Ημερήσιο αρχείο: 20 Σεπτεμβρίου, 2018

Για το νόμο «Κλεισθένης Ι» – ανάλυση

Επιτροπή για θέματα πόλης χώρου περιβάλλοντος του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση: Για το νόμο «Κλεισθένης Ι», νόμος 4555/18, ΦΕΚ133/19-7-2018