ΚΥΑ για την Οριοθέτηση και Προστασία των Υδατορεμάτων


 ΚΥΑ για την Οριοθέτηση και Προστασία των Υδατορεμάτων

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 16 Φεβρουαρίου 2017 εκδόθηκε, βάσει του Ν. 4528/2014 (ΦΕΚ A΄ 94) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 140055/2017 με θέμα «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ B΄ 428).

Η οριοθέτηση των ρεµάτων στη χώρα μας είναι βασικός παράγοντας για την προστασία τους και ταυτόχρονα πολυσύνθετο ζήτημα. Η πολυπλοκότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στους παρακάτω λόγους:

§       στην υδρολογική μεταβλητότητα των υδατορεμάτων και την ελλιπή διαχείριση των υδάτων τους: πλημμυρικές παροχές το χειμώνα, μειωμένη η μηδενική ροή το καλοκαίρι,

§       στην έλλειψη ενιαίας καταγραφής της θέσης και των χαρακτηριστικών τους,

§       στη πληθώρα και ασάφεια διάσπαρτων σχετικών νομοθετικών διατάξεων, που πολλές φορές αλληλο-επικαλύπτονται,

§       στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων για τον έλεγχο και τη προστασία τους.

Ο Ν. 4528/2014 αντιμετωπίζει το βασικό θέμα της προστασίας και της οριοθέτησης των υδατορεμάτων και προβλέπει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών υδραυλικής μελέτης του Φακέλου Οριοθέτησης. Η ΚΥΑ αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την επίσπευση των διαδικασιών οριοθέτησης ρέματος, οι οποίες μέχρι και σήμερα ήταν ασαφείς και χρονοβόρες. Η νέα ΚΥΑ θέτοντας για πρώτη φορά κανόνες για τη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης αναμένεται να βοηθήσει: (α) τους μελετητές στη σύνταξη των σχετικών μελετών και (β) τις υπηρεσίες που ελέγχουν και εγκρίνουν τις μελέτες αυτές. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των οριοθετήσεων με επιστημονική τεκμηρίωση και σε συντομότερο χρόνο.

Σημειώνεται ότι στη νέα ΚΥΑ υπάρχει μεταβατική πρόβλεψη για τους φακέλους οριοθέτησης που έχουν κατατεθεί προς έγκριση πριν την έκδοσή της, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας.

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=AoqjRvxPA%2Fg%3D&tabid=37&language=el-GRΦΕΚ ΚΥΑ Οριοθέτηση υδατορεμάτων


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Το παρόν τεύχος συντάχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) µε την υποστήριξη της Κ/Ξ Συµβούλου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΣΙΑ στο πλαίσιο του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης και Υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας». Ηµεροµηνία πρώτης ∆ηµοσίευσης: 21/12/2012

3.5 Προσδιορισμός Θέσεων µε Δυνητικές Αρνητικές Συνέπειες σε Μελλοντικές Πλημμύρες

Για να οριστούν οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες (στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα) των µελλοντικών πληµµυρών, ακολουθήθηκαν τα οριζόμενα στο εδάφιο 4.2.ε της ΚΥΑ Η.Π 31822/1542/Ε103/2010 και στο εδάφιο 4.2.δ της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ. Θεωρήθηκε ότι οι περιοχές όπου είναι πιθανό να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες είναι αυτές που περιέχουν:
• Πόλεις και οικισµούς
• Βιοµηχανικές και εµπορικές ζώνες
• Γεωργικές εκτάσεις µε σηµαντική οικονοµική αξία
• Παραγωγικές µονάδες που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση
• Προστατευόµενες περιοχές
• Μνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς
• Υποδοµές (οδικό, σιδηροδροµικό δίκτυο, λιµάνια, αεροδρόµια, νοσοκοµεία, µεγάλα
φράγµατα)

4.2 Περιοχές όπου είναι Πιθανόν να σηµειωθεί Πληµµύρα

Ως περιοχές όπου είναι πιθανόν να σηµειωθεί πληµµύρα ορίστηκαν αυτές που ικανοποιούν έναν τουλάχιστον από τους δύο παρακάτω περιορισμούς:
• βρίσκονται σε θέσεις προσχωματικών αποθέσεων
• βρίσκονται σε έδαφος µε κλίση µικρότερη από 2%
Για την επιλογή των προσχωµατικών περιοχών χρησιµοποιήθηκαν οι υδρολιθολογικοί χάρτες από τα Σχέδια
∆ιαχείρισης του πρώην ΥΠ.ΑΝ. (νυν ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι) [«Ανάπτυξη Συστηµάτων και Εργαλείων ∆ιαχείρισης
Υδατικών Πόρων σε 13 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα της Χώρας», ΥΠ.ΑΝ. 2008].
Για την επιλογή των περιοχών µε κλίσεις µικρότερες από 2% χρησιµοποιήθηκαν τα ψηφιακά
µοντέλα υψοµέτρων (Digital Elevation Models, DEM) της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) που διαθέτει η ΕΓΥ.
Η κλίµακα και των δύο αυτών πρωτογενών πηγών είναι της τάξης του 1:50.000.
Η ένωση των δύο αυτών επιπέδων ορίζει, για κάθε Υ∆, τις περιοχές όπου είναι πιθανό να σηµειωθεί πληµµύρα. Οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται ανεξάρτητα από τη θέση των Επιφανειακών Υδάτινων Σωµάτων και εκτιµάται ότι αποτυπώνουν τη δυσµενέστερη συνθήκη δυνητικού πληµµυρισµού.
Στο Σχήµα 4.1 φαίνονται ενδεικτικά, οι περιοχές αυτές στην Πελοπόννησο (Υδατικά
∆ιαµερίσµατα GR01, GR02 και GR03).