[13/11/2017] Προσκλήσεις για φορείς – Αποφάσεις Ένταξης Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Προσκλήσεις για φορείς – Αποφάσεις Ένταξης

Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας [13/11/2017]

Παλιά κτίρια – Νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες

Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους ΟΤΑ Α βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

 

 

Στα συνημμένα αρχεία πιο κάτω θα βρείτε την πρόσκληση της δράσης, καθώς και πρόσθετο επικοινωνιακό υλικό. Ανακοινώσεις, συχνές ερωτήσεις κ.ά. επίσης θα αναρτώνται εδώ.

Για ερωτήματα, διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ktiria-epanek@mou.gr.

Συνολικός Π/Υ Πρόσκλησης: 50.000.000 ευρώ

Μέγιστη χρηματοδότηση 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Έναρξη υποβολών: 8 Ιανουαρίου 2018

Διάστημα υποβολών: ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

Αμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Συνημμένα Αρχεία

13/11/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
13/11/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
13/11/2017 Μονοσέλιδη Σύνοψη
13/11/2017 Αναλυτικό 8σέλιδο Φυλλάδιο με παραδείγματα
13/11/2017 Αφίσα

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Οικονομία

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως συμπράττων εταίρος

http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/p/blog-page_5901.html

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμμετέχει συστηματικά σε κοινωνικές συμπράξεις, να χρησιμοποιεί κοινωνικούς συνεταιρισμούς για την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας του περιβάλλοντος αξιοποιώντας την συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων.

Continue reading “Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Οικονομία”

Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τη μελέτη: «Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας»

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΉ μελετη ΒΕΡΓΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ANARTHSH

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26-5-2017

Α’ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

α) Τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Την υπ.αρ. 88650/3070/7-1 1-1995 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της Μελέτης Πολεοδόμησης οικισμού Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας).
 2. Την υπ.αρ. 88655/3075/10-11-1995 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία ορίσθηκαν επιβλέποντες μηχανικοί από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΠΟ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας.
 3. Την υπ.αρ. 89747/3167/15-11-1995 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία ορίσθηκαν ως Διευθύνουσες Υπηρεσίες εκ μέρους του Υπουργείου για την παρακολούθηση της μελέτης η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την Πολεοδομική Μελέτη και η Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών για την Κτηματογραφική Αποτύπωση και την Πράξη Εφαρμογής.
 4. Την από 29-11-1995 σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: α) Χ.Μπισλάνης – Θ.Κλεάνθους – Ε.Σαρρής Μ.ΕΡ.ΥΠ. ΕΠΕ και β) Θ.Μπομπότης & ΣΥΝ.ΕΠΕ – ΟΜΑΣ 80 ΕΠΕ – Θ.Μοσιάλας – Κ.Κίτος.
 5. Το Π.Δ. της 8-1-1997 ΦΕΚ 67/Δ73-2-1997 «Καθορισμός ορίων, κατάταξη κατηγορίας και καθορισμός γενικών όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Παραλίας Βέργας – Αλμυρού Ν. Μεσσηνίας».
 6. Την υπ.αρ. 36794/8-9-2005 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΦΕΚ 1228/Δ716-11-2005, με την οποία εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη οικισμού Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας).
 7. Την υπ.αρ. 1015/29-3-2011 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/3-5-2011, με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Καλαμάτας.
 8. Την υπ.αρ. 1843/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, η οποία ακύρωσε την υπ’ αριθ. 36794/8-9-2005 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., διότι αφενός είχε εγκριΟεί από αναρμόδιο όργανο, δοθέντος ότι η Πολεοδομική Μελέτη του οικισμού Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας δεν αποτελούσε εντοπισμένη πολεοδομική ρύθμιση και έπρεπε να είχε εγκριΟεί με προεδρικό διάταγμα, αφετέρου και για την οριοΟέτηση των ρεμάτων έπρεπε να εκδοθεί Π.Δ. διότι ο οικισμός είναι παραλιακός.
 9. Το αρ.πρωτ. 48786/12-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, περί της «Έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης και οριοθέτησης ρεμάτων Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας».
 10. Την υπ.αρ. 13374/15-3-2012 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΦΕΚ 110 Α.Α.Π.Θ./5-4-2012, περί αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στους προβλεπόμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους της υπό έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας) για ένα έτος.
 11. Την υπ.αρ. ΔΤΕ/β/οικ./19873/351/23-4-2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, (ΑΔΑ: Β4ΩΜ0- Σ9Ρ) περί της λύσης της από 29-11-1995 σύμβασης της μελέτης πολεοδόμησης περιοχής Βέργας (παραλιακός οικισμός) του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.
 12. Το αρ.πρωτ. 24095/15-5-2102 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ περί της «Αναγκαιότητας ανασύνταξης της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων στην περιοχή «Παραλία Βέργας» του δημοτικού διαμερίσματος Βέργας του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας».
 13. Την υπ.αρ. 34917/1121/3-7-2014 (ΦΕΚ 463/Δ/6-10-2014) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, η οποία επικύρωσε τον καθορισμό οριογραμμών τμημάτων υδατορεμάτων στην Τ.Κ. Βέργας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας ως εξής:

α) Επικαιροποίηση των ήδη οριοθετημένων οκτώ (8) ρεμάτων: Ρέμα (1) Αγίας Σιών, Ρέμα (2) Λιακούνη, Ρέμα (3) Ααγκάδι της Καλογριάς, Ρέμα (4) Πούντας, Ρέμα (5) Αγριλιάς, Ρέμα (6) Κατρολάγγαδο, Ρέμα (7) Hρώων, Ρέμα (8) Ξενοδοχείου Messinian Bay.

β) Οριοθέτηση τεσσάρων (4) νέων ρεμάτων ήτοι: Ρέμα (Α) μεταξύ Ξερίλα και Αγίας Σιών, Ρέμα (Β) πριν το Ηρώων, Ρέμα (Γ) Ηρώων (υπόλοιπο τμήμα), Ρέμα (Δ) μετά το πάρκο Αλμυρού.

