Αρχείο ετικέτας ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΆ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Τη Δευτέρα οι εκ­παι­δευ­τι­κοί ξε­κι­νούν έ­να με­γά­λο α­γώ­να για έ­να σχο­λεί­ο που θέ­λουν να στη­ρί­ζει την κοι­νω­νί­α.

09/12/2013

mpexrakis

   Τη Δευ­τέ­ρα οι εκ­παι­δευ­τι­κοί ξε­κι­νούν έ­να με­γά­λο α­γώ­να για έ­να σχο­λεί­ο που θέ­λουν να στη­ρί­ζει την κοι­νω­νί­α. Προ­φα­νώς δεν μπο­ρεί πα­ρά να έ­χουν τη συμ­πα­ρά­στα­ση μας.
 

«Θέ­λου­με να ευ­χη­θού­με ο­λό­ψυ­χα τό­σο στους μα­θη­τές του δή­μου μας  κα­λή σχο­λι­κή χρο­νιά και προ­κο­πή ό­σο και στους εκ­παι­δευ­τι­κούς κα­λή δύ­να­μη για το έργο που είναι ε­πι­φορ­τι­σμέ­νοι στην πιο δύ­σκο­λη πε­ρί­ο­δο για τη εκ­παί­δευ­ση και για τους ί­διους.

Η πα­ρου­σί­α μας στις ε­ναρ­κτή­ρι­ες τε­λε­τές των σχο­λι­κών μο­νά­δων που εί­χα­με προ­σκλη­θεί α­πό τους αρ­μο­δί­ους υ­πη­ρε­σια­κούς πα­ρά­γον­τες, θέ­λει με­τα­ξύ άλ­λων να ση­μα­το­δο­τή­σει και το δικό μας  εν­δι­α­φέ­ρον για το δη­μό­σιο σχο­λεί­ο, τα χρό­νια προ­βλή­μα­τα του αλ­λά και τις ε­πι­πτώ­σεις που έ­χουν δη­μι­ουρ­γη­θεί πολ­λα­πλα­σι­α­στι­κά σε αυ­τό, α­πό τις α­νε­λέ­η­τες ε­φαρ­μο­ζό­με­νες μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές. Εκ­φρά­ζου­με λοι­πόν και με την πα­ρου­σί­α μας  στις τε­λε­τές αυ­τές, την α­γω­νί­α μας  για τη υ­πάρ­χου­σα κα­τά­στα­ση.

Παρ΄ ό­λες τις πο­λι­τι­κές δι­α­φο­ρές που υπάρχουν με­τα­ξύ δι­α­φό­ρων κομ­μά­των μια θέ­ση που θα μπο­ρού­σε να συ­σπει­ρώ­σει πολ­λούς εί­ναι να μεί­νει έ­ξω α­πό τις σκλη­ρές, ά­δι­κες πο­λι­τι­κές μο­νό­πλευ­ρης λι­τό­τη­τας η δημόσια εκ­παί­δευ­ση και η δη­μό­σια υ­γεί­α και να μην προ­σμε­τρά­ται στο οι­κο­νο­μι­κό έλ­λειμ­μα της χώ­ρας η αν­τί­στοι­χη δα­πά­νη. Τη Δευ­τέ­ρα οι εκ­παι­δευ­τι­κοί ξε­κι­νούν έ­να με­γά­λο α­γώ­να για έ­να σχο­λεί­ο που θέ­λουν να στη­ρί­ζει την κοι­νω­νί­α. Προ­φα­νώς δεν μπο­ρεί πα­ρά να έ­χουν τη συμ­πα­ρά­στα­ση μας.

Ει­δι­κά για το ει­δι­κό σχο­λεί­ο ό­μως πρέ­πει να α­νοί­ξου­με μια ομ­πρέ­λα κοι­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας και α­ρω­γής σε αυ­τό.  Οι γο­νείς των παι­δι­ών -μας- σε αυ­τό το σχο­λεί­ο δί­νουν η­ρω­ι­κό α­γώ­να με την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση να τους πε­ρι­ο­ρί­ζει το δι­α­θέ­σι­μο χρό­νο για την οι­κο­γέ­νειά τους λό­γω των νέ­ων βι­ο­πο­ρι­στι­κών α­ναγ­κών που τους δη­μι­ουρ­γεί. Η συμ­πα­ρά­στα­ση μας, ό­πως φυ­σι­κά και πολ­λών άλ­λων ε­ξί­σου ευ­αι­σθη­το­ποι­η­μέ­νων πο­λι­τών αλ­λά και της το­πι­κής αυ­το­δι­οί­κη­σης, θα  εί­ναι με­γά­λη στο να λυ­θούν υ­πάρ­χον­τα προ­βλή­μα­τα. Για­τί ό­λοι έ­χου­με κα­τα­νο­ή­σει ε­ξί­σου την α­νάγ­κη το ει­δι­κό σχο­λεί­ο να έ­χει α­μέ­ρι­στη βο­ή­θεια.

