Σημαντικότερες διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου «Κλεισθένης Ι»


18 Ιουλίου 2018

Ψηφίστηκε στη Βουλή την 12.07.2018 το Σχέδιο Νόμου: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ.».

Οι αλλαγές που επέρχονται με το εν λόγω νομοσχέδιο αφορούν τα εξής θέματα:

I. Κατηγορίες Δήμων- Δημοτικές αρχές

II. Εκλογική Διαδικασία- εκλογικό σύστημα

III. Σύστημα Διοίκησης Δήμων

IV. Σύστημα Διοίκησης Κοινοτήτων

V. Συγκρότηση διοικήσεων των νομικών προσώπων των δήμων

VI. Εποπτεία ΟΤΑ\

VII. Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ\

VIII. Ευθύνη- Πειθαρχικός έλεγχος προσώπων ΟΤΑ

IX. Δημοτικό Δημοψήφισμα

X. Δημοτικός Διαμεσολαβητής

XI. Επιχειρησιακός προγραμματισμός

XII. Διευκόλυνση της εκτέλεσης έργων από Δήμους- Προγραμματικές συμβάσεις- Υπηρεσίες Δόμησης

XIII. Αναπτυξιακή δράση τοπικής αυτοδιοίκησης

XIV. Οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ

XV. Θέματα προσωπικού

XVI. ΦΟΔΣΑ

XVΙI. Λοιπές διατάξεις

Συνέχεια ανάγνωσης Σημαντικότερες διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου «Κλεισθένης Ι»