 1. Το αρ.πρωτ. 29675/28-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας, του ΥΠΑΠΕΝ περί της «Έγκρισης της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για δόμηση της περιοχής επέκτασης του εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου στη περιοχή του οικισμού Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας».
 2. Το αρ. πρωτ. 57967/1752/3-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας σχετικά με τη «Παραχώρηση τμήματος αλσυλλίου Αλμυρού Βέργας για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού» μέσω του οποίου γνωστοποιήθηκε ότι είναι δυνατή η χορήγηση έγκρισης επέμβασης για τη κατασκευή «Παιδικού Σταθμού» σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του αρ. 59 του Ν.4280/2014, εφόσον η παραπάνω δραστηριότητα εμπίπτει και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. β του αρ. 21 του Ν. 4269/2014.
 3. Το από 28/1/2016 αποσταλέν, από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ηλεκτρονικό αρχείο Πολεοδομικής Μελέτης Βέργας.

β) Την ισχύουσα νομοθεσία:

 • το Ν.Δ. της 17-7-1923 αρ.3.
 • το Ν.3852/2010.
 • το αρ. 3 Α’ περ. 4, 5 και αρ. 9 του Ν.4258/2014.
 • το αρ. 22 παρ.15β του Ν.4258/2014.
 • τους Ν.1337/83, Ν.2508/97, Ν.2971/01, Ν.4269/14, Ν.4315/14, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 • τα Π.Δ./24-4-1985/ΦΕΚ181/Δ/3-5-1985 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ./4-11-2011/ΦΕΚ289/τ.ΑΑΠΘ/4-11-2011.

Η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας προέβη στην επικαιροποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας, όπως απεικονίζεται στις έντεκα (11) πινακίδες κλίμακας 1:1000 Γ’ Φάση, Μάιος 2017.

Β’ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Πολεοδομική Μελέτη του οικισμού Παραλίας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας ανατέθηκε με την (1) σχετ. Απόφαση Υπουργού ΓΙΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στα συμπράττοντα γραφεία α) Χ.Μπισλάνης – Θ.Κλεάνθους – Ε.Σαρρής Μ.ΕΡ.ΥΠ. ΕΠΕ και β) Θ.Μπομπότης & ΣΥΝ.ΕΠΕ – ΟΜΑΣ 80 Ε1ΊΕ – Θ.Μοσιάλας – Κ.Κίτος. Από το αντικείμενο της σύμβασης εκπονήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές προδιαγραφές η κτηματογράφηση και πολεοδόμηση του οικισμού. Η Πολεοδομική

Μελέτη εγκρίθηκε με την (6) σχετ. Απόφαση, ενώ δεν συντάχθηκε στη συνέχεια η μελέτη Πράξης Εφαρμογής που αποτελούσε και αυτή αντικείμενο της σύμβασης.

Όπως είναι γνωστό, μετά από προσφυγές που υποβλήθηκαν από κατοίκους της περιοχής στο Συμβούλιο της Επικράτειας, εκδόθηκε η υπ.αρίθμ. 1843/2011 Απόφαση με την οποία ακυρώθηκε η εν λόγω Πολεοδομική Μελέτη για τους λόγους που αναφέρονται στο (8) σχετ.

Αφού ενημερώθηκε ο Δήμος για χρονίζοντα και δυσεπίλυτα προβλήματα στην υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ των μελετητών και του αρμόδιου Υπουργείου, που είχαν οδηγήσει τη μελέτη σε πλήρη στασιμότητα, ζήτησε με σχετικά έγγραφα τη λύση της σύμβασης προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας επικά ιροποίησης της μελέτης πολεοδόμησης του οικισμού και της ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης Πράξης Εφαρμογής.

Έτσι, με την (11) σχετ. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, λύθηκε η σύμβαση της παραπάνω μελέτης μεταξύ μελετητών και Υπουργείου, προκειμένου να χειριστεί περαιτέρω την υπόθεση ο Δήμος Καλαμάτας.

Στη συνέχεια ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του αρμόδιου Υπουργείου για την άμεση προώθηση και επανέγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης. Το αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστούν συγκεκριμένες ελλείψεις, που αποτελούσαν τροχοπέδη για την περαιτέρω προώθηση της μελέτης για επανέγκριση. Οι ελλείψεις αυτές αφορούσαν στην ανάγκη οριοθέτησης επιπλέον ρεμάτων, στην επικαιροποίηση των ήδη οριοθετημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς επίσης και στην έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της εντασσόμενης στη πολεοδομική μελέτη περιοχής.

Οι αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων που απαιτήθηκαν για να επιλυθούν οι εκκρεμότητες που προαναφέρθηκαν και να μπορεί να επανυποβληθεί για έγκριση η Πολεοδομική Μελέτη Βέργας, παρατίθενται στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ της παρούσας έκθεσης. Την ευθύνη για την εκπόνηση της εν λόγω επικαιροποιημένης μελέτης ανέλαβε η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η επιβολή των απαιτούμενων και μόνο διορθώσεων που απέρρεαν από τις ρυθμίσεις που προέκυψαν μετά την οριοθέτηση τεσσάρων (4) επιπλέον ρεμάτων και την επικαιροποίηση των ήδη οριοθετημένων (8) ρεμάτων, όπως επίσης και τον καθορισμό γεωλογικών ζωνών καταλληλότητας για δόμηση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ήταν καθοριστικής σημασίας, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι ορισμένες περιοχές θεωρήθηκαν εντελώς ακατάλληλες για δόμηση. Αυτές εντοπίζονται κυρίως είτε σε γραμμική ανάπτυξη (π.χ. στο παραλιακό μέτωπο) είτε διάσπαρτες μέσα στον πολεοδομικό ιστό με ακανόνιστου σχήματος όρια που δεν συγκροτούν ενότητες περιοχών. Επίσης, έχουν καθοριστεί περιοχές κατάλληλες για δόμηση υπό προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην (14) σχετ. απόφαση. Αναλυτικά

οι επεμβάσεις που απορρέουν από τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας είναι οι ακόλουθες:

Σημαντική επέμβαση που απαιτήθηκε λόγω της γεωλογικής μελέτης είναι η εξαίρεση από το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής πρώην λατομείου, ανατολικά του δασυλλίου Αλμυρού, ως γεωλογικά ακατάλληλης για δόμηση. Το γεγονός αυτό συμπαρέσυρε κατ’ ανάγκη τη μετάθεση του βασικού προβλεπόμενου δρόμου, που περικλείει τη περιοχή μελέτης, σε θέση εκτός της ακατάλληλης γεωλογικά περιοχής, με χρήση του προβλεπόμενου δρόμου νοτιότερα κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής. Λόγω της σημασίας του δρόμου αυτού απαιτήθηκαν περαιτέρω μικρής κλίμακας ρυμοτομήσεις εκατέρωθεν της οδού, ώστε να εξασφαλιστεί το προβλεπόμενο πλάτος.

Επίσης, σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη η παραλιακή ζώνη στο μεγαλύτερο μήκος της χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλη για δόμηση. Εντός του πλάτους της ακατάλληλης για δόμηση αυτής ζώνης και σε όλο το μήκος της εντασσόταν ο προβλεπόμενος από την αρχική πολεοδομική μελέτη παραλιακός πεζόδρομος, καθώς επίσης και η ζώνη παραλίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη παραλίας, προορίζεται για την απρόσκοπτη επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα, καθώς επίσης ότι με τον Ν.2971/01 η ζώνη παραλίας μπορεί να αποκτηθεί με το ρυμοτομικό δίκαιο, δηλαδή είτε με πράξη αναλογισμού είτε με πράξη εφαρμογής, θεωρήθηκε σκόπιμο να προτείνουμε τη μετάθεση του παραπάνω παραλιακού πεζόδρομου εντός της ζώνης παραλίας, ώστε να αποκτηθεί εξαρχής η ζώνη αυτή, η οποία εξυπηρετεί με το καλύτερο τρόπο την ανάγκη ύπαρξης ενός παραλιακού πεζοδρόμου.

Ταυτόχρονα η λωρίδα που είχε εγκριθεί με την ακυρωθείσα μελέτη ως παραλιακός πεζόδρομος, με την νέα πρόταση επικαιροποίησης της μελέτης εντάσσεται στην προβλεπόμενη πρασιά των οικοδομικών τετραγώνων, της οποίας αυξάνεται δραστικά το πλάτος. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε ο δήμος να αποκτήσει και τον παραλιακό πεζόδρομο, αλλά και τη ζώνη παραλίας για τον ίδιο ακριβώς σκοπό με προφανή την μεγαλύτερη επιβάρυνση των ιδιοκτητών αλλά και του δήμου. Θεωρούμε ότι η αύξηση της προβλεπόμενης πρασιάς, περιλαμβάνοντας ολόκληρο το τμήμα της ακατάλληλης γης για δόμηση, που αντιστοιχεί σε κάθε ιδιοκτησία κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, είναι προς όφελος τόσο των ιδιοκτησιών όσο και του δήμου για τους παρακάτω λόγους.

 • Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν επιτρέπεται η ένταξη γεωλογικά ακατάλληλης προς δόμηση περιοχής εντός οικοδομήσιμου χώρου, ενώ εντός της πρασιάς απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε κτίσματος και έτσι διασφαλίζεται η προϋπόθεση που θέτει η γεωλογική μελέτη. Με τη νέα ρύθμιση αυξάνεται παράλληλα το τελικό οικόπεδο κάθε ιδιοκτησίας, αφού ο χώρος της πρασιάς προσμετράται στη συνολική ιδιοκτησία και δεν αποτελεί ρυμοτόμηση.
 • Όσον αφορά τη ρύθμιση της αρχικής πολεοδομικής μελέτης να υπάρχει δηλαδή ένας οριακός πεζόδρομος που να δίνει τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης στη παραλία αποτελώντας ένα ελκυστικό χώρο περιπάτου και αναψυχής, εξασφαλίζεται πλήρως με την απόκτηση της ζώνης παραλίας.

– Με την ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζονται επίσης περιπτώσεις ρυμοτόμησης\ κτηρίων από τον παραλιακό πεζόδρομο και τον χαρακτηρισμό ως Κ.Χ. (π.χ. Ο.Τ. 175 στην αρχική Π.Μ. και Ο.Τ. 195 στη νέα Γί.Μ.) της αρχικής πολεοδομικής μελέτης.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της μελέτης, όπως είχε αρχικά εγκριθεί, ρυμοτομούνταν εξ ολοκλήρου υφιστάμενα κτίσματα ως συνεπακόλουθο της μερικής ρυμοτόμησης του κτίσματος από τον πεζόδρομο και του χαρακτηρισμού του υπολοίπου τμήματος της ιδιοκτησίας ως κ.χ. λόγω του μικρού μεγέθους του οικοδομικού τετραγώνου. Αυτό δημιουργούσε σημαντικά οικονομικά βάρη στο δήμο για την απαλλοτρίωσή τους, όπως επίσης και κοινωνικά προβλήματα. Μετά τη μετακίνηση του πεζόδρομου εντός της ζώνης παραλίας, κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει λόγος χαρακτηρισμού του εναπομένοντος τμήματος των ιδιοκτησιών ως κοινόχρηστου χώρου και έχει προταθεί ο αποχαρακτηρισμός τους με ταυτόχρονη όμως διατήρηση της ουσιαστικής ρύθμισης επιβολής πρασιάς 5 μ. κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου, που προέβλεπε η αρχική μελέτη.

Θεωρούμε ότι μια πολεοδομική μελέτη εκτός από τη λειτουργική εξυπηρέτηση της περιοχής και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων της οικιστικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, πρέπει να πληροί στοιχειώδεις όρους εφαρμοσιμότητας. Είναι πάγιος κανόνας να αποφεύγεται η ρυμοτόμηση κτισμάτων που προϋπάρχουν της πολεοδομικής μελέτης και είναι σε χρήση, παρά μόνο, αν αυτό εξυπηρετεί πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, με μοναδικό μάλιστα τρόπο, που καθιστά αναπόφευκτη τη ρυμοτόμηση.

Από τον έλεγχο και την εξέταση της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης μετά την οριοθέτηση των ρεμάτων (Απόφαση 13 σχετ.), προέκυψαν ζητήματα ως προς τη διάταξη των οικοδομικών τετραγώνων, που έπρεπε να ληφθούν υπόψη στην επικαιροποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης για να μην παρουσιαστούν ασάφειες και προβλήματα στην εφαρμογή της στο μέλλον. Ο έλεγχος έγινε διεξοδικά σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο και έπειτα από τις απαιτούμενες προσαρμογές και ρυθμίσεις που επήλθαν, έγινε νέα αρίθμηση των οικοδομικών τετραγώνων, τα οποία ανάλογα με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, είτε καταργήθηκαν είτε προστέθηκαν νέα (π.χ. οικοδομικά τετράγωνα πλάι στα ρέματα).

Τέλος, διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν στοιχεία της αρχικής μελέτης όπου εντοπίστηκαν λάθη ή παραλείψεις, ώστε να αποδίδεται σωστά το περιεχόμενό της.

Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία επικαιροποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης και οι ρυθμίσεις που προτείνονται, συζητήθηκαν διεξοδικά σε αλλεπάλληλες συσκέψεις που έγιναν για το σκοπό αυτό με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης).

Κατόπιν αυτών η επικαιροποιημένη πολεοδομική μελέτη τίθεται σε ανάρτηση προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις στο βαθμιό που η υπό ανάρτηση μελέτη έχει διαφοροποιηθεί σε ότι αφορά την ιδιοκτησία σε σχέση μιε την αρχικά εγκριθείσα. Επισημαίνεται δε ιδιαίτερα ότι κατ’ ουσία πρόκειται για επανέγκριση της ήδη κυρωμένης πολεοδομικής μελέτης μιε τις αναγκαίες αλλαγές, όπως αναλυτικά έχουμε περιγράφει ανωτέρω. Η διαδικασία που θα τηρηθεί για την ανάρτηση και την υποβολή ενστάσεων είναι η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις (Ν.Δ. της 17-7-1923 αρ.3).

 

Κράτα το

Πάμισος Μεσσηνίας

Ο ιστορικός Πάμισος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Μεσσηνίας και παρά τις πολλές επεμβάσεις στην κοίτη του και την γενικότερη κακοδιαχείριση, καταφέρνει ακόμα να αποτελεί πηγή ζωής και καταφύγιο για πολλά είδη της πανίδας. Ο Πάμισος πηγάζει από καρστικές πηγές που βρίσκονται στους δυτικούς πρόποδες των Βρωμοβρυσαίικων βουνών δίπλα από το μαρτυρικό χωριό του Αγίου Φλώρου. Στη βορεινή πλευρά του χωριού, υπάρχουν δύο μικρές λίμνες, τα «Μάτια», απ’ όπου ξεκινάει την πορεία του το ποτάμι που εκβάλλει μετά από 22 χιλιόμετρα στον Μεσσηνιακό κόλπο. Ο Πάμισος κινείται με νότια κατεύθυνση και λίγα χιλιόμετρα μετά τον Άγιο Φλώρο συναντάει το ρέμα Μαυροζούμενα που λανθασμένα θεωρούταν παλιότερα ο κύριος κορμός του ποταμού. Αμέσως μετά περνάει δίπλα από τον Άρι, όπου βρίσκεται και ένα μικρό φράγμα και συνεχίζει δυτικά του αεροδρομίου πριν καταλήξει στη θάλασσα στη θέση Μπούκα. Ο Πάμισος αναφέρεται ήδη από την αρχαιότητα ως πρωταγωνιστής στη γεωγραφία της πλούσιας Μεσσηνιακής πεδιάδας, την «Μακαρία» όπως την ονόμασε ο Στράβωνας. Ο Παυσανίας αναφέρει και σχετική λατρεία του ποτάμιου θεού Πάμισου ως θεού θεραπευτή που στα νερά του γιατρεύονταν τα παιδιά. Στις πηγές του ποταμού στον Άγιο Φλώρο βρισκόταν το αρχαίο ιερό του Ασκληπιού, όπου βρέθηκε αναθηματική στήλη που παρουσιάζει τον ποταμό με τη μορφή μαινόμενου ταύρου και την επιγραφή «ΑΣΚΛΑΠΙΟΔΩΡΟΣ ΠΑΜΙΣΩΙ». Η σύγχρονη κοίτη του ποταμού δεν έχει καμία σχέση με την ιστορική, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 κατασκευάστηκαν αναχώματα και τσιμεντένιες όχθες που τιθάσευσαν τον Πάμισο, ο οποίος πλέον σε πολλά σημεία του μοιάζει με ένα μεγάλο τεχνητό κανάλι. Τμήμα της παλαιάς κοίτης του ποταμού ξεκινά από τις πηγές και κινείται παράλληλα με τον Πάμισο σε μήκος 2,5 περίπου χιλιομέτρων μέχρι τις γέφυρες της Βαλύρας. Η υπεράντληση για την άρδευση της πεδιάδας μαζί με τα πολλά απόβλητα των ελαιοτριβείων έχουν συμβάλλει με τα χρόνια στην υποβάθμιση του ποταμού. Εντούτοις ο Πάμισος ακόμα κρατάει μέσα στα νερά και στη πυκνή παρόχθια βλάστηση μία πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

Η βλάστηση στις όχθες του ποταμού είναι εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για έναν εγκιβωτισμένο ποταμό. Ιδιαίτερα στις πηγές του ποταμού μπορεί κανείς να συναντήσει πολλά ενδιαφέροντα υδρόφιλα είδη. Η χλωρίδα γύρω από το ποτάμι αποτελείται από πλατάνια, διάφορες ιτιές, ασημόλευκες, λίγες φτελιές, λυγαριές, πικροδάφνες και αγριοκάλαμα. Σημαντικά είδη που βρίσκονται μέσα στο ποτάμι είναι το νούφαρο Nymphaea alba, η Typha domingensis, το Equisetum telmateia, διάφορα είδη Juncus και Carex, η υδροχαρής κίτρινη ίριδα Iris pseudacorus, το Alisma plantago aquatica, η Oenanthe fistulosa και το Dipsacus fullonum. Άλλα φυτά που βγαίνουν στο λόφο πάνω από τις πηγές και στα χωράφια είναι ο σπάνιος Lupinus luteus, η Carlina lanata, ο κρόκος Crocus boryi, το Biarum spruneri, το αγριόσκορδο Allium ampeloprasum, το Delphinium peregrinum, ο Stachys canescens, η φριτιλάρια Fritillaria davisii και η ορχιδέα Orchis coriophora fragrans.

 
Η ορνιθοπανίδα του Πάμισου αποτελείται από πολλά είδη που βρίσκουν προστασία στις πυκνές καλαμιές. Από τους ερωδιούς εδώ ζούνε σταχτοτσικνιάδες, λευκοτσικνιάδες, μικροτσικνιάδες, νυχτοκόρακες και μικροτσικνιάδες. Άλλα παρυδάτια είδη είναι οι φαλαρίδες, οι νερόκοτες, οι πρασινοκέφαλες πάπιες, οι νεροκοτσέλες, οι στικτοπουλάδες, οι μικροπουλάδες, οι ακτίτες, οι ποταμοσφυριχτές και τα μπεκατσίνια. Τα αρπακτικά περιλαμβάνουν φιδαετούς, γερακίνες, καλαμόκιρκους, πετρίτες, ξεφτέρια, βραχοκιρκίνεζα, γκιώνηδες, τυτούδες και κουκουβάγιες. Η ορνιθοπανίδα συμπληρώνεται με είδη, όπως κιστικόλες, καστανολαίμηδες, μαυρολαίμηδες, αηδόνια, ψευταηδόνια, αλκυόνες, μελισσοφάγους, γαλαζοπαπαδίτσες, σπιτοχελίδονα, σταβλοχελίδονα, σταχτάρες, καρδερίνες, αμπελουργούς, αετομάχους, κοκκινοκεφαλάδες, τσιφτάδες και διάφορες στριτσίδες.

Από τα αμφίβια εδώ ζούνε πρασινόφρυνοι, δεντροβάτραχοι και βαλκανοβάτραχοι. Η ερπετοπανίδα περιλαμβάνει είδη, όπως ελληνικές σαύρες, μοραϊτόσαυρες, πελοποννησιακές γουστέρες, ποταμοχελώνες, κρασπεδωτές χελώνες, μεσογειακές χελώνες, σαμιαμίδια, τρανόσαυρες, τυφλίτες, σαΐτες, σπιτόφιδα, σαπίτες, νερόφιδα, λιμνόφιδα, αγιόφιδα, δεντρογαλιές και οχιές. Οι μεγάλες αμμουδιές της Μπούκας, στις εκβολές του ποταμού, αποτελούν περιοχές ωοτοκίας για τις  θαλάσσιες χελώνες καρέτα. Από τα θηλαστικά ξεχωρίζει η ακόμα συχνή παρουσία της βίδρας, ενώ στα Βρωμοβρυσαίικα βουνά έχουν επιστρέψει τα σπάνια τσακάλια. Άλλα θηλαστικά της περιοχής είναι οι αλεπούδες, τα κουνάβια, οι νυφίτσες, οι σκαντζόχοιροι και διάφορα τρωκτικά και νυχτερίδες. Σημαντική είναι και η ιχθυοπανίδα του ποταμού που περιλαμβάνει 11 είδη. Από αυτά ξεχωρίχουν η χρυσή μενίδα (Tropidophoxinellus spartiaticus), ο λακωνικός πελασγός (Pelasgus laconicus), η ποταμοσαλιάρα (Salaria fluviatilis), το χέλι (Anguilla anguilla), η πελοποννησιακή μπριάνα (Barbus peloponnesius), το αγκαθερό (Gasterosteus gymnourus) και το στρωσίδι (Luciobarbus albanicus).

 
 

 

 

 

 

 

Πως θα πάτε

Καλύτερη αφετηρία για την εξερεύνηση σας στον Πάμισο είναι το χωριό του Αγίου Φλώρου το οποίο βρίσκεται 21 χλμ. από την Καλαμάτα, ενώ μπορείτε να διαλέξετε και τον Άρι, καθώς βρίσκεται στο μέσο περίπου του ποταμού. Σε όλο το μήκος του ο Πάμισος περιβάλλεται από χωματόδρομους και η προσέγγιση κοντά στη κοίτη, αλλά όχι στις όχθες, είναι εύκολη.

 
 

Εμφάνιση στο χάρτη

πατήστε για να δείτε το σημείο στο χάρτη
(Latitude: 37.093685334333195, Longitude:22.00347182242581)

Ενάλιες Αρχαιότητες Μεσσηνίας

Ναυάγιο “κιόνων” στη Σαπιέντζα Μεθώνης
 
Ναυάγιο κιόνων στη Σαπιέντζα

Τα αρχαιολογικά ευρήματα στο βυθό κοντά στο βόρειο ακρωτήριο της Σαπιέντζας (ακρωτήριο Καρσί) απέναντι από τη Μεθώνη, έχουν πρωτοεντοπισθεί από

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α με αρμοδιότητα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ιδρύθηκε το 1976 (ΦΕΚ 207/Α/10-8-1976) και έχει ως αποστολή την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων, που συνίστανται σε ναυάγια αρχαίων πλοίων, οικισμών ή αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών. Από το 2003, που κηρύχτηκαν ως μνημεία τα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών άνω των 50 ετών από την ημερομηνία ναυαγήσεώς τους, συμπεριλαμβανομένων και των κινητών στοιχείων που περικλείουν, διότι παρουσιάζουν ιστορικό, τεχνολογικό, επιστημονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων προστατεύει και αυτά. (ΦΕΚ 1701/Β/19-11-2003)
Αναλυτικά, η Εφορεία ασκεί τις εξής δραστηριότητες: Εντοπισμό, έρευνα εναλίων αρχαίων και μέριμνα για την διασφάλιση αυτών, συντήρηση εναλίων αρχαίων, οργάνωση μουσείων εναλίων αρχαίων, εποπτεία έργου Ινστιτούτων εναλίων δραστηριοτήτων, ωκεανογραφικών ιδρυμάτων και αποστολών, έλεγχο των θαλασσίων και υποβρυχίων δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν άμεση ή έμμεση βλάβη σε αρχαία, προώθηση της διαδικασίας της κήρυξης ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (άρθρο 15 του Ν. 3028, ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) καθώς και της ίδρυσης και λειτουργίας των χώρων αυτών ως επισκέψιμων με συνοδευόμενη κατάδυση (άρθρο 11 του Ν3409, ΦΕΚ 273/Α/4-11-2005).

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων λειτουργεί ως αυτοτελής Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με έδρα την Αθήνα και υπάγονται σε αυτή Γραφεία που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.
Τα Γραφεία που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Εφορείας κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους.

Ειδικότερα, αντικείμενα αρμοδιότητας της Εφορείας είναι:
– Δημόσια και ιδιωτικά έργα στη θάλασσα (λιμενικά έργα κλπ.)
– Έργα επί του αιγιαλού και της παραλίας
– Χορηγήσεις αδειών για υ/β έρευνες, ιχθυοκαλλιέργειες, υδατοκαλλιέργειες, οστρακαλιείες, ποντίσεις καλωδίων

– Άδεια υποβρύχιας φωτογράφισης, κινηματογράφησης και βιντεοσκόπησης κλπ.
– Χορήγηση αμοιβών για παράδοση αρχαίων
– Χειρισμός υποθέσεων για αρχαιοκαπηλίες και κατασχέσεις, χορήγηση νόμιμων αδειών κατοχής αρχαίων αντικειμένων
-Αρχαιολογικός Έλεγχος για υποδείξεις εναλίων αρχαίων
-Συντήρηση για την προστασία και την ανάδειξη των εναλίων αρχαιοτήτων

ντόπιους ψαράδες, γύρω στο 1920.

Το 1925, ο ιστοριοδίφης δικηγόρος Διονύσιος Πόταρης (1860-1932), με την υπόδειξη των ψαράδων, εντόπισε αλλά και κατέγραψε τα “μάρμαρα”, σε απόσταση 50-60 μέτρα από τη βόρεια ακτή της Σαπιέντζας και σε βάθος 6- 7 μέτρων. Τότε σχημάτισε την ορθή γνώμη ότι επρόκειτο για ναυάγιο πλοίου, που μετέφερε αρχαιότητες.

Το ναυάγιο των κιόνων βρίσκεται σε βάθος περί τα 10 μ., πλησίον του ακρωτηρίου Σπίθα. Οι κίονες είναι διασκορπισμένοι σε έκταση 30 περίπου τ.μ. και απέχει 10 μ. από την άκρη του ακρωτηρίου. Μέρος του αριθμού των κιόνων είναι τοποθετημένοι στο βυθό ο ένας δίπλα στον άλλο, όπως πιθανόν θα ήταν στο βυθισμένο πλοίο, ενώ άλλα τεμάχια είναι διάσπαρτα στο βυθό. Εντοπίσθηκαν 34 τμήματα τεμαχισμένων μονολίθων αρράβδωτων κιόνων, εκ των οποίων ο ένας μόνο είναι ακέραιος και έχει ύψος 8 μ. και διάμετρο 0,90 μ. Από τα 34 τεμάχια τα 28 είναι συγκεντρωμένα και τα 6 βρίσκονται σε απόσταση 60 μ. από τα υπόλοιπα.

Οι κίονες είναι κατασκευασμένοι από ερυθρωπό γρανίτη της ίδιας ποιότητας με αυτόν του κίονα που βρίσκεται εντός του Φρουρίου της Μεθώνης και στήθηκε το 1493/4 από το ναύαρχο Francesco Bebo σε ανάμνηση της επανακτήσεως του Κάστρου από τους Ενετούς, τοποθετώντας τη βύθιση του πλοίου σε προγενέστερους χρόνους. Ο γρανίτης αυτός συναντάται μόνο στην Αίγυπτο, την Ξάνθη, την Καβάλα και τη Μύκονο.

Η μελέτη του τεμαχίων, αλλά και του σχεδίου των κιόνων δείχνει ότι προέρχονται από ένα οικοδόμημα που κατεδαφίστηκε ή κατέρρευσε και περιλάμβανε συνολικά 16 κίονες. Το βυθισμένο πλοίο μετέφερε μέρος μόνο του συνόλου των κιόνων και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα τεμάχια είναι ανωμάλως θραυσμένα και δεν συναρμολογούνται μεταξύ τους. Μερικοί κίονες έχουν κυκλικές κεφαλές σα να έχουν χρησιμοποιηθεί για δέσιμο πλοίων πλησίον «μώλου».
Ο χώρος του ναυαγίου προορίζεται να λειτουργήσει ως ο πρώτος επισκέψιμος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος.

 

Ναυάγιο “Σαρκοφάγων” στη Σαπιέντζα Μεθώνης

Βόρεια της νήσου Σαπιέντζα και σε σχετικά μικρή απόσταση από το ναυάγιο των κιόνων, ένα δεύτερο ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 15 μ. Το φορτίο του αποτελείται από λίθινες σαρκοφάγους με τα καλύμματά τους. Εκτός από μία που τεμαχίστηκε πιθανώς κατά τη βύθιση του πλοίου και τη συντριβή της στον βράχο, οι υπόλοιπες είναι άθικτες, με διαστάσεις 2,20 x 0,80 μ.
 

Ναυάγιο νεότερων χρόνων στη θάλασσα της Μεσσηνίας

 
Δομικά υλικά από το ναυάγιο στην περιοχή Λάμπες – κόλπου Μεθώνης

Το ναυάγιο εντοπίστηκε από καταδυτικό κλιμάκιο της ΕΕΑ, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Μεθώνης, στη θέση «Βράχος του Καρασουμάνη» και χρονολογείται στους νεότερους χρόνους.

Το καράβι ήταν φορτηγό και μετέφερε οικοδομικά υλικά, όπως κεραμίδια από τη Μασσαλία, τούβλα και σακιά ασβέστου. Οι σωζόμενες διαστάσεις του είναι 40Χ16 μέτρα. Το φορτίο του διατηρείται άθικτο, με τη σειρά που είχε τοποθετηθεί το εμπόρευμα για τη θαλάσσια μεταφορά του. Τμήματα από το ξύλινο σκαρί του καραβιού γίνονται ορατά στον αμμώδη πυθμένα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του, βρίσκεται θαμμένο στην άμμο.

Τα κεραμίδια φέρουν επιγραφή του εργοστασίου παραγωγής τους. Τον 19ο αι. είναι γνωστό το εμπόριο εισαγωγής των φημισμένων κεραμιδιών της Μασσαλίας, τα οποία κοσμούσαν τις στέγες των νεοκλασικών σπιτιών της χώρας μας.
Κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας έρευνας ανελκύστηκαν δείγματα από το φορτίο και το σκαρί του, για περαιτέρω μελέτη.

Η υποβρύχια έρευνα πραγματοποιήθηκε ύστερα από υπόδειξη του κ. Χρήστου Νιώκου.

Η μελλοντική υποβρύχια ανασκαφική έρευνα του ναυαγίου, θα μας δώσει νέα σημαντικά δεδομένα, όπως στοιχεία για την προέλευση και κατασκευή του πλοίου, τον τρόπο που ναυάγησε, τη θαλάσσια διαδρομή του, τις εμπορικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής κ.α.

Χρηματοδότης: ΥΠΠΟΑ

Κανταποντισμένος Προϊστορικός Οικισμός Μεθώνης

Κανταποντισμένος Προϊστορικός Οικισμός Μεθώνης
Στον όρμο Μεθώνης Πυλίας, στο νομό Μεσσηνίας, έχει εντοπιστεί εκτεταμένος καταποντισμένος προϊστορικός οικισμός, εμβαδού περί τα 120 στρέμματα, της μέσης εποχής του χαλκού. Από ανασκαφικές τομές προέκυψε ότι κάτω από την επιφάνεια του βυθού τοίχοι διατηρούνται έως και σε βάθος έξι δόμων. Από τις ίδιες τομές διαπιστώθηκαν ταφές νηπίων κάτω από τα δάπεδα, κυρίως ως πολλαπλοί εγχυτρισμοί. Η κατάσταση διατήρησης των κτιρίων και οι παραμορφώσεις σε γωνίες τους καταδεικνύουν ένα ταχύτατο καταποντισμό τους από σεισμική δραστηριότητα.
Πέραν αυτών, στην ίδια θαλάσσια έκταση, εντοπίστηκαν ναυάγια ιστορικών χρόνων (από βυζαντινά έως και οθωμανικής εποχής), παράκτιος μεσαιωνικός αγωγός ύδρευσης του φρουρίου της Μεθώνης, επιπλέον δε υπάρχει και ο βυθισμένος λιμενοβραχίονας του αρχαίου λιμανιού της Μεθώνης. Φυσικά το ενάλιο αυτό σύνολο σχετίζεται και με την διαχρονική ιστορία της Μεθώνης.
Η έρευνα, επεκτάθηκε στην επισκόπηση της ευρύτερης περιοχής, από όπου προέκυψαν χρήσιμα στοιχεία για την ερμηνεία του μηχανισμού, με τον οποίο καταποντίστηκε οικισμός.
Ο καταποντισμός των κτιριακών λειψάνων στη Μεθώνη δεν μπορεί να ερμηνευθεί με μηχανισμούς της ευστατικής θεωρίας ούτε και με ταχεία ίσως για γεωλογικά αλλά αργή για αρχαιολογικά δεδομένα, τεκτονική καταβύθιση της τάξεως του 1-2μ. ανά χιλιετία. Ο βαθμός διατήρησης των λειψάνων αυτών συνηγορεί μόνον υπέρ μιας ταχύτατης κατακόρυφης τεκτονικής κίνησης, συνοδευόμενης βεβαίως από ανάλογη σεισμική δραστηριότητα, η οποία δεν σπανίζει στην περιοχή αυτή.

Χρηματοδότες: ΥΠΠΟΑ, Δήμος Πύλου

Το GPS στην καταπολέμηση του δάκου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
GPS και εφαρμογές στην καταπολέμηση ίου δάκου

Αλλάζουν τα δεδομένα στη δακοκτονία με τη σύγχρονη τεχνολογία
Με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών γίνεται η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας. Με το online σύστημα που έχει εγκαταστήσει, σε πραγματικό χρόνο μπορεί να ελέγχει την κίνηση των τρακτέρ που κάνουν ψεκασμούς μέσω GPS, αλλά και τις θέσεις των παγίδων με τον πληθυσμό δάκου που έχει η καθεμια.
Ολα αυτά αποτελούν επ πλέον εργαλεία ώστε η καταπολέμηση να γίνεται αποτελεσματικότερα και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Χθες, ημέρα ψεκασμών στην περιοχή, από τα γραφεία της ΔΑΟΚ Τριφυλίας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούσε να γίνει έλεγχος σε πραγματικό χρόνο για το πού κινείται το τρακτέρ. Μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του συνόλου των τρακτέρ τα οποία έχουν εφοδιαστεί με GPS. Αυτό, όπως μας επισήμανε ο διευθυντής Αντωνης Παρασκευόπουλος, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο καθώς από τη μια γίνεται ο έλεγχος και από την άλλη μπορούν να διαπιστώσουν εύκολα αν κάποιο σημείο έχει μείνει χωρίς να ψεκαστεί. Καινοτομία όμως υπάρχει και σιην καταγραφή των παγίδων: Πέρα από τη θέση τους, πλέον διαθέτουν και δεδομένα της κάθε παγίδας, αφού ο παγιδοθέτης όταν περνά για έλεγχο τη φωτογραφία, και μέσω εφαρμογής ακόμη και από κινητό τηλέφωνο περνά τον ακριβή πληθυσμό του δάκου. Ετσι υπάρχει μια συνολική εικόνα για όλη την περιοχή. Οταν μάλιστα ο αριθμός του πληθυσμού αυξάνεται, τότε το κόκκινο χρώμα της κάθε παγίδας που αποτυπώνεται στο χάρτη γίνεται ακόμη πιο έντονο. Επόμενο βήμα όπως σημείωσε ο κ. Παρασκευόπουλος είναι η τοποθέτηση μικρών μετεωρολογικών σταθμών στην περιοχή, τα δεδομένα των οποίων θα χρησιμοποιούνται στη λήψη των αποφάσεων για το πότε είναι οι ιδανικότερες συνθήκες για την καταπολέμηση του δάκου. Οσον αφορά τους ψεκασμούς ήδη είναι σε εξέλιξη στις περιοχές Χαλαζόνι, Καλό Νερό, Ελαία, Αγαλιανή και στην παραλιακή ζώνη της Κυπαρισσίας, ενώ θα ξεκινήσουν από σήμερα σε Σπηλιά, Φαρακλάδα και Αρμενιούς.

πηγη ελευθερία  Κ,Μπ.

Κράτα το

Με αυστηρούς όρους η έγκριση για το νέο ξενοδοχείο της ΤΕΜΕΣ στη Γιάλοβα

Τι θα γίνει στην περίπτωση που κατά την πορεία των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν αρχαία

Όχι στις μορφολογικές επιρροές από μανιάτικους πύργους

 
Με αυστηρούς  όρους εγκρίθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, το αίτημα της «ΤΕΜΕΣ Α.Ε.» για την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων, εντός του οικισμού Κάτω Γιάλοβας, στο Δήμου Πύλου – Νέστορος
Οι όροι που περιγράφονται επειδή το σημείο ανέγερσης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της εταιρίας βρίσκεται στο όριο του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Ναβαρίνου είναι:
 • Σε περίπτωση που κατά την πορεία των εργασιών εντοπισθούν ή αποκαλυφθούν αρχαία, αυτές θα πρέπει να διακοπούν και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου.
 • Το σύνολο των εκσκαφικών – χωματουργικών εργασιών θα εκτελεστεί υπό την εποπτεία εντεταλμένων εκπροσώπων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, η οποία θα πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως πριν την έναρξη των εργασιών.
 • να περιορισθούν τα κτίσματα που έχουν μορφολογικές επιρροές από μανιάτικους πύργους
 • να γίνει διάσπαση του περίκλειστου όγκου των τριώροφων οικοδομών.
 •   Οι δαπάνες ανασκαφής, συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου.
 • Πριν από την έναρξη εφαρμογής της τροποποιημένης μελέτης θα συνυπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και την ΕΦΑ Μεσσηνίας, όπου θα ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των δύο μερών σχετικά με τις εργασίες επίβλεψης των εκσκαφικών εργασιών, τη διενέργεια τυχόν σωστικών ανασκαφών, καθώς και για την συντήρηση, καταγραφή, αποθήκευση, φωτογράφηση και δημοσίευση των κινητών και ακίνητων ευρημάτων που τυχόν προκύψουν.
 • Ο κύριος του έργου υποχρεούται με την ολοκλήρωση των εργασιών, να αποκαταστήσει πλήρως το φυσικό τοπίο σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης και να ολοκληρώσει την προβλεπόμενη φύτευση.
 • Να γίνει διάσπαση του συμπαγούς περίκλειστου όγκου των 3όροφων οικοδομών με τη μείωση ύψους σε ορισμένα από αυτά ώστε να δημιουργηθούν διακριτοί όγκοι.
 • Στο οικόπεδο Γ3 να περιοριστούν τα κτίσματα που έχουν μορφολογικές επιρροές από μανιάτικους πύργους, ειδικά αυτά με τη δημιουργία «κλουβιών» στην απόληξή τους, καθώς δε συνηθίζονται στην αρχιτεκτονική της περιοχής.
   

  Η έγκριση δόμησης για το “Navarino Waterfront” που είχε υπογραφεί   από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας) του Δήμου Πύλου – Νέστορος και είχε τα παρακάτω στοιχεία(σύμφωνα με τα στοιχεία της έγκρισης δόμησης):

  Εμβαδόν οικοπέδου (δομήσιμο) 124.103,59 τ.μ. Εμβαδόν κάλυψης κτηρίου 74.462,14 τ.μ. (επιτρεπόμενα μεγέθη) – 22.379,79 τ.μ. (πραγματοποιούμενα μεγέθη). Εμβαδόν δόμησης κτηρίου 53.641,42 τ.μ. (επιτρεπόμενα μεγέθη) – 32.261,84 τ.μ. (πραγματοποιούμενα μεγέθη). Εμβαδόν ημιυπαίθριων χώρων 10.728,27 τ.μ. (επιτρεπόμενα μεγέθη)  – 4.497.95 τ.μ. (πραγματοποιούμενα μεγέθη). Εμβαδόν εξωστών 10.728,27 τ.μ. (επιτρεπόμενα μεγέθη) – 676,45 τ.μ. (πραγματοποιούμενα μεγέθη). Ογκος κτηρίου (άνω του εδάφους) 295.027,81 τ.μ. (επιτρεπόμενα μεγέθη) – 144.367,05 τ.μ. (πραγματοποιούμενα μεγέθη). Συνολικό όγκος κτηρίου 149.188 τ.μ. (πραγματοποιούμενα μεγέθη). Μέγιστο ύψος κτηρίου 10 μέτρα. Οσον αφορά τα στοιχεία κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου, προβλέπονται 2 όροφοι και ένα υπόγειο, ενώ στον αριθμό θέσεων στάθμευσης 767 οχήματα και ένα μεγάλο όχημα.

  ΠΗΓΉ: Εφημερίδα Ελευθερία και  ΘΑΡΡΟΣ  από άρθρο της Βίκυ Βετουλάκη