Οι δη­λώ­σεις, εκ μέ­ρους τις δη­μο­τι­κής μας πα­ρά­τα­ξης στα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης, τις πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με με­τά το τέ­λος των τε­λε­τών έ­ναρ­ξης και του θρη­σκευ­τι­κού α­για­σμού.

Θα θέ­λα­με αυ­τή η κί­νη­σή μας  να ση­μα­το­δο­τή­σει τη δι­α­φο­ρε­τι­κή μας αν­τί­λη­ψη, σαν αυ­το­δι­οι­κη­τι­κή κί­νη­ση, και τις α­πό­ψεις που άλ­λω­στε πρέ­πει να έ­χει για αυ­τές τις πλευ­ρές των εκ­δη­λώ­σε­ων και  γι­ορ­τών, αλ­λά και την σω­στή συμ­πε­ρι­φο­ρά μέ­σω αυ­τών που πρέ­πει να ε­πι­δει­κνύ­ε­ται προς τους μα­θη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κούς . Θε­ω­ρού­με ό­τι δεν πρέ­πει να με­τα­βάλ­λον­ται οι μα­θη­τές και οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα σχο­λεί­α σε ντε­κόρ για τα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης, στο δι­α­γω­νι­σμό αρ­κε­τές φο­ρές α­στεί­ων αυ­το­σχέ­δι­ων “πο­λι­τι­κών” το­πο­θε­τή­σε­ων, με μο­να­δι­κό σκο­πό ποι­ος α­πό τους ο­μι­λη­τές θα εί­ναι κα­λύ­τε­ρος στη συγ­κά­λυ­ψη των ου­σι­α­στι­κών προ­βλη­μά­των που αν­τι­με­τω­πί­ζει η εκ­παί­δευ­ση στη χώ­ρα μας σή­με­ρα..

Η α­νάγ­κη για την ε­νη­μέ­ρω­ση των το­πι­κών κοι­νω­νι­ών πά­νω στην ε­τοι­μό­τη­τα των σχο­λι­κών μο­νά­δων της πε­ρι­ο­χής στην έ­ναρ­ξη κά­θε σχο­λι­κής πε­ρι­ό­δου κα­θώς και για  τις  το­πο­θε­τή­σεις των κα­τε­χόν­των πο­λι­τι­κές θέ­σεις,  αρ­μο­δί­ων υ­πη­ρε­σια­κών πα­ρα­γόν­των και αι­ρε­τών πρέ­πει να γί­νον­ται άλ­λο χώ­ρο.  Πρέ­πει, κα­τά τη γνώ­μη μας , να πραγ­μα­το­ποι­εί­ται ει­δι­κή ε­νη­μέ­ρω­ση στο δη­μαρ­χεί­ο της κά­θε πε­ρι­ο­χής με­τά τη λή­ξη των τε­λε­τών έ­ναρ­ξης και του α­για­σμού ό­λων των σχο­λι­κών μο­νά­δων με συ­νο­πτι­κή πα­ρου­σί­α­ση έκ­θε­σης α­πό υ­πη­ρε­σια­κούς πα­ρά­γον­τες,  αν  ό­λες οι σχο­λι­κές μο­νά­δες λει­τούρ­γη­σαν ό­πως α­κρι­βώς έ­πρε­πε και εί­χε σχε­δια­στεί .Δεί­χνον­τας με αυ­τό το τρό­πο τη με­θο­δι­κό­τη­τα αλ­λά και το με­γά­λο εν­δι­α­φέ­ρον που πρέ­πει να έ­χουν οι Ο­ΤΑ και οι εμ­πλε­κό­με­νες υ­πη­ρε­σί­ες για τα σχο­λεί­α και τα προ­βλή­μα­τα λει­τουρ­γί­ας τους .Με την πα­ρου­σί­α των συλ­λό­γων των εκ­παι­δευ­τι­κών και των συλ­λό­γων των γο­νέ­ων και κη­δε­μό­νων ως ι­σό­τι­μους ε­ταί­ρους και ό­χι ως ντε­κόρ. Αν θέ­λου­με να εί­μα­στε ε­πι­τέ­λους σο­βα­ροί και να μην υ­πο­τι­μά­με τους στη­μέ­νους στον ή­λιο μα­θη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κούς.»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, τα νέα!: Και…ξαφνικά σύμφωνα με την εφ. «καθημερινή” : Στην ΕΛ.ΑΣ. η Δημοτική Αστυνομία!

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, τα νέα!: Και…ξαφνικά σύμφωνα με την εφ. «καθημερινή” : Στην ΕΛ.ΑΣ. η Δημοτική Αστυνομία!.

«Μνημείο αναξιοκρατίας” το οργανόγραμμα του Δημοτικού Φορέα Καλαμάτας ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ

02/07/2013

Σοβαρές καταγγελίες για αναξιοκρατία, νεποτισμό και φωτογραφικές διατάξεις υπέρ των αρεστών της δημοτικής αρχής Καλαμάτας, κάνει η διοίκηση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ. Αυτά συμβαίνουν, τονίζει η ΑΔΕΔΥ, στον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού αλλά όχι μόνο εκεί…

Συνέχεια ανάγνωσης «Μνημείο αναξιοκρατίας” το οργανόγραμμα του Δημοτικού Φορέα Καλαμάτας ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ

Kalamata Journal 28/06/2013 «Νύχτα και με δικτατορικό τρόπο” πέρασαν τον Οργανισμό του Φορέα Κ.Π. και Αθλητισμού

28/06/2013
«Νύχτα και με δικτατορικό τρόπο” πέρασαν τον Οργανισμό του Φορέα Κ.Π. και Αθλητισμού
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό που υπερψήφισε κατά τον παραπάνω τρόπο η δημοτική αρχή, προϊστάμενος στους Παιδικούς Σταθμούς προβλέπεται να είναι Κοινωνιολόγος και όχι Νηπιαγωγός…!
Επίσης, οι Παιδικοί Σταθμοί δεν θα είναι Διεύθυνση αλλά Τμήμα! Τα δε Τμήματα των Παιδικών Σταθμών θα είναι μονάδα με αλληλένδετο εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό και διοικητικό έργο. Θα λειτουργούν δηλαδή χωρίς προϊστάμενο!Μάλιστα ο Σταμάτης Μπεχράκης τονίζει ότι «η φιλομνημονιακή» δημοτική αρχή μπορεί να πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Οργανισμό νύχτα και με «δικτατορικό τρόπο» ωστόσο δεν θα καταφέρει να τον περάσει και στην κοινωνία.
Συνέχεια ανάγνωσης Kalamata Journal 28/06/2013 «Νύχτα και με δικτατορικό τρόπο” πέρασαν τον Οργανισμό του Φορέα Κ.Π. και Αθλητισμού

Θάρρος:Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ στη Μεσσηνία Κατάχρηση εξουσίας από αιρετούς

«Δεν αξιοποιούνται οι ικανοί, αλλά οι υποτακτικοί»
Καθημερινά είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ στη Μεσσηνία, Χρήστο Σταθόπουλο, τα φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας από αιρετούς της Μεσσηνίας και, κυρίως, δημάρχους, εις βάρος υπαλλήλων.
Όπως διευκρίνισε ερωτώμενος από το «Θ», στο γραφείο του φτάνουν πολλές τέτοιες καταγγελίες που αφορούν, κυρίως, «την αξιοποίηση, όχι των ικανών, αλλά των υποτακτικών». Παράλληλα, είπε ότι γίνονται παρεμβάσεις από αιρετούς και στο έργο των υπαλλήλων.

Κατάχρηση εξουσίας
Σύμφωνα με τον κ. Σταθόπουλο, η εφαρμογή του «Καλλικράτη» δε βοήθησε, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χειροτέρεψε τα πράγματα: «Καθημερινά μού καταγγέλλονται φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας από αιρετούς και, κυρίως, δημάρχους. Υπάρχουν υπάλληλοι που απειλούνται. Κανένας δήμαρχος ή αντιδήμαρχος δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε έναν υπάλληλο. Βάζουν στο ψυγείο τους υπαλλήλους που δεν τους είναι αρεστοί και δεν αξιοποιούνται οι ικανοί, αλλά οι υποτακτικοί».
Σε διευκρινιστική ερώτηση, ο κ. Σταθόπουλος απάντησε πως αναφέρεται και σε άλλα περιστατικά και όχι στις πρόσφατες αλλαγές, με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας Παν. Νίκα, των διευθυντριών Πολεοδομίας και Προγραμματισμού, θέμα  για το οποίο σχολίασε: «Έχω ήδη πει ότι η απόφαση αυτή είναι άκαιρη. Έπρεπε ο δήμαρχος να περιμένει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο».

