Αρχείο ετικέτας ΔΕΥΑ

ύδρευση ,βιολογικοί,αποχέτευση

εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4623/2019

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/273574/nomos-4483-2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4483 ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4623/2019

Προτεινόμενα Έργα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας.

 ΔΕΥΑΚ
ΔΕΥΑΚ

Προτεινόμενα Έργα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας.

Τα σπουδαιότερα έργα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας από μεσαία καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τις μελέτες της ΔΕΥΑΚ συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000€ είναι τα εξής,:

Numbers-1Κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα Ζώνης Ι Καλαμάτας.

Το έργο αφορά κυρίως στην Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων από 2,00 Χ 1,50 έως 3,00 Χ 2,40 συνολικού μήκους 1.200 μ κατά μήκος της οδού Ακρίτας από το ύψος της οδού Ευριπίδου και της οδού Ναυαρίνου έως το ύψος της οδού Ηρώων.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500.000€.

Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγών Ομβρίων στην οδό Σπάρτης.

Το έργο αφορά στην Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων από 1,50Χ2,00 επί της οδού Σπάρτης από τον ποταμό Νέδοντα και σε μήκος 1.600μ επί της οδού Καλαμάτας – Σπάρτης.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 2.000.000€.

Numbers-2Κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα Ζώνης VIIΙ Καλαμάτας.
Το έργο αφορά κυρίως στην Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων από 3,00 Χ 2,00 έως 4,00 Χ 2,00 συνολικού μήκους 810μ κατά μήκος των οδών Βαγγέλη Δράκου και Λεϊκων έως τον ποταμό Νέδοντα.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500.000€.

Numbers-3Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στο ποταμό Νέδοντα – Βελτίωση διευθετημένης κοίτης.
Το έργο αφορά στην ενίσχυση της παροχετευτικότητας στον ποταμό Νέδοντα με την κατασκευή τοιχείων στο τμήμα που υπάρχουν υποστυλώματα σε μήκος 240μ και στην ανακατασκευή της γέφυρας της οδού Ιατροπούλου.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 1.000.000€.

Numbers-4Ενίσχυση του Συλλεκτήρα της Λαγκάδας της περιοχής Αγ. Σωτήρας – Φραγκοπήγαδου.
Το έργο αφορά στην ενίσχυση του υπάρχοντα συλλεκτήρα με την κατασκευή νέου αγωγού από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων από 1,80 Χ 2,00μ έως 4,00Χ 2,20μ. συνολικού μήκος 3.280μ από τα όρια του Σχεδίου Πόλης Βόρεια της Αγ. Σωτήρας έως την θάλασσα.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 5.000.000€.

Numbers-5Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας- Β’ Φάση (στο τμήμα από το Νοσοκομείο έως διασταύρωση για Μεσσήνη).
Το έργο αφορά κυρίως στην Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων από 1,50 Χ 1,50 έως 3,00 Χ 1,80 συνολικού μήκους 1750μ κατά μήκος της οδού Αθηνών, από το Νοσοκομείο έως τον ποταμό Άρι.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500.000€.

Numbers-8Κατασκευή Αγωγού στο ρέμα Καραμπογιά.
Το έργο αφορά στην Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων από 2,40 Χ 2,00 συνολικού μήκους 300μ από τα όρια του σχεδίου πόλης έως το Νέδοντα ποταμό.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 700.000€

Numbers-9 Διευθέτηση ρέματος Ρίζου.
Το έργο αφορά στην διευθέτηση του ρέματος με κατασκευή αγωγού από οπλισμένο σκυρόδεμα ανοιχτής ορθογωνικής διατομής 2,00 Χ1,80 συνολικού μήκους 460μ
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 600.000 €

Numbers-10Διευθέτηση ρέματος ανατολικά του κόμβου Καρέλια από την οδό Αθηνών έως το ΒΙΟΠΑ και την εκβολή του στον ποταμό ΑΡΙ.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 700.000 €

Numbers-11 Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας- Γ’ Φάση (στο τμήμα από το διασταύρωση για Μεσσήνη έως ποταμό Νέδοντα.)
Το έργο αφορά κυρίως στην Κατασκευή Συλλεκτήρων Αγωγών Ομβρίων εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.500.000€

Κράτα το

Τα τέλη νερού στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας και οι νέες αυξήσεις της ΔΕΗ

Δίκτυο Ενεργών Πολιτών Καλαμάτας .20/12/2012

Τα τέλη νερού στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας και οι νέες αυξήσεις της ΔΕΗ

ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΠΕΧΡΑΚΗ*
«Η ενεργοποίηση των πολιτών στα Αρφαρά πριν λίγες ημέρες, με αφορμή τα ακριβά τιμολόγια νερού που πήραν από τη ΔΕΥΑΚ σε σχέση με το παρελθόν, είναι θετική ενέργεια γιατί μπορεί να δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για ουσιαστική ενημέρωση, να αναδεικνύονται και να λύνονται δίκαια προβλήματα για μια επιχείρηση που λειτουργεί για το συλλογικό συμφέρον μας.

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών, πέρα από την διαφωνία του για τον προσανατολισμό της πολιτικής και του προϋπολογισμού του Δήμου, πιστεύει ότι η δημοτική αρχή στη ΔΕΥΑΚ δεν έχει κάνει συστηματική προσπάθεια να συμμαζέψει συντελεστές κόστους που μπορούν να επιδράσουν στα τιμολόγια και στη τσέπη των πολιτών. Με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι παρελθόν τοποθετήσεις ότι για τα υψηλά δημοτικά τέλη έφταιγαν, οι υψηλοί μισθοί και ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ. Γιατί όμως τώρα που υπάρχουν σοβαρές ανατροπές στη ΔΕΥΑΚ δεν μειώνονται τα τιμολόγια  των παρεχόμενων υπηρεσιών;
Δεν οφείλει η ΔΕΥΑΚ να παρουσιάσει συγκριτικά στοιχεία και από άλλους δήμους που προχωρούν σε μειώσεις μέχρι και 20% αναγνωρίζοντας την οικονομική δυσκολία των δημοτών τους; Γιατί η δημοτική αρχή ουσιαστικά δεν απάντησε στις αποδείξεις νερού που παρουσίασαν κάτοικοι από Δήμο όχι μακρινής περιοχής και τις μεγάλες διαφορές των τιμολογίων με την ΔΕΥΑΚ. Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι απλή και μόνο μία, όπως για παράδειγμα η εισπρακτική πολιτική της δημοτικής αρχής είναι η πιο εύκολη να εφαρμοστεί.
Δεν είναι σε θέση ο κ. Νίκας να παρουσιάσει με τεκμηριωμένη οικονομοτεχνική αναφορά και στοιχεία το κόστος παραγωγής κάθε κυβικού νερού στη περιοχή που το νερό προέρχεται κυρίως από τις υδρογεωτρήσεις και τις εισπράξεις που έπρεπε να έχουν γίνει.
Δεν έχει φροντίσει να καταγράφεται σε τακτική βάση η ηλεκτρική κατανάλωση των αντλιοστασίων της περιοχής.
Αφήνει τη ΔΕΗ να υπολογίζει την κατανάλωση σε ευρύτερες χρονικές περιόδους με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται οι κλίμακες χρέωσης στην περίοδο που γίνεται η κατανάλωση. Δεν διέθετε τις μετρήσεις του 2011 και του 2012 γι’ αυτό και αναφέρεται σε στοιχεία του 2010.
Δεν έχει βελτιώσει ουσιαστικά την τεχνική υποδομή λειτουργίας των γεωτρήσεων, δικτύων διανομής και των αυτοματισμών παρακολούθησης τους, όταν ακόμα και μικροί καταναλωτές χρησιμοποιούν  αυτοματισμούς καταγραφής λειτουργιών αξίας μερικών εκατοντάδων ευρώ και ο δήμος έχει 536 χιλιόμετρα δίκτυο ύδρευσης.
Δεν έχει τοποθετήσει υδρόμετρα στις εξόδους των δεξαμενών προς το δίκτυο για να εντοπίζονται διαρροές και παράνομες συνδέσεις. Δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τεχνικά το μέγεθος των διαρροών που υπάρχουν στα τοπικά δίκτυα μεταφοράς νερού καθώς επίσης δεν έχει πάρει μέτρα για παράνομες συνδέσεις και την είσπραξη των ανάλογων χρημάτων.
Η πρόταση των κατοίκων “θέλουμε με κάθε λεπτομέρεια το κόστος ανά κυβικό νερού και τα εισπραττόμενα έσοδα” δεν μπορεί να αγνοηθεί. Έπρεπε και πρέπει η δημοτική αρχή να δουλέψει συστηματικά πάνω στους παράγοντες που θα μπορούσαν να μειώσουν τη τιμή του κυβικού του νερού και να μην έχει την έτοιμη λύση «αυξάνω τα τέλη στη περιφέρεια στις μεγάλες καταναλώσεις».

