Αρχείο ετικέτας ΔΗΜΟΙ

δήμοι περιφέρειας Πελοποννήσου

Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων (Δ’ Δόση έτους 2017)

ΘΕΜΑ :    Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη

λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων (Δ’Δόση έτους 2017)

Σας στέλνουμε, συνημμένα, την απόφαση 13/2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά στο ανωτέρω θέμα και παρακαλούμε

α) για την έγκριση της κατανομής ποσού 159.618,48 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και

β) για τη διάθεση της παραπάνω πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.01 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2017

Στην Καλαμάτα σήμερα, την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, στο γραφείο της ΔΕΠ του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται σε συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) του Δήμου Καλαμάτας, ύστερα από την αριθμ. 10/2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην πρόσκληση.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Πολίτης Δημήτριος, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. και τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Τσάκωνα Ειρήνη, 2)Κιτσάκης Δημήτριος, 3) Μπουγάς Ιωάννης 4) Κουβάτσης Θεοδόσιος 5) Αποστολόπουλος Δημήτριος 6) Κουφός Ιωάννης 7) Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης και 8) το αναπληρωματικό μέλος: Νικολακέας Κωνσταντίνος.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων (Δ’ Δόση έτους 2017)»

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 38479/10.11.2017 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στο Δήμο Καλαμάτας το ποσό των 164.810,00 € για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων και για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, έτους 2017. Το ποσό αυτό μετά τις κρατήσεις που έγιναν διαμορφώθηκε στα 159.618,48 €.

Συνεχίζοντας λέγει ότι πρέπει να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καλαμάτας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και για την κάλυψη της δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το τρίμηνο Ιανουάριου- Μαρτίου του έτους 2018, με το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (159.618,48€) και την κατανομή αυτού ανά Σχολική Επιτροπή, ως εξής:

I ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας

88.618,48 €
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας

71.000 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 159.618,48€

 

Στο ποσό των 88.618,48 €, με το οποίο επιχορηγείται η Σχολική Επιτροπή Μονάδων

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, περιλαμβάνεται και η αμοιβή των σχολικών τροχονόμων για το τρίμηνο Ιανουάριου- Μαρτίου του έτους 2018, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (14.784,00 €).

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καλαμάτας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και για την κάλυψη της δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του σχολικού τροχονόμου (14.784,00 € , για το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου του έτους 2018), με το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (159.618,48€) και την κατανομή αυτού ανά Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα.

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται το ακριβές απόσπασμα, το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται, όπως ακολουθεί :

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Για αδράνεια και ακινησία κατηγορεί η Ριζοσπαστική Κίνηση το δήμαρχο Τριφυλίας

Για αδράνεια στην διεκδίκηση πόρων κατηγορεί η Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση (Ρ.Α.ΚΙ.) το δήμαρχο Τριφυλίας, Παναγιώτη Κατσίβελα. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική παράταξη σημειώνει: «Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Παν. Σκουρλέτη, που δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017 και αφορά σε ενισχύσεις ύψους 2.000.000 ευρώ σε δήμους για έργα υποδομών, ενεκρίθη και εντάχθηκε η χρηματοδότηση του ποσού των 160,000 ευρώ στο Σύνδεσμο Ύδρευσης «Καπετάν Τέλος Άγρας» μετά από ενέργειες του απελθόντα Προέδρου κ. Αναστάσιου Αδρακτά.

Έχοντας υπόψη το γεγονός αυτό και μόνον, ο έχοντας βιώσει το πολύπαθο περασμένο καλοκαίρι στην Τριφυλία (με συνεχείς βλάβες και πολύωρες διακοπές στην υδροδότηση) είτε ως μόνιμος κάτοικος είτε ως επισκέπτης, αναμφισβήτητα διακατέχεται από έντονο προβληματισμό.

Η Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση Τριφυλίας (Ρ.Α.ΚΙ) μη μένοντας αδιάφορη στο πιο πάνω γεγονός, για ακόμη μια φορά εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για την αδράνεια και ακινησία που διέπει την Δημοτική Αρχή καθώς και τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην αντιμετώπιση των τεράστιων και χρόνιων προβλημάτων του Δήμου μας.

Απευθυνόμενες στο κ. Δήμαρχο ρωτάμε «για ποιο λόγο δεν αναζητά χρηματοδότηση για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε υποδομές, όπως πράττουν όμοροι Δήμοι;»

Απευθυνόμενες στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ ζητάμε να μας απαντήσει στο ερώτημα «Τι είναι εκείνο που τελικά εμποδίζει την δημοτική επιχείρηση να υποβάλει έστω και μια αίτηση για οικονομική ενίσχυση;».

Ενισχύσεις 2 εκατ. ευρώ σε Δήμους για έργα υποδομών

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1.800.000 ευρώ σε Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων υποδομής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:

 

Οργανισμός Νομός Ποσό (Ευρώ)
Σύνδεσμος Ύδρευσης «Καπετάν Τέλος Άγρας» Μεσσηνίας 160.000
ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας 200.000
ΔΕΥΑ Κιλκίς Κιλκίς 200.000
Δήμος Δομοκού Φθιώτιδας 100.000
Δήμος Οιχαλίας Μεσσηνίας 200.000
Δήμος Μακρακώμης Φθιώτιδας 20.000
Δήμος Ήλιδας Ηλείας 80.000
Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 200.000
Δήμος Δυτικής Αχαΐας Αχαΐας 100.000
Δήμος Βιάννου Ηρακλείου 150.000
Δήμος Αμαρίου Ρεθύμνου 170.000
Δήμος Προσοτσάνης Δράμας 220.000

 

Ενίσχυση 250.000 ευρώ στο δήμο Πύδνας – Κολινδρού για έργα υποδομών

Ακολούθως, εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 250.000 ευρώ στο δήμο Πύδνας – Κολινδρού, Νομού Πιερίας, αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές του από την κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

 

Εγκαίνια έκθεσης παραδοσιακής ενδυμασίας

Εγκαίνια

kalamata journal
Δημοσίευση από το kalamata journal

έκθεσης παραδοσιακής ενδυμασίας

και

κτιρίου Πλεμματιά – Βογόπουλου

Εγκαίνια έκθεσης παραδοσιακής ενδυμασίας και κτιρίου Πλεμματιά - Βογόπουλου
Το κτίριο Πλεμματιά – Βογόπουλου βρίσκεται στην Οδό Σταδίου

01 Οκτ 2016
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ 
Τον Δεκέμβρη του 1989 έγινε στην Καλαμάτα το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Ήταν τρία χρόνια μετά τους σεισμούς και ο Δήμος Καλαμάτας εξέδωσε για τους συνέδρους ένα μικρό βιβλίο που σήμερα έχει ιστορική σημασία. «Η Πολιτιστική Καλαμάτα» ο τίτλος του και το περιεχόμενό του περιγράφει το σχεδιασμό και τις προσπάθειες του Δήμου για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, τόσο πριν όσο και μετά τους σεισμούς. Ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς ο πολιτισμός ήταν η καλύτερη διέξοδος που θα μπορούσε να δοθεί για το ξεπέρασμα του πόνου και της δυστυχίας που προκάλεσε η καταστροφή. Σε αυτό το βιβλίο βλέπει κανείς και πώς οδηγηθήκαμε στο σημαντικό γεγονός που θα λάβει χώρα το απόγευμα του Σαββάτου, στην έναρξη λειτουργίας της μόνιμης έκθεσης παραδοσιακής ενδυμασίας – Βικτωρία Καρέλια, του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, στο παραδοσιακό κτίριο Πλεμματιά-Βογόπουλου. Είναι λυπηρό ότι κάποιοι αποφεύγουν να αναφερθούν ή ακόμη και να αναγνωρίσουν τις μεγάλες και δύσκολες αποφάσεις που έλαβε τότε ο Δήμος. Αποφάσεις όμως που ακόμη και σήμερα, 30 χρόνια μετά, αποτελούν την πυξίδα στην πολιτιστική πορεία του Δήμου. Τότε λοιπόν ο Δήμος αποφάσισε να διαθέσει τα χρήματα που προσέφεραν απόδημοι και άλλοι άνθρωποι που συγκλονίστηκαν από το δράμα της Καλαμάτας για την αγορά και διάσωση των παραδοσιακών κτιρίων της πόλης, με σκοπό να παραχωρηθούν στη συνέχεια στους πολιτιστικούς συλλόγους για την υποστήριξη του έργου τους και του πολιτισμού εν γένει…

 

PLEMATIA-VOGOPOULOU-30-09-16.jpg
Το κτίριο Πλεμματιά – Βογόπουλου περίπου όπως το παραχώρησε ο Δήμος στο Λύκειο των Ελληνίδων 1986 μετά τους σεισμούς

 
Το κτίριο Πλεμματιά – Βογόπουλου περίπου όπως το παραχώρησε ο Δήμος στο Λύκειο των Ελληνίδων

KRASSAKOPOULOU.jpg
Το κτίριο Κρασσακόπουλου, στην κατάσταση που το αγόρασε ο Δήμος το 1989
Συμβόλαια αγοράς κτιρίου Πλεμματιά - Βογόπουλου
Το ένα από τα δύο συμβόλαια αγοράς του παραδοσιακού κτιρίου Πλεμματιά – Βογόπουλου.Τώρα 2016 στεγάζει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών
POLITISTIKH-KALAMATA-VIVLIO
Πολιτιστική Καλαμάτα

kalamatajoyrnal

Ήταν το 1987, ένα χρόνο μετά τους σεισμούς, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε (αριθμός απόφασης 247) το εξής: «Εγκρίνει τη διάθεση του υπάρχοντος αυτή τη στιγμή ποσού στο Δήμο Καλαμάτας των 170.000.000 δραχμών περίπου, προερχόμενο από δωρεές μετά τους σεισμούς, για την αγορά κατά προτεραιότητα διατηρητέων παραδοσιακών κτιρίων, τα οποία, ύστερα από την επισκευή των, θα παραδοθούν κατά χρήση σε πολιτιστικούς Συλλόγους».
Ένα χρόνο μετά, το 1988, με την απόφαση 387, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να παραχωρηθεί στο Λύκειο των Ελληνίδων το κτίριο Κρασσακόπουλου. Ωστόσο, το Λύκειο προτιμούσε το κτίριο Πλεμματιά – Βογόπουλου, στην οδό Σταδίου και το 1989 το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 49 άλλαξε την 387 του 1988 και αντί του κτιρίου Κρασσακόπουλου παραχώρησε στο Λύκειο των Ελληνίδων το κτίριο Πλεμματιά – Βογόπουλου.

Έτσι, το κτίριο Κρασσακόπουλου, όταν αναπαλαιώθηκε από το Δήμο, στέγασε τις υπηρεσίες του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, ενώ τώρα στεγάζει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών.

Η KalamataJournal έχει τα ιστορικού ενδιαφέροντος συμβόλαια αγοράς του κτιρίου Πλεμματιά – Βογόπουλου από το Δήμο Καλαμάτας. Είναι δύο συμβόλαια διότι το κτίριο είχε δύο ιδιοκτήτες, τον Ευστράτιο Βογόπουλο και το ζεύγος Παναγιώτη και Τερέζας Πλεμματιά. Η υπογραφή των συμβολαίων έγινε στις 4 Ιανουαρίου του 1989 από το δήμαρχο Σταύρο Μπένο και τους πωλητές, με συμβολαιογράφο τον Οδυσσέα Ξενογιάννη. Ο Δήμος πλήρωσε στους δύο πωλητές 17.000.000 δραχμές.
Ότι ο Δήμος έχει την οριζόντια ιδιοκτησία του κτιρίου φαίνεται και στο Κτηματολόγιο με κωδικούς αριθμούς (ΚΑΕΚ) 360881756002/0/1 και 360881756002/0/2.
Το απόγευμα του Σαββάτου θα εγκαινιαστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η μόνιμη έκθεση παραδοσιακής ενδυμασίας – Βικτωρία Καρέλια, του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, στο κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος, σε ετοιμόρροπη κατάσταση, το οποίο αναπαλαίωσε με μεγάλο κόστος και με ποιότητα το Λύκειο.
O Δήμος Καλαμάτας δεν βρήκε ούτε μια κουβέντα να πει για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας το 1987, το 1988, το 1989 παρά μόνο ανακοίνωσε την Παρασκευή: «Εγκαινιάζεται, το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2016, η μόνιμη έκθεση της συλλογής ελληνικών ενδυμασιών – Βικτωρία Γ. Καρέλια, του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας.
Ο Δήμος Καλαμάτας παρεχώρησε για 99 χρόνια ακίνητο στην οδό Σταδίου, για τη στέγαση αυτού του μουσείου ευρωπαϊκού επιπέδου».
Ας δούμε όμως τι έλεγε το βιβλίο του Δήμου «Η Πολιτιστική Καλαμάτα», το 1989: «Το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους εκδηλώθηκε και πρόσφατα με την αγορά οκτώ παραδοσιακών κτιρίων τα οποία παραχωρούνται στους συλλόγους για τις ανάγκες τους. Με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο μέρος των παραδοσιακών κτιρίων, που διασώθηκαν στην Καλαμάτα, έχουν μετατραπεί σε εστίες πολιτισμού, δίνοντας συγχρόνως και ένα συμβολικό νόημα στη σχέση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον».
Το απόγευμα του Σαββάτου λοιπόν μια νέα εστία πολιτισμού αποκτάει η πόλη και ταυτόχρονα δίνεται «συμβολικό νόημα στη σχέση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον» όσο και αν κάποιοι θέλουν να αγνοούν το παρελθόν…
Στ.Μ.

 

Κράτα το

Κράτα το

Ιστορική αναδρομή στα κτίρια του Δημαρχείου της Καλαμάτας

Ένα κτίριο σήμα κατατεθέν σε μία πόλη. Ένα κτίριο στο οποίο “στεγάζονται” οι αποφάσεις για έναν ολόκληρο δήμο. Μία οντότητα της δημόσιας διοίκησης, το Δημαρχείο.

Πηγή: Ιστορική αναδρομή στα κτίρια του Δημαρχείου της Καλαμάτας

Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης κατά της δημοτικής αρχής Νίκα – Messinia Press

Στα ύψη ανέβηκε το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης μεταξύ της δημοτικής αρχής Καλαμάτας και των αντιπολιτεύσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου. Στο στόχαστρο των αντιπολιτεύσεων, κυρίως της μείζονος, μπήκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση επαγγελματιών της πόλης, με τη διαχείριση των απορριμμάτων και με την κατασκευή του νέου…

Πηγή: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης κατά της δημοτικής αρχής Νίκα – Messinia Press

Ο δήμαρχος προτίμησε την αφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

ενωτικη ριζοσπ κινηση βελου βοχας

Ημερομηνία : 30/01/2016

Ανακοίνωση της Αυτοδιοικητικής Παράταξης

Ο δήμαρχος προτίμησε   την αφωνία του Δημοτικού  Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Χαρτης στομα Βελου ΒοχαςΓια να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και να ψηφιστεί η όποια απόφαση, απαιτείται να γίνει δεκτή η πρόταση από την πλειοψηφία των συμβούλων.

Ο κ. δήμαρχος και η παράταξή του καθώς και ο κ. Μανάβης και η δική του παράταξη αρνήθηκαν τη συζήτηση.

Η παράταξη του κ. Τσίτουρα απουσίαζε ‘αύτανδρη’.

Την πρόταση υποστήριξαν μόνο οι σύμβουλοι της δικής μας παράταξης.

 

Το τελευταίο διάστημα οι δήμαρχοι της χώρας διακήρυξαν ότι η ‘Διαχείριση των Απορριμμάτων’ είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά δική τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στο πανελλαδικό συνέδριο της Αλεξανδρούπολης και στο τοπικό της Πελοποννήσου.

Όταν όμως φτάνει η ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πιάσουν την καυτή πατάτα, μερικοί κάνουν πίσω ‘τρομαγμένοι’.

Αυτό συνέβη στο πρόσφατο Δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας την Παρασκευή

28/Ιαν/2016.

Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα γεγονότα,

  • Η περιφέρεια Πελοποννήσου (Τατούλης) στηριζόμενη στην ανοχή και ενοχή των δημάρχων της περιοχής, ανέλαβε να δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα των απορριμμάτων συνολικά για την Πελοπόννησο.

  • Σε συνεργασία με την εταιρία ΤΕΡΝΑ σχεδίασαν και ετοιμάστηκαν να υλοποιήσουν το σχέδιο που συμφώνησαν και όπου θα έπρεπε να ενταχθούν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι της περιφέρειας.

  • Το σχέδιο θα είχε ήδη προχωρήσει σε εκτέλεση αν η σημερινή κυβέρνηση δεν έβαζε φρένο στα σχέδιά τους.

  • Ο λόγος είναι απλός, το σχέδιο είναι εξωπραγματικό και πρακτικά ανεφάρμοστο.

  • Έχουν γραφεί πολλά τα οποία δεν θα επαναλάβουμε. Θα σταθούμε μόνο σε δύο βασικά ζητήματα.

    • Κόστος (*) : σύμφωνα με πρόχειρο υπολογισμό ο δήμος μας θα πρέπει να ξοδέψει τετραπλάσια ή και πενταπλάσια χρήματα σε σχέση με όσα ξοδεύει σήμερα. Το κόστος αυτό θα είναι σταθερό και αναγκαστικό για τα επόμενα 28 τουλάχιστον χρόνια και φυσικά θα πρέπει να ξεχάσουμε διαδικασίες ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και ότι απαιτείται για να μειώσουμε τον όγκο των αποβλήτων.

Αντίστοιχο πρόβλημα θα έχουν όλοι οι δήμοι της περιφέρειας.

  • Συμμετοχή : Η σημαντική αυτή επιβάρυνση ουδέποτε πήρε νομιμοποίηση και έγκριση από τους δήμους γιατί ποτέ δε δόθηκε για διαβούλευση.

Η απόφαση για το συγκεκριμένο έργο είναι απόφαση του κ. Τατούλη και ολίγων στενών συνεργατών τους.

Το ερώτημα προκύπτει αυτονόητα,

είναι δυνατόν για ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα βαρύνει τους δήμους και τους δημότες, για τις επόμενες δεκαετίες, να μην έχει άποψη το Δημοτικό μας συμβούλιο;

Με αυτή τη σκέψη η παράταξή μας κατέθεσε πρόταση στο Δημοτικό συμβούλιο της

Παρασκευής ώστε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να πάρουμε θέση και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Δυστυχώς, εκτός από τους συμβούλους της παράταξής μας, όλοι οι υπόλοιποι

παρόντες αρνήθηκαν να εκτεθούν και να αποφασίσουν.

Κύριο επιχείρημα ότι δεν είχαν διαβάσει τη σύμβαση του κ.Τατούλη.

Κύριοι συνάδελφοι κάποιος είχε πει κάποτε ότι δε συμμετείχε στα γεγονότα της

εποχής του γιατί διάβαζε, εσείς ούτε συμμετέχετε ούτε διαβάζετε, τελικά.

Επειδή νομίζω ότι οι συνδημότες μας μας ψήφισαν για να αντιμετωπίζουμε και τα

εύκολα και τα δύσκολα προβλήματα του δήμου μας, το να περιμένουμε να μας λύσουν τα προβλήματα κάποιοι άλλοι δεν τιμά κανένα μας.

Στους αγαπητούς μας συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον κ. Δήμαρχο

ειδικότερα, αφιερώνω τους παρακάτω στίχους του ποιητή,

«δειλοί, μοιραῖοι κι ἄβουλοι ἀντάμα!
προσμένουμε, ἴσως, κάποιο θάμα!»

Στους συνδημότες μας εύχομαι καλό κουράγιο.

Αν αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, τώρα ξέρετε.

(*) σύμφωνα με στοιχεία της ΤΕΡΝΑ ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων της περιφέρειας είναι περίπου 217.000τόνους. Από αυτά ζητά υποχρεωτικά τους 150.000 τόνους, άρα τα 2/3 περίπου. Ο δήμος μας παράγει 12.000 τόνους, άρα θα αποδίδει περίπου τους 8.000 τ. Το κόστος είναι 80,5€ + ΦΠΑ 23% + μεταφορικά για τον τόπο συλλογής. Υπολογίζεται περίπου 120€/τόνο. Σήμερα πληρώνουμε 25€, με συνολικό κόστος 200.000€/έτος. Η διαφορά είναι περίπου 100€/τόνο, πρόσθετο κόστος.

8.000 τα * 100 € =800.000€ επιπλέον κάθε χρόνο για τα επόμενα 28 χρόνια.

Για την Παράταξη

Λεωνίδας Στεργιόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

επικεφαλής

Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας