Αρχείο ετικέτας Αυτοδιοίκηση

πολιτική στην αυτοδιοίκηση

ΤO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ και ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΤO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ και ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Γαβρίλης Κουγιανός
Στέλεχος ΚΕΔΚΕ
Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών

Θα παρουσιάσουμε το θεσμικό πλαίσιο για τα οικονομικά των OTA, τον δημοτικό προϋπολογισμό, τα σχετικά με τα δημοτικά έσοδα και έξοδα , και την χρηματοδότηση των ΟΤΑ από το κράτος.
To Σύνταγμα στο άρθρο 102 παρ. 5 αναφέρει:
«Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρω­ση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυ­τόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετι­κά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιο­τήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγε­ται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».
Με την παραπάνω διάταξη εισάγονται τρεις νέοι κανόνες:
1. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κράτος στους Ο.Τ.Α. πρέπει να συνοδεύεται και από
τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων.
2. Διασφαλίζεται η διαφάνεια ως προς τη διαχείριση των οικονομικών τους.
3. Υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τη δυνατότητα τους να επιβάλλουν και να εισπράττουν με δικές τους αποφάσεις και με δικούς τους μηχανισμούς τοπικά έσοδα, τα οποία δεν έχουν τη μορφή του ανταποδοτικού τέλους.
Η πρόβλεψη του Ε.Χ.Τ.Α.
Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας στο άρθρο 9 (Ν. 1850/89) προβλέπει:
«Οι Ο.Τ.Α. έχουν δικαίωμα, στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής πολιτικής, σε επαρκείς ίδιους πόρους, τους οποίους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Οι πόροι των Ο.Τ.Α. πρέπει να είναι ανάλογοι με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα ή το νόμο και τουλάχιστον ένα μέρος των οικονομικών τους πόρων πρέπει να προέρχεται από τοπι­κούς φόρους και τέλη, το ύψος των οποίων έχουν το δικαίωμα να ορίζουν μέσα στα όρια του νόμου».
Προβλέπεται ακόμα η εναρμόνιση των πόρων με την πραγματική εξέλιξη του κόστους άσκησης των αρμοδιοτήτων, καθώς και η προστασία των ασθενέστερων οικονομικά Ο.Τ.Α. Τέλος, κατοχυ­ρώνεται το δικαίωμα των Ο.Τ.Α. να εκφράζουν τη γνώμη τους «με κατάλληλο τρόπο, όσον αφορά τους τρόπους παροχής σε αυτούς των κατανεμόμενων πόρων, οι οποίοι, στο μέτρο του δυνατού, δεν πρέπει να προορίζονται για τη χρηματοδότηση ειδικών σχεδίων, αλλά να σέβονται τη θεμελιώ­δη ελευθερία της πολιτικής των Ο.Τ.Α. στα δικά τους πεδία αρμοδιότητας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τα αιρετά όργανα των Δήμων, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες, προς την οικονομική διοίκηση:
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής. Σε οικονομι­κά θέματα αποφασίζει κυρίως για:
α) Τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Δήμου, των δημοτικών ιδρυμάτων και των λοι­πών νομικών προσώπων.
β) Την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων.
γ) Την εκποίηση, εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων και την αγορά, μίσθωση ακινήτων.
δ) Τη σύναψη δανείων.
ε) Την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ.
Η Δημαρχιακή Επιτροπή είναι αποφασιστικό όργανο και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, προελέγχει τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως,
β) Αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπο­λογισμό.
γ) Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τις διακηρύξεις, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημο­πρασίες.
δ) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, καταρτίζει τους όρους και εισηγείται στο δημοτικό συμ­βούλιο.
ε) Αποφασίζει για την άσκηση όλων των ένδικων μέσων, την υποβολή προσφυγών στις διοικητι­κές αρχές, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών.
Ο Δήμαρχος
α) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της δημαρχιακής επιτροπής και υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος. Εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Ορίζει τους Αντιδημάρχους, τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες του και είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου.
γ) Συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαρι­στεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
δ) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτουν ειδικές διατάξεις του Κώδικα ή άλλοι νόμοι.
Ο δημοτικός προϋπολογισμός
Ο δημοτικός προϋπολογισμός είναι η απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου -διοικητική πράξη-με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων για κάθε οικονομικό έτος.
Έσοδα του προϋπολογισμού θεωρούνται:
• Τα ποσά που βεβαιώνονται στη διάρκεια του έτους, άσχετα από το έτος στο οποίο ανάγονται.
• Τα εισπραττόμενα ποσά που η βεβαίωση τους είχε ήδη συντελεστεί στα προηγούμενα έτη.
Έξοδα του προϋπολογισμού θεωρούνται οι υποχρεώσεις του Ο.Τ.Α. προς τρίτους, είτε από συμ­βάσεις είτε από κάθε άλλη οφειλή, οι οποίες καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκεια του έτους.
Στον προϋπολογισμό εγγράφονται μόνο έσοδα και έξοδα που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, καθώς και δαπάνες που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των Ο.Τ.Α. ή συντελούν στην εκπλήρωση της αποστολής τους.
Οι αρχές κατάρτισης
1) Ο προϋπολογισμός συντάσσεται για ένα οικονομικό – ημερολογιακό έτος, η χρονική περίο­δος που περιλαμβάνει τις διαχειριστικές και λογιστικές πράξεις, που έχουν σχέση με τα έσοδα, τα έξοδα, και τα περιουσιακά στοιχεία των Ο.Τ.Α.
2) Ο προϋπολογισμός είναι υποχρεωτικά ισοσκελισμένος.
3) Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλα τα έσοδα και έξοδα.
4) Τα ποσά πρέπει να είναι σωστά, να μη δημιουργούν σύγχυση και ασάφειες και να διευκολύ­νουν τον έλεγχο από το δημοτικό συμβούλιο, τους πολίτες και την περιφερειακή διοίκηση. Οι εκτιμή­σεις και οι προβλέψεις πρέπει να επαληθεύονται, όσο το δυνατόν περισσότερο, στο τέλος του έτους.
Έσοδα – έξοδα (δαπάνες)
Τα έσοδα των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. διακρίνονται σε:
1) τακτικά, που προέρχονται από:
θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους,
εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας,
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,
φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές
τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές
2) έκτακτα, που προέρχονται από:
δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα,
διάθεση, εκποίηση και γενικά εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων
συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα
πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις και από κάθε άλλη πηγή.
Οι δαπάνες (έξοδα) διακρίνονται σε:
1) υποχρεωτικές, που εγγράφονται κατά προτεραιότητα στον προϋπολογισμό και περιλαμβά­νουν όλα τα έξοδα διοίκησης, τα τοκοχρεολύσια, τις ετήσιες εισφορές σε Ν.Π.Δ.Δ. και συνδέ­σμους, τις δαπάνες υλοποίησης συμβάσεων κ.ά. Οι δαπάνες αυτές πληρώνονται κατά προτεραιό­τητα από τα έσοδα και μόνον εφόσον τα τελευταία επαρκούν, μπορούν να πραγματοποιηθούν άλλες.
2) προαιρετικές, στις οποίες εντάσσεται κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες των Ο.Τ.Α. ή συντελεί στην εκπλήρωση της αποστολής τους.
Ίδια Έσοδα
Τα έσοδα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική αυτοδυναμία των Ο.Τ.Α., επειδή το ύψος τους εξαρτάται από την αποφασιστικότητα των αιρετών οργάνων να τα επιβάλουν και από την ικανότητα των οικονομικών υπηρεσιών να τα βεβαιώσουν και να τα εισπράξουν. Σε όσους Δήμους τα έσοδα αυτά υπερβαίνουν το 50% των συνολικών τους εσόδων, παρατηρείται υψηλό ποσοστό αυτοχρηματο­δότησης κυρίως των λειτουργικών δαπανών, αλλά και υπολογίσιμου τμήματος των επενδύσεων τους.
1) Δημοτικός Φόρος είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά των φυσικών και νομικών προσώ­πων προς την Τ.Α., χωρίς άμεση και ειδική αντιπαροχή της τελευταίας προς αυτά. Στοιχεία του φόρου είναι η χρηματική καταβολή, ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας και η μη παροχή συγκεκριμέ­νης υπηρεσίας από την Τ.Α.
2) Τέλος είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά προς την Τ.Α. έναντι ειδικού ανταλλάγματος το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το φόρο από το τέλος είναι η σχέση ανταλλάγματος και εισφοράς που πρέπει να είναι ανάλογη του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος (ανταποδοτικός χαρακτήρας).
3) Δικαίωμα είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά έναντι ειδικού ανταλλάγματος το οποίο αντιστοιχεί σε παροχή αγαθού ή υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τη χρήση τους. Διαφοροποιείται από το τέλος επειδή δεν είναι ανταποδοτικό και στη μη απαραίτητη χρήση του αγαθού ή υπηρεσίας.
4) Εισφορά είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά έναντι ειδικού ανταλλάγματος μεγαλύτε­ρης αξίας το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας (π.χ. πολεοδομικές εφαρμογές). Διαφοροποιείται από το τέλος στο ύψος της, που είναι μικρότερο του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος.

Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις διακρίνονται σε:
τακτικές ή έκτακτες, με βάση την περιοδικότητα και τη θεσμική τους κατοχύρωση,
γενικές ή ειδικές, ανάλογα με τον προορισμό των σχετικών εσόδων (δαπάνες κάθε είδους ή συγκεκριμένες δαπάνες).
Οι τακτικές επιχορηγήσεις διευκολύνουν τον οικονομικό προγραμματισμό των Ο.Τ.Α. και οι γενι­κές δεν θίγουν την οικονομική και διοικητική τους αυτοτέλεια. Αποτελούν το κυριότερο μέσο που έχει στη διάθεση της η κεντρική διοίκηση για να χρηματοδοτεί γενικά τους Ο.Τ.Α., να ενισχύει τους οικο­νομικά αδύναμους και να προωθεί την οικονομική της πολιτική.
Οι έκτακτες επιχορηγήσεις θα έπρεπε να καλύπτουν μόνο απρόβλεπτες, επείγουσες και συνα­φείς ανάγκες. Η χρησιμοποίηση τους σε μόνιμη βάση εντείνει την εξάρτηση των Ο.Τ.Α. από το κρά­τος και τις περισσότερες φορές είτε δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους, είτε η αποτελεσματικότη­τα τους είναι περιορισμένη.
Οι ειδικές επιχορηγήσεις χρησιμοποιούνται για να προωθηθούν κρατικές πολιτικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή για να ενισχυθεί η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. Η ευρεία χρησιμοποίηση εκτάκτων και ειδικών επιχορηγήσεων αποτελεί κλασικό παράδειγμα συγκεντρωτικής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)
Με το Νόμο 1828/1989 το σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων προς την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση συνδέθηκε άμεσα με την απόδοση συγκεκριμένων φόρων και τελών. Η μεταρρύθμιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα αφενός μεν τον ετήσιο προσδιορισμό του ύψους της κρατικής επιχορήγη­σης με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια (αποδόσεις φόρων), αφετέρου δε τη σύνδεση της τελευταίας με τις δημοσιονομικές – φορολογικές πολιτικές και μέτρα που προωθούσε η κεντρική διοίκηση, είτε αυτόνομα είτε με βάση τις κατευθύνσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το σύστημα αυτό οι κρατικοί πόροι που κατανέμονται στους Ο.Τ.Α. παραμένουν στην ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (κεντρικοί), ενώ το ύψος τους δεν εξαρτάται πλέον από συγκυριακές πολιτικές αποφάσεις κυβερνητικών οργάνων αλλά από τη δυναμικότητα των συγκεκριμένων φόρων και τελών (αυτοτελείς).
Οι Κ.Α.Π προέρχονται από τις παρακάτω πηγές φορολογικών εσόδων:
1) Ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων καθαρών εισπράξεων από το φόρο εισοδήματος φυσι­κών και νομικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.).
2) Ποσοστό 50% από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.
3) Ποσοστό 3% από τις συνολικές εισπράξεις του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
4) Ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων καθαρών εισπράξεων από το φόρο στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων.
Το προϊόν των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων κατανέμεται κάθε χρόνο σε τρεις κατηγορίες, με βάση τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις:
α) Το ένα τρίτο (1/3) των εσόδων που προέρχονται από το 20% του Φ.Ε.Φ.Ν.Π. εγγράφεται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων, διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτή­των των Ο.Τ.Α. και ονομάζεται «Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.)».
β) Το υπόλοιπο ποσό των Κ.Α.Π. (2/3 του Φ.Ε.Φ.Ν.Π., τέλη κυκλοφορίας, φόρος μεταβίβασης ακινήτων) εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό, αποτελεί γενικό έσοδο των Ο.Τ.Α. και μπορεί να διατεθεί για οποιαδήποτε δαπάνη.
γ) Από το 2005, παρακρατείται ένα μέρος των Κ.Α.Π. για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», που διαδέχθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.) (1998-2004). Συγκεκριμένα αποδίδονται στο πρόγραμμα αυτό το 25% της Σ.Α.Τ.Α., το 10% των Κ.Α.Π., το 80% των εσόδων από το 20% του φόρου στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων.
δ) Τα υπόλοιπα της Σ.Α.ΤΑ. και των Κ.Α.Π., όπως διαμορφώνονται τελικά, κατανέμονται στους Ο.Τ.Α. με δύο ξεχωριστές κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι­κών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ. Στη συνέχεια οι Κ.Α.Π. κατανέμονται, μέσω του Τ.Π.Δ., στους Ο.Τ.Α. κάθε μήνα (τακτική επιχορήγηση), ενώ η Σ.Α.Τ.Α. κάθε τετράμηνο.
Οι δύο αποφάσεις κατανομής περιλαμβάνουν γενικές και ειδικές επιχορηγήσεις που κατανέμο­νται με ξεχωριστές διαδικασίες και κριτήρια κατανομής στους Ο.Τ.Α. Οι γενικές και ορισμένες ειδι­κές έχουν θεσμοθετηθεί μέσω διάφορων νόμων, ενώ πολλές ειδικές επιχορηγήσεις αποτελούν προϊόν κάλυψης αναγκών Ο.Τ.Α. Επίσης κάποιες θεσμοθετημένες ειδι­κές επιχορηγήσεις αφορούν αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στους Ο.Τ.Α. και το κόστος άσκησης τους πρέπει, με βάση την επιταγή του Συντάγματος, να καλύπτεται από το κράτος.
Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο προγραμματισμού
Το οικονομικό – διαχειριστικό – λογιστικό σύστημα των Δήμων και των Κοινοτήτων, που ίσχυε τα τελευταία σαράντα χρόνια, μετά τις μεγάλες αλλαγές που μεσολάβησαν στη δομή, τις αρμοδιότη­τες και τις λειτουργίες των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., δεν τους επέτρεπε να ασκήσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες τους και να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Δεν αποτελούσε εργαλείο διοίκησης, προγραμματισμού και παρακολούθησης των δραστηριο­τήτων τους και δυσχέραινε σημαντικά τις προγραμματικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες της κεντρι­κής και περιφερειακής διοίκησης. Δημιουργούσε επίσης πρόσθετες δυσκολίες στην αξιοποίηση των προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν είχε το χαρακτήρα της ανάληψης δεσμευτικών οικονομι­κών υποχρεώσεων για τις δημοτικές αρχές, που από το βαθμό επίτευξης τους θα κριθεί η αποτελε­σματικότητα των αιρετών οργάνων και του υπηρεσιακού μηχανισμού. Η παρακολούθηση του, τις περισσότερες φορές, γινόταν για να διαπιστώνεται η υπέρβαση ή όχι κάποιων κονδυλίων και να δημιουργείται η εντύπωση ότι ασκείται κάποιας μορφής έλεγχος.
Η σύνταξη του δεν προσδιοριζόταν με βάση τις δυνατότητες πραγματοποίησης εσόδων και στη συνέχεια μέσω αυτών, τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων. Πολύ συχνά τα έσοδα και οι δαπά­νες υπερεκτιμούνταν, ώστε να αποφεύγονται τυχόν τροποποιήσεις.
Τα τελευταία χρόνια μεσολάβησαν πολλές αλλαγές με στόχο τον εκσυγχρονισμό του, όπως:
1. Η εισαγωγή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος απετέλεσε το δεύτερο βήμα για τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης (Π.Δ. 315/1999 – Υ.Α. 4604/2005). Εκπονήθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, με τη συνεργασία ΥΠΕΣΔΔΑ – ΚΕΔΚΕ – ΕΕΤΑΑ και εφαρμόζεται πλέον από το 90% των υπόχρεων Δήμων (με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους).
2. Το δεύτερο σημαντικό βήμα αφορά το νέο τύπο προϋπολογισμού που εκκρεμούσε από το 1970 και εγκρίθηκε το 2004 .
3. Οι διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού / απολογισμού έγιναν πιο ουσιαστικές και λειτουργικές.
Ο προϋπολογισμός αποτελεί τον κυριότερο τοπικό δημοσιονομικό θεσμό που χρησιμοποιούν οι Ο.Τ.Α. για να υλοποιήσουν τα προγράμματα δράσης και να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους.
Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που προγραμματίζει ένας Ο.Τ.Α. για ορι­σμένη περίοδο (ετήσια), για τις οποίες σκοπεύει να δαπανήσει έσοδα που υπολογίζει να εισπράξει από διάφορες πηγές Αποτελεί λοιπόν απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών των Ο.Τ.Α..
Στον προϋπολογισμό ενσωματώνονται σε ετήσια βάση οι στόχοι των αιρετών οργάνων και εξει­δικεύονται ποσοτικά οι τοπικές πολιτικές, τις οποίες θα υλοποιήσουν τα εκτελεστικά όργανα και ο υπηρεσιακός μηχανισμός. Καταγράφονται επίσης οι συγκεκριμένες πηγές εσόδων και χρηματοδό­τησης των παραπάνω στόχων και πολιτικών. Ο προϋπολογισμός αποτελεί λοιπόν ένα ετήσιο πρό­γραμμα εσόδων και δαπανών, ο βαθμός υλοποίησης του οποίου αποτελεί κριτήριο ορθής κατάρτι­σης και αποτελεσματικότητας των αιρετών οργάνων και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

Δ. Μπίρμπα Έχουμε σημαντικές διαφωνίες, αυτό δεν μας εμποδίζει από το να έχουμε ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο

Το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική από 7 έως 9 Μαΐου 2015.

Η τοποθέτηση του Δ. Μπίρμπα

Έχουμε σημαντικές διαφωνίες, αυτό δεν μας εμποδίζει από  το να έχουμε ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο

Ευγενικά αλλά σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Δημήτρης Μπίρμπας, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ και εκπρόσωπος της «Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας»στις πολιτικές αιχμές και τα σχόλια που ακούστηκαν από το βήμα του συνεδρίου, για το χώρο που εκπροσωπεί. Αποσαφήνισε ότι, το μοναδικό που δεν πρέπει να κάνει η Αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή, είναι, να μπει σε ανούσιους καβγάδες και πρόσθεσε ότι θεωρεί τιμή του ότι είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και «δεν απεμπολεί τη σχετική αυτονομία που πρέπει να έχει η Αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας πως η παράταξη επειδή είχε αντίρρηση για την ΠΝΠ, την κατέθεσε στο Δ.Σ της ΚΕΔΕ και συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία παρόλο που δε συμφωνούσε απόλυτα με την ΚΕΔΕ, όταν άλλοι που  ασκούν κριτική δεν έκλεισαν τους Δήμους. Σεβαστήκαμε απόλυτα τα συλλογικά όργανα», είπε.
Ο Δ. Μπίρμπας στο πλαίσιο αυτό δήλωσε τη στήριξή του, στην κυβέρνηση και στην προσπάθειά της, και σε σκωπτικό σχόλιο για «δεύτερη φορά κυβέρνηση αριστεράς», υπογράμμισε πως όλες οι αποφάσεις των κυβερνήσεων Τζανετάκη και Ζολώτα, ψηφίστηκαν ομόφωνα στη Βουλή, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν από τα δύο κόμματα του πάλαι ποτέ κραταιού δικομματισμού, όταν ήταν στην κυβέρνηση. Συμπλήρωσε δε ότι και η αριστερά θα κάνει λάθη, αλλά δεν είναι στις προθέσεις της και το αποδεικνύει με τις άμεσες διορθώσεις που κάνει, όπως στην ΠΝΠ.

Ανούσια επικοινωνιακά παιχνίδια και βερμπαλισμοί

Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις πολιτικών εκπροσώπων, σε σχέση με τον κ. Σαμαρά, τον χαρακτήρισε τον τελευταίο πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ανέφερε ότι του «θύμισε εκείνο τον πατροκτόνο που έχοντας σκοτώσει τους γονείς του ζητά από το δικαστήριο την επιείκεια γιατί είναι ορφανός».
Αναφερόμενος στο γεγονός ότι η παράταξή του δεν παραβρέθηκε σε όλη την εκδήλωση προς τιμή του Επίτροπου Δ. Αβραμόπουλου, αυτό συνέβη «επειδή είχαν προγραμματίσει συνάντηση στις 20.00 που την ξεκίνησαν στις 21.00, όταν ο Επίτροπος, ήταν προγραμματισμένο, να μιλήσει στις 19.30».
Ξεκαθάρισε δε ότι η παράταξη, ήταν πάντα, υπέρ της συζήτησης και με τα εθνικά και με τα ευρωπαϊκά όργανα. Πρόσθεσε δε ότι, χωρίς να κάνει άλλο σχολιασμό, «γίναμε μάρτυρες μια χολιγουντιανού τύπου εκδήλωσης, αρχηγικής εμφάνισης, του Επιτρόπου. Δεν ξέρω ποιους αφορά, να το λύσουν μόνοι τους».
Σχετικά με την κα Γεννηματά, σχολίασε πως αναφέρθηκε μόνο στα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να κρύψει τις μεγαλύτερες περικοπές που έγιναν στο χώρο της Αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια του μνημονίου.  Τέλος για την τοποθέτηση του κου Θεοδωράκη, ανέφερε ότι «θύμισε σενάριο     διαφημιστικού σποτ. Τέσσερις εικόνες, τέσσερις λέξεις και μια υπερδύναμη».
«Τα λέω αυτά γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ως Αυτοδιοίκηση, επειδή πραγματικά πιστεύουμε στη δύναμή της, ότι δεν πρέπει να καταναλωνόμαστε σε ανούσια επικοινωνιακά παιχνίδια, ούτε σε βερμπαλισμούς …»,κατέληξε ο κ. Μπίρμπας.
Έχουμε επίγνωση των τεράστιων και κρίσιμων προβλημάτων της χώρας
Ο εκπρόσωπος της «Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας», τόνισε πως θεωρεί ότι όλοι έχουμε επίγνωση των τεράστιων και κρίσιμων προβλημάτων που περνά η χώρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα παιχνίδι μεταξύ μας. Είναι ένα παιχνίδι της χώρας, της Ελλάδας, με τους δανειστές, οι οποίοι προχωρούν σε ωμούς εκβιασμούς με σαφέστατες προθέσεις».

Στηρίζουμε τις κόκκινες γραμμές διαπραγμάτευσης της χώρας, όχι της κυβέρνησης

Και πρόσθεσε: «Δεν θα πω τίποτα άλλο, τα έχει περιγράψει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις συναντήσεις του, τα έχουν περιγράψει το σύνολο του πολιτικού κόσμου  το οποίο ενδιαφέρεται για τη χώρα και λέω ότι σε αυτή τη διαδικασία εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι παρατηρητές. Δεν μπορεί εμείς να σφυρίζουμε αδιάφορα και να τοποθετούμαστε γενικά. Εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα.
Στηρίζουμε τις κόκκινες γραμμές διαπραγμάτευσης της χώρας, όχι της κυβέρνησης, γιατί  θεωρώ ότι είναι οι κόκκινες γραμμές όλων μας. Να μη μειωθούν συντάξεις και μισθοί,  να μην δημιουργηθούν νέα προβλήματα με τις  γενικευμένες απολύσεις, να μην υπάρχουν εκποιήσεις της δημόσιας περιουσίας, να υπάρξουν ασφαλιστικά και εργατικά δικαιώματα.
Και είναι λάθος να ξεχνάμε αυτά τα κοινά σημεία, και θα πρέπει αυτό να είναι το πολιτικό μήνυμα, ότι, η χώρα στο σύνολό της αντιστέκεται απέναντι σε αυτά τα ζητήματα.  Και όποιος διαφωνεί ας μας πει πού.
Αν διαβάσουμε όλες τις τοποθετήσεις μας, αν δούμε όλα τα στοιχεία, εκεί καταλήγουμε. Γιατί δεν το λέμε; Γιατί δεν το λέμε σε ένα κείμενο δικό μας; Τονίζουμε, ότι η Αυτοδιοίκηση είναι ο δεύτερος πολιτειακός θεσμός του ενιαίου πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας.
Το κράτος είναι η κεντρική διοίκηση και οι αποσυγκεντρωμένες κρατικές Περιφέρειες. Και από την άλλη υπάρχει η αιρετή Περιφέρεια και η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση.
Απαιτείται η συνέργεια των  τεσσάρων αυτών  θεσμικών πόλων. Γι’ αυτό ο ρόλος είναι κατεξοχήν πολιτικός. Δεν είμαστε ένα τυπικό συνδικαλιστικό όργανο, να παραθέτουμε αιτήματα, γιατί εμείς θέλουμε αναβαθμισμένο τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης και θεωρούμε ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ο ενοποιητικός παράγοντας της κοινωνίας, ως ο εγγύτερος θεσμός στους πολίτες.
Δεν επιβεβαιώθηκε  στην κρίση ότι η Αυτοδιοίκηση πήρε ένα πολύ μεγαλύτερο από ότι της αναλογεί μέρος του κοινωνικού κράτους και με την  ενεργοποίηση της κοινωνίας; Δεν είναι στα θετικά όλων μας; Γιατί είμαστε έτσι; Το κράτος είναι ουδέτερο; Δεν ασκούνται πολιτικές; Δεν ασκήθηκαν ακραίες νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές; Τι ήταν; Φυσικά φαινόμενα ήταν; Κάποιος κακός που έτυχε; Να βγάλουμε τον Σαμαρά και να έρθει ο Τσίπρας, γιατί είναι πιο ωραίο παιδί, είναι μικρός και συμπαθητικός;
Το λέω αυτό το πράγμα γιατί κάποτε πρέπει να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους».
«Θα πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτηση με τον Καλλικράτη», είπε στη συνέχεια ο Δ. Μπίρμπας. «Για τον Καλλικράτη είχαμε καταθέσει έγκαιρα τις ενστάσεις μας στο συνολικό θεσμικό πλαίσιο, ότι τον θεωρούμε νεοσυγκεντρωτισμό, μοντέλο το οποίο αποξενώνει τις δημοτικές αρχές από τη βάση τους, δεν υπάρχουν εγγυήσεις τοπικής  δημοκρατίας και ότι θα δημιουργούσε όπως και δημιούργησε, μια σειρά λειτουργικά του προβλήματα, που επιδείνωσε το μνημόνιο και οι νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές.
Όλα αυτά τα λειτουργικά προβλήματα που οι υπερασπιστές του  Καλλικράτη περιέγραψαν, ποιανού απόρροια ήταν; Των μνημονίων; Δεν το είπανε. Των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών; Ούτε αυτό το είπαν. Των κακών Δημάρχων που άλλαξαν; Ούτε αυτό το είπαν.
Επειδή δεν πρέπει να κυνηγάμε φαντάσματα, υπάρχει ένας καταστατικός χάρτης που δεν αντιστοιχεί, γιατί δεν υπάρχει σε καμία χώρα ευρωπαϊκή στο σύνολό του αυτό το νομοθετικό πλέγμα.
Εμείς λέμε ναι στη σύγκλιση με την ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση. Να γίνει νόμος του κράτους ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας. Συνταγματικά όμως τα όριά μας σήμερα και για το άμεσο μέλλον, είναι όπως τα περιγράφει ο καταστατικός χάρτης της χώρας. Εμείς δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Να υλοποιηθεί το άρθρο 102 του Συντάγματος. Επιτέλους. Και αυτό θα πρέπει να το πιέσουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι. Και σε πόρους και σε θεσμούς.
Αν δεν το κάνουμε αυτό, αυτό που λέμε εδώ στο  Συνέδριό μας, η αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους πολίτες μπροστά, δεν πρόκειται να γίνει.

Κόκκινη γραμμή για μας ο διάλογος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν από σημαντικές αποφάσεις

Δεν πρόκειται να υπάρχει Αυτοδιοίκηση αν δεν χαράξουμε μια  στρατηγική, η οποία εμείς λέμε και μπορεί να είναι ενωτική, παρά τις σαφέστατες αντιθέσεις που έχουμε σε πάρα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα.
Δεν είναι στις προθέσεις μας ούτε η δαιμονοποίηση των πολιτικά αντιπάλων παρατάξεων στην Αυτοδιοίκηση ούτε η αγιοποίηση της Κυβέρνησης, που σφόδρα, πολιτικά υποστηρίζουμε. Τουναντίον.
Στόχος μας είναι ο εξορθολογισμός των όποιων πολιτικών συγκρούσεων και διαφορών, η ανάδειξη και εμβάθυνση των πολλών κοινών σημείων και θέσεων και εντός της Αυτοδιοίκησης και στην σχέση Αυτοδιοίκησης με κυβέρνηση και ενωτική  προσπάθεια διεκδίκησης και η διαρκής διάθεση γόνιμης προωθητικής σύνθεσης.
Έχουμε σημαντικές διαφωνίες στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι ιδεολογικές. Έχουμε σημαντικές διαφωνίες για την τοπική δημοκρατία. Έχουμε σημαντικές διαφωνίες για το σύστημα της απλής αναλογικής και για τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργούν τα όργανα.Αυτό δεν μας εμποδίζει από  το να έχουμε ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο».
Ο Δ.Μπίρμπας, τόνισε επίσης ότι, λαμβάνει υπόψη του σοβαρά, όσα επεσήμαναν ο πρόεδρος και οι άλλοι επικεφαλής. «Πρέπει, συμπλήρωσε, να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις αξιοπιστίας και πρέπει στο διάλογο που ξεκίνησε και εντός της Αυτοδιοίκησης και της Αυτοδιοίκησης με κυβέρνηση, για ένα νέο καταστατικό χάρτη, μετά την αποτυχία του Καλλικράτη.
Προσερχόμαστε σε αυτό το διάλογο  με ανοιχτή καρδιά, συγκροτημένο πλαίσιο προτάσεων,  και κόκκινες γραμμές. Τις  κόκκινες γραμμές της Αυτοδιοίκησης απέναντι σε οποιαδήποτε κρατική αυθαιρεσία.

Ανοιχτή καρδιά γιατί θεωρούμε ότι εχθρός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και οι πολιτικές που τα δημιουργούν και όχι οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις εντός της Αυτοδιοίκησης.

Συγκροτημένο πλαίσιο προτάσεων που καταθέτουμε με άξονες

-την διασφάλιση συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με επάρκεια πόρων οικονομικών και ανθρώπινων για την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων
-την εδαφική και κοινωνική συνοχή που πρέπει να αποτυπώνονται στην ιεράρχηση του πολιτικού σχεδιασμού του αλλά και στο χωροταξικό
-την ουσιαστική εφαρμογή του δημοκρατικού προγραμματισμού και των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην προσπάθεια της αειφόρου παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στον σχεδιασμό και στην διαχείριση των υφιστάμενων εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων.
-την ουσιαστική λειτουργία της τοπικής δημοκρατίας και την θεσμοθέτηση α) της απλής αναλογικής σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ και των συλλογικών του οργάνων και β) με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, νομοθέτηση πλαισίων αντιδημοτικής αποκέντρωσης, κοινωνικής συμμετοχής και ελέγχου (συμμετοχικός προϋπολογισμός, τοπικά δημοψηφίσματα, συνελεύσεις γειτονιάς κλπ)
-την συμβολή της στην διαμόρφωση μιας ανοιχτής πλουραλιστικής δημοκρατικής κοινωνίας, στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας αλλά και την ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, την καλλιέργεια του μαζικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού και κουλτούρας του “ευ αγωνίζεσθε”
Κόκκινες γραμμές που διατυπώνουμε πάντα με σαφήνεια
-δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και των δομών με αξιοκρατική και δημοκρατική λειτουργία
-σταθερή σχέση εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ.
-κατάργηση του οικονομικού Παρατηρητηρίου, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και απλοποίηση όλου του γραφειοκρατικού και αντιαναπτυξιακού πλαισίου των επάλληλων πολλαπλών ελέγχων (που πολλές φορές είναι έλεγχοι σκοπιμότητας)
-ουσιαστικό σεβασμό και διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν από σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, γιατί οι ΟΤΑ δεν είναι ΔΕΚΟ
-απόδοση των νομοθετημένων κατ’ αρχήν πόρων και των νέων παρακρατηθέντων ως μερίσματος ανάπτυξης, βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
Αυτό είναι επιγραμματικά το πλαίσιο και οι όροι που καταθέτουμε για την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας διαμόρφωσης της Αυτοδιοίκησης του άμεσου μέλλοντος. Μια διαδικασία που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος και συμμετοχής της κοινωνίας, της Αυτοδιοίκησης και του κεντρικού πολιτικού συστήματος.
Πρέπει επίσης να υπάρξει ουσιαστικός σεβασμός-και είναι κόκκινη γραμμή μας αυτή και διάλογος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν από σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, γιατί οι ΟΤΑ δεν είναι ΔΕΚΟ. Αυτό είναι πραγματικά το πλαίσιο που εμείς καταθέτουμε στην εκκίνηση αυτής της διαδικασίας διαμόρφωσης της Αυτοδιοίκησης του μέλλοντος.
Και εδώ θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας, γιατί η επιτυχία μιας τέτοιας διαδικασίας κατά τη γνώμη μας πρέπει να σημάνει και υπέρβαση κατεστημένων συμπεριφορών, πελατειακής αντίληψης και σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπερβούμε ανούσιες επικοινωνιακές πολιτικές φωτο-καταιγισμού και όψιμου αντικαθεστωτισμού.
Δεν έχουμε ανάγκη ούτε εύκολες μεγαλοστομίες, ούτε προκάτ απαντήσεις παντός καιρού.
Απαιτεί ένα άνοιγμα στην κοινωνία, έναν διάλογο μαζί της, να ξεπεράσουμε τις δικές μας βεβαιότητες και τις αγκυλώσεις μας σε συνεννόηση με την κοινωνία, και να προσπαθήσουμε μαζί της να λύσουμε τα προβλήματα.
Κεντρικό ρόλο έχουν εδώ οι εργαζόμενοι που πρέπει κατ’ αρχήν να τους διασφαλιστεί μια σταθερή σχέση, πλήρους εργασίας με αξιοκρατική αντιμετώπιση και εξέλιξη.
Κεντρικό ρόλο έχουν εδώ οι εργαζόμενοι που πρέπει κατ’ αρχήν να τους διασφαλιστεί η σταθερή σχέση, πλήρους εργασίας με αξιοκρατική αντιμετώπιση και εξέλιξη.
Από την άλλη διατηρώντας την δημιουργική συμβολή τους και την αγωνιστική κριτική τους στάση, οφείλουν να αναμετρηθούν με τις υπαρκτές συντεχνιακές αντιλήψεις και τον εύκολο, ισοπεδωτικό καταγγελτικό λόγο, που εμφιλοχωρεί σε σημαντικό κομμάτι τους και που προσφέρει λίπασμα στην προωθούμενη αντίληψη “κοινωνικού αυτοματισμού”, που συστηματικά καλλιεργούν οι κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες ελίτ και τα συστημικά media.
Απαιτείται όλοι μας αιρετοί και εργαζόμενοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ξεπερνώντας τη δική μας κακοδαιμονία, για να είμαστε αξιόπιστοι στην απαίτηση να ξεπεραστούν οι οπισθοδρομικές αντιλήψεις των εκάστοτε Κυβερνήσεων και της κοινωνίας.
Σήμερα έχουμε, κατά την γνώμη μας, την ευκαιρία να το προσπαθήσουμε με καλύτερους όρους, γιατί έχουμε μια Κυβέρνηση που χωρίς να αποφύγει κάποιες ατυχείς επιλογές, κάτω από την πίεση της διαπραγμάτευσης, από την πρώτη στιγμή έδειξε ένα άλλο πρόσωπο απέναντι στην Αυτοδιοίκηση.
Συζήτησε ουσιαστικά μαζί της, ζήτησε από πριν την γνώμη της για νομοθετήματα της (εξαιρείται η γνωστή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα αναφερθούμε στην συνέχεια), έκανε δεκτές προτάσεις και παρατηρήσεις της στο νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, στους προϋπολογισμούς των κόκκινων Δήμων, το επισιτιστικό πρόγραμμα, την πεντάμηνη κοινωφελή εργασία, την επανασύσταση της Δημοτικής αστυνομίας, στην επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων, την απελευθέρωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τα ανταποδοτικά, τον προγραμματισμό πρόσληψης των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, την ακύρωση της αξιολόγησης – απόλυσης και άλλα πολλά.

