Αρχείο κατηγορίας Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική πολιτική

μελέτη Διαμόρφωσης ΧΏΡΟΥ στην Παλια ιερατική σχολή Καλαμάτας ΓΙΑ ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ. αρ. 6/2019 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Η μελέτη για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες» συντάσσεται προκειμένου να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησου 2014-2020 Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας με τίτλο «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και έξυπνη πόλη».

Η ίδρυση του Κέντρου προβλέπεται να χωροθετηθεί σε ισόγειο κτίριο, ιδιοκτησίας της Ιερός Μητροπόλεως Μεσσηνίας, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 42

Υποβάλλεται στο ΔΣ για έγκριση η υπ. αρ. 6/2019 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Καλαμάτας το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 170.000ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%),με σκοπό την έγκριση της μελέτης ως προς το σύνολό της.

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής υφιστάμενου ισογείου κτιρίου, αλλά και σε νέες διαρρυθμίσεις των χώρων του, ώστε να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες αποτελεί μονάδα ημερήσιας φροντίδας και παραμονής ατόμων που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους προσφέροντας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, που αφορούν στην κατασκευή Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες καθορίζονται στην υπ αρ. Π4α/οικ.4633 (ΦΕΚ 789/Β/06.10.1993) Υπουργική Απόφαση. Το κτίριο του Κέντρου, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφασή, οφείλει να ανταποκρίνεται σε όλα τα ισχύοντα από τον Οικοδομικό Κανονισμό, καθώς και στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας.

Σκοπός των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες είναι να προσφέρουν στους ωφελούμενους ένα πλαίσιο κατάκτησης νέων δεξιοτήτων, που θα τους προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας.

Η ίδρυση του Κέντρου προβλέπεται να χωροθετηθεί σε ισόγειο κτίριο, ιδιοκτησίας της Ιερός Μητροπόλεως Μεσσηνίας, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 42, στο Ο.Τ. 995 του Ρ.Σ. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξωτερικές τοιχοπληρώσεις από μπατική οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη εκατέρωθεν, χωρίς θερμομόνωση. Το κτίριο επιστεγάζει ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη.

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από την οδό Αγ. Γεωργίου. Η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς προσπέλασης στο κτίριο από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών θα εξασφαλιστεί με κατάλληλη εξωτερική ράμπα, μήκους 13,00μ, που αρχίζει από τη στάθμη ±0,00 του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου και καλύπτει υψομετρική διαφορά 0,50μ.

Τα βασικά οφέλη από την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες εντοπίζονται στα παρακάτω:

 • •  Στη βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
 • •  Στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
 • • Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
 • •  Στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών.
 • •  Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
 • •  Στη δημιουργία θέσεων εργασίας
 • • Στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών.
 • • Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
 • • Στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Συνημμένα: Η υπ’ αρ. 6/2019 μελέτη.

Καλαμάτα (1/03/2019)

Περιγραφή ακινήτου

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής υφιστάμενου ισογείου κτιρίου, αλλά και σε νέες διαρρυθμίσεις των χώρων του, ώστε να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με στέγη, ιδιοκτησίας της Ιερός Μητροπόλεως Μεσσηνίας, το οποίο έχει ανεγερθεί προ του έτους 1983. Το εν λόγω κτίριο λειτουργούσε ως Ιερατική σχολή.

Το οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Αγ Γεωργίου 42, στο Ο.Τ. 995 του Ρ.Σ. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξωτερικές τοιχοπληρώσεις από μπατική οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη εκατέρωθεν, χωρίς θερμομόνωση. Το κτίριο επιστεγάζει ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη.

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από την οδό Αγ. Γεωργίου. Η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς προσπέλασης στο κτίριο από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών θα εξασφαλιστεί με κατάλληλη εξωτερική ράμπα, μήκους Ι3,00μ, που αρχίζει από τη στάθμη ±0,00 του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου και καλύπτει υψομετρική διαφορά 0,50μ.

κοινοποίησε το:

O Δήμος Λαρισαίων -Greenpeace ηλιακή ενέργεια μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσω του προγράμματος net-metering

O Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε να προχωρήσει σε συνεργασία με την Greenpeace, με σκοπό την ανάδειξη της ηλιακής ενέργειας ως μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσω του προγράμματος net-metering. Πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική συνεργασία, με ιδιαίτερα ξεχωριστές προοπτικές.

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Greenpeace, ο Δήμος Λαρισαίων δηλώνει την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα της ηλιακής, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα εγκαταστήσει τους επόμενους μήνες σειρά φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος τουλάχιστον 200kW σε δημοτικά κτίρια. Σε πρώτη φάση, η παραγόμενη ενέργεια θα συμψηφίζεται με το ενεργειακό κόστος των δημοτικών υποδομών, ενώ η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για τις ενεργειακές κοινότητες θα ανοίξει τον δρόμο για την στήριξη ευπαθών νοικοκυριών του Δήμου μας, με την πίστωση της παραγόμενης ενέργειας σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η συνεργασία θα αποτελέσει έναυσμα και πιλότο και για άλλους Δήμους σε ολόκληρη τη χώρα”,

δήλωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων,  Απόστολος Καλογιάννης.

Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του πρώτου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 15kW θα καλυφθεί πλήρως από την Greenpeace και θα τοποθετηθεί στη στέγη του 4ου Γυμνασίου – Λυκείου Λάρισας. Η παραγόμενη ενέργεια του συστήματος θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες κοινωνικών δομών του Δήμου που βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο της πόλης, και συγκεκριμένα των δομών που στεγάζονται στο “Ροδοπούλειο”, στην περιοχή Αβέρωφ.

“Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τη δέσμευσή του, ο Δήμος Λαρισαίων εισέρχεται δικαιωματικά στην παγκόσμια ελίτ των πόλεων που όχι απλώς αναλαμβάνουν συγκεκριμένη δράση για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών αλλά, ταυτόχρονα, φροντίζουν για τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Η παραγωγή καθαρής ενέργειας με παράλληλα, σαφή και μετρήσιμα κοινωνικά οφέλη αποτελεί παρακαταθήκη για την πόλη και παράδειγμα που αναζητά μιμητές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο”,

δήλωσε ο διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, Νίκος Χαραλαμπίδης.

“Ειδικότερα για την Greenpeace,η σημερινή ημέρα αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση προσπαθειών είκοσι και πλέον ετών για την προώθηση της καθαρής ενέργειας ως ένα από τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ο δρόμος που ανοίξαμε με τον Δήμο Θεσσαλονίκης διευρύνεται πλέον και μπαίνει σε μία άλλη διάσταση με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου Λαρισαίων”,

συμπλήρωσε ο Νίκος Χαραλαμπίδης.

Στο πλαίσιο της κοινής αυτής δράσης, η Greenpeace, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, θα πραγματοποιήσουν σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον, μόλις ολοκληρωθούν οι -υπό διαμόρφωση- βελτιώσεις του υφιστάμενου πλαισίου της εικονικής αυτοπαραγωγής,[3] ο Δήμος Λαρισαίων και η Greenpeace θα εξετάσουν τη δυνατότητα πίστωσης της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά απευθείας σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών του Δήμου, ουσιαστικά εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η κοινωνική πολιτική στη χώρα μας. Η χρήση δωρεάνηλιακής ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε ευάλωτα νοικοκυριά αποτελεί έναν καινοτόμο και αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, και ήδη έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στο εξωτερικό.[4]

Πώς λειτουργεί η εικονική αυτοπαραγωγή;

Με τον ν. 4414/2016, η εικονική αυτοπαραγωγή επιτρέπει την παραγωγή και έγχυση ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα σε ένα σημείο του δικτύου και τον συμψηφισμό με μετρητή κατανάλωσης που βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο του δικτύου. Έτσι, για παράδειγμα οι Δήμοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις στέγες των σχολικών κτιρίων που δεν έχουν σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (συγκριτικά με το διαθέσιμο ηλιακό δυναμικό της οροφής τους) και να παράγουν ηλιακή ενέργεια που πιστώνεται υπέρ άλλων δημοτικών κτιρίων με σημαντική κατανάλωση ενέργειας (πχ δημαρχείο, δομές φιλοξενίας, ιατρεία και κλινικές, κοινωνικά παντοπωλεία κτλ). Η πρακτική αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών ποσών για τους Δήμους, ποσά που μέχρι σήμερα δαπανούνταν για να καλύψουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των δομών αυτών.


Υποσημειώσεις για συντάκτες

[1] Η ενδεικτική παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 200kW είναι περίπου 280.000 κιλοβατώρες ετησίως (ενέργεια αντίστοιχη με αυτήν που καταναλώνουν ετησίως περίπου 75 νοικοκυριά). Τα φωτοβολταϊκά θα εγκατασταθούν σε διαθέσιμες δημοτικές οροφές ή στέγαστρα, και θα παράγουν ενέργεια που θα συμψηφίζεται ‘εικονικά’ με δημοτικούς μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου που βρίσκονται σε άλλα κτίρια.

[2] Η Greenpeace θα εγκαταστήσει με δικούς της πόρους ένα σύστημα 15kW στη στέγη του 4ου Γυμνασίου-Λυκείου Λάρισας. Το μικρό αυτό σύστημα θα παράγει περίπου 21.000 κιλοβατώρες ετησίως και θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα των κοινωνικών δομών που στεγάζονται στο “Ροδοπούλειο”. Πρόκειται για τη δεύτερη δράση της Greenpeace, που έχει ήδη εγκαταστήσει το πιλοτικό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10kW σε σχολείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το σύστημα στην Θεσσαλονίκη θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα που θα αξιοποιεί την εικονική αυτοπαραγωγή και η παραγόμενη ενέργεια θα καλύπτει τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία Δήμου Λάρισας και Greenpeace φιλοδοξεί να προχωρήσει την ηλιακή κοινωνική πολιτική στο επόμενο επίπεδο, επενδύοντας σε έργο μεγαλύτερης κλίμακας αλλά και δημιουργώντας ένα πρότζεκτ-οδηγό και για άλλους Δήμους.

[3] Το υφιστάμενο πλαίσιο για την εικονική αυτοπαραγωγή δεν επιτρέπει στους Δήμους τον εικονικό συμψηφισμό της ενέργειας που παράγουν δημοτικά φωτοβολταϊκά συστήματα με μετρητές τρίτων προσώπων (π.χ. νοικοκυριά). Ωστόσο, αυτό αναμένεται να αλλάξει με τον επερχόμενο νόμο για τις ενεργειακές κοινότητες, όπου θα είναι δυνατόν – με πρωτοβουλία του Δήμου -η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου και ο διαμοιρασμός της ενέργειας σε ευάλωτα νοικοκυριά της τοπικής κοινωνίας για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

[4] Συγκεκριμένα, ήδη εφαρμόζεται σε προοδευτικές πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε παρόμοιο πρόγραμμα και στην Μεγάλη Βρετανία.

κοινοποίησε το:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ δημου Καλαμάτας

6.6.         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

13 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1297

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 62728 Έγκριση της αριθ. 61/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

1.            Η Διεύθυνση Πρόνοιας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Επίσης έχει την ευθύνη λειτουργίας όλων κοινωνικών δομών του Δήμου.

2.            Διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα:

 • Α. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας, Ελέγχων
 • Β. Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής
 • Γ. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

3.            Αρμοδιότητες των Τμημάτων:

Α. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας, Ελέγχων Αρμοδιότητες στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικών Ερευνών

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ.).

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών).

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.

Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (π.χ. μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»).

Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:

 1. οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού.
 2. οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
 3. οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους,
 4. τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών.

Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:

 • α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας.
 • β) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
 • γ) Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
 • δ) Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κ.λπ.) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
 • ε) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λπ.).
 • στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
 • ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Επιμελείται της εφαρμογής του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και κάθε άλλου ανάλογου προγράμματος.
 • Εισηγείται στον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.

Αρμοδιότητες στον τομέα Υγείας

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 • α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
 • β) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων.
 • γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλ- λων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα.
 • δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.  ε) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. (Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, όταν απαιτείται).
 • στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων-μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 • α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
 • β) Μεριμνά για την υλοποίηση
  1. προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου
  2. εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση
  3. προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας,
 • ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντί- στοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.

β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.

γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής του Δήμου.

Επιμελείται της οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ιατρείου.

Αρμοδιότητες στον τομέα Εποπτείας και Ελέγχου

 • •             Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
 • •             Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθ- μοί).
 • •             Επιμελείται τον διορισμό των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Παιδικών Εξοχών (Κατασκηνώσεων) και έχει την ευθύνη της λειτουργίας αυτών.
 • •             Έχει την ευθύνη λειτουργίας της δημοτικής παιδικής κατασκήνωσης “Αγία Μαρίνα”.
 • •             Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 • •             Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
 • •             Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
 • •             Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
 • •             Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.

Αρμοδιότητες στον τομέα Ισότητας

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

 • α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών,
 • β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο,
 • γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών,
 • δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση,
 • ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων,
 • στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

•             Εισηγείται προτάσεων για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.

Β. Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής

•             Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 • α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
 • β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
 • γ) Εκδίδει αποφάσεις για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
 • δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων, δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε άστεγους και άπορους πολίτες ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
 • ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
 • στ) Εκδίδει αποφάσεις παροχής κοινωνικής προστασίας.
 • ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. η) Χορηγεί κάρτες αναπηρίας, έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.

•             Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.

•             Επιμελείται της οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου: Δημοτικό Ιατρείο, Δημοτικό Φαρμακείο, Δημοτικό – Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Εστιατόριο

•             Επιμελείται για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης ηλικίας οι λειτουργίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (Παραρτήματα ΚΑΠΗ), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου.

 • 1)            Παρέχουν πληροφόρηση στους πολίτες για το Κέ- ντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου και τα παραρτήματα του με σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων, που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες, και γενικά μεριμνούν για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.
 • 2)            Υποδέχονται, ενημερώνει, συμβουλεύει και παρέχει κοινωνική υποστήριξη στα μέλη του ΚΑΠΗ και στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην προσπάθεια: α) για την παραμονή των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, β) για την ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης.
 • 3)            Υλοποιούν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα μέλη και τους επωφελούμενους του ΚΑΠΗ.
 • 4)            Συνεργάζονται με την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και των άλλων νομικών του προσώπων, καθώς και με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούμενους και τις οικογένειές τους και την παραπομπή σε αυτές όταν απαιτείται.
 • 5)            Μεριμνούν για την προσέλκυση εθελοντών, την εκ- παίδευση τους και την αξιοποίησή τους στις δομές και υπηρεσίες του ΚΑΠΗ.
 • 6)            Μεριμνούν για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των εγκαταστάσεων του Τομέα και του εξοπλισμού του σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • 7)            Παρακολουθούν τη λειτουργία τυχόν υφιστάμενων παραρτημάτων τα οποία ανήκουν διοικητικά στον Το- μέα.
 • 8)            Υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούμενων από τα προγράμματα Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας.
 • 9)            Παρέχουν υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και (ηλεκτρονικής) συνταγογράφησης φαρμάκων από τον υπεύθυνο ιατρό (που εργάζεται ή συνεργάζεται με το Τμήμα).
 • 10)          Παρέχουν υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης στους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούμενων από τα προγράμματα Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας.
 • 11)          Συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που περιλαμβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας.
 • 12)          Παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες περιοδικά στα επιμέρους παραρτήματα ΚΑΠΗ και στα προγράμματα Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας.

Το αντικείμενο του Τομέα πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού, του Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας, του Φυσικοθεραπευτή και του Εργοθεραπευτή. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τομέα και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό του Τομέα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευομένων ατόμων τρίτης ηλικίας. Στον Τομέα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία, τα οποία εξυπηρετούν μια υποπεριοχή της περιοχής του Τομέα και είναι δυνατόν να ασκούν μερικές ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τομέα.

•             Γραφείο Α΄ ΚΑΠΗ

•             Γραφείο Β΄ ΚΑΠΗ

Γ. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

•             Επιμελείται για την αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου οι υπηρεσίες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου υπό την παρακολούθηση και εποπτεία του υπευθύνου του Τομέα.

 • •             Φροντίζουν για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους.
 • •             Απασχολούν τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του προγράμματος και τηρούν βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.
 • •             Ευθύνονται, όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και για τη φύλαξη και προστασία τους.
 • •             Προσφέρουν αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό, σύμφωνα με τις αρχές της βρεφονηπιοκομίας και τις οδηγίες του παιδιάτρου.
 • •             Ενημερώνουν τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική – σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζονται με τους γονείς σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών μέσα στον Σταθμό.
 • •             Μεριμνούν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • •             Φροντίζουν για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνουν αρμοδίως σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα.
 • •             Παρακολουθούν την καθαριότητα των παιδιών και κάθε αντικείμενο που έχει σχέση με αυτά, ενθαρρύνο- ντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.
 • •             Ευθύνονται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του.
 • •             Εφαρμόζουν σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
 • •             Ευθύνονται για την εξασφάλιση της διατροφής των παιδιών κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριμένου διαιτολογίου.
 • •             Μεριμνούν για την προμήθεια, ταξινόμηση και συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού. 
 • Επιμελούνται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Στο Τμήμα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία, τα οποία εξυπηρετούν μια υποπεριοχή της περιοχής του Τμήματος και ασκούν μερικές ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

 • •             Γραφείο Α΄ Παιδικού Σταθμού
 • •             Γραφείο Β΄ Παιδικού Σταθμού
 • •             Γραφείο Γ΄ Παιδικού Σταθμού
 • •             Γραφείο Δ΄ Παιδικού Σταθμού
 • •             Γραφείο Ε΄ Παιδικού Σταθμού
 • •             Γραφείο ΣΤ΄ Παιδικού Σταθμού
 • •             Γραφείο Ζ΄ Παιδικού Σταθμού
 • •             Γραφείο Η΄ Παιδικού Σταθμού
κοινοποίησε το:

Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon

Συγγραφείς άρθρου:

Άρθρα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Τεύχος : Αειχώρος 25


Η επιτυχημένη εδραίωση του συνεταιριστικού μοντέλου δεν αποτελεί μια ευθύγραμμη διαδικασία. Δεν υπάρχει μια συνταγή επιτυχίας. Για να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου, και τις ατραπούς ώστε να εδραιωθεί και να μετατραπεί στον ηγεμονικό τρόπο παραγωγικής ανάπτυξης, πρέπει να το τοποθετήσουμε στο ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Η ανάπτυξη κρίσιμης μάζας συνεργατικών δραστηριοτήτων, που θα αντέξουν στις ιστορικές προκλήσεις, συναρτάται εδώ με δύο παράγοντες. Από τη μία, τους μηχανισμούς αναπαραγωγής: τη συσσώρευση με συνεταιριστικούς όρους (δηλ. το κεφάλαιο στην υπηρεσία της εργασίας), την εκπαίδευση και την καινοτομία, το ταίριασμα κατανάλωσης και παραγωγής, και την ανάπτυξη συναφούς επιχειρηματικής και διαχειριστικής κουλτούρας. Από την άλλη, με το σύνολο των κοινωνικών παραδειγμάτων και διεργασιών που εμπεδώνουν τη συνεταιριστική προσπάθεια στο χωρικό και κοινωνικό πλαίσιο, σε μια διαλεκτική διαδικασία εξάρτησης διαδρομής, ώστε να γίνουν κομμάτι της ίδιας της τοπικής ταυτότητας, όχι μόνο σε όρους παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και σε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της κοινωνικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζουμε την εμπειρία του Mondragon στο ιστορικό και χωρικό πλαίσιο, τη σχέση του με το κοινωνικό κεφάλαιο, το θεσμικό πλαίσιο και το βαθμό τοπικής κοινωνικής ενσωμάτωσής. Τέλος, αποτιμάται η προοπτική βιώσιμης μεταφοράς του μοντέλου εκτός της Χώρας των Βάσκων.

κοινοποίησε το:

Κρατική ‘αυτόνομη εμπέδωση’ υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο

Η κοινωνική πολιτική των ελληνικών Δήμων σε περίοδο οικονομικής κρίσης: Κρατική ‘αυτόνομη εμπέδωση’ υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο

Πηγή Αειχώρος 25 /2016

Συγγραφείς άρθρου: Αναστάσιος Χάρδας, Εντεταλμένος Διδασκαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Χριστόφορος Σκαμνάκης, Επίκουρος Καθηγητής,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Συνέχεια ανάγνωσης Κρατική ‘αυτόνομη εμπέδωση’ υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο
κοινοποίησε το:

Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρουσίαση με θέμα: “Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1 Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2 The City and the Grassroots
Από το Έργο Η Πόλη και οι Αποκάτω The City and the Grassroots Manuel Castells, 1983

Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
κοινοποίησε το:

Κοινωνική κατοικία: φιλανθρωπία ή δικαίωμα;

27 Απριλίου 2014 της Δήμητρας Σιατίτσα

dim

Πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας για τους άστεγους: το ανακοίνωσε πομπωδώς ο πρωθυπουργός, πριν από λίγες μέρες, εξαγγέλλοντας τη λειτουργία ενός υπνωτηρίου 80 ατόμων στο κέντρο της Αθήνας. Το σοβαρότερο ζήτημα –πέρα από τον εμπαιγμό, την ασημαντότητα και τον προεκλογικό χαρακτήρα των εξαγγελιών– είναι ότι οι επιλογές προδιαγράφουν την πορεία που θα ακολουθήσει η όποια κοινωνική πολιτική κατοικίας. Καθώς διανύουμε μια περίοδο μετασχηματισμών και ρευστότητας, τα πρώτα βήματα, ιδιαίτερα σε ένα τόσο αδιαμόρφωτο πεδίο όπως η κοινωνική πολιτική κατοικίας και οι υπηρεσίες για αστέγους, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς διαπλάθουν την αντίληψή μας και οριοθετούν τις κοινωνικές αξιώσεις για τον ρόλο του δημοσίου.

Όταν η φιλανθρωπία μετατρέπεται σε κοινωνική πολιτική του κράτους.

Τόσο στο αυτοδιοικητικό όσο και στο «κεντρικοπολιτικό» επίπεδο, εμπεδώνεται ένα μοντέλο και μια ρητορεία για θέματα κατοικίας που ανάγει τη φιλανθρωπία σε κρατική πολιτική, τους χορηγούς σε ρυθμιστές των κοινωνικών παροχών, ευτελίζοντας ταυτόχρονα τους όρους του σχεδιασμού και της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής. Είναι ξεκάθαρο σε όσους ασχολούνται με τα ζητήματα στέγης, ότι στην παρούσα προεκλογική περίοδο οι κυβερνώντες ενδιαφέρονται μόνο για επικοινωνιακά αξιοποιήσιμες εξαγγελίες, που δεν λαμβάνουν υπόψη τους την εμπειρία των υπηρεσιών και των οργανώσεων. Χωρίς να επενδύουν στις θεσμικές αλλαγές, τις μακροπρόθεσμες δομές και τους μηχανισμούς που απαιτούνται, εισάγουν στην ελληνική πραγματικότητα ένα ξεπερασμένο και αναποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης του ζητήματος των αστέγων.

Η πολιτική αυτή δεν κατοχυρώνει δικαιώματα, αλλά κατά περίπτωση, και κυρίως ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της ιδιωτικής χρηματοδότησης, διανέμει παροχές και ευεργετήματα. Αυτό τείνει να κυριαρχήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο: «οι αγορές» γίνονται ρυθμιστής της πολιτικής απαιτώντας μεγαλύτερες ελευθερίες και στον τομέα της κατοικίας, η δημόσια χρηματοδότηση για κοινωνική πολιτική περιορίζεται, οι χορηγοί και τα διεθνή φιλανθρωπικά ιδρύματα μετατρέπονται σε εγγυητές της βιωσιμότητας του κοινωνικού κράτους. Κάτι τέτοιο, όπως δείχνει η παγκόσμια εμπειρία, εκτός από ένδειξη κατάργησης του κοινωνικού κράτους και των δημοκρατικών θεσμών, συνιστά επισφαλή συνθήκη στον βαθμό που εξυπηρετεί τις προτεραιότητες των χορηγών, συχνά έναντι άλλων ανταλλαγμάτων και, σίγουρα, δεν υποκαθιστά την (απούσα) πολιτική συνολικότερης προστασίας.

Επιχειρείται παράλληλα και μια άκρως επικίνδυνη ιδεολογική πλαισίωση της αποκένωσης των δικαιωμάτων και της κατάργησης της κοινωνικής προστασίας, με τη χρήση μιας διαχωριστικής και ρατσιστικής ρητορικής. Η διστύπωση «νεο-άστεγοι» (και μάλιστα Έλληνες), που χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως αναλυτική κατηγορία για να περιγράψει τις τάσεις εκπτώχευσης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, οδηγεί σε κοινωνικό ανταγωνισμό για τους ελάχιστους πόρους και παροχές. Νομιμοποιούνται έτσι προσδοκίες, αλλά και η διοχέτευση πόρων, στην «ελληνική οικογένεια», ενώ παραμένουν στην αφάνεια οι υπόλοιπες αποκλεισμένες ομάδες ως μη επιλέξιμες, προκαλώντας διαιρέσεις στους «από κάτω».

Οι όροι και τα εργαλεία πολιτικής έχουν σημασία

Στον κυρίαρχο λόγο παρακολουθούμε επίσης τη διαστρέβλωση των νοημάτων. Σήμερα, στις περισσότερες χώρες τις Ευρώπης, κοινωνική κατοικία ονομάζεται ο τομέας της αγοράς κατοικίας που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο μη κερδοσκοπικό τομέα και διατίθεται με κοινωνικό ενοίκιο σε δικαιούχους που δεν μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες μέσω της αγοράς. Συνολικότερα, η κοινωνική πολιτική κατοικίας αποτελεί ένα πλέγμα προγραμμάτων για την κάλυψη διαφοροποιημένων αναγκών του πληθυσμού, με κύρια εργαλεία το δημόσιο οικιστικό απόθεμα, την επιδότηση ενοικίου και τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς.

Από την άλλη, η πολιτική για τους άστεγους έχει στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών και δομών για την αντιμετώπιση των ακραίων περιπτώσεων στεγαστικού και πολύπλευρου κοινωνικού αποκλεισμού. Αποτελεί έναν διακριτό, αν και συμπληρωματικό, τομέα πολιτικής ο οποίος αναπτύχθηκε ως απάντηση στα εντεινόμενα φαινόμενα φτώχειας και αποστέρησης, που παρήγαγε η κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η πλήρης εκχώρηση της παραγωγής κατοικίας στην ιδιωτική αγορά, και ο περιορισμός της δημόσιας παρέμβασης στις πιο ακραίες περιπτώσεις.

O καθ’ ημάς νεολογισμός «κοινωνική κατοικία για άστεγους», μια υβριδική ορολογία που δεν αντιστοιχεί σε καμία από τις τυπολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη, είναι εξαιρετικά βολικός ώστε να καλύψει την απουσία πολιτικών και στις δύο κατευθύνσεις.

Αντίθετα, η γεφύρωση των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας με τις υπηρεσίες για αστέγους –όταν υπάρχουν– αποτελεί πάγιο αίτημα ειδικών και κοινωνικών οργανώσεων, και σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες, τα ενδιάμεσα στάδια επισφαλούς, μερικής και μη αξιοπρεπούς στέγασης όπως τα υπνωτήρια, οι ξενώνες και οι προσωρινές μονάδες πρέπει να περιοριστούν, καθώς έχει αποδειχθεί ότι στην ουσία ανακυκλώνουν τον αποκλεισμό. Η περιορισμένη μέχρι σήμερα ανάπτυξη τέτοιων δομών στην Ελλάδα, και η ύπαρξη πολλών άδειων και κλειστών κτιρίων και διαμερισμάτων, αποτελεί ευκαιρία για να περάσουμε κατευθείαν σε πολιτικές που προλαμβάνουν την απώλεια της στέγης και προγράμματα άμεσης πρόσβασης σε σταθερή κατοικία, με την παροχή ενός κατάλληλου οικονομικού, προνοιακού και υποστηρικτικού πλαισίου.

Διεκδικώντας το δικαίωμα στην κατοικία.

Οι κοινωνικές στεγαστικές πολιτικές αναπτύχθηκαν πολύ λίγο στην Ελλάδα. Μέχρι και σήμερα η πρόσβαση στην κατοικία γίνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω της αγοράς με τη σημαντική υποστήριξη της οικογένειας, με όλο και πιο δύσκολους και άνισους όρους, με εντεινόμενη εξάρτηση από τον δανεισμό και αποκλεισμό περισσότερων ομάδων. Η απουσία πολιτικών και η αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών μέσω της αγοράς και με πολιτικές στήριξης της κατασκευής, είχε ως αποτέλεσμα η δημόσια παρέμβαση στον τομέα της κατοικίας να βρίσκεται εκτός δημόσιας συζήτησης, σε μεγάλο βαθμό και από την Αριστερά. Από την άλλη, η περίοδος της κρίσης απέδειξε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του κράτους ως εγγυητή των όρων λειτουργίας της αγοράς κατοικίας. Το ζήτημα της στέγης απαιτεί την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιες θα είναι αυτές.

Μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση από πολλά ευρωπαϊκά κινήματα: Στην Ισπανία το κίνημα ενάντια στις κατασχέσεις και τις εξώσεις διεκδικεί κοινωνικό ενοίκιο και αύξηση του αποθέματος κοινωνικών κατοικιών ως μόνιμες λύσεις στεγαστικής αποκατάστασης για τα νοικοκυριά που χάνουν την κατοικία τους και όσα δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος, τους άστεγους, τους επισφαλώς εργαζόμενους, τους άνεργους, τους νέους, τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες. Στην Ρώμη, οι δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στις πολιτικές λιτότητας, διεκδικούν, μαζί με την εργασιακή ασφάλεια, κοινωνική κατοικία. Στο Βερολίνο το κίνημα ενοικιαστών ενάντια στις εξώσεις απαιτεί την προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων απέναντι στις αυθαιρεσίες των κερδοσκόπων επενδυτών και την επαναφορά ενός ανεπτυγμένου πλαισίου κοινωνικής κατοικίας και προστασίας του δικαιώματος στη στέγη και την πόλη.

Θα διεκδικήσουμε λοιπόν κοινωνική κατοικία, πλαίσιο προστασίας και δικαιώματα ή θα αρκεστούμε σε πολιτικές ανακύκλωσης της φτώχειας, πελατειακές σχέσεις εξάρτησης με μοντέρνο περιτύλιγμα μέσα από ξεπερασμένες παροχές προσωρινής στέγασης;

Τα δικαιώματα δεν χαρίζονται αλλά κατοχυρώνονται μέσα από τη διεκδίκησή τους, ενώ οι όροι και οι τρόποι πραγμάτωσής τους είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων συνθηκών και συσχετισμών δύναμης. Και ενώ το δικαίωμα στην κατοικία είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα από το 1975, πρέπει να συμφωνήσουμε σαν κοινωνία ότι η πραγμάτωση αυτών των αρχών αποτελεί προτεραιότητα. Κάτι τέτοιο απαιτεί την επερώτηση και μια συνολική επαναδιαπραγμάτευση των διαμορφωμένων όρων πρόσβασης στην κατοικία σε σχέση, για παράδειγμα, με την ιδιοκατοίκηση και την ιδιοκτησία, τον ρόλο του κράτους και της οικογένειας. Δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις, αλλά καμία πολιτική δεν θα είναι ριζοσπαστική και αποτελεσματική αν δεν προέρχεται από επεξεργασίες που θα γίνουν στο πλαίσιο της κοινωνίας και των κινημάτων.

 Η Δήμητρα Σιατίτσα είναι αρχιτέκτονας, υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ.

κοινοποίησε το: