Αρχείο κατηγορίας Αυτοδιοικητικός Παράπλους

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 94

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 94 Τροποποίηση π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως η παρ. 9 τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και Λοιπές διατάξεις» (Α’ 118). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/ 2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 

3. Την αριθμ. 2047/2019 γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε., η οποία ζητήθηκε με το από 60212/26.8.2019 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 

5. Την 183/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 1 π.δ. 75/2011 Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως εξής: «3. Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας μπορούν να εκδίδουν ή και να συμμετέχουν στην έκδοση βιβλίων, εντύπων και κάθε είδους οπτικοακουστικών παραγωγών, με αντικείμενο θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης ή θέματα ενδιαφέροντος της χωρικής τους αρμοδιότητας, συναφή με την τοπική αυτοδιοίκηση.». 

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 5 π.δ. 75/2011 Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Π.Ε.Δ. αποτελείται από δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Π.Ε.Δ. α. Οι Π.Ε.Δ. με αριθμό μελών Γενικής Συνέλευσης ίσο με εβδομήντα πέντε (75) ή ίσο με εκατό είκοσι πέντε (125) έχουν εικοσιεναμελές (21μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δεκατρείς (13) είναι δήμαρχοι και οι οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δημάρχων της οικείας ΠΕΔ είναι λιγότερος από δώδεκα τότε προσαυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων μέχρι της συμπλήρωσης του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 

β. Η Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και η Π.Ε.Δ. Αττικής έχουν εικοσιπενταμελές (25μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτούς οι δεκαπέντε (15) είναι Δήμαρχοι και οι δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι.». 

Άρθρο 3 Τροποποίηση άρθρου 9 π.δ. 75/2011 1. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ. 

2. Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό, εφόσον έχουν συμπράξει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4623/2019 (Α ́134). Δεν είναι επιτρεπτή η κατάθεση υποψηφιότητας εκτός συνδυασμών. 

3. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον συνολικό αριθμό των εκ- προσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος αυξημένο κατά έναν υποψήφιο. 

4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει το συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται, μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή, στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

5. Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί. Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπροσώπους όσους εκλέγει ο δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. 

6. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης. 

7. Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμ- φωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

8. Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

9. Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου. 

10. Σε δήμους που για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπροσώπους, για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.». 

2. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η ανωτέρω εκλογή διεξάγεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 4 Τροποποίηση άρθρου 10 π.δ. 75/2011 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Π.Ε.Δ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, που συνέρχεται για αυτό το σκοπό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου της έδρας της περιφέρειας και τούτου για οποιονδήποτε λόγο κωλυομένου, του δημάρχου του μεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσμό δήμου, το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου. Στην ίδια συνεδρίαση, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, εκλέγονται οι εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).». 2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Διοικητι- κού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. και ο πλησιέστερος προς το πηλίκο ακέραιος αριθμός αποτελείτο εκλογικό μέ- τρο. Αν το πηλίκο είναι ακριβώς το μισό της μονάδας στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Μεμονωμένοι υποψήφιοι εκλέγονται εφόσον λάβουν έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο. Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απο- μένουν διανέμονται στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν, εφόσον έχουν καταλάβει ήδη τουλάχιστον μια έδρα. Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες, τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε ενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.». 

3. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η εκλογή της παρ. 1 διεξάγεται μέχρι τις 10 Νοεμβρίου του πρώτου έτους της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Άρθρο 5 Τροποποίηση άρθρου 16 π.δ. 75/2011 Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 16 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει εκ των παρόντων συμβού- λων του πλειοψηφούντος συνδυασμού αυτός που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.». 

Άρθρο 6 Τροποποίηση άρθρου 18 π.δ. 75/2011 Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 αντικαθίσταται, ως εξής: 

«3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει, το μέλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους». 

Άρθρο 7 Τροποποίηση άρθρου 25 του π.δ. 75/2011 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται, ως εξής: «Η γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ αποτελείται από πεντακόσια δέκα (510) μέλη.» 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 25 προστί- θεται περίπτωση γ), ως εξής: «γ) Τα μέλη του απερχόμε- νου διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, εφόσον έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι και διατηρούν την ιδιότητα αυτή, αυξανομένου αντιστοί- χως του αριθμού των μελών της γενικής συνέλευσης της παραγράφου 1.». 