Απόφαση για αποτροπή διάθεσης των ταμειακών μας διαθεσίμωνθα βαθύνει ρήγματα στην Αυτοδιοίκηση
Το τακτικό μας Συνέδριο πρέπει να αποτελέσει και θέλουμε να αποτελέσει την αφετηρία για μια ουσιαστική ανατροπή της μέχρι σήμερα φθίνουσας πορείας της Αυτοδιοίκησης. Μια φθίνουσα πορεία της Αυτοδιοίκησης που επιδείνωσαν και ο Καλλικράτης και τα μνημόνια.
Απαιτούνται τρία πράγματα. Ενότητα σε συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Το πλαίσιο που εμείς καταθέτουμε ως βάση συζήτησης είναι το ψήφισμα με μεγάλη πλειοψηφία της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Αττικής.
Το δεύτερο. Σημαίνει υπεύθυνη στάση απέναντι στην κρισιμότητα της στιγμής. Για εμάς μετά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, την τροπολογία και τις τοποθετήσεις όλων μας ότι δεν μπαίνει ζήτημα ασφάλειας των καταθέσεων αλλά πρόβλημα είμαστε σε πλήρη διαφωνία με εκείνους τους συναδέλφους οι οποίοι λένε ότι πρέπει εδώ να επιβεβαιώσουμε πολιτικά την αποτροπή στη διάθεση των ταμειακών μας διαθεσίμων. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να παρθεί τέτοια απόφαση γιατί ενώ θέλουμε την ενότητα, αυτή η απόφαση θα βαθύνει ρήγματα στην Αυτοδιοίκηση, και δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά.Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να είναι μια ουσιαστική συζήτηση γιατί πάμε για μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του κράτους, γιατί Αυτοδιοίκηση χωρίς μεταρρύθμιση του κράτους δεν υπάρχει. Η συζήτηση είναι ανοιχτή».
Τρίτον. Θα πρέπει να πάμε σε μια τεκμηριωμένη επεξεργασία θέσεων. Εγώ άκουσα ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από πάρα πολλούς συναδέλφους και ειδικά μέσα από τις θεματικές εισηγήσεις που μπορεί να αποτελέσουν οι θεματικές εισηγήσεις, με τις επιμέρους διαφωνίες μας, ένα πλαίσιο συζητήσεων ως πλαισίου διαδικασίας και παρέμβασης της ΚΕΔΕ σε όλο αυτό το διάστημα που θα ξεκινά η συζήτηση με την κυβέρνηση. Απαιτείται να υπάρχει μια πολύ καλά επεξεργασμένη θέση και από εμάς και θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι.
Τελειώνοντας, κλειδί κάθε επιτυχίας για εμάς και πιστεύω για όλους μας, είναι η συμμετοχή της κοινωνίας. Αν δεν αλλάξουμε την κουλτούρα του πολίτη της ανάθεσης σε έναν πολίτη ο οποίος έχει την κοινοτική αντίληψη, την συμμετοχή, την ανάληψη και προσωπικής ευθύνης, για τον σεβασμό του δημόσιου χώρου, των δημόσιων αγαθών και αν θέλετε την ενεργή συμμετοχή στην επίλυση του καθημερινού προβλήματος, πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα δεν έχει μέλλον και δεν θα γίνει ποτέ το σύνθημα που έχουμε πίσω, η αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης, και της κοινωνίας θα συμπλήρωνα, με τους πολίτες μπροστά.
Σας ευχαριστώ και συγνώμη για κάποιες εντάσεις.

Όταν ο χώρος που συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δεν επαρκεί

image
Τα μέσα ενημέρωσης δεν χωρούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Καλαμάτας για να παρακολουθήσουν τη συζήτηση που διεξάγεται

Πολλά έχουν γραφτεί για την αίθουσα “συνεδριάσεων” του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο. Για την ουσιαστική  ανεπάρκεια της να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας σοβαρής δημοκρατικής πολύωρης διαδικασίας ενός πολυπληθούς συλλογικού οργάνου  του καλλικρατικού δήμου Καλαμάτας.

           Επειδή είχαν προβλεφθεί οι  παρενέργειες που θα έχει η μεταφορά του χώρου συνεδριάσεων στο συγκεκριμένο χώρο και είχαν διατυπωθεί μια προς μια , οδηγούμαστε αβίαστα στη σκοπιμότητα  της μεταφοράς. Το  μέτρο αυτό εντάσσεται μαζί με πληθώρα άλλων μέτρων που χρησιμοποιεί η δημοτική αρχή, για περιορισμό των κατάλληλων  προϋποθέσεων άσκησης του αντιπολιτευτικού έργου . 

          Στη φωτογραφία φαίνεται το αποτέλεσμα της “τεχνικής”  να μην υπάρχουν οριοθετημένες κατάλληλες θέσεις  για τα μέσα ενημέρωσης  , με στόχο για να μην έρχονται ή να μην κάθονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων δημοσιογράφοι , δεν  καρποφορούν προς το παρόν τουλάχιστον. Γνωστοί δημοσιογράφοι από τοπικά μέσα ενημέρωσης , υποχρεωμένοι για να εργαστούν ,  προσπαθούν να  ” κρυφακούσουν ” έξω από την πόρτα της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου μιας πολυάριθμης αλαζονικής εκτελεστικής εξουσίας . Μιας  εκτελεστικής εξουσίας που εκμεταλλεύεται  το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο,  κάνοντας τη μέγιστη δυνατή κακή χρήση του απαράδεκτου αυτοδιοικητικτόνου Καλλικράτη σε βάρος των μειοψηφιών  .

Καλαμάτα ανακοίνωση καταγγελία τριών δημοτικών παρατάξεων για την αποδόμηση του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου

Κατά τα  τελευταία δύο περίπου χρόνια το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας φαίνεται ότι αποδομείται. Η φιλοσοφία του επιτηδευμένα διαφοροποιείται και  η λειτουργία του αργά αλλά σταθερά αλλάζει. Και βέβαια δεν εννοούμε προς το καλύτερο, αντίθετα θα λέγαμε.

Όλο και περισσότερο παρατηρείται, ανοικτά ή καλυμμένα, η παρέμβαση του Δημάρχου και των αντιδημάρχων, που εμπλέκονται στη  λειτουργία του, οι οποίοι μάλιστα τις πιο πολλές φορές βρίσκονται σε σύγκκοινωνικό παντοπωλειορουση μεταξύ τους.

 

Με αποκορύφωμα από τον Σεπτέμβρη και μετά, όπου έγινε η ένταξή του ΔΚΠ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και  υπογράφηκε η σύμβαση συνεργασίας με το ΕΠΕΚΑ. Από τότε το «Δημοτικό Παντοπωλείο», όπως επέμενε να λέει προκλητικά, ο Δήμαρχος άρχισε να αποκαλείται «Κοινωνικό Παντοπωλείο». Αλλά αυτό, δυστυχώς, είναι το μόνο θετικό.

 

  • Ο Δήμαρχος όρισε στην Συντονιστική Επιτροπή του Παντοπωλείου άτομα, μόνο φιλικά προσκείμενα στο πρόσωπό του, σε αντίθεση με  το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, αφήνοντας έξω ανθρώπους, που τόσα χρόνια πρόσφεραν με την εργασία και το ήθος τους πολλά πράγματα στους δικαιούχους και το Παντοπωλείο.

Γεγονός, που μας ανάγκασε (σαν μειοψηφία) να προτείνουμε τους υπόλοιπους τρεις, αφού απέρριψε την πρότασή μας να αφήσουμε τους εθελοντές να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν τόσα χρόνια και να ορίσουν μόνοι τους εκπροσώπους τους. Φαίνεται ότι είχε πληροφορίες ότι χάνει τον έλεγχο στο Παντοπωλείο.

 

Ακόμη με παρέμβαση του ορίστηκε  ως επικεφαλής αυτού του οργάνου πρόσωπο, που τυχαίνει να είναι συγγενικό πρόσωπο αντιδημάρχου με αρμοδιότητες επί των κοινωνικών θεμάτων και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο.

 

  • Στην συνέχεια αντικατέστησε την επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αποτελείτο κυρίως από εθελοντές (6 εθελοντές και μια Κοινωνική Λειτουργός, υπάλληλος του Δήμου) και ήταν υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, από τρεις υπαλλήλους, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ούτε ένας εθελοντής. Είναι τυχαίο που και αυτό γίνεται εν μέσω προεκλογικής περιόδου; Με ποιο τρόπο θα γίνεται η επιλογή των δικαιούχων;

 

Μαθαίνουμε ότι μπαίνουν ποσοστώσεις στην ένταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης του παντοπωλείου, π.χ 5% οι αθίγγανοι, 8% αλλοδαποί. Τι σημαίνει αυτό; Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης μας εξυπηρετούσε όλους όσους είχαν ανάγκη. Αλλάζει κάτι σε αυτό; Ειδικά τώρα που όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας βιώνουν την σκληρή πραγματικότητα της κρίσης και βλέπουν το απεχθές πρόσωπο των μνημονίων;

 

  • Από τα πέντε άτομα, που προσλήφθηκαν μέσω του ΕΠΕΚΑ και του ΕΣΠΑ, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μόνο οι δύο απασχολούνται σε αυτό και μάλιστα όχι κάθε μέρα. Οι υπόλοιποι τρεις πού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους; Μήπως σε κάποια πολιτικά γραφεία ή βρίσκονται στα σπίτια τους;  Και όταν έρχεται ο καιρός να πάρουν τον μισθό τους, τους ειδοποιούν να περάσουν να παραλάβουν την αμοιβή τους;

Πρόσφατα δε, με απαίτηση  αντιδημάρχου μετακινήθηκε η μία υπάλληλος από το Παντοπωλείο στα γραφεία του ΕΠΕΚΑ. Γιατί και πως έγινε αυτό; Πληροφορίες μας λένε ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος, η οποία παρεμπιπτόντως πρόσκειται στον ίδιο πολιτικό χώρο, διαμαρτυρήθηκε λέγοντας ότι «δεν μπορεί η κα κυρία τάδε να κάνει τα ρουσφέτια της μέσω του Παντοπωλείου». Ουσιαστικότερα όμως, αναρωτιόμαστε πως ένας πολιτικός προϊστάμενος μετακινεί υπαλλήλους; Με ποια νομοθετική διάταξη;

 

Κλείνοντας, σας γνωρίζουμε ότι εμείς δεν επιθυμούμε να στηρίζουμε ένα τέτοιο Κοινωνικό Παντοπωλείο, που μόνο κοινωνικό δεν είναι, και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποσύρουμε από την Συντονιστική Επιτροπή του Παντοπωλείου τα τρία άτομα που προτείναμε ως μειοψηφία.

Νέο εκλογικό σύστημα ΟΤΑ: Σκοπός η διεύρυνση της δημοκρατίας, της διαφάνειας , η διαπαιδαγώγηση στη συμμετοχή στην αυτοδιοίκηση και αποθάρρυνση της ανάθεσης.

 

tmp_image1373389017Πριν οποιαδήποτε αναφορά θα ήταν σοβαρή παράλειψη να μην αναφερθεί στις αιτίες της σημερινής κατάστασης , η  δυσπιστία της μέχρι σήμερα κυρίαρχης κεντρικής πολιτικής αντίληψης απέναντι στο θεσμό της αυτοδιοίκησης .

Το σημερινό ______________________1-image3047-4294967191σύστημα αυτοδιοίκησης οικοδομήθηκε γύρω από την έννοια του «τοπικού άρχοντα». Ο εκλεγμένος δήμαρχος έχει πάντα την  πλειοψηφία δημοτικών συμβούλων από το ψηφοδέλτιό του ακόμα και όταν είναι μειοψηφία, ορίζει και παύει ο ίδιος τους αντιδημάρχους, ελέγχει κατά πλειοψηφία και τα τοπικά συμβούλια ακόμη κι αν εκεί έχει πλειοψηφήσει η αντιπολίτευση.
Ο προγραμματικός λόγος και σύνθεση θέσεων σήμερα δεν είναι αναγκαίος γιαυτό γίνεται παρακμιακά και  με υποτυπώδεις διαδικασίες στη χάραξη συλλογικής σκέψης στο επίπεδο εκλεγμένων οργάνων
Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως για δημάρχους με  μεγάλη θητεία  στην  εξουσία, οικοδομείται μια επικίνδυνη κουλτούρα καθεστωτικής αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας .Λίγο πολύ υιοθετείται άκριτα η θέση ότι ένας δήμαρχος κρίνεται αποκλειστικά από την «ικανότητά» του να επανεκλεγεί και δε λογοδοτεί πουθενά αλλού , με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών .Δεν είναι τυχαίο ότι  γίνεται στα μουλωχτά  συστηματική υποχώρηση  σε ομάδες συμφερόντων ούτε είναι τυχαία  η χρήση δημοτικών ελεγκτικών μηχανισμών σε πολιτικούς αντιπάλους κ.ά. .
Σημαντικό βήμα αλλαγής για τους θεσμούς είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας στη διοίκηση των δήμων και η αναβάθμιση  λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου .
Το  κύριο εκλεγμένο όργανο οφείλει να είναι το δημοτικό συμβούλιο, που αποτυπώνει καλύτερα τη βούληση των πολιτών και τις κοινωνικές αντιθέσεις από ό,τι ένα μονοπρόσωπο όργανο όπως ο δήμαρχος. Οι  αρμοδιότητες  των  ΟΤΑ δεν πρέπει να ασκούνται κάτω από την «επίβλεψη» προσωπικών εκλογικών  μηχανισμών  με συνέπεια την παρέμβαση παραγόντων της οικονομικής ζωής με σοβαρούς κινδύνους διαπλοκής και διαφθοράς.
Είναι προτιμότερη  η θέση   ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι  να εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (με δικλείδες που θα διασφαλίζουν ότι ο δήμος δε θα μένει ακέφαλος) και να λογοδοτούν σε αυτό.  Σκοπός μας πρέπει πάντα είναι η διεύρυνση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της αποκέντρωσης στο εσωτερικό των δήμων και διαπαιδαγώγηση των πολιτών στον προγραμματικό λόγο και στη σύνθεση του.

Άρα  η αντίληψη μας για την λειτουργία του Δ.Σ. πρέπει να κινείται με τους παρακάτω άξονες:
α)την εκβάθυνση του  νέου θεσμικού πλαισίου : σύστημα εκλογής με  απλή αναλογική και γεωγραφική αποκλιμάκωση των δήμων
β)την αξιοποίηση της θετικής και αρνητικής  εμπειρία από τη λειτουργία των  Δ.Σ. όλα τα προηγούμενα χρόνια
γ) Τα νέα δικαιώματα και ανάγκες των πολιτών στη σημερινή εποχή.

***
Μερικές  επί μέρους προτάσεις μπορεί να δείξουν και το γενικό πλαίσιο , προτάσεις που μπορούν να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση για ένα τρόπο λειτουργίας σύγχρονο και πιο δημοκρατικό .

Οι ιστοσελίδες των Δημοτικών Ενοτήτων και  του Καλλικρατικού Δήμου να χαρακτηριστούν ως  δημοτικά μέσα συζήτησης , να είναι ανοικτά στις απόψεις των δημοτών και των παρατάξεων, με έλεγχο από το Δ.Σ. για την τήρηση των κανόνων της αμεροληψίας και θέσπιση κώδικα   .

Ειδικές διατάξεις ευθύνης αιρετών που εμποδίζουν ή πιέζουν για παράβλεψη νόμων από δημοτικούς υπαλλήλους με άμεση και αυτόματη συζήτηση στη πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ για τη διερεύνηση της καταγγελίας. Κατά τη γνώμη μας είναι πρώτο μέλημα η κατοχύρωση πλήρους υπηρεσιακής ανεξαρτησίας των δημοτικών υπαλλήλων, με ευθύνη υπογραφής στη μάχη κατά της διαφθοράς.

Κατοχύρωση στον εσωτερικό κανονισμό του Δ.Σ. θεματικών συζητήσεων ποιότητας ζωής των διαμερισμάτων αναβάθμισης του περιβάλλοντος, της τοπικής κοινωνικής λειτουργίας ως ενίσχυση της τοπικής διάστασης μια φορά το χρόνο όχι μόνο για τους καποδιστριακούς δήμους Θουρίας,  Άριος και Αρφαρών αλλά και μεγάλες γειτονιές του οικιστικού συγκροτήματος της πόλης της Καλαμάτας Δυτική Γειτονιά κλπ. που θα βοηθάει τον προγραμματισμό των έργων υποδομών, θα ενισχύει τη δυνατότητα

Σημαντικότερη όμως τομή του εσωτερικού κανονισμού πρέπει να είναι η απευθείας συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές τους υποθέσεις. Υπογραφές σημαντικού αλλά ρεαλιστικού ποσοστού πολιτών πρέπει να αρκούν για τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος, αυστηρά για αρμοδιότητες του δήμου. Απαραίτητη επίσης η είναι πρόβλεψη των  προϋποθέσεων  για δημοψηφίσματα σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος ή γειτονιάς.
Αναγνώριση των συνοικιακών  και τοπικών συνελεύσεων   να αποκτήσουν θεσμική αναφορά πραγματική υπόσταση στον κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ, και θεμελίωση νέων θεσμών όπως ο «συμμετοχικός προϋπολογισμός» για τις επενδύσεις και τα έργα του δήμου ή τα «τοπικά σχέδια βιωσιμότητας» .
Στην ίδια κατεύθυνση ενίσχυσης της άμεσης δημοκρατίας εντάσσονται, τέλος, και άλλες πρωτοβουλίες που μπορούν να δώσουν νέα πνοή στη συμμετοχή των πολιτών οι ανοικτές θεματικές επιτροπές στα πλαίσια του δημοτικού συμβουλίου.
***
Μια τέτοια αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης ,  δεν δικαιώνει μόνο όσους πιστεύουν στις αξίες της άμεσης δημοκρατίας, αλλά αναβαθμίζει τη λειτουργία των δήμων και από καθαρά πρακτική άποψη:
α. Κατοχυρώνει μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου, ανάλογο με το ποσοστό εκείνων που παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Β. Εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό πολιτών στη λειτουργία και τις απαιτήσεις της αυτοδιοίκησης, και αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να προέλθουν από αυτούς ικανοί και πολυεπίπεδα μορφωμένοι αιρετοί.
Τέλος , σημασία δεν έχουν μόνο οι αξίες που εκφράζει κάθε θεσμός και η λειτουργία του Δ.Σ., αλλά και οι πολιτικές που θα υπηρετήσει. Η  θέσπιση το 2010 με τον “Καλλικράτη” του θεσμού  δεν ενίσχυσε τις παραπάνω αξίες.Δεν δημιούργησε  συνθήκες ουσιαστικής δημοκρατικής συμμετοχής και, κυρίως, δεν προσέδωσε  ουσιαστικό αυτοδιοικητικό περιεχόμενο
Το «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών Καλαμάτας» πρέπει να έχει καθαρό στόχο τη στροφή της αυτοδιοικητικής πολιτικής με κέντρο τις ανάγκες σε δημοκρατία του δημότη και την εκπαίδευση του στη λήψη των αποφάσεων της  καθημερινότητας του , της κοινωνικής αλληλεγγύης και αναβάθμισης  του περιβάλλοντος. Σκοπός πρέπει να είναι η μείωση των παραγοντίστικων αντιλήψεων και της παρακμής της αυτοδιοικητικής λογικής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δικτυου Ενεργων Πολιτών Δ.Καλαματας για την Εργατική Πρωτομαγιά

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ Δικτύου Ενεργών  Πολιτών Δ.Καλαμάτας για την Εργατική Πρωτομαγιά 2014.

1 μαηΣχεδόν 130 χρόνια μετά, ο κόσμος της εργασίας αγωνίζεται ξανά για το οκτάωρο, την κοινωνική ασφάλιση, τα εργατικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην εργασία και στην αξιοπρεπή ζωή. Δυστυχώς η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία προωθείται από την μνημονιακή πολιτική  ως νέα πραγματικότητα, ως κοινή λογική, ακόμη και στις εργατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Για εμάς η πρωτομαγιά, δεν αποτελεί συνδικαλιστική υποχρέωση, ούτε εξαργυρώνεται, αλλά παραμένει σύμβολο των αγώνων των εργαζομένων. Μόνο μέσα από συλλογικούς αγώνες, με ξεκάθαρους στόχους, μπορούμε να πετύχουμε ώστε ο κόσμος της εργασίας να κερδίσει μια αξιοπρεπή ζωή .Σε αυτό τον αγώνα. Η τοπική αυτοδιοίκηση ένας  θεσμός κοντά στον πολίτη πρέπει να έχει θετική συμβολή να εκφράζει τους κάτω στους πάνω.

Το ψηφοδέλτιο του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου για το Δήμο Οιχαλίας

Τελευταία Ενημέρωση: 28/04/2014 16:54

Το ψηφοδέλτιο Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου για το Δήμο Οιχαλίας έχει ως εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,  ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΓΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΚΩΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΤΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΑΣ
ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ-ΛΥΣΣΙΣΤΡΑΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΖΑΜΑΠΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΤΣΑΡΗΣ), ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΣΤΙΛΙΣΤΑΣ ΕΜΠ.ΓΥΝ.ΕΝΔ), ΜΑΡΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΗ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΠΙΕΡΡΟΣ), ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΒΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ, ΔΗΜΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΡΕΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