κύµης, Ρόδου, Καλαµάτας και Σούδας)» .
 • Στο ειδικό πλαίσιο για τον τουρισµό, ως προς την ανάπτυξη ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η Καλαµάτα θεωρούµενη µε ακτίνα επιρροής τις ακτές της νοτιοδυτικής και νοτιοανατολικής Πελοποννήσου προτείνεται µεταξύ άλλων 10 αστικών κέντρων της χώρας ως κέντρο θαλάσσιου τουρισµού, συνεδριακού τουρισµού και αστικού τουρισµού. Ο θαλάσσιος τουρισµός προσδιορίζεται από  τη δυνατότητα χρήσης ιδιόκτητων και εκµισθωµένων σκαφών αναψυχής διαφορετικού µεγέθους και εµβέλειας ταξιδιών, µε ή χωρίς πλήρωµα και µε ποικίλους τρόπους κίνησης. Τα κέντρα αυτά θα διαθέτουν σύγχρονες υποδοµές ελλιµενισµού, ανεφοδιασµού και επισκευών και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για πρακτορεύσεις, ενοικιάσεις, αγοραπωλησίες κ.λπ. Εξυπηρετούν το µεγαλύτερο δυνατό συνδυασµό θαλάσσιων δραστηριοτήτων του τουρισµού. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους αποτελεί η ύπαρξη σύγχρονης υποδοµής φιλοξενίας, εστίασης και ψυχαγωγίας και η γειτνίαση µε αεροδρόµιο.

Εποµένως,    για   την   καλή   λειτουργία    του    κέντρου    θαλάσσιου τουρισµού απαιτείται:

 • Η βελτίωση των υποδοµών των σηµείων ελλιµενισµού (µαρίνες, αγκυροβόλια) και η δυνατότητα εποχικής αύξησης της χωρητικότητάς τους.
 • Η ανάπτυξη «πράσινων υποδοµών» (ενέργεια, διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ.)
 • Η ανάπτυξη και λειτουργία συστηµάτων ηλεκτρονικής ενηµέρωσης για διαθεσιµότητα θέσης, κόστος κ.λπ.

Γ) MASTER PLAN ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η θέση της ∆ηµοτικής Αρχής για την προοπτική του λιµανιού έχει διατυπωθεί κατ’ επανάληψη δηµόσια και κατά τις συζητήσεις για το νέο Γ.Π.Σ. Στα δε σχετικά έγγραφα που έχουν αποσταλεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε αναλύεται διεξοδικά η καθοριστική σχέση του λιµανιού µε τις λειτουργίες της πόλης και η µονοσήµαντη δυνατότητά του για περαιτέρω τουριστική αξιοποίηση µε την υλοποίηση κατάλληλων υποδοµών.

Αναφορικά δε µε την ανάγκη ανάπτυξης εµπορικού λιµανιού, µε την αρ. 576/2008 απόφαση του, το ∆.Σ. έχει αποφασίσει τα εξής:

« Εφόσον αποδειχθεί αναγκαία η δηµιουργία νέου Εµπορευµατικού Λιµένα σε άλλη θέση από την σηµερινή, από τη µελέτη – MASTER PLAN Λιµένος Καλαµάτας – που εκπονείται από οµάδα µελετητών για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε συµφωνούµε η λύση αυτή να χωροθετηθεί στην πλευρά της δυτικής παραλίας.

Πέραν της προτεινόµενης θέσης από τη µελέτη δηλαδή δυτικά της διασποράς και ανατολικά της προτεινόµενης για Τουριστική Ανάπτυξη περιοχής να εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του Εµπορευµατικού σταθµού του λιµανιού στο θαλάσσιο µέτωπο µεταξύ της εκβολής του ποταµού Νέδοντα και της παραλίας του Κορδία ή στις εκβολές του ποταµού Άρι που ήδη χρησιµοποιείται ως µικρός λιµενίσκος».

∆) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Συντήρηση και επέκταση του προβόλου προλιµένα µέχρι το τετράγωνο, κατασκευή κυµατοθραύστη.
 • Στο χώρο του προλιµένα να µην αλλοιωθεί από εκτέλεση έργων η

µοναδική αυτή εικόνα του θαλάσσιου µετώπου που πρέπει να παραδώσουµε και στις επόµενες γενιές Καλαµατιανών. Οι όποιες απαιτούµενες  παρεµβάσεις  θα  γίνουν  σύµφωνα  µε  µελέτες  που  ο

∆ήµος θα εκπονήσει και θα υλοποιήσει.

 • Αναβάθµιση του χώρου όπου σήµερα  βρίσκονται  οι  εγκαταστάσεις του Αιόλου και του Ναυτικού Οµίλου µε την κατασκευή σύγχρονων ναυταθλητικών υποδοµών που να µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των συλλόγων αλλά και να λειτουργήσουν ως στοιχείο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
 • Εξασφάλιση αποτελεσµατικών λύσεων στο πρόβληµα της στάθµευσης

µέσω της κατασκευής υπόγειου χώρου στάθµευσης στο χώρο του Ν.Ο.Κ.

 • Περιορισµός του χώρου που είναι περιφραγµένος στο λιµάνι, ώστε να αποδοθεί στην πόλη ζωτικός χώρος για τις λειτουργίες αναψυχής και την εναρµόνιση του χαρακτήρα της περιοχής µε τις τουριστικές υποδοµές που ολοένα και περισσότερο αναπτύσσονται.
 • Όσον αφορά στα κτήρια των αποθηκών, θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα πρόγραµµα αξιοποίησης – επανάχρησης ως χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων, µε τις κατάλληλες µετασκευές και επεµβάσεις, ώστε να γίνουν ελκυστικά και να παραλάβουν λειτουργίες (εκθέσεις, προβολές, χώροι πολυµέσων κ.λπ.), που σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση χώρου (βλ. ανωτέρω) από το λιµάνι, θα δώσουν τη δυνατότητα ένα µεγάλο τµήµα του λιµανιού που σήµερα είναι νεκρό, να αποδοθεί στον κόσµο, στους κατοίκους και τους επισκέπτες.
 • Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί αυτή η πρόταση, κατά την γνώµη

µας θα πρέπει οι αποθήκες µαζί µε το παρακείµενο «σπίτι του ναύτη» να κατεδαφισθούν, ώστε να απελευθερώσουν τη θέα προς τη θάλασσα που βάναυσα εµποδίζουν.

 • ∆εν θα πρέπει να υλοποιηθεί καµία νέα οικοδοµική δραστηριότητα στο λιµάνι (κατασκευή κτηρίου, αποθηκών κ.λ.π.)
 • Οι νέες επεµβάσεις να αφορούν κατά κύριο λόγο στην εγκατάσταση υποδοµών και στον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων, προκειµένου να

µπορούν να συµβάλουν στην εξυπηρέτηση επιβατών και ελλιµενισµό σκαφών, κρουαζιερόπλοιων κ.λ.π.

Τούτο πρέπει να αποτελεί σηµαντικό κριτήριο στη διατύπωση των προτάσεων της οριστικής µελέτης MASTER PLAN, δηλαδή  οι υποδοµές του λιµανιού που θα προταθούν να µπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης.

– Τέλος, θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε στην κατάρτιση Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης που έχει συντάξει ο ∆ήµος κατόπιν του αρ. 8221I47/06/08/20-10-2008 εγγράφου του Υπ.  Εµπορικής Ναυτιλίας για την παραχώρηση της χρήσης από το Λιµενικό Ταµείο της έκτασης χερσαίας ζώνης Λιµένος που οριοθετείται 20 µέτρα ανατολικά από τον ανατολικό µόλο του προλιµένα έως  την υφιστάµενη περίφραξη (νοητή προβολή της οδού Φαρών), καθώς και το Πάρκο Λιµενικού µε τα  γύρωθεν  πεζοδρόµια,  που  περικλείεται από τις οδούς Ύδρας, Κρήτης και Τσαµαδού, προκειµένου να µπορεί ο ∆ήµος απρόσκοπτα να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράµµατα ανάπλασης, έργα υποδοµών και γενικά να διαχειρίζεται µε ενιαία κριτήρια την κρίσιµη αυτή ζώνη.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΝΟΣ

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...