Άρθρο 8 Τροποποίηση άρθρου 30 π.δ. 75/2011 Η παράγραφος 9 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρη- σιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εφόσον έχουν καταλάβει ήδη τουλάχιστον μια έδρα. Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδι- άθετες έδρες, τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Στην περίπτωση που το αχρη- 

σιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε ενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.». 

Άρθρο 9 Τροποποίηση άρθρου 40 π.δ. 75/2011 1. Το άρθρο 40 αντικαθίσταται, ως εξής: 

«Άρθρο 40 Κανονισμοί 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, συντάσσει και ψηφίζει τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και τους ακόλουθους κανονισμούς της Κ.Ε.Δ.Ε.: 

α) Τον κανονισμό του προσωπικού. β) Τον κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) Τον κανονισμό λειτουργίας και ορισμό αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

δ) Τον κανονισμό λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου. 

ε) Τον κανονισμό οικονομικής λειτουργίας και προμηθειών. 

2. Η διαχείριση της οικονομικής λειτουργίας της Κ.Ε.Δ.Ε γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει.».2. Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, ο κανονισμός προσωπικού και ο κανονισμός οικονομικής λειτουργίας και προμηθειών συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε έως 31.12.2019, εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 

Άρθρο 10 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ- ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Υπουργός Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

Δημήτρης Μπίρμπας: Η κακοποίηση της απλής (ανα)λογικής συνεχίζεται

Το πολυταλαιπωρημένο Προεδρικό Διάταγμα για τις εκλογές σε ΠΕΔ και ΚΕΔΕ είναι πια πραγματικότητα. Τα εσωκομματικά παζάρια της Ν.Δ. για ενιαία κάθοδο στην ΚΕΔΕ, μάλλον, απέτυχαν έτσι προχωράμε εκόντες άκοντες.

Το Προεδρικό Διάταγμα 94:

·         Διατηρεί το απαράδεκτο καθεστώς “οι διορισμένοι”, εξ οφίτσιο Δήμαρχοι να είναι σχεδόν διπλάσιοι των αιρετών, από τις ΠΕΔ, δημοτικών συμβούλων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ αντί να είναι τουλάχιστον ισάριθμοι (332 έναντι 178, μεγαλύτερη αναλογία και από το 18+ Δήμαρχος Αθηναίων έναντι 12 δημοτικών συμβούλων στο ΔΣ της ΚΕΔΕ).

·         Οι εξ οφίτσιο Δήμαρχοι ψηφίζουν και διαμορφώνουν συσχετισμούς εκλογής και για τους δημοτικούς συμβούλους στις ΠΕΔ (π.χ. 66 στους 300 στην Αττική) και στην ΚΕΔΕ όπως προαναφέραμε.

·         Θετικό ότι ισχύει η απλή αναλογική στην εκλογή αντιπροσώπων για τις ΠΕΔ από τα Δημοτικά Συμβούλια, συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο στις αδιάθετες έδρες, που όμως ακυρώνεται στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ (απ’ ότι φαίνεται στη διατύπωση) όπου προϋπόθεση είναι οι παρατάξεις να έχουν πάρει έδρα στην πρώτη κατανομή για να συμμετέχουν στη διάθεση των αδιάθετων εδρών. Διάταξη που η υλοποίηση της όπως έχει, θα αποκλείσει υπαρκτές πολιτικά δυνάμεις της αυτοδιοίκησης από τα Διοικητικά συμβούλια των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ.

Η απαξίωση της αυτοδιοίκησης από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζεται. Χωρίς διαβούλευση ερήμην της προχωρά σε θεσμικές εκτροπές (νόμος 4623, αναπτυξιακός κλπ) και στον οικονομικό στραγγαλισμό της (βλέπε σχέδιο προϋπολογισμού 2019).

Ως πότε τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης θα σιωπούν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο “την εποχή των τεράτων-γκράμσι” μέχρι να συγκροτηθούν τα νέα.

                                                                                               * Δημήτρης Μπίρμπας

                                                                                               Μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ

                                                                                                 Εκπρόσωπος της Ρ.Α.Π

                                                                                             Πρώην Δήμαρχος Αιγάλεω

Τα πρώτα ατοπήματα της δημοτικής αρχής

Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2019 18:37

Ο δρόμος που ακολουθεί ο δήμαρχος δεν οδηγεί σε όφελος για το Δήμο, ανησυχεί και ο Β.Τζαμουράνης

Σε ανακοίνωση του Βασίλη Τζαμουράνη, επικεφαλής του συνδυασμού “Πρότυπος Δήμος”, με τίτλο “Τα πρώτα ατοπήματα της δημοτικής αρχής”, σημειώνονται τα εξής:

“Ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες οι ορισμοί από τον κ.Δήμαρχο των μελών της πλειοψηφίας (όπως την όρισε η Κυβέρνηση, χάριν της κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ!) στα Νομικά Πρόσωπα και στις επιτροπές του Δήμου Καλαμάτας.

Τώρα πλέον ο καθένας έχει την πλήρη εικόνα του προσωπικού που πλαισιώνει την Διοίκηση του Δήμου ώστε να αξιολογήσει και να κρίνει τις επιλογές που έγιναν.

Ο κ. Δήμαρχος, παρά τις συνεχείς δηλώσεις του για «συνεργασία» με όλες τις παρατάξεις, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι περιορίσθηκε επιλεκτικά σ’ εκείνες τις δυνάμεις μόνο που στρατεύθηκαν μαζί του πριν την β’ Κυριακή των εκλογών και τον εξέλεξαν στο αξίωμα, και σε καμμία  άλλη.

Οι επιλογές αυτές αποτελούν θέμα συζήτησης και δυσμενών σχολίων στην τοπική κοινωνία, κυρίως για την τοποθέτηση σε καίριες θέσεις ατόμων που μέχρι χθες δεν είχαν καμμία σχέση με τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα και πολύ περισσότερο με τις δραστηριότητές τους.

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όμως, πέραν του γεγονότος ότι αυτές οι επιλογές στέλνουν λάθος μηνύματα στην κοινωνία, να γνωρίζουμε τόσο οι δημοτικές παρατάξεις αλλά κυρίως οι δημότες αν η συνεργασία αυτή στηρίζεται σε κάποιο πλαίσιο αρχών και στόχων ή είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων για «μοιρασιά» θέσεων -κυρίως έμμισθων- στη Διοίκηση του Δήμου (Αντιδήμαρχοι) και στα Νομικά του Πρόσωπα(Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι). Γιατί αυτό συζητιέται ευρύτερα στην πόλη, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την αποχώρηση από την Διοίκηση, της Δημ. Παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» που από την αρχή στήριζε τον Δήμαρχο, αναγκάζοντας σε παραίτηση τον Αντιδήμαρχο της που μόλις πριν λίγες μέρες είχε ορισθεί, ο οποίος εν τέλει διαφωνώντας με την παράταξή του κατέληξε να ανεξαρτοποιηθεί.

Αποκορύφωμα όμως αποτελούν η τοποθέτηση στη Δημοτική Επιτροπή Α’ βάθμιας Παιδείας του πρώην βουλευτή της Χ.Α. και οι δηλώσεις του νεοδιορισμένου Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για τους μετανάστες. Τέτοιες ενέργειες – που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση και με την κεντρική κυβερνητική πολιτική – προκαλούν και δοκιμάζουν τα δημοκρατικά αισθήματα της πλειονότητας των συνδημοτών μας.

Η παράταξή μας «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» παρακολουθεί με προσοχή και ανησυχία τα τεκταινόμενα και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στα παραπάνω. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τον κ. Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή ν’ αναθεωρήσουν τον σχεδιασμό τους, αποφεύγοντας παρόμοια ατοπήματα και ν’ οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και απροσχημάτιστης συνεργασίας με όλες τις μειοψηφίες του Δημοτικού Συμβουλίου προς όφελος της πόλης και των συνδημοτών μας, διότι τα μέχρι σήμερα δείγματα γραφής τους δεν είναι ευοίωνα.

Β.Τζαμουράνης

Επικεφαλής της Δ.Π. «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ»”

ανακοίνωση “Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες” με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Avatar

By Messinia Live Posted on 05/10/2019 Comments

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη Μάκαρη “Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες” με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Κώστα Αθανασόπουλου, που έκανε λόγο για “σφράγιση” των αποθηκών του Λιμανιού λόγω μεταναστών. Παράλληλα, η παράταξη Μάκαρη ζητά από τις δημοτικές παρατάξεις να αντιδράσουν “στην ακροδεξιά ρητορική που μεταμφιεσμένη προσπαθεί να εδραιωθεί στην τοπική κοινωνία”. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΚΑΡΗ “ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ”

“Είναι αδύνατο να παραμείνουμε αδρανείς στην προοπτική διολίσθησης του Δήμου Καλαμάτας προς τον σκοταδισμό και την μισαλλοδοξία. Είναι πλέον εμφανές ότι το αυγό του φιδιού επωάζεται στην δημοτική αρχή Βασιλόπουλου. Έπειτα από την επαίσχυντη συνεργασία με τον υπόδικο νοσταλγό της ναζισμού και της χούντας, Δ. Κουκούτση, ο πρόεδρος του δημοτικού λιμενικού ταμείου Κ. Αθανασόπουλος- που έχει αναλάβει και πολιτικός συνήγορος του χρυσαυγίτη πρώην βουλευτή- με θρασύτητα απειλεί να σφραγίσει τις αποθήκες του λιμανιού για τους κατατρεγμένους πρόσφυγες, επιρρίπτοντάς τους ανιστόρητες ευθύνες για την τραγωδία της Κύπρου, λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων. Εσκεμμένα προσπαθεί να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να χαϊδέψει τα αφτιά των ακροδεξιών ψηφοφόρων του, αποκρύπτοντας την προδοσία της Κύπρου από τους αξιωματικούς της χούντας και τους Αμερικανούς συνεργάτες τους . Επίσης, είναι προφανές ότι ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου αγνοεί ότι οι Σύριοι υποδέχτηκαν και φιλοξένησαν Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1922, κι ας ήταν αλλόθρησκοι.

Η επικοινωνιακή αναδίπλωση του δημάρχου Θ. Βασιλόπουλου δεν αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις, ύστερα από την επιστολή του στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, υιοθετεί την ακροδεξιά ορολογία με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για τους μετανάστες, αποκαλώντας τους «παράνομους» και «βάρος».

Ωστόσο, ο ρόλος του Ανοιχτού Δήμου- Ενεργοί Πολίτες δεν είναι, σε καμία περίπτωση, να παραδίδει μαθήματα ιστορίας, είτε ηθικής. Συνεπώς, καλούμε τις δημοκρατικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να αντιδράσουν και μαζί να πορευτούμε σε κοινό αγώνα αντίστασης στην ακροδεξιά ρητορική, που μεταμφιεσμένη προσπαθεί να εδραιωθεί στην τοπική κοινωνία”.

εσπευσμένη σωστική…. “αποδοκιμασία ” του Δημάρχου μετά απο τον τρικυμιώδη λόγο συνεργάτη του

του δ.σ. Καλαμάτας Σταμάτη Μπεχράκη

πηγή

Εσπευσμένη "σωστική"…. αποδοκιμασία του Δημάρχου μετά τον τρικυμιώδη λόγο συνεργάτη του στις κάμερες60 μετανάστες…

Gepostet von δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας Σταμάτης Μπεχράκης am Samstag, 5. Oktober 2019

Εσπευσμένη “σωστική”…. αποδοκιμασία του Δημάρχου μετά τον τρικυμιώδη λόγο συνεργάτη του στις κάμερες

Εξήντα μετανάστες μεταξύ των οποίων και παιδιά έφθασαν στο λιμάνι της Καλαμάτας . Συνηθισμένο θα σκεφτεί κάποιος. Όχι όμως και οι δηλώσεις στις κάμερες που ακολούθησαν , του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Κώστα Αθανασόπουλου . Οι ακροδεξιοί συλλογισμοί του μέλους της δημαρχιακής παράταξης , χτύπησαν γερά όλους μας στο στομάχι. Βρήκε ευκαιρία να μας τα πει συντόμως ένα χεράκι , δηλαδή λίγα πράγματα πέρα από τα διοικητικο -τεχνοκρατικά που του υπαγορεύει η θέση του.Και δεν έχασε χρόνο.

Κάτι όμως ότι οι δηλώσεις, του μέλους της παράταξής του του Δημάρχου στις κάμερες, θύμιζαν το λόγο του χουντικού Παπαδόπουλου. Κάτι το ομόθρησκο, κάτι το κυπριακό που ανακάτεψε στην ακροδεξιά σούπα που μας σέρβιρε, οδήγησαν στην εσπευσμένη “σωστική” δράση …. διάσωση – αποδοκιμασία του Δημάρχου, για να βγάλει το συνεργάτη του σώο … από το λιμάνι μετά τις τρικυμιώδεις … δηλώσεις του.

Ο κ. Βασιλόπουλος προσπαθεί να μειώσει τη νέες αντιδράσεις του δημοκρατικού κόσμου της Καλαμάτας και τελικά να μην χρειαστεί να ζητήσει πίσω τα κλειδιά από τον συνεργάτη του.Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου -εμφορούμενος από (;) χριστιανική αγάπη – ανοίγει το ….. φάκελο της Κύπρου για να εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να δεχόμαστε στη χώρα μας μετανάστες ή πρόσφυγες . Θα κλείσει όπως εξηγεί μάλιστα τις αποθήκες στο λιμάνι (που κληρονόμησε προσφάτως στις δημαιρεσίες, έχει όπως λέει και τα κλειδιά τους στη τσέπη του) γιατί ως υπεύθυνος για αυτές , μπορεί να τον κατηγορήσουν και να “τρέχει” αν πάθει σε αυτό το χώρο κάτι , κάποιος από τους περιθαλπόμενους .

Προφανώς αν τους άφηνε να τους φάνε …τα ψάρια κανείς δεν θα μπορεί να τα κατηγορήσει και συνεπώς….. να τα δικάσει και να “τρέχουν” .Εξάλλου αυτά κολυμπούν δεν έχουν πρόβλημα χρόνου.

Ο ομόθρησκος… Θεός μας βεβαίως, βεβαίως , όταν έρθει η ώρα, θα μας καλέσει στα (ακρο)Δεξιά του επειδή εμείς σε όλη μας τη ζωή αυτόν υποστηρίζαμε και όχι το Θεό άλλου λαού , που γύριζε με βάρκες και όλοι τους ήταν ….παράνομοι . Κουκούτσι ηθικής μόνο χρειάζεται να έχει κανείς !

Μην νομίζετε φίλοι μου όμως κάτι άλλο, κάπως έτσι δουλεύουν και οι θεοί . Έχουν υποστηρικτές , όπως ακριβώς τα κόμματα στα εκλογικά τμήματα την ημέρα των εκλογών . Δουλεύουν με ομόθρησκους αντιπροσώπους στα λιμενικά ταμεία. Και για μεγαλύτερη ασφάλεια με τη φωτογραφία του τοπικού Δεσπότη στη σελίδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου της πόλης.

Καλό ξημέρωμα όπως λένε τα άτομα που ανήκουν συνήθως σε μια ηλικιακή ομάδα , όταν αποχαιρετιστούν για βράδυ.

ΥΓ: Η Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Καλαμάτας “Να πάψει η μεροληπτική μεταχείριση εις βάρος του λιμένα Καλαμάτας” προς τον Υπουργό Ναυτιλίας τοποθετεί ένα αίτημα σε εντελώς λάθος βάση και με χρήση της παρωχημένης ορολογίας περί παρανόμων μεταναστών

Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων: Υποψήφιος και επισήμως για Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

23/9/2019

Τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κορυφαίου θεσμικού οργάνου τη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ανακοίνωσαν και άλλοι δύο δήμαρχοι που προέρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόκειται για τον δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρο Κυρίζογλου και τον δήμαρχο Τρικκαίων (Τρικάλων), Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος είναι και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Ο κ. Κυρίζογλου, που αύριο ( Τρίτη) το πρωί δίνει σχετική συνέντευξη Τύπου στην ΚΕΔΕ, κοινοποίησε τη διακήρυξη της υποψηφιότητάς του, συνοδευόμενη από υπογραφές στήριξης δεκάδων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων από τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στη διακήρυξή του, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι στόχος είναι η «βελτίωση και αναβάθμιση της θεσμικής και οικονομικής θέσης των δήμων της χώρας […] προτάσσοντας την ενότητα και τον κοινό βηματισμό του συνόλου του αυτοδιοικητικού χώρου […] αρθρώνοντας καθαρό, αδέσμευτο και ανεξάρτητο αυτοδιοικητικό λόγο» και «διεκδικώντας μαχητικά ό,τι ανήκει και ό,τι αξίζει στην αυτοδιοίκηση, στους δήμους και στις τοπικές μας κοινωνίες […] επιδιώκοντας καλόπιστα τη συνεργασία με την κεντρική εξουσία, αλλά και μη διστάζοντας να αντιπαρατεθούμε μ’ αυτήν, όταν οι ασκούμενες πολιτικές έρχονται σε αντίθεση με το συμφέρον της αυτοδιοίκησης και το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών».

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαστεργίου, στη δήλωση του με την οποία ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «οι εποχές αλλάζουν, οι ανάγκες μας αλλάζουν, οι δήμοι μας αλλάζουν», δεν μπορεί να «μένουμε στάσιμοι.

Δήλωση υποψηφιότητας για την Προεδρία της ΚΕΔΕ

του Δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου

Οι εποχές αλλάζουν, οι ανάγκες μας αλλάζουν, οι Δήμοι μας αλλάζουν. Εμείς δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι.Πολύ περισσότερο… να γυρίσουμε πίσω.  Ήρθε η ώρα η αυτοδιοίκηση να φύγει μπροστά, να πάρει πρωτοβουλίες και να αλλάξει τα δεδομένα.

Η μετάβαση σε μία νέα, ψηφιακή εποχή απαιτεί την άμεση συμμετοχή των Δήμων, οργανωμένα, με προτάσεις και πρωτοβουλίες για ένα πιο αποτελεσματικό και επιτέλους αποκεντρωμένο Δημόσιο. Είναι μία μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα και να βάλουμε τους Δήμους μας μπροστά στην αλλαγή που έρχεται, με δεδομένο πως η πολιτική συγκυρία φέρνει στο πλευρό μας ανθρώπους με γνώση και διάθεση να κάνουν τομές στο κράτος, μακριά από ιδεοληψίες και αποτυχημένα μοντέλα διοίκησης.

Τώρα είναι μία μοναδική ευκαιρία να φροντίσουμε την καθημερινότητα των πολιτών μας αλλά παράλληλα να μιλήσουμε για ανάπτυξη και απασχόληση, να συνεργαστούμε με τους παραγωγικούς φορείς των περιοχών μας για έναν κοινό σκοπό.

Να στραφούμε και πάλι προς το περιβάλλον, να κινητοποιήσουμε τους Δημότες μας να ανακυκλώσουν περισσότερο, να αναζητήσουμε προγράμματα για την παραγωγή καθαρής ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση.

Να κάνουμε την καινοτομία, τρόπο ζωής. Να βάλουμε την τεχνολογία στους Δήμους απλοποιώντας διαδικασίες, μειώνοντας κόστη, βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Να φέρουμε και πάλι τους Δήμους μας στη θέση που τους αρμόζει, με  σύγχρονες υποδομές, σοβαρούς, δυνατούς, ασφαλείς. Δήμους που θα βρεθούν ακόμη πιο κοντά στους Δημότες, λειτουργώντας άμεσα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, πείθοντάς τους έτσι να νοιαστούν λίγο παραπάνω για την πόλη, τη γειτονιά, το χωριό τους.

Να διεκδικήσουμε το δικό μας ζωτικό χώρο στη δημόσια διοίκηση με νομοθετική και οικονομική αυτοτέλεια, με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον Α’ βαθμό, με σχέσεις ισορροπίας και αμοιβαίου σεβασμού σε σχέση με τον Β´ βαθμό και την Κεντρική Διοίκηση.

Να συνεργαστούμε και να διορθώσουμε τα φαινόμενα παραλυσίας που ο τελευταίος εκλογικός νόμος έφερε στην αυτοδιοίκηση, με έναν νέο, πιο… λογικό νόμο.

Με τις σκέψεις αυτές και έχοντας μιλήσει τους τελευταίους μήνες με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα, πήρα την απόφαση να διεκδικήσω την προεδρία της ΚΕΔΕ, του κορυφαίου συνδικαλιστικού μας οργάνου, στις προσεχείς εκλογές, πλαισιωμένος από μία δυνατή αυτοδιοικητική ομάδα.

Κοινό μας στοιχείο ο αλληλοσεβασμός και το πάθος μας να υπηρετήσουμε αποτελεσματικά και ανθρώπινα τους τόπους μας, εκσυγχρονίζοντας την δημόσια διοίκηση προς όφελος των συμπολιτών μας. 

Για την νέα αυτοδιοικητική οικογένεια που δημιουργήσαμε δεν υπάρχουν διακρίσεις. Δεν υπάρχουν παλιοί και νέοι συνάδελφοι, μικροί και μεγάλοι δήμοι, κεντρικοί και περιφερειακοί. Στον αγώνα για μια σύγχρονη και αποτελεσματική αυτοδιοίκηση σκοπεύουμε να είμαστε μια γροθιά, ενωμένοι, αφήνοντας στην άκρη τις όποιες παθογένειες του παρελθόντος. 

Την τελευταία 5ετία η ΚΕΔΕ έκανε τομές. Οι Δήμοι μπήκαν στο κάδρο και η άποψή τους λογίζεται πλέον ως σημαντική, κεκτημένο που δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να συνεχίσουμε τη σημαντική δουλειά που έγινε από το «Κίνημα Ανατροπής» του Γιώργου Πατούλη, να την υποστηρίξουμε και να την επεκτείνουμε.

Η λύση είναι η σύμπραξη και συνεργασία και των 332 Δήμων. Να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να κινηθούμε ενωμένοι και να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, αυτά που χρωστάμε στους Δημότες μας.Στη προσπάθεια αυτή πρέπει να είμαστε όλοι διαθέσιμοι, επανεκκινώντας την αυτοδιοίκηση, περνώντας την στην επόμενη ημέρα.

Ζητούμε λοιπόν τη στήριξή σας προκειμένου να φτιάξουμε αυτό το κοινό μέτωπο. Απέναντί μας δεν έχουμε καμία κυβέρνηση και κανέναν άλλο αυτοδιοικητικό συνδυασμό, παρά μόνο τα προβλήματα των Δήμων μας και στόχος μας είναι η ανεύρεση σύγχρονων τρόπων και εργαλείων για να τα επιλύσουμε. Προκειμένου να τα το πετύχουμε, θα μιλήσουμε, θα προτείνουμε αλλά δεν θα διστάσουμε να συγκρουστούμε και να διεκδικήσουμε.

Το επόμενο διάστημα θα βρεθούμε κοντά σε Δήμους όλης της Ελλάδας για να ανταλλάξουμε απόψεις, να βρούμε λύσεις, να χαράξουμε κοινές πολιτικές.

Μαζί θα επανεκκινήσουμε τους Δήμους μας, το ενδιαφέρον των Δημοτών μας, και μαζί θα πετύχουμε!

Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ

Μπεχρακης: ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Καλαμάτας.

Σχηματίζεται σιγά σιγά η εικόνα της νέας δημοτικής αρχής. Μαθαίνουμε ότι προωθεί τον Κουκούτση, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, για πρόεδρο στο Σύνδεσμο Ύδρευσης. Να σημειώσουμε ότι υπήρχαν προβληματισμοί στο προηγούμενο Δ. Σ. βλέπε https://docs.google.com/document/d/1iczjiEehqEQe-frm0SSjmZf7rhrmU24_XoNxpFmaafE/edit?usp=sharing ότι μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») και τη διοικητική ενοποίηση των προ-καποδιστριακών κοινοτήτων , η διοικητική διαχείριση , μεταξύ των δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης του νερού, που διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος είναι απλούστερη, με προγραμματική συμφωνία μεταξύ τους και οικονομικότερη, Θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον άμισθη η θέση προέδρου .

Η συνεργασία με τον πρώην βουλευτή της φασιστικής οργάνωσης, θα γίνει με προσφορά έμμισθης θέσης. Βαριά πολιτική πράξη, η οποία προφανώς δεν φτάνει όλο το νερό του Συνδέσμου για το μελλοντικό ξέπλυμα της. Με τα μηνύματα που θα εκπέμπει αυτή η συνεργασία το κέντρο βάρους μετατοπίζεται σε ακόμα πιο συντηρητική μεριά , με ιδεοληψίες που θα εμποδίζουν το παραγωγικό έργο, που πρέπει να καταβληθεί άμεσα από τη νέα δημοτική αρχή.

Όσο για την εξέλιξη της συνεργασίας με την κ. Οικονομάκου, από τη μια μεριά , έχει υπόβαθρο τις αρνητικές αλλαγές του νόμου 4623 /19 (νόμος για την αλλοίωση της απλής αναλογικής , καταδικάστηκε ήδη από την πρώτη συνεδρίαση, από όλες σχεδόν τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου), από την άλλη ενισχύθηκαν με τη στρεβλή αντίληψη για τις αυτοδιοικητικές συνεργασίες, που είχαν οι πρώτες κινήσεις της παράταξης του δημάρχου.

Σε πρόσφατη παρέμβασή μας τονίζαμε ότι, η μη δημοσίευση των προγραμματικών δεσμεύσεων και των συνεργασιών στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμπόδιζε ακόμα και διαδικαστικά τη λειτουργία του. Αυτή ήταν και η ανάγκη που ώθησε την παρέμβαση της κ. Αλειφέρη επί “προσωπικού” στις διαδικασίες, με μια άκομψη προσπάθεια ώστε να μετακυλιστούν οι ευθύνες για όλα αυτά …στις άλλες μειοψηφίες!

Αν αναλογιστούμε ότι η δημοτική παράταξη του δημάρχου θα δρα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως ο Γιάννης Μπάκα σας στις 19/9/19 , που στην κυριολεξία ανατίναξε το ομαλό κλίμα στον αέρα, όλα αυτά τα πράγματα θα δυσκολεύουν το νέο δήμαρχο . Χωρίς να προσθέσουμε τον κ. Αθανασόπουλο, που ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί με τις γνωστές ακραίες απόψεις του , ο κ. Βασιλόπουλος θα χάνει έδαφος, παρά τις επιθυμίες του , τις καλές προθέσεις και τα θέλω του. Σύντομα θα οδηγείται με τον “αυτόματο πιλότο” στη γνωστή διαχείριση αναπαραγωγή της δημοτικής εξουσίας . Η απουσία έμπειρων προσώπων στο περιβάλλον του , όπως αυτό του πρώην Γραμματέα του του Δήμου, του Βασίλη Χατζή, θα αδυνατεί καθημερινά να παράγει δημιουργικό έργο, τραβώντας τη θετική ενέργεια του δημοτικού συμβουλίου προς τα πίσω, ενώ επιπλέον δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι είναι δέσμιος της προηγούμενης πολιτικής Νίκα .

Κατά τη γνώμη μου, αν δεν δει τη μεγάλη εικόνα και δεν αλλάξει πορεία, θα καταφεύγει ολοένα στην εκπλήρωση υποχρεώσεων και δεσμεύσεων σε ομάδες και μηχανισμούς μέσα στην παράταξη του, που θέλουν να δρουν ως προϊστάμενοι στους συνεργαζόμενους με την παράταξη του δημάρχου, ώστε να επιβεβαιώνουν την ανωτερότητα τους . Αυτό που αναφέρει η κ. Οικονομάκου στη συνέντευξή της , οτι ο κ. Κλάδης ως αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν ειδοποιήθηκε στο Πλατύ για το μοίρασμα γραφικής ύλης σε Ρομά ,ή ότι η ίδια δεν ειδοποιήθηκε σε συσκέψεις των επικεφαλής, είναι εικόνες που δείχνουν τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες και τις πιέσεις που δέχεται από το περιβάλλον του ο νέος Δήμαρχος . Η ακολουθούμενη πολιτική γραμμή σκιαγραφείται σιγά, σιγά :Τρίπλες στις συνεργασίες, Ορκωμοσία, Στρατόπεδο, ΣΔΙΤ σκουπιδιών, ψηφοθηρία δείχνουν ότι τελικά ακολουθεί την πεπατημένη οδό .