Με αφορμή τις αναμενόμενες αυξήσεις της τιμής του  ηλεκτρικού στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ  και την επίδραση τους στα δημοτικά τέλη…
Η συνοχή του καλλικρατικού δήμου με την περιφέρεια και τον αγροτικό κυρίως χαρακτήρα της δεν εξυπηρετείται  με “εύκολες” πολιτικές χρεώσεων. Η προσπάθεια να ενοποιηθούν τα τιμολόγια της αστικής κατανάλωσης με τα ημιαστικά και αγροτικά νοικοκυριά, πέρα από ισοπεδωτική είναι κυρίως αναποτελεσματική και αδιέξοδη. Θα οδηγήσουν σε πρακτικές μη πληρωμής και απώλεια εσόδων. Υπάρχει ανάγκη μέχρι να ολοκληρωθεί το αρδευτικό δίκτυο από την ΔΕΥΑΚ να υπάρξει προσαρμοσμένο μεταβατικό τιμολόγιο. Το να χρησιμοποιούνται κλίμακες τιμολόγησης για εισπρακτικούς λόγους και όχι για προστασία υδάτινων πόρων είναι λάθος. Φυσικά πρέπει να αποφεύγονται οι σπατάλες στη κατανάλωση του νερού. Μέχρι να υπάρξουν αρδευτικά δίκτυα, επειδή το νερό σε αυτές τις περιοχές δεν χρησιμοποιείται για πισίνες και πότισμα του γκαζόν αλλά για τα ζώα, τις αγροτικές καλλιέργειες, τις καθημερινές ανάγκες ημιαστικών και αγροτικών νοικοκυριών, πρέπει η τιμολόγησή του να είναι μετρημένη και ειδική. Σε τελευταία ανάλυση είναι αγροτικά εισοδήματα που πρέπει να διευκολύνουμε να δημιουργηθούν σε συνθήκες οικονομικής κρίσης στη περιφέρεια του δήμου μας. Και μερικά από αυτά θα καταναλωθούν όπως είναι φυσικό στο αστικό κέντρο του Δήμου.
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι για ορισμένα πράγματα που επηρεάζουν τη τιμή του νερού δεν ευθύνεται η δημοτική αρχή. Αλώστε το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών είναι άλλης πολιτικής συμπεριφοράς και ανάλυσης. Για παράδειγμα, δεν αμφισβητούμε ότι οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ και η μη υπαγωγή του τιμολογίου των ΔΕΥΑ από την κατηγορία της γενικής χρήσης σε αυτήν της βιομηχανικής χρήσης δεν επηρεάζει τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ που είναι οικιακής κατανάλωσης και όχι του φθηνότερου κοστολογίου. Η χρέωση ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ, ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ δεν είναι ούτε σωστή ούτε δίκαια. Δεν είναι σωστή γιατί το παρεχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα το χρησιμοποιεί η Εταιρεία, η ΔΕΥΑΚ στη περίπτωσή μας για παραγωγική χρήση σε μαζική κλίμακα σε μηχανικά μέσα άντλησης νερού για να δημιουργήσει κλίμακες οικονομίας και δεν χρησιμοποιείται σε οικοσκευές. Είναι ηλεκτρικό ρεύμα που δεν χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά άμεσα αλλά μέσω αυτού παράγονται προϊόντα που χρησιμοποιούνται από αυτά. Ειδικότερα, εάν γίνει αλλαγή στο τιμολόγιο υπολογίζεται:
-Για τις υδρογεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης, από τιμολόγιο γενικής χρήσης σε αγροτικής χρήσης αποστράγγισης Τ-33Α/ΜΤ, οι εκπτώσεις οι οποίες επιτυγχάνονται για τις ΔΕΥΑ είναι: Μέση τάση 25-30% και για τη Χαμηλή τάση άνω του 39,83%.
– Για την αποχέτευση ακαθάρτων (βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων, τηλεθέρμανση, αφαλάτωση), από τιμολόγιο γενικής χρήσης χαμηλής τάσης (Γ22) σε βιομηχανικής χρήσης χαμηλής τάσης (Γ22/Β) οι εκπτώσεις οι οποίες επιτυγχάνονται για τις ΔΕΥΑ είναι της τάξης: Μέση τάση 17,50% και για τη Χαμηλή τάση άνω του 12,80%.
Το γενικό θέμα είναι βέβαια κατά πόσο η δημοτική αρχή αποφασιστικά διεκδικεί από την κεντρική Διοίκηση και τα προωθεί μαζί με άλλους δήμους που έχουν παρόμοια προβλήματα. Ειδικά τώρα που σχεδιάζονται νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της οικιακης κατανάλωσης από την ΔΕΗ. Μήπως απλά η δημοτική αρχή θεωρεί τον εαυτό της προέκταση της κεντρικής διοίκησης και ρόλος της είναι να ρυθμίζει τις κλίμακες των χρεώσεων στους “αποκάτω”;

*Επικεφαλής Δικτύου Ενεργών Πολιτών Δήμου Καλαμάτας

ΔΕΗ: «ΚΑΠΕΛΟ» 4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

20/07/2012 ΔΕΗ: «ΚΑΠΕΛΟ» 4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Με ένα παλιό αίτημα της Ένωσης ΔΕΥΑ (χρονολογείται από το 2009) θα βρεθεί αντιμέτωπος ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος Ευάγγελος Λιβιεράτος: τη μεταφορά του τιμολογίου των ΔΕΥΑ από την κατηγορία της γενικής χρήσης  σε αυτήν της βιομηχανικής χρήσης. Παρά τις συνεχείς επιστολές της ΕΔΕΥΑ στη ΔΕΗ και στους αρμόδιους υπουργούς μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί το θέμα. Άλλωστε, αυτό ζήτησε πρόσφατα και η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ, που συνεδρίασε στις 12 και 13  Ιουλίου στη Χίο.

Οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους
Οι ΔΕΥΑ για τις κιλοβατώρες που «καίνε» και χρεώνονται με τιμολόγιο γενικής χρήσης πληρώνουν συνολικά -κατά μέσο όρο- 27.173.661,6274 ευρώ, ενώ εάν είχαν ενταχθεί στο καθεστώς του βιομηχανικού τιμολογίου θα γλίτωναν 4.022.212,68254 ευρώ και θα πλήρωναν23.151.448,9449 ευρώ. Το «γλίτωναν», βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση δεν αφορά μόνο στις ΔΕΥΑ, αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές, διότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν οι Επιχειρήσεις να εφαρμόσουν, για παράδειγμα, το κοινωνικό τιμολόγιο που θεσπίστηκε με τον «Καλλικράτη 2».

Η ΕΔΕΥΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να μειωθεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ, απευθύνθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, και ύστερα από παραίνεσή της συγκέντρωσε στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας των ΔΕΥΑ ώστε το αίτημά της να είναι πιο πειστικό και τεκμηριωμένο. Με βάση συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, συγκεντρώθηκαν στοιχεία κατανάλωσης από 115 ΔΕΥΑ, σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιες καταναλώσεις ενέργειας, για το σύνολο των ΔΕΥΑ είναι:

 • Χαμηλή τάση – διαφορά 8,1%:
  Εμπορικό (γραφεία, καταστήματα, κοινόχρηστα κ.λπ.) 0,09300 kWh.
  Βιομηχανικό (εργαστήρια, μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία κ.λπ.) 0,08548 kWh.
 • Μέση τάση – διαφορά 10%:
  Εμπορικό 0,01790.
  Βιομηχανικό 0,00691.

 Υδρογεωτρήσεις, αντλιοστάσια ύδρευσης:
Μέση τάση: 84.181.589,00 kWh (με το εμπορικό συνολικά οι ΔΕΥΑ πληρώνουν 1.506.580,4431 ευρώ, ενώ εάν είχαν βιοχηχανικό θα πλήρωναν 581.694,77999 ευρώ)

Χαμηλή τάση: 160.089.900,00 kWh (με το εμπορικό συνολικά οι ΔΕΥΑ πληρώνουν 14.888.360,7 ευρώ, ενώ εάν είχαν βιοχηχανικό θα πλήρωναν 13.684.484,652 ευρώ).

 Αποχέτευση ακαθάρτων (βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων, τηλεθέρμανση, αφαλάτωση):
Μέση τάση: 107.127.117,00 kWh (με το εμπορικό συνολικά οι ΔΕΥΑ πληρώνουν 1.917.575,3943 ευρώ, ενώ εάν είχαν βιοχηχανικό θα πλήρωναν 740.248,37847 ευρώ)

Χαμηλή τάση: 95.281.130,00 kWh (με το εμπορικό συνολικά οι ΔΕΥΑ πληρώνουν 8.861.145,09 ευρώ, ενώ εάν είχαν βιοχηχανικό θα πλήρωναν 8.144.630,9924 ευρώ).

Τα σενάρια που εξετάστηκαν αφορούσαν στην αλλαγή των τιμολογίων:

1) από τιμολόγιο γενικής χρήσης σε αγροτικής χρήσης – αποστράγγισης για τις υδρογεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης, και

2) σε βιομηχανικής χρήσης χαμηλής τάσης για την αποχέτευση.

Ειδικότερα, στις παραπάνω καταναλώσεις εάν γίνει αλλαγή στο τιμολόγιο:

-Για τις υδρογεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης, από τιμολόγιο γενικής χρήσης σε αγροτικής χρήσης αποστράγγισης Τ-33Α/ΜΤ, οι εκπτώσεις οι οποίες επιτυγχάνονται για τις ΔΕΥΑ είναι:

 • Μέση τάση 25-30%.
 • Χαμηλή τάση άνω του 39,83%.

 Για την αποχέτευση ακαθάρτων (βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων, τηλεθέρμανση, αφαλάτωση), από τιμολόγιο γενικής χρήσης χαμηλής τάσης (Γ22) σε βιομηχανικής χρήσης χαμηλής τάσης (Γ22/Β) οι εκπτώσεις οι οποίες επιτυγχάνονται για τις ΔΕΥΑ είναι της τάξης:

 • Μέση τάση 17,50%.
 • Χαμηλή τάση άνω του 12,80%.

Τι λέει η ΔΕΗ
Η απάντηση της ΔΕΗ, που σήμερα παραπαίει λόγω «χασούρας», στο συγκεκριμένο αίτημα της ΕΔΕΥΑ η ίδια: Δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τιμολόγηση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων και των βιολογικών καθαρισμών των ΔΕΥΑ με βιομηχανικό τιμολόγιο διότι:

 • Τα αντλιοστάσια και οι βιολογικοί καθαρισμοί των ΔΕΥΑ δεν υπάγονται στις βιομηχανικές δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η εφαρμογή μειωμένου τιμολογίου για τις ΔΕΥΑ θα ευνοούσε τιμολογιακά τις ΔΕΥΑ σε βάρος των υπόλοιπων καταναλωτών και θα είχε αρνητική επίδραση στα -ήδη προβληματικά- έσοδα της ΔΕΗ.
 • Οποιαδήποτε μεταβολή στα τιμολόγια της ΔΕΗ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίνεται από τον υπουργό Ανάπτυξης έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της ΔΕΗ και γνωμάτευση από τη ΡΑΕ.

Τι απαντά η ΕΔΕΥΑ
Η απάντηση της ΕΔΕΥΑ σαφής ως προς την άρνηση της ΔΕΗ: όπως λένε πηγές από την Ένωση στηνaftodioikisi.gr «τα συγκεκριμένα επιχειρήματα της ΔΕΗ αγνοούν δεδομένα που αφορούν στιςΔΕΥΑ της χώρας μας». Ειδικότερα:

1. Αναφορικά με τις τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και τα διυλιστήρια, οι ανωτέρω εγκαταστάσεις και τα αντλητικά συγκροτήματα που είναι αναγκαία για τη μεταφορά πόσιμου νερού και λυμάτων υπάγονται στον Ν. 2516/8.8.97 (ΦΕΚ 159 άρθρο 2α) σύμφωνα με τον οποίο “Βιομηχανία νοείται η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί την μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών (λύματα) προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται (καθαρό νερό για άρδευση και στερεά ως εδαφοβελτιωτικό)”.

»Μάλιστα η βιομηχανική δραστηριότητα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των ΔΕΥΑ αποδεικνύεται από τη σχέση πρώτης ύλης (λύματα) και τελικού προϊόντος (νερό) με ενδιάμεση χημική και μηχανική επεξεργασία (αντλίες, δεξαμενές, χημικά κ.λπ.). «Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι ηισχύουσα νομοθεσία δεν καλύπτει τις ΔΕΥΑ με τη χορήγηση βιομηχανικού τιμολογίου, αλλάθεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί άμεσα με νομοθετική τροποποίηση, ώστε νακαθιερωθεί βιομηχανικό τιμολόγιο για τους λογαριασμούς των εγκαταστάσεων επεξεργασίαςλυμάτων των ΔΕΥΑ, τα αντλιοστάσια, τις υδρογεωτρήσεις και τα διϋλιστήρια», σημειώνει η πηγή από τη ΕΔΕΥΑ στην ιστοσελίδα.

2. Η χρέωση των ΔΕΥΑ από τη ΔΕΗ με τιμολόγιο γενικής χρήσης «είναι άδικη διότι οι ΔΕΥΑ είναικοινωφελείς επιχειρήσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα». Θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι ΔΕΥΑ έχουν κατασκευάσει υποδομές ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας και συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην προστασία της δημόσιας υγείας όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα.

«Δίχως τις ΔΕΥΑ, η Ελλάδα θα οδηγούνταν με μαθηματική ακρίβεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιαπαράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η υιοθέτηση μειωμένου τιμολογίου για τιςΔΕΥΑ δεν θα τις ευνοούσε σε βάρος των υπόλοιπων καταναλωτών, αφού οι ΔΕΥΑ όνταςεπιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως προκύπτει τόσο από το αντικείμενό τους όσο και απότον ιδρυτικό τους νόμο (Ν. 1069/80), δεν εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους καταναλωτές, καιεπομένως πρέπει να τύχουν ειδικής μεταχείρισης που θα διευκολύνει το κοινωφελές τους έργο. Οιεπιπτώσεις στα έσοδα της ΔΕΥΑ θα υπάρξουν ασφαλώς, αλλά θεωρούμε ότι η ΔΕΗ διαθέτειμηχανισμούς προσαρμογής της τιμολογιακής της πολιτικής ώστε να ελαχιστοποιήσει τις απώλειεςεσόδων της», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά από την πηγή.

Να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό κάποιες ΔΕΥΑ έχουν περιέλθει σε αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΗ με ορατό τον κίνδυνο διακοπής του ρεύματος, εξέλιξη που θα έχει ως συνέπεια εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο όπως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων να σταματήσουν να λειτουργούν.

Ειδικότερα, τόσο η παραγωγή πόσιμου νερού (άντληση, διύλιση, αφαλάτωση) όσο και η επεξεργασία λυμάτων είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρες δραστηριότητες. Ειδικά όσον αφορά στην παραγωγή πόσιμου νερού παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις στο κόστος παραγωγής του π.χ. η αφαλάτωση απαιτεί υψηλή κατανάλωση ενέργειας με συνέπεια το κόστος παραγωγής να είναι εξαιρετικά υψηλό.

Οι ΔΕΥΑ «είναι παραγωγικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα με υψηλή κατανάλωσηενέργειας. Παρ‘ όλα αυτά το τιμολόγιο που ισχύει γι‘ αυτές είναι το τιμολόγιο γενικής χρήσης, ενώείναι προφανές ότι οι καταναλώσεις ρεύματος στην παραγωγή νερού και την επεξεργασία λυμάτωνσε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εξομοιωθούν με καταναλώσεις που προσιδιάζουν σε εμπορικέςχρήσεις», σημειώνει στην ιστοσελίδα η ίδια πηγή από την ΕΔΕΥΑ.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr