• Χωρίς κατηγορία

ο Νόμος 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες

Sharing is caring!

Ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε τοπικές κοινωνίες – Προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον ενεργειακό τομέα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, με το Νόμο 4513/2018 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στην Ελλάδα µε σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτοµίας στον ενεργειακό τοµέα, την αντιετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προµήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μέσω του θεσµού των Ε.Κοιν. δίνεται η δυνατότητα και παρέχεται µια τεράστια δυναµική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήµατα στους παραπάνω τοµείς. Οι Ε.Κοιν. αναμένεται ότι θα επιτρέψουν τη µετάβαση σε αποκεντρωμένες, αποδοτικότερες και καινοτόμες λύσεις παραγωγής και χρήσης ενέργειας που θα βασίζονται στην τοπική συµµετοχή και πρωτοβουλία. Οι Ε.Κοιν. δραστηριοποιούνται στους τοµείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας, της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των βιώσιμων µεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προµήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο δραστηριότητας των Ε.Κοιν. περιλαµβάνει υποχρεωτικά την άσκηση µίας τουλάχιστον δραστηριότητας από µία συγκεκριμένη λίστα δραστηριοτήτων, ενώ δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής άσκησης και άλλης δραστηριότητας, από µια δεύτερη λίστα δραστηριοτήτων. Οι Ε.Κοιν. δεν επιτρέπεται να ασκούν καµία άλλη δραστηριότητα που δεν περιλαµβάνεται στις ανωτέρω λίστες δραστηριοτήτων.

Με τον Ν. 4513/2018 υιοθετείται ένα ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. από τις τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας έτσι τις ίδιες ενεργό µέρος στην προώθηση των Α.Π.Ε στην Ελλάδα στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για συµµετοχή των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο σε ποσοστό 18% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας µε βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, µε υψηλή προστιθέμενη αξία αλλά και µε το βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία.

Δείτε το Ν. 4513/2018 εδώ και την αιτιολογική του έκθεση εδώ.

s

n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...