Πιέσεις
Κατά τον κ. Σταθόπουλο, η αποκέντρωση της εξουσίας θα έπρεπε να γίνεται πολύ προσεκτικά, προσθέτοντας: «Δεν είναι ικανοί όλοι να διοικούν. Η διοίκηση είναι επιστήμη, είναι τέχνη».
Επέμεινε δε στο ότι τα πολιτικά πρόσωπα δεν μπορούν να «διατάζουν» υπαλλήλους και ότι δεν μπορεί να παρεμβαίνουν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα: «Οι αιρετοί ακυρώνουν τους διευθυντές. Σε όλους τους αιρετούς που έχω συναντηθεί έχω πει: “αφήστε τη διοικητική ιεραρχία να λειτουργήσει. Να μιλάτε με τους διευθυντές, μην ασχολείστε με τους υπαλλήλους”. Αυτό το λέω χρόνια, αλλά ακόμα και σήμερα με αυτό το θέμα ασχολιόμουν».
Εκτός από τον τρόπο χρησιμοποίησης των υπαλλήλων, ως φαινόμενο κατάχρησης ο κ. Σταθόπουλος ανέφερε πιέσεις που ασκούνται σε υπαλλήλους για υποθέσεις που χειρίζονται. Μάλιστα, όπως είπε, έχει γίνει μάρτυρας τέτοιου περιστατικού ο ίδιος και έχει τσακωθεί με πρώην νομαρχιακό σύμβουλο.

Της Βίκυς Βετουλάκη

Επτά ερωτήσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ για την αλυσιτελή πολιτική της Δημοτικής Αρχής που αφορά την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων από τη χρήση του ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ»

  H γενική αίσθηση που βγαίνει από  την  ακολουθούμενη πρακτική και σχεδίαση των μέτρων που έπρεπε να παρθούν για την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων  από τη χρήση του ακινήτου του Κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ» είναι ότι:

η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα σχεδίαση και πρακτική της Δημοτικής αρχής για την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων  από τη χρήση του ακινήτου του Κληροδοτήματος, μπορεί να χαρακτηριστεί με μια λέξη,  ως αλυσιτελής. Αποτέλεσμα της οποίας είναι , υποτροφίες που θα πήγαιναν σε φοιτητές φτωχών οικογενειών συμπολιτών μας, αξίας πάνω από 80.000 €, να μην  έχουν εισπραχτεί και κατά συνέπεια να μην έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους  κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας.

  Α. Η απόφαση 161/2009 της Δημαρχιακής Επιτροπής (Δ.Ε.) και η πρόταση του ενοικιαστή.   Ενημερωτικά το ακίνητο (κατάστημα οδός Σφενδόνης αρ. 10 & Δειράδων) είναι μισθωμένο από την 1η Ιανουαρίου 1994, όπως προκύπτει από το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης για έξι χρόνια, με μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ περίπου, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Η δωρήτρια είχε μισθώσει το ακίνητο αυτό το ’97, λίγους μήνες πριν πεθάνει, στον  κ. Ψυρίδη, ιδιοκτήτη της εταιρεία ΝΙΚΗ Α.Ε. Ο οποίος το εκμίσθωσε μετά στους σημερινούς. Στη συνέχεια ο κ. Ψυρίδης υπομίσθωσε το ακίνητο στον σημερινό χρήστη του ακινήτου «BIOCOSMETICA ΕΠΕ”. Η εταιρεία αυτή είναι ο  χρήστης του ακινήτου του Κληροδοτήματος του δήμου μας «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ” , στη Νέα Κηφισιά Αττικής, Η BIOCOSMETICA ισχυρίζεται ότι από το ’97 μέχρι και τέλη του ’05 έδινε το ενοίκιο στον Ψυρίδη και σύμφωνα  με την BIOCOSMETICA ο Ψυρίδης έφυγε από το μίσθιο το Δεκέμβριο του ’05 .Οπότε από Γενάρη του ’06 και μετά είναι η BIOCOSMETICA ο χρήστης του ακινήτου. Μέχρι σήμερα … όμως προσπαθούμε  να βρούμε τον Ψυρίδη!!! Τη Δευτέρα στις 04/05/2009 όπως προκύπτει από την ανάγνωση των πρακτικών της συνεδρίασης, η Δ.Ε. αποφάσισε για το τι διεκδικεί και τον τρόπο που θα ακολουθήσει για την είσπραξη των χρεών της  «BIOCOSMETICA – ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ»,  που έχουν προκύψει  από  τη χρήση του ακινήτου ,βασικά την «πρόταση Καβαλιεράτου». Ας αναφερθεί επίσης ότι πρόκειται για μια εταιρεία με συνεχή παρουσία και δραστηριότητα όλα αυτά τα χρόνια, σε μια ακριβή περιοχή και  με επιχειρηματικό αντικείμενο τα καλλυντικά. Όπως  διαβάζουμε από τα πρακτικά ο κ. Καβαλιεράτος είχε έρθει στο δήμο πριν από τη συνεδρίαση της ΔΕ και είχε επαφές με τη δημοτική αρχή…. Πρότεινε δικό του πλαίσιο για την αποπληρωμή των μισθωμάτων που χρωστούσε μέχρι τότε. Γι΄ αυτό στη συνεδρίαση της  ΔΕ η πρόταση αυτή ονομάζεται από όλους «πρόταση Καβαλιεράτου».   Πινακοποιημένες οι δύο προτάσεις που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση της Δ.Ε.  είχαν ως εξής:  

πρόταση για τα Ενοίκια Υπηρεσίας «πρόταση Καβαλιεράτου»
από το 1997 μέχρι 31/12/2005 Την κίνηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη διεκδίκηση των οφειλομένων μισθωμάτων  
 2006 1.922,17 € Χ12  = 23.066,08 1.412,65€ Χ12  =16951,8
2007 1.977,91 € Χ12  = 23.734,93 1.412,65€ Χ12  =16951,8
2008 2.055,05 € Χ 12 = 24.660,61 1.412,65€ Χ12  =16951,8
2009 2.096,15 € Χ 05 = 10.480,75 1.412,65€ Χ2    =  2825,31.600      € Χ3    =  4800 7.625 €
Σύνολο μέχρι  5/09                      81.940€ 58.480€  (λιγότερα κατά  23.460)
Από 1/6/2009 2.096,15 € Χ 07 = 14.672 1.600€x07=11200 (λιγότερα κατά  3.472)
Τρόπος πληρωμής χρεών 2006-2009  * 3 εξαμηνιαίες δόσεις των 27.313€  εκάστη για τους 36 μήνες    αρχής γινομένης 1/6/2009.*ρητή επιφύλαξη – ως προς το ύψος της οφειλής, όπως είχε διατυπωθεί στο από 19-10-2008 εξώδικο *36 μηνιαίες δόσεις των 1.412,65€ εκάστη  αρχής γινομένης 1/6/2009*για το χρονικό διάστημα από 1/1/2009 μέχρι 31/5/2009, εφάπαξ  7.625 €.
Τι να γίνει αν δεν εισπραχθούν Την χορήγηση ειδικής εντολής – πληρεξουσιότητας στον ήδη ορισμένο δικηγόρο Αθηνών Τσοπελάκο Α. – σε περίπτωση μη υλοποίησης των παραπάνω – να προχωρήσει στην άσκηση αγωγής αποβολής της παραπάνω ΕΠΕ από το ακίνητο και την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων στο σύνολο τους.»  

  Β. Τα αποτελέσματα με βάση την απόφαση και τη σχεδίαση της υλοποίησης της.   Όμως μετά την απόφαση της ΔΕ να υιοθετήσει την πρόταση του ιδιοκτήτη,  εκτός από 19.814 € μέχρι σήμερα ο ενοικιαστής  δεν έχει δώσει άλλα χρήματα στον Δήμο για τα ενοίκια που οφείλει. Ενώ δεν κατέβαλλε ούτε  τα ενοίκια του 2010 και 2011.

Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ» 2010 Τι  χρωστάνε ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ το 2010

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Ενοίκιο 2010

19.891,20 0,00

Μισθώματα παρελθόντων ετών 2006-2009

63.189,38 10.617,75

Μισθώματα παρελθόντων ετών (1997-2005)

163.756,37 0,00

Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες

21,32
ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Παρακράτηση φόρο χαρτ/μου 382,25

ΣΥΝΟΛΟ

249.636,95 11.021,32

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

8.163,14 8.163,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

257.800,09 19.184,46

  Τα ερωτήματα που προκύπτουν για όλη τη διαχείριση των κληροδοτημάτων είναι σοβαρά και έχουν να κάνουν με  το κατά πόσο έχει οργανωθεί σωστά η αρμόδια υπηρεσία, αν της δίνεται συστηματικά βοήθεια και υπάρχει σαφές επιχειρησιακό σχέδιο . Πρέπει το σύνολο της δημοτικής περιουσίας και των κληροδοτημάτων, σαν θέμα να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και το τι θα γίνει για τη αξιοποίηση τους μελλοντικά. Να παρθούν αποφάσεις τόσο σε ειδικά χρονίζοντα προβλήματα όσο και στη χάραξη γενικότερων πολιτικών που πρέπει να ακολουθήσει ο δήμος ώστε και σωστή διαχείριση να γίνεται αλλά και η επιθυμία αυτών  που σκέφτονται να αφήσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο  κληροδότημα για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, να  ισχυροποιείται  μέρα με τη μέρα. Σε αυτά τα πλαίσια η κριτική στην ακολουθούμενη αλυσιτελή  πρακτική της δημοτικής αρχής σε αρκετές περιπτώσεις κληροδοτημάτων,  πιστεύουμε ότι θα συμβάλει θετικά  στην αύξηση της  πεποίθησης , ότι η επιθυμία των διαθετών γίνεται σεβαστή και θα υλοποιηθεί  τελικά . Γ. Προκύπτουν ερωτηματικά από για τη μέχρι τώρα ανεπαρκή, άκαρπη και τελικά ανεπιτυχή αντιμετώπιση του θέματος. Ειδικά για το κληροδότημα «Αικ. Χανδρινού» έχουν ανακύψει σοβαρά ερωτηματικά για το χειρισμό της όλης υπόθεσης:

  1. Μετά την απόφαση 161/2009 της ΔΕ υπογράφτηκε συμφωνητικό  με τον ιδιοκτήτη , με δέσμευση  για τις υποχρεώσεις  της  «BIOCOSMETICA » απέναντι στο δήμο;
  2. Υπήρξαν συγκεκριμένες οδηγίες προς την υπηρεσία , τι να κάνει ακριβώς, σε περίπτωση  που ο ενοικιαστής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του; ποίες είναι αυτές και αν ναι γιατί δεν υλοποιήθηκαν;
  3. Γιατί 2 χρόνια  μετά την απόφαση 161 /2009 δεν έγινε άσκηση αγωγής αποβολής της παραπάνω ΕΠΕ από το ακίνητο και την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων στο σύνολο τους, ενώ δεν τηρήθηκαν  οι δεσμεύσεις της  «BIOCOSMETICA – ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ»
  4. Το ακίνητο του κληροδοτήματος είναι μεν σε περιοχή αμιγούς κατοικίας αλλά όμως επιτρέπονται  και καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής σύμφωνα με το Αρθ-2 του ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/87), και  είναι:  παντοπωλείο, φαρμακείο, καλλυντικά ,βιβλιο-χαρτοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ψιλικών, πρατήριο κλπ. Γιατί η δημοτική αρχή πέντε χρόνια τώρα, δεν προκηρύττει διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κληροδοτήματος και εύρεση νέου ενοικιαστή;
  5. Γιατί ο αρχικός ενοικιαστής  του κληροδοτήματος Ψυρίδης θεωρείται δύσκολο να εντοπιστεί ενώ η δημοτική αρχή γνωρίζει από την οικονομική συναλλαγή που είχε μαζί του το ΑΦΜ του;
  6. Γιατί έστω και τα 19.814 € που έχουν εισπραχτεί δεν έχουν κατατεθεί σε προθεσμιακό τραπεζικό λογαριασμό ;
  7. Γιατί δεν έχει γίνει Έχει γνώση η Δημοτική αρχή του περιεχομένου των οικονομικών απαιτήσεων που περιγράφεται στο δικόγραφο για τη δίκη που θα γίνει  σε ένα μήνα; Τι απαιτούμε και πόσα; έχει αποφασίσει κάποιο συλλογικό όργανο του δήμου; Ποιο είναι αυτό; Πως καθορίστηκε το ύψος των απαιτήσεων μας;

  Δυστυχώς ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα κληροδοτήματα του δήμου για τα οποία θα επανέλθουμε σύντομα.