Τελικές προτάσεις για τον προσδιορισμό και εξειδίκευση για τη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Τελικές προτάσεις για τον προσδιορισμό και εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής για τη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο
πλαίσιο του ΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020» αποτελεί το 2ο παραδοτέο του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης
για τον προσδιορισμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με τις δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020», σύμφωνα με την από 19 Νοεμβρίου 2015 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου και της PLAS Α.Ε.
Τα περιεχόμενα του παρόντος παραδοτέου ακολουθούν τους όρους της σχετικής σύμβασης, και αποτελούν  υποδείγματα προσδιορισμού της διαδικασίας και των μέσων εξειδίκευσης της εφαρμογής της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά την περίοδο 2014 – 2020, σύμφωνα με τα περιεχόμενα του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020. Ως εκ τούτου στο παρόν 2ο παραδοτέο του έργου περιλαμβάνονται:
Η εξειδίκευση της Στρατηγικής του ΠΕΠ Πελοποννήσου ως προς τη Χωρική Ανάπτυξη της Περιφέρειας, σε
σχέση με τα τρία (3) «εργαλεία» εφαρμογής της (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ).
Πρόταση προσδιορισμού των Αστικών Κέντρων της Περιφέρειας, για την εφαρμογή ΒΑΑ
Παραδείγματα εξειδίκευσης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης ως προς τα εξής:
Προσδιορισμός των περιοχών ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ
Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης των τριών «εργαλείων» Χωρικής Ανάπτυξης
Φορείς Υλοποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης
Κατόπιν αυτών, η ανάδοχος Εταιρεία, ο υπεύθυνος έργου και όλη η ομάδα μελέτης θέλουν να ευχαριστήσουν τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της μελέτης, για την άψογη συνεργασία τους με την ομάδα μελέτης και για την παροχή κατευθύνσεων και χρήσιμων σχολίων.

 

Η Χωρική Ανάπτυξη στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Στο πλαίσιο των παραπάνω στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται αναφορά σ’ αυτές τις στρατηγικές και στην ιδιαίτερη σημασία τους, για άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων και την εξασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται ρητά δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με κατ’ ελάχιστο προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής 7,88 εκατ. ευρώ ΕΤΠΑ και 4,20 εκατ. ευρώ ΕΚΤ, καθώς και δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), με αντίστοιχο προϋπολογισμό ΕΤΠΑ 2,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9δ) και ΕΚΤ 5,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi). Παράλληλα, δεν αποκλείονται δράσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).

Για την κατ’ αρχήν εξειδίκευση της στρατηγικής της Περιφέρειας, ως προς τις δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης, εκπονήθηκε σχετική μελέτη η οποία προτείνει:

 1. Δύο αστικές περιοχές για εφαρμογή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

 2. Περιοχές της υπαίθρου για εφαρμογή δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), λαμβάνοντας υπόψη και την εφαρμογή αντίστοιχων συμπληρωματικών δράσεων/ προγραμμάτων από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που θα εκχωρηθούν στην Περιφέρεια από το Τομεακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Επίσης, η μελέτη προτείνει και την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) σε περιοχές της υπαίθρου, που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση και δεν θα καλυφθούν από ΤΑΠΤοΚ, είτε στο πλαίσιο του ΠΕΠ, είτε στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2014 και μέχρι το τέλος Μαΐου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ πραγματοποιεί σχετικές διαβουλεύσεις με τους Δήμους της Περιφέρειας και άλλους τοπικούς φορείς, για την οριστικοποίηση της εξειδίκευσης της στρατηγικής της ως προς την εφαρμογή δράσεων Χωρικής Ανάπτυξης στην Πελοπόννησο.

Σχετικά Αρχεία

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Τίτλοι τέλους στις σχέσεις Τατούλη – Νέας Δημοκρατίας;

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΗ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΝΟ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Άλυτο το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Ενώ στις περισσότερες Περιφέρειες της Χώρας έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου για την διαχείριση των απορριμμάτων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι «ουραγός» στο συγκεκριμένο ζήτημα, αδυνατώντας να προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις που θα δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα.

Για όλο το διάστημα από το 2012 και μέχρι την ψήφιση του Ν. 4386/2016 – άρθρο 23 βάσει του οποίου η διαχείριση των απορριμμάτων περνά και πάλι στους ΦΟΔΣΑ η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων, γεγονός που τεκμαίρεται και από σειρά αποφάσεών της αλλά και από αποφάσεις Δικαστηρίων που καθιστούσαν βασική συμμέτοχη και υπεύθυνη την περιφέρεια Πελοποννήσου για τα όποια προβλήματα προέκυπταν στην διαχείριση των απορριμμάτων (Βούλευμα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου αρ.230/21-7-2014, Προσφυγή στο Διοικητικό πρωτοδικείο Τρίπολης – 11/9/2014, έγγραφο Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου – 28-12-2012, Απόφαση 2967/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας για τα δέματα στην Πύλο). 

Όλα αυτά επειδή η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντικαθιστούσε τον ανύπαρκτο ή νεοσύστατο ΦΟΔΣΑ της περιοχής μας ή επειδή στην συνέχεια δεν υπήρξε στήριξή του από την Κυβέρνηση αλλά και επαρκής συνεννόηση των μελών του.

Στη σημερινή κατάσταση, ουσιαστικά, κανένα βήμα δεν έχει γίνει για την οριστική λύση του προβλήματος. Έρχονται και πάλι οι ημέρες που οι Δήμοι της Πελοποννήσου ο ένας μετά τον άλλο θα προχωρούν σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω των απορριμμάτων που θα γεμίζουν τους δρόμους τους. 

Έρχονται και πάλι οι ημέρες που τα πρόστιμα από την Ε.Ε. θα πέσουν και πάλι βαριά, μόλις ανακαλυφθούν οι νέες χωματερές που έχουν παρανόμως στηθεί δίπλα σ’ εκείνες που υποτίθεται ότι αναπλάστηκαν. 

Η πρόσφατη απένταξη του σχεδίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο με ορατό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε τραγικές εικόνες και καταστάσεις του παρελθόντος. 

Κι όλα αυτά όταν τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια η Περιφέρεια είχε την δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να δώσει λύση στο πρόβλημα. 

Ευθύνες πρέπει όμως να αναζητήσουμε και στην Κυβέρνηση, που δεν υιοθέτησε εξ αρχής μία σαφή θέση σχετικά με το θέμα της ΣΔΙΤ για την Πελοπόννησο δημιουργώντας επιπλέον καθυστερήσεις και σύγχυση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, παλινδρομώντας μεταξύ ιδεολογικών αγκυλώσεων και φοβικών συνδρόμων, πολέμησε και ως αντιπολίτευση αλλά και στην πρώτη Κυβερνητική του θητεία τις ΣΔΙΤ μπλοκάροντας έργα 300 περίπου εκατομμυρίων ευρώ.

Σε αντίθεση, η τελευταία Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας χάραξε μια ξεκάθαρη στρατηγική που ευνόησε της Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Το 2014 υπεγράφησαν επτά συμβάσεις ΣΔΙΤ συνολικής αξίας 465 εκατ. ευρώ, μέγεθος που επέτρεψε στην Ελλάδα να καταλάβει την τρίτη θέση στην Ευρώπη (ως προς τη συμβασιοποίηση ΣΔΙΤ) μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. 

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τη βράβευση του ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας ως “Συμφωνία της Χρονιάς 2013 για τα απόβλητα”, Η επιτροπή του World Finance αναγνώρισε “τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη έργων υποδομής στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και θεωρεί τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις και το θεσμικό πλαίσιο για τις συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη“. 

Τα ολοκληρωμένα, πλέον, έργα αποδεικνύουν στην πράξη τη στήριξη του θεσμού των ΣΔΙΤ από τη ΝΔ ως μια ενδεδειγμένη λύση για να προχωρήσουν μεγάλα και σημαντικά έργα υποδομών, εφόσον βέβαια οι εν λόγω συμφωνίες προασπίζουν το συμφέρον των πολιτών.

Αυτή η χρονική περίοδος, της τελευταίας Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ήταν και η περίοδος κατά την οποία η εν λόγω ΣΔΙΤ ολοκλήρωσε τον ανταγωνιστικό διάλογο και άρχισε να σχηματοποιείται η μελέτη με βάση τον τότε ισχύοντα ΠΕΣΔΑ.

Σχετικά με το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ ο Ν. 4386/2016 παίρνει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων από την Περιφέρεια, εκείνη μέσω της Διαχειριστικής Αρχής απευθύνει νέα πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» προκειμένου να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ με μόνο αποδέκτη την ίδια την Περιφέρεια, επικαλούμενη την υπ’ αριθμό 3372/378/13-1-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, που μετά την ψήφιση του Ν. 4386/2016 (άρθρο 23) δεν έχει ισχύ. 

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η Κυβέρνηση φαίνεται πως αποδέχεται την κίνηση αυτή, καθώς, σε έγγραφο με ημερομηνία 8 Μαρτίου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή, ανάμεσα στα 13 μεγάλα έργα που έχουν εγκριθεί (βάσει ενημέρωσης έως τον Οκτώβριο του 2016) από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, έχοντας ονοματιστεί στους επίσημα υποβληθέντες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικούς πίνακες, υπάρχει και το εν λόγω ΣΔΙΤ και μάλιστα με εκτιμώμενη ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συγχρηματοδότησης στην Ε.Ε. τον Απρίλιο του 17 και εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών τον Δεκέμβριο του 2017. Σε κάθε περίπτωση η απένταξη του έργου από το προηγούμενο ΕΣΠΑ θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 2ετή καθυστέρηση της ουσιαστικής και τελικής επίλυσης του προβλήματος. 

Κι όλα αυτά όταν η εν λόγω ΣΔΙΤ έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για τους όρους της, που σε σύγκριση με αντίστοιχες ΣΔΙΤ άλλων Περιφερειών είναι σαφώς δυσμενέστεροι για τους πολίτες της Πελοποννήσου.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τον 10/2015 έως και σήμερα, η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε ρεσιτάλ παλινωδίας και αυτοαναιρούμενων ανακοινώσεων.
Διυπουργική επιτροπή προέβη σε διάλογο με την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία, που διήρκεσε μήνες και τελικά ο κ. Φλαμπουράρης ανακοίνωσε ότι επελέγη η λύση ΣΔΙΤ με βελτιωμένους όρους της διαπραγμάτευσης, τους οποίους σήμερα δεν βλέπουμε επισήμως.

Σε σύσκεψη της διυπουργικής επιτροπής με όλους τους Δημάρχους της Πελοποννήσου στις 6/5/2016 επισημάνθηκε ότι πλέον η ελάχιστη εγγυημένη καθορίζεται στους 100.000 τόνους, πως αναβάλλεται η χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας στη Μεσσηνία, καθώς αμφισβητείται έντονα, και ότι θα δημιουργηθούν άλλοι 5 σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, με χρήματα του ΕΣΠΑ, πέρα από τους 2 που περιελάμβανε αρχικά η ΣΔΙΤ της Περιφέρειας.

Με βάση όλα αυτά, είναι κατανοητό ότι πλέον μιλάμε για ένα διαφορετικό έργο, σε ένα διαφορετικό θεσμικό και νομικό περιβάλλον, άρα θα πρέπει και αυτή η διαφορά να αφορά και τα αντίστοιχα gate fees.

Συγχρόνως, αμφίβολη είναι η τύχη που θα έχουν οι φάκελοι που υπέβαλλαν όλοι οι Δήμοι της Πελοποννήσου για ένταξη στην πρόσκληση ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» που δημοσιεύτηκε στις 28-4-2016 από το Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την χρηματοδότηση έργων διαχείρισης που προβλέπονται στον Εθνικό Σχεδιασμό.

Επειδή η κατάσταση με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο βρίσκεται σε οριακό σημείο,

Επειδή οι πολίτες της Πελοποννήσου δικαιούνται να έχουν την πληρέστερη και πλέον συμφέρουσα λύση στο ζήτημα αυτό,

Επειδή έχει υπάρξει κωλυσιεργία ετών για την οποία καμία ευθύνη δεν έχει αποδοθεί, 

Επειδή ο χειρισμός της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου της εκ νέου δημοσίευσης πρόσκλησης για την ένταξη έργου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα, που μπορούν να οδηγήσουν σε νέο κύκλο προσφυγών και αντιρρήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, άρα σε νέες καθυστερήσεις,

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπάρξει καμιά βιώσιμη ολοκληρωμένη διαχείριση πριν από την πάροδο δύο τουλάχιστον ετών, άρα πρέπει άμεσα να λυθεί το θέμα της προσωρινής διαχείρισης

επερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Για ποιο λόγο η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα στη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, για την οποία έφερε ακέραια την ευθύνη τα τελευταία χρόνια;
β) Γιατί το έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου οδηγήθηκε σε απένταξη από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ποιος φέρει την ευθύνη γι αυτό;
γ) Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου;
δ) Προτίθεται η Κυβέρνηση να στηρίξει στην πράξη τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ και να εκκινήσει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων σε όλους τους Δήμους;
ε) Ποια τύχη θα έχουν οι φάκελοι των Δήμων που έχουν ήδη από το 2016 υποβληθεί για χρηματοδότηση έργων τοπικής διαχείρισης; (διαλογή στην πηγή, τοπικές κομποστοποιήσεις, πράσινα σημεία)
στ) Θα προωθήσει η Κυβέρνηση σύνταξη διορθωμένης πρόσκλησης για ένταξη στο ΕΣΠΑ, νέου έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης, προσαρμοσμένου στα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα, είτε με ΣΔΙΤ, είτε με υποστηρικτικές της ΣΔΙΤ δημοτικές – διαδημοτικές διαχειρίσεις;
ζ) Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση επί 2 έτη “παλινδρομεί” στο θέμα των ΣΔΙΤ δημιουργώντας καθυστερήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλειες επενδυτικών κονδυλίων;
η) Η Περιφέρεια έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου, ωστόσο προς το παρόν μόλις 3 εκ των 26 Δήμων έχουν επιτύχει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων. Γνωρίζει το αρμόδιο Υπουργείο που καταλήγουν τα απορρίμματα των υπολειπόμενων 23 Δήμων; 
θ) Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 20ης Μαρτίου 2017 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης, σε πλήρη αντίθεση με τις από 6ης Μαίου 2016 ανακοινώσεις του κ. Φλαμπουράρη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το σχέδιό μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων η Κυβέρνηση το έχει υιοθετήσει, παρά την αρχική της διαφοροποίηση, και πρόκειται να υλοποιηθεί όπως ακριβώς έχει προκύψει από το διεθνή διαγωνισμό». Ισχύει ότι η Κυβέρνηση έχει πλέον υιοθετήσει και στηρίζει την εν λόγω ΣΔΙΤ των 120€/τόνο; (Τελική τιμή για τους πολίτες που περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς και το Φ.Π.Α.)
ι) Πώς προτίθεται ο υπουργός να χειριστεί τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την υπογραφή της όποιας (τροποποιημένης ή όχι) σύμβασης, δεδομένου ότι είναι ήδη σε ισχύ ο ΕΣΔΑ και ο Ν. 4386/2016 (άρθρο 23);

Οι επερωτώντες Βουλευτές

1. Βλάσης Κωνσταντίνος
2. Σαμαράς Αντώνης
3. Δαβάκης Αθανάσιος
4. Δήμας Χρίστος
5. Ανδριανός Ιωάννης
6. Κατσανιώτης Ανδρέας
7. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
8. Φωτήλας Ιάσων
9. Τζαβάρας Κωνσταντίνος
10. Γεωργαντάς Γεώργιος

πηγή: arcadia938.gr

Επέλεξαν Τατούλη! – Messinia Press

Σύσσωμη η παράταξη Τατούλη εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά των 9 βουλευτών της ΝΔ και του Αντώνη Σαμαρά. Την ανακοίνωση – άδειασμα στους «γαλάζιους» βουλευτές υπογράφουν, μεταξύ άλλων, σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία! Σκληρή ανακοίνωση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά και των 9 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση στη…

Πηγή: Επέλεξαν Τατούλη! – Messinia Press

Καλαμάτα – βιώσιμη αστική ανάπτυξη


Πρώτη Δημοσίευση: 30/03/2017
Η Καλαμάτα, το μεγαλύτερο αστικό συγκρότημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρέπει να σχεδιάσει την ανάπτυξή της με ορίζοντα πενταετίας και στόχο την αξιοποίηση των σημαντικών υποδομών που έχουν πλέον ολοκληρωθεί, και να εξελιχθεί σε μια πόλη – προορισμό για επισκέπτες που αναζητούν την «ολοκληρωμένη εμπειρία»: σύγχρονο και μνημειακό πολιτισμό, υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, φυσικά αξιοθέατα, γαστρονομία.
Η Καλαμάτα πρέπει να χτίσει πάνω στα χαρακτηριστικά της πλεονεκτήματα:
•το ήπιο κλίμα της, που επιτρέπει μια πολύμηνη τουριστική περίοδο
•τον πλούσιο κάμπο της με τα ιδιαίτερα και ποιοτικά προϊόντα του
•το πολιτιστικό της απόθεμα, με προεξάρχον το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και το brand name που αυτό έχει δημιουργήσει, το Ιστορικό Κέντρο, την αρχιτεκτονική της κληρονομιά.
•τη μοναδική παραλιακή ζώνη.
Η Καλαμάτα και η ευρύτερη γύρω περιοχή αποτελούν ήδη έναν προορισμό για Έλληνες και ξένους επισκέπτες:
-Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, που διενεργείται ανελλιπώς από το 1994
-Ο χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης με αυξανόμενη ροή επισκεπτών (< 50 χιλιάδες ετησίως)
-Το λιμάνι της Καλαμάτας, που αποτελεί τα τελευταία χρόνια προορισμό για εταιρείες κρουαζιέρας
-Ο νέος αυτοκινητόδρομος
-Η Costa Navarino
έχουν συμβάλει σημαντικά. Οι επενδύσεις σε υποδομές που έχουν συντελεσθεί στην ευρύτερη περιοχή τις 3 τελευταίες δεκαετίες, κυρίως από τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, μετά και την αποκατάσταση της πόλης από τους σεισμούς του 1986, συγκλίνουν στη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος, που θα στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της πόλης με την προσέλκυση νέων επενδύσεων από το δημόσιο αλλά κυρίως από τον επιχειρηματικό τομέα, προκειμένου να δημιουργήσει νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας και να αυξήσει το εισόδημα στους κατοίκους της Μεσσηνίας.
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα εστιάσει σε βιώσιμες στρατηγικές που θα αντιμετωπίσουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές , δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις και θα έχει ως συνεκτικό στοιχείο τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματά της.
Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν περαιτέρω οι υπάρχουσες επενδύσεις, θα επεκταθεί η τουριστική περίοδος στην ευρύτερη περιοχή, θα εμπλουτιστεί ο προορισμός Καλαμάτα με νέα αξιοθέατα και θα αναβαθμιστεί το ανθρώπινο δυναμικό, υφιστάμενο και νέο.
Η Καλαμάτα διαθέτει το σπάνιο προνόμιο μιας εξαιρετικής, ζωντανής παραλίας, σε συνέχεια της πυκνοδομημένης περιοχής κατοικίας. Μια ακτή κυριολεκτικά στα πόδια της πόλης, που αποτελεί σημαντικό τόπο αναψυχής, πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος και σημαντικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στην προκειμένη περίπτωση επιδιώκεται η διαφύλαξη αυτών των χαρακτηριστικών και η οργάνωση του χώρου, ώστε να εξυπηρετεί αυτές τις δραστηριότητες.
Έμφαση στο αναπτυξιακό πρόγραμμα πρέπει να δοθεί σε «ήπιες» παρεμβάσεις: στο ανθρώπινο δυναμικό (κατάρτιση), στην προβολή του Φεστιβάλ, στην προβολή της πόλης, του αρχιτεκτονικού-μνημειακού της πλούτου και των λοιπών αξιοθέατων, στην αξιοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων και στη βελτίωση και ανάδειξη της μοναδικής τοπικής αγροτικής παραγωγής (πιστοποίηση ποιότητας, τυποποίηση, νέες ποικιλίες προϊόντων κ.λπ.).
Η εν λόγω πρόταση μπορεί να χρηματοδοτηθεί τόσο από το ΠΕΠ Πελοποννήσου όσο και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ), το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση, όπως και το Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη.
Ο συνδυασμός των παραπάνω επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και η επιδιωκόμενη ενεργός συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα τόσο στη συμπλήρωση της χρηματοδότησης όσο και στη διαχείριση δράσεων που θα σχετίζονται με τις ΜΜΕ, οδηγεί στην επιλογή ενός εργαλείου που προβλέπουν και συνιστούν οι κανονισμοί του ΕΣΠΑ, τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
Η χρήση του εργαλείου αυτού θα βασιστεί σε άλλα επιμέρους εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιηθούν, όπως η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ-ΙΤΙ) για τους πόρους προέλευσης ΕΤΠΑ και ΕΚΤ και το ΤΑΠΤΟΚ (νέα ονομασία του προγράμματος leader). Οι πόροι αυτοί μαζί με τους πόρους – χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να συναποτελέσουν ένα ισχυρό και ευέλικτο χρηματοδοτικό σχήμα που θα στηρίξει απρόσκοπτα την αναπτυξιακή πρόταση.
Οι λεπτομέρειες για τον ειδικό/ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων μη κυβερνητικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τους φορείς στρατηγικού σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος και το ρόλο άλλων πηγών χρηματοδότησης, όπως η Ευρ. Τράπεζα Επενδύσεων, θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας, που θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία της Περιφερειακής και της Δημοτική Αρχής.
 
Του Γιώργου Κυριακόπουλου
Αρχιτέκτονα, πρώην αντιδημάρχου Καλαμάτας
 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

ΠΕΠ Πελοποννήσου

Πηγή: ΠΕΠ Πελοποννήσου

ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 270.342.339 ευρώ,
εκ των οποίων το ποσό των 216.273.871 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 54.068.468 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

 

Όραμα
«Η Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου και τεχνολογικού κεφαλαίου».

 

Στόχοι

 • Καινοτόμος και αειφόρος αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής.
 • Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, για διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης, με αιχμή την καινοτομία.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον και με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης, για άρση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.
 • Σύνδεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, με τις επιχειρήσεις και τον παραγωγικό ιστό, εν γένει, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Διεύρυνση και αναβάθμιση της πρόσβασης των πολιτών της Περιφέρειας σε διοικητικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, με χρήση ΤΠΕ.
 • Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, με τη διατήρηση ή/ και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις, με άμεση και διαρκή προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντός τους.
 • Ένταξη ή/ και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των νέων.
 • Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία για πρόληψη ή/και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.
 • Σχεδιασμός εκτέλεσης νέων έργων και βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας.

 

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 • Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στη Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.
 • Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση ή/και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων.
 • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή/και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ.
 • Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας / τεχνολογίας και καινοτομιών στη παραγωγική και λειτουργική διαδικασία των επιχειρήσεων.
 • Eνίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους.
 • Ενίσχυση επενδύσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου όπως, ηλεκτρονικό επιχειρείν ή/και digital Marketing.
 • Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, για ανάπτυξη ή / και χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
 • Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας.

 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτομιών και προϊόντων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 • Ενίσχυση/υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων δεύτερης μεταποίησης και μέσω υποστηρικτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση της λειτουργίας υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη των εργασιών καινοτόμων επιχειρήσεων και προαγωγή της επιχειρηματικότητας, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Ενίσχυση της εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κατά προτεραιότητα με τη χρήση καινοτομιών.
 • Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για αναδιοργάνωση των παραγωγικών, εμπορικών και διοικητικών λειτουργιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση/υποστήριξη των επιχειρήσεων για ανάπτυξη Έρευνας / Τεχνολογίας και καινοτομιών στη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, με τοπικής προέλευσης των ενδιάμεσων ή/και πρώτων υλών.
 • Ενίσχυση / υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προώθηση στο εξωτερικό των μεταποιημένων προϊόντων τοπικής προέλευσης με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και χρήση καινοτομιών.
 • Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για τον αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου, με εξαγωγικό προσανατολισμό των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους.

 

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους.
 • Ενίσχυση της συμβουλευτικής, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με πρόγραμμα αναδιοργάνωσης.

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης – ΕΚΤ

 • Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημοσιότητας.
 • Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας, με πρακτική άσκηση.
 • Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ.) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα).
 • Δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση.
 • Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες.
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας.
 • Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως οικοτροφεία, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ).
 • Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
 • Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων / γιατροί στο σπίτι).
 • Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (health safety net).
 • Δράσεις αποΐδρυματοποίησης παιδιών.
 • Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας.
 • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
 • Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε επιλεγμένες μικροπεριοχές της Περιφέρειας.
 • Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε επιλεγμένες μικροπεριοχές της Περιφέρειας με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων (δικτύωση, συμβουλευτική, start ups κλπ.)

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης – ΕΤΠΑ

 • Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών Α΄βάθμιας υγείας.
 • Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών Β’ βάθμιας υγείας.
 • Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής.
 • Δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν υποδομές που θα συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
 • Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε οικιστικές αστικές και αγροτικές περιοχές.

 

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 • Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
 • Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων.
 • Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

 

Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων

 • Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις
  προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις.

 • Εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες και άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων.
 • Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.
 • Έργα πυροπροστασίας των δασών ή/και άλλων έργων πρόληψης καταστροφών ως αποτέλεσμα δασικών πυρκαγιών.

 

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

 • Συμπληρωματικά έργα / δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών και ειδικών απόβλητων (απορριμμάτων), ιδιαίτερα δράσεις διαλογής στην πηγή.
 • Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού.
 • Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές.
 • Έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων για χρήση και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
 • Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς.
 • Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA.
 • Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αστικής ανάπτυξης.
 • Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

 

Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων

 • Λειτουργική αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας.
 • Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός ή /και ανάπτυξη συστημάτων εξυπηρέτησης των επιβατών και της ακτοπλοΐας, ιδιαίτερης σημασίας για την συνδεσιμότητα της Περιφέρειας.
 • Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας.
 • Περιβαλλοντική βελτίωση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας.

 

Τεχνική Βοήθεια

 • Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης.
 • Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.
 • Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.
 • Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
 • Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου.

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (οικονομικά μη ενεργοί, μακροχρόνια άνεργοι, Δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, άτομα που απειλούνται από φτώχεια ή/και  κοινωνικό αποκλεισμό, περιθωριοποιημένα άτομα, Ρομά, κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, κ.α.)
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας
 • Πολιτιστικοί φορείς
 • Αρμόδιοι φορείς για τα ειδικά απόβλητα, Περιφερειακός ΦΟΣΔΑ
 • Φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών
 • Επιμελητήρια, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.α.
  Υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΟΑΕΔ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.
 • Κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί πρόνοιας, ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες κ.α.
 • Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας, Νοσοκομεία
 • Υπουργείο Παιδείας
 • Υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις της Περιφέρειας, φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων, Επιμελητήρια, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.α.
 • Μηχανισμός υποστήριξης ΜΜΕ και Καινοτομίας
 • Κοινωνικοί εταίροι, κοινωνία των πολιτών
 • Τοπικοί φορείς, τοπικές συμπράξεις και ομάδες δράσης που θα δημιουργηθούν

 

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητες του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

Στα Σχετικά αρχεία της σελίδας αναρτώνται  οι ετήσιες εκθέσεις ανά έτος και η αντίστοιχη συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες.

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

URL:  www.eydpelop.gr

Τηλέφωνο: 2713 601380

E-Mail: ilampropoulou@mou.gr

 

 

Σχετικά αρχεία

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2016

ΕΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πηγή: ΕΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Η Χωρική Ανάπτυξη αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των κανονισμών της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020, τόσο ως πολιτική, όσο και ως διαδικασίες εφαρμογής της.

Οι κύριες κατηγορίες παρεμβάσεων Χωρικής Ανάπτυξης, που θα λειτουργήσουν την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, οι οποίες και αποτελούν τα κύρια εργαλεία Χωρικής Ανάπτυξης, είναι τρεις:

 1. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), σε πόλεις με περισσότερους των 10.000 κατοίκων.

 2. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), για περιοχές της υπαίθρου με αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά και με αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, με πληθυσμό από 10.000 μέχρι 150.000 κατοίκους.

 3. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), είτε στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), είτε για άλλες περιοχές εκτός ΒΑΑ, με συγκεκριμένη θεματική αναπτυξιακή κατεύθυνση, σε σαφώς προσδιορισμένο χωρικό επίπεδο.

Ο σχεδιασμός αυτών των παρεμβάσεων έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό και για τις τρεις κατηγορίες Χωρικής Ανάπτυξης, το οποίο αναφέρεται στον προσδιορισμό της στρατηγικής από την κοινωνικοοικονομική βάση κάθε περιοχής (πολίτες και φορείς), στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής των Περιφερειών. Διαφοροποιείται, όμως, το σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης αυτών των παρεμβάσεων, μεταξύ των τριών κατηγοριών.

Η Χωρική Ανάπτυξη στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Στο πλαίσιο των παραπάνω στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται αναφορά σ’ αυτές τις στρατηγικές και στην ιδιαίτερη σημασία τους, για άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων και την εξασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται ρητά δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με κατ’ ελάχιστο προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής 7,88 εκατ. ευρώ ΕΤΠΑ και 4,20 εκατ. ευρώ ΕΚΤ, καθώς και δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), με αντίστοιχο προϋπολογισμό ΕΤΠΑ 2,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9δ) και ΕΚΤ 5,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi). Παράλληλα, δεν αποκλείονται δράσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).

Για την κατ’ αρχήν εξειδίκευση της στρατηγικής της Περιφέρειας, ως προς τις δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης, εκπονήθηκε σχετική μελέτη η οποία προτείνει:

 1. Δύο αστικές περιοχές για εφαρμογή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

 2. Περιοχές της υπαίθρου για εφαρμογή δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), λαμβάνοντας υπόψη και την εφαρμογή αντίστοιχων συμπληρωματικών δράσεων/ προγραμμάτων από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που θα εκχωρηθούν στην Περιφέρεια από το Τομεακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Επίσης, η μελέτη προτείνει και την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) σε περιοχές της υπαίθρου, που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση και δεν θα καλυφθούν από ΤΑΠΤοΚ, είτε στο πλαίσιο του ΠΕΠ, είτε στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2014 και μέχρι το τέλος Μαΐου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ πραγματοποιεί σχετικές διαβουλεύσεις με τους Δήμους της Περιφέρειας και άλλους τοπικούς φορείς, για την οριστικοποίηση της εξειδίκευσης της στρατηγικής της ως προς την εφαρμογή δράσεων Χωρικής Ανάπτυξης στην Πελοπόννησο.

Σχετικά Αρχεία

Τα συνέδρια του ΚΚΕ

O Βαγγέλης Δεληπέτρος κάνει μια αναδρομή στα συνέδρια του ΚΚΕ, ξεκινώντας από το πρώτο ιδρυτικό του ΣΕΚΕ. Οι πρωταγωνιστές, οι αποφάσεις και οι συγκρούσεις (Pics)

Τα συνέδρια του ΚΚΕ: Από τον Ζαχαριάδη στον Κουτσούμπα

Βαγγέλης Δεληπέτρος

Ένα χρόνο πριν κλείσει τα εκατό χρόνια ζωής και έντονης παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πραγματοποιεί από σήμερα και μέχρι την Κυριακή το 20ό συνέδριό του. Με αφορμή αυτό, το News247 ακολουθεί το ταξίδι του ΚΚΕ στην ιστορία, “φωτογραφίζοντας” τα 19 συνέδρια που προηγήθηκαν και καταγράφοντας το αποτύπωμα που άφησαν.

Οι εργασίες του 20ού συνεδρίου του οποίου το βασικό σύνθημα είναι  “Ισχυροποιούμε το ΚΚΕ. Για δυνατό εργατικό κίνημα και κοινωνική συμμαχία. Για την εξουσία, το σοσιαλισμό”, ξεκινούν στις 10 π.μ. με την παρουσίαση της Εισήγησης της ΚΕ από τον Γενικό Γραμματέα, Δημήτρη Κουτσούμπα και ολοκληρώνονται την Κυριακή 2 Απριλίου με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Αν για κάθε κόμμα ένα συνέδριο είναι μια σημαντική στιγμή της πολιτικής του διαδρομής για το ΚΚΕ είναι κάτι περισσότερο καθώς, όπως λένε τα στελέχη του, τα συνέδρια αποτελούν “σταθμό και αφετηρία” κυρίως λόγω του διαφορετικού σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα τρόπου οργάνωσης των μελών που προϋποθέτει την εμπλοκή όλων των κομματικών δυνάμεων στις συνεδριακές διαδικασίες.

Γεγονός είναι, επίσης, ότι παρά τις πολλές αναφορές των Θέσεων του ΚΚΕ για το συνέδριο στην “Κοινωνική Συμμαχία” δεν υπάρχουν αντίστοιχες καταλήξεις για τη συγκεκριμένη πολιτική συμμαχιών του, και το βάρος πέφτει κυρίως στα “εσωτερικά” ζητήματα” και την “κομματική οικοδόμηση” και όχι στα θέματα τακτικής και στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Πάντως, ακόμα κι κάποιος δεν παρακολουθεί ιδιαίτερα τις εξελίξεις στην Αριστερά και ειδικότερα στο κομμουνιστικό κόμμα, έχει ενδιαφέρον να εξετάσει το στίγμα που άφησε διαχρονικά η πολιτική του ΚΚΕ έτσι όπως αποτυπώθηκε στις αποφάσεις των συνεδρίων του.

1ο (ιδρυτικό) Συνέδριο του ΣΕΚΕ

Μια σχετικά μικρή ομάδα ανθρώπων, τον Νοέμβριο του 1918, ένα χρόνο μετά από την Οκτωβριανή Επανάσταση και λίγες ημέρες μετά από την ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), ίδρυσε στον Πειραιά το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ) που αργότερα θα μετονομαστεί σε ΚΚΕ.

Όπως έγραφε ο λογοκριμένος από τις… αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες “Ριζοσπάστης”, “Εις το ξενοδοχείον ”Πειραιεύς” εις την αίθουσαν του σωματείου των μηχανικών ατμοπλοίων… (λογοκρισία 3 γραμμών) συνήλθε χθες εις την πρώτην συνεδρίασίν του το πρώτον σοσιαλιστικόν συνέδριον της Ελλάδος με κύριον σκοπόν τη συνένωσιν όλων των εν Ελλάδι σοσιαλιστικών ομάδων εις ένα ενιαίον κόμμα διοικούμενον ενιαίως και αντιπροσωπευόμενον εις τη Διεθνή. Η έναρξις εγένετο εις τας 10 π.μ. (λογοκρισία 65 γραμμών)”.

Το συνέδριο ενέκρινε “ψήφισμα χαιρετισμού προς τη ρωσικήν δημοκρατίαν των Σοβιέτ”, “Διαμαρτυρίαν δια την μελετωμένην επέμβασιν των συμμάχων”, το ντοκουμέντο “Αι αρχαί και το πρόγραμμα του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος” και το “Πρόγραμμα σημερινών απαιτήσεων”, που περιελάμβανε κατοχύρωση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος, προοδευτική φορολογία του κεφαλαίου, την εθνικοποίηση των τσιφλικιών και σειράς επιχειρήσεων.

Επίσης, το Συνέδριο ζήτησε αυστηρή εφαρμογή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας σε όλη την εκπαίδευση και διακήρυξε την πλήρη ισότητα γυναικών και ανδρών.

Τα συνέδρια του ΚΚΕ: Από τον Ζαχαριάδη στον Κουτσούμπα

(Ξενοδοχείον “Πειραιεύς”. Νοέμβριος 1918. Οι σύνεδροι του ΣΕΚΕ σε αναμνηστική φωτογραφία)

2ο Συνέδριο του ΣΕΚΕ

Το 2ο συνέδριο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος πραγματοποιήθηκε περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 1920, στην Αθήνα, και τάχτηκε υπέρ του “λενινιστικού προσανατολισμού στο θέμα της δικτατορίας του προλεταριάτου και της αρχής του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού”, απορρίπτοντας την “ελευθερία” φραξιών και ομάδων μέσα στο κόμμα.

Το συνέδριο αποφάσισε να προστεθεί στον τίτλο του κόμματος η λέξη “Κομμουνιστικό” μέσα σε παρένθεση, οπότε το ΣΕΚΕ ονομάστηκε ΣΕΚΕ (Κ), την οργανική προσχώρηση στην Γ΄ Κομμουνιστική Διεθνή, ενώ έθεσε τον ¨Ριζοσπάστη” υπό τον έλεγχο του κόμματος.

Έκτακτα Εκλογικά Συνέδρια του ΣΕΚΕ (Κ)

Μεταξύ 1920 και 1924, το ΣΕΚΕ (Κ) πραγματοποίησε τρία έκτακτα συνέδρια για τη στάση του κόμματος στις εκλογές και τη ρύθμιση οργανωτικών ζητημάτων, τον Οκτώβριο του 1920, τον Οκτώβριο του 1922 και τον Σεπτέμβριο του 1923.

Στο πρώτο από αυτά, τον Οκτώβριο του 1920 η θέση για “εθνικοποίηση της γης” έδωσε τη θέση της στο αίτημα για “άμεση και οριστική κατοχή των αγροκτημάτων από τους δουλευτές τους χωρίς αποζημίωση”.

3ο Έκτακτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ (Κ)

Από 26 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου του 1924 πραγματοποιήθηκε το επόμενο συνέδριο του ΣΕΚΕ (Κ) που προβλεπόταν να είναι τακτικό αλλά “δεν προετοιμάστηκε καλά” και μετά την έναρξη των εργασιών του χαρακτηρίστηκε έκτακτο. Παρά ταύτα, σε αυτό το συνέδριο το κόμμα συνδέθηκε πιο στενά με την Κομμουνιστική Διεθνή, μετονομαζόμενο πλέον σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Ελληνικό Τμήμα Κομμουνιστικής Διεθνούς).

3ο Συνέδριο του ΚΚΕ (τακτικό)

Με 100 αντιπροσώπους συνήλθε τον Μάρτιο του 1927 στην Αθήνα το 3ο Συνέδριο του ΚΚΕ που χαρακτήρισε “ημιαποικιακή” και “υποδουλωμένη στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις” την Ελλάδα. Όπως σημείωναν οι Θέσεις του συνεδρίου “η χώρα μας από την άποψη της καπιταλιστικής εξέλιξης είναι καθυστερημένη. Τον σπουδαιότερο ρόλο στην εθνική οικονομία παίζουν η αγροτική οικονομία, το εμπορικό, το εφοπλιστικό και το τραπεζικό κεφάλαιο. Το βιομηχανικό κεφάλαιο βρίσκεται σε υποδεέστερη μοίρα”.

Στις Θέσεις αναφερόταν επίσης ότι “Ο αγώνας των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων μεταξύ τους για την επικράτηση στην Ελλάδα αντανακλάται στα εσωτερικά και εξωτερικά πολιτικά γεγονότα που αφορούν τη χώρα”.

4ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Αυτό το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από τις 10-15 Δεκεμβρίου 1928 προσπάθησε να εξετάσει ενδελεχέστερα τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες της χώρας και να καθορίσει τον “χαρακτήρα της επικείμενης επανάστασης στην Ελλάδα”. Τελικά παρέπεμψε το θέμα στο επόμενο συνέδριο ενώ έθεσε ως βασικό καθήκον του κόμματος τη σύγκληση ενωτικού πανελλαδικού συνεδρίου της ΓΣΕΕ.

Τα συνέδρια του ΚΚΕ: Από τον Ζαχαριάδη στον Κουτσούμπα

(Ο Νίκος Ζαχαριάδης έμεινε επικεφαλής του ΚΚΕ επί 25 χρόνια)


~~~
Τον Νοέμβριο του 1931 η Κομμουνιστική Διεθνής παρενέβη στο ΚΚΕ τερματίζοντας τις αντιπαραθέσεις διαφόρων ομάδων στο εσωτερικό του και τοποθετώντας στη θέση του γενικού γραμματέα του κόμματος τον Νίκο Ζαχαριάδη που θα παραμείνει σε αυτήν τη θέση μέχρι το 1956.
~~~
 

5ο Συνέδριο

Το συνέδριο που συγκλήθηκε τον Μάρτιο του 1934 επικεντρώθηκε στην “επαναστατική κινητοποίηση των μαζών και την οργάνωση του αντιφασιστικού μετώπου” ώστε να αποτραπεί “η εγκαθίδρυση της ανοιχτής φασιστικής δικατορίας και η έκρηξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου”.

Ως προς την στρατηγική του κόμματος επικυρώθηκε η απόφαση της 6ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που εκτιμούσε ότι “η επανάσταση θα είχε αστικοδημοκρατικό χαρακτήρα με τάσεις γρήγορης μετατροπής της σε προλεταριακή σοσιαλιστική επανάσταση”.

6ο Συνέδριο

“Τα καθήκοντα των κομμουνιστών στην πάλη κατά του φασισμού και του πολέμου” κυριάρχησαν στο 6ο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1935 και έθεσε ως στόχο την απόκρουση του κινδύνου εγκαθίδρυσης φασιστικής δικτατορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην απόφαση του συνεδρίου τονιζόταν η “ανοικτή απειλή της εθνικής ανεξαρτησίας” κυρίως από την Ιταλία και ετίθετο ως ‘υπέρτατο καθήκον η υπεράσπιση της ειρήνης και της λευτεριάς”.

7ο Συνέδριο

Με το κομμουνιστικό κόμμα να έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τα χρόνια των αγώνων της Εθνικής Αντίστασης, το 7ο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε από 1-6 Οκτωβρίου 1945 στην Αθήνα, στην αίθουσα του κινηματογράφου “Τιτάνια”, υπήρξε ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα συνέδρια του ΚΚΕ.

Η αύξηση της δύναμης του ΚΚΕ την περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα καταδεικνύεται και από το προφίλ των συνέδρων. Πιο συγκεκριμένα: Οι σύνεδροι ήταν 223 τακτικοί (οι 26 ήταν γυναίκες) και 38 αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι, από τους οποίους 119 εργάτες, 26 υπάλληλοι, 22 αγρότες, 8 επαγγελματίες, 29 επιστήμονες, 8 διανοούμενοι και 11 φοιτητές.

Η κομματική τους ηλικία ήταν: 63 πάνω από 15 χρόνια, 75 πάνω από 5 και 85 λιγότερο από 5 χρόνια. Υπερείχαν οι νέοι κομμουνιστές. Οι 73 τακτικοί σύνεδροι ήταν ηλικίας 20-30 χρόνων, οι 100 ηλικίας 31-40 χρόνων, οι 46 ηλικίας 41-50 χρόνων, οι 3 ηλικίας 51-60 χρόνων και 1 πάνω από 60.

Εξετάζοντας την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί μετά την αγγλική επέμβαση, τα Δεκεμβριανά και την Συμφωνία της Βάρκιζας, το συνέδριο διαπίστωνε ότι “Μέσα στον πανευρωπαϊκό οργασμό της δημοκρατικής και σοσιαλιστικής αναγέννησης, η Ελλάδα χάρη στην ένοπλη ξενική επέμβαση αποτελεί τραγική εξαίρεση. Η ξενική επέμβαση ανέκοψε την ομαλή πολιτική ζωή και εξέλιξη του τόπου” και καλούσε τον ελληνικό λαό “να συσπειρωθεί στον αγώνα για την ομαλή δημοκρατική λύση του εσωτερικού προβλήματος, δίχως ξένες παρεμβάσεις”.

(Ο Νίκος Ζαχαριάδης μιλώντας στο 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ)

~~~
Τον Μάρτιο του 1956, ένα μήνα μετά από την πραγματοποίηση του 20ού Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης (ΚΚΣΕ) και της “αποσταλινοποίησης”, με παρέμβαση του ΚΚΣΕ και πέντε άλλων κομμονιστικών κομμάτων συγκροτείται Διεθνής Επιτροπή η οποία καθαίρεσε από γενικό γραμματέα τον Νίκο Ζαχαριάδη τοποθετώντας στη θέση του τον Κώστα Κολιγιάννη, που θα παραμείνει επικεφαλής του ΚΚΕ μέχρι το 1972, οπότε θα τον διαδεχτεί ο Χαρίλαος Φλωράκης.
~~~

8ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Μεταξύ 7ου και 8ου Συνέδριου του ΚΚΕ μεσολάβησαν δεκαέξι ολόκληρα χρόνια, ο εμφύλιος πόλεμος, η πολιτική προσφυγιά για μεγάλο μέρος των δυνάμεων του ΚΚΕ που είχε πολεμήσει με τον Δημοκρατικό Στρατό και οι πολιτικές διώξεις των κομμουνιστών και του περίγυρού τους στην μετεμφυλιοπολεμική Ελλάδα, όπου το ΚΚΕ ήταν υπο διωγμόν, στην παρανομία.

Σε αυτές τις ιδιόμορφες συνθήκες, χωρίς κομματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, συνήλθε στο εξωτερικό το 8ο Συνέδριο του ΚΚΕ που εκτίμησε ότι “η Ελλάδα είναι υπανάπτυκτη καπιταλιστική χώρα, βασικά αγροτική με σχετική ανάπτυξη της βιομηχανίας, με ορισμένα μισοφεουδαρχικά υπολείμματα και με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική εξάρτηση από το μονοπωλιακό κεφάλαιο”.

Με βάση αυτήν την εκτίμηση αποφασίστηκε ότι «η επικείμενη επανάσταση στην Ελλάδα, θα είναι αντιιμπεριαλιστική-δημοκρατική” και πως στις δυνάμεις της “αντιιμπεριαλιστικής δημοκρατικής επανάστασης”, συμπεριλαμβάνονταν και η μη μονοπωλιακή αστική τάξη, η οποία χαρακτηριζόταν σαν “εθνική αστική τάξη”.

Πολιτικά, με αυτές τις διαπιστώσεις, το ΚΚΕ επεξεργάστηκε το “Πρόγραμμα της Εθνικής Δημοκρατικής Αλλαγής” και έθεσε ως άμεσο στόχο την άνατροπή της κυβέρνησης της Δεξιάς” και το “σχηματισμό μιας δημοκρατικής κυβέρνησης που θα αποκαταστήσει την δημοκρατική ομαλότητα και θα ακολυθήσει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική”

~~~
Τον Φεβρουάριο του 1968 και ενώ στην Ελλάδα είχε επιβληθεί η δικτατορία των συνταγματαρχών, συγκλήθηκε στη Βουδαπέστη η 12η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ. Οι έντονες διαφωνίες που εκδηλώθηκαν εκεί μεταξύ “ορθόδοξων” και “ανανεωτών” είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντικότερη διάσπαση στην ιστορία του κομμουνιστικού κόμματος και τη δημιουργία δύο κομμάτων: του ΚΚΕ, υπό την ηγερσία του κ. Κολιγιάννη και στη συνέχεια του Χ. Φλωράκη, και του ΚΚΕ Εσωτερικού, υπό την ηγεσία του Μπαμπη Δρακόπουλου, του Μήτσου Παρτσαλίδη, του Λεωνίδα Κύρκου κά.
~~~

9ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Ένα μήνα μετά από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου και περίπου οκτώ μήνες πριν από την πτώση της δικτατορίας, τον Δεκέμβριο του 1973, συγκλήθηκε το 9ο Συνέδριο του ΚΚΕ που επέκρινε έντονα, ως ‘δεξιά οπουρτουνιστική παρέκκλιση”, την πολιτική του κόμματος από το 8ο Συνέδριο του 1961 μέχρι και την 12η ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του, τον Φλεβάρη του 1968, οπότε το κόμμα διασπάστηκε και δημιουργήθηκε -εκ παραλλήλου- του ΚΚΕ Εσωτερικού.

Το συνέδριο ενέκρινε νέο πρόγραμμα στο οποίο η Ελλάδα χαρακτηριζόταν “χώρα με μέσο επίπεδο ανάπτυξης, με διαμορφωμένο κρατικο-μονοπωλιακό καπιταλισμό και με χαρακτηριστικό γνώρισμα τη σημαντική εξάρτηση από το ξένο μονοπωλιακό κεφάλαιο και το διεθνή ιμπεριαλισμό, που γίνεται χώρα βιομηχανική-αγροτική”. Θεωρώντας λανθασμένη την θέση του προηγούμενου συνεδρίου για την ύπαρξη “εθνικής αστικής τάξης” το ΚΚΕ έθεσε ως στόχο την “εγκαθίδρυση του καθεστώτος της Νέας Δημοκρατίας” από την “εργατική τάξη και την εργαζόμενη αγροτιά” σε συμμαχία με “τα μεσαία στρώματα της πόλης και την προοδευτική, δημοκρατική διανόηση”.

Τα συνέδρια του ΚΚΕ: Από τον Ζαχαριάδη στον Κουτσούμπα

(10ο Συνέδριο: Σε συνθήκες νομιμότητας μετά από 33 χρόνια)

10ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Το 10ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1978 στο γήπεδο του ¨Μύλωνα” στη Νέα Σμύρνη και ήταν το πρώτο που συγκλήθηκε νόμιμα μετά από 27 χρόνια που το ΚΚΕ ήταν στην παρανομία. Σε αυτό απαλείφτηκαν οι αναφορές στο “καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας” που είχαν ψηφιστεί στο προηγούμενο συνέδριο και ετέθη ως στρατηγικός στόχος η ‘αντιιμπεριαλιστική αντιμονοπωλιακή δημοκρατία, η δημοκρατία του λαού”.

Τα συνέδρια του ΚΚΕ: Από τον Ζαχαριάδη στον Κουτσούμπα

(Ο Χαρίλαος Φλωράκης ηγέτης του ΚΚΕ από το 1972 μέχρι το 1991)

11ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Το 11ο Συνέδριο (14-19 Δεκεμβρίου 1982) ήταν το πρώτο που διεξήχθη στην αίθουσα συνεδρίων των γραφείων του ΚΚΕ, στον Περισσό. Αυτή τη φορά, το κόμμα -σε αντιδιαστολή με την “αλλαγή” που επαγγέλλεται το ΠΑΣΟΚ που ήδη είναι κυβέρνηση- μιλά για “πραγματική αλλαγή”, που θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα εθνικής ανεξαρτησίας και θα οδηγήσει σε ανάπτυξη προς όφελος του λαού και ουσιαστικό εκδημοκρατισμό.

Τα συνέδρια του ΚΚΕ: Από τον Ζαχαριάδη στον Κουτσούμπα

(Γιάννης Ρίτσος και Μίκης Θεοδωράκης στην επίσημη έναρξη του 11ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, το 1982)

12ο Συνέδριο

Τον Μάιο του 1987, το ΚΚΕ, με το 12ο Συνέδριο, κάνει λόγο για “δύο δρόμους που βρίσκονται μπροστά μας: τον δρόμο του δικομματισμού και τον δρόμο της Αριστεράς, για μια ανάπτυξη νέου τύπου, για αλλαγή με κατεύθυνση τον σοσιαλισμό, που θα προχωρά με ρήξεις προς το σύστημα της εξάρτησης και της μονοπβλιακής κυριαρχίας”.

Με βάση αυτές τις αποφάσεις το ΚΚΕ προχώρησε στη δημιουργία του Συνασπισμού των δυνάμεων της Αριστεράς και της Προόδου.

~~~
Τον Ιούλιο του 1989 η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ δέχτηκε το αίτημα του Χαρίλαο Φλωράκη να αντικατασταθεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα και εξέλεξε στη θέση του τον Γρηγόρη Φαράκο αναδεικνύοντας ταυτοχρόνως τον Χ. Φλωράκη στη θέση του Προέδρου του Κόμματος. Λίγο αργότερα με επίκεντρο την διαφωνία για την συγκρότηση της συγκυβέρνησης Συνασπισμού – Νέας Δημοκρατίας και τις πολιτικές θέσεις του “Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου” έγινε η διάσπαση της ΚΝΕ που οδήγησε στην διαγραφή ή την αποχώρηση των περισσότερων μελών της νεολαίας του ΚΚΕ και την σταδιακή αποχώρηση 15 μελών της Κεντρικής Επιτροπής (Κώστας Κάππος, Κώστας Τζιαντζής, Νίκος Κοτζιάς, Άγγελος Χάγιος κλπ).
~~~

13ο Συνέδριο

Τον Φεβρουάριο του 1991, σε συνθήκες ανατροπής των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη και μετά από τον σχηματισμό στην Ελλάδα της συγκυβέρνησης που συγκρότησαν η Νέα Δημοκρατία και ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (ΚΚΕ – ΕΑΡ) με πρωθυπουργό τον ΤζαννήΤζαννετάκη και της Οικουμενικής κυβέρνησης (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΝ) με πρωθυπουργό τον Ξενοφώντα Ζολώτα, συγκαλείται το 13ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

Έχοντας ήδη από το 12ο Συνέδριο οριστεί ως “προγραμματικό”, θα είναι το συνέδριο στο οποίο θα ξεδιπλωθούν οι διαφωνίες που υπέβοσκαν στο εσωτερικό του κόμματος, για τον ρόλο του, τη σχέση του με τον Συνασπισμό, τις συμμαχίες που έπρεπε να κάνει, αλλά και γενικότερα για το σύνολο των στόχων του, την τακτική και την στρατηγική του.

Οι διαφωνίες θα οδηγήσουν στην εκλογή μιας σχεδόν διχασμένης Κεντρικής Επιτροπής, όπου “τα στελέχη που τάσσονταν υπέρ της διατήρησης του κομμουνιστικού χαρακτήρα του Κόμματος” πλειοψηφούν οριακά και εκλέγουν, με την στήριξη του Χαρίλαου Φλωράκη και ψήφους 57 έναντι 54, ως γενική γραμματέα την Αλέκα Παπαρήγα που είχε ως ανθυποψήφιο τότε τον Γιάννη Δραγασάκη.

~~~
Οι ευαίσθητες ισορροπίες στην ΚΕ και γενικότερα στο ΚΚΕ παρέμειναν και μετά το συνέδριο και θα οδηγήσουν σε διάσπαση τον Ιούλιο του 1991, οπότε αποχώρησαν περίπου 50 μέλη της ΚΕ τα οποία συνέχισαν την πολιτική τους διαδρομή μέσα από τον Συνασπισμό, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε από αυτόν το ΚΚΕ. Μεταξύ των στελεχών του ΚΚΕ που αποχώρησαν ήταν ο Γιάννης Δραγασάκης, η Μαρία Δαμανάκη, ο Αλέκος Αλαβάνος, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Νίκος Χουντής.
~~~

14ο Συνέδριο

Με στόχο την ανασυγκρότηση του κόμματος μετά από τις αποχωρήσεις, το ΚΚΕ αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα, τον Δεκέμβριο του 1991, μερικούς μήνες μετά το 13ο συνέδριο, στη σύγκληση του 14ου συνεδρίου του. Βασική διαπίστωση ήταν ότι “η πολιτική συμμαχιών πρέπει να συνδυάζεται επίμονα και συστηματικά με την ολόπλευρη, ποσοτικά και ποιοτικά, ενίσχυση του ΚΚΕ”.

Το συνέδριο που αντιπαρέθεσε στον Συνασπισμό τον “κοινωνικό συνασπισμό”, εκτίμησε ότι το προηγούμενο διάστημα “δεν αντιμετωπίστηκε αποφασιστικά η σοσιαλδημοκρατία”, έγινε “λειψή δουλειά στην ανάδειξη στελεχών” και “υποτιμήθηκε η ιδεολογική δουλειά”.

Τα συνέδρια του ΚΚΕ: Από τον Ζαχαριάδη στον Κουτσούμπα

(Από το 11ο Συνέδριο του 1982 όλα τα κομματικά σώματα του ΚΚΕ διεξάγονται στην αίθουσα συνεδρίων στον Περισσό. Η φωτογραφία από τις εργασίες του 14ου Συνεδρίου, το 1991)

15ο Συνέδριο

Τον Μάιο του 1996, στο 15ο Συνέδριο, το ΚΚΕ εκτίμησε ότι “η εποχή μας είναι εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό” και ότι η “αντιιμπεριαλιστική αντιμονοπωλιακή γραμμή πάλης είναι ο δρόμος που βοηθά να αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων, να γίνει προσέγγιση και κάτω από προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί το πέρασμα στο σοσιαλισμό”.

Τα συνέδρια του ΚΚΕ: Από τον Ζαχαριάδη στον Κουτσούμπα

(Η Αλέκα Παπαρήγα διατέλεσε γενική γραμματέας του ΚΚΕ από το 1991 μέχρι το 2013)

16ο Συνέδριο

Τις επεξεργασίες για το “αντιιμπεριαλιστικό αντιμονοπωλιακό δημοκρατικό μέτωπο πάλης” προώθησε και το 16ο συνέδριο που συγκλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2000. Όπως εκτιμούσε τότε το ΚΚΕ “η Ελλάδα έχει τις υλικές προϋποθέσεις να διαμορφώσει και να αναπτύξει τη λαϊκή οικονομία” και ότι “προϋπόθεση για την ανάπτυξη της λαϊκής οικονομίας είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και τα βασικά και συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής να περάσουν στην ιδιοκτησία της κοινωνίας, να ανατραπεί η οικονομική κυριαρχία των μονοπωλίων, η μεγάλη καπιταλιστική ιδιοκτησία”.

17ο Συνέδριο

Συνέδριο με στόχο την οργανωτική διεύρυνση των κομματικών δυνάμεων του ήταν το 17ο Συνέδριο του ΚΚΕ που πραγματοποιήθηκε από 9-12 Φεβρουαρίου 2005, με κεντρικό σύνθημα “Από την ανασυγκρότηση στην ισχυροποίηση”.

Όπως ανέφερε η απόφαση του συνεδρίου “η επιδίωξη του αντίπαλου να θέσει το Κόμμα στο περιθώριο, να του στερήσει το κύρος που έχει κατακτήσει στην ιστορική του διαδρομή δεν καρποφόρησε” και προσθέτοντας -με το βλέμμα άλλη μια φορά στραμμένο στον ΣΥΡΙΖΑ- ότι “αν το 1989-91 είχε διαλυθεί το ΚΚΕ, αν είχε μεταλλαχθεί σε κόμμα σοσιαλδημοκρατικού προσανατολισμού, το κενό θα ήταν μεγάλο για το λαϊκό κίνημα”.

Τα συνέδρια του ΚΚΕ: Από τον Ζαχαριάδη στον Κουτσούμπα

(Η ηγεσία του ΚΚΕ στο 17ο Συνέδριο. Στην άκρη αριστερά της φωτογραφίας ο Δημήτρης Κουτσούμπας που διαδέχτηκε την Αλέκα Παπαρήγα)

18ο Συνέδριο

Τον Φεβρουάριο του 2009 στην αίθουσα συνεδρίων στον Περισσό συνήλθε το 18ο Συνέδριο του ΚΚΕ στο οποίο κυριάρχησε η συζήτηση για τον “σοσιαλισμό που οικοδομήθηκε τον 20ό αιώνα με επίκεντρο την ΕΣΣΔ” και τα αίτια της ανατροπής του “υπαρκτού σοσιαλισμού”. Τα περισσότερα ΜΜΕ είχαν μιλήσει τότε για “επιστροφή στον σταλινισμό” καθώς στο στόχαστρο των θέσεων -αντίθετα από ό,τι συνέβαινε μέχρι τότε- βρέθηκε η “αποσταλινοποίηση” στην οποία είχε προχωρήσει μετά το 1956 ο μετά τον Ιωσήφ Στάλιν ηγέτης της ΕΣΣΔ Νικίτα Χρουστσόφ.

Ενδεικτικά της εσωτερικής κατάστασης και της “στεγανοποίησης” στο κόμμα ήταν ότι -σύμφωνα με όσα επισήμως ανακοινώθηκαν- υπέρ του κειμένου του απολογισμού της ΚΕ τάχτηκε το 99,5% των μελών, ενώ τις “Θέσεις για τον σοσιαλισμό” υπερψήφισε το 99,04%.

19ο Συνέδριο

Από 11-14 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε το 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ που έθεσε ως βασικό στόχο του κόμματος την “ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος” και την σύγκρότηση της “Λαϊκή Συμμαχίας” μέσα από την ισχυροποίηση του ΚΚΕ ως κόμματος “παντός καιρού”.

Σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ που διαφαινόταν ότι θα σχηματίσει μελλοντικά κυβέρνηση, οι Θέσεις του συνεδρίου ανέφεραν ότι “εξελίσσεται σε κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας, πιο συντηρητικό σε σύγκριση με το κλασικό σοσιαλδημοκρατικό ΠΑΣΟΚ της λεγόμενης μεταπολιτευτικής περιόδου¨ και επισήμαιναν ότι το ΚΚΕ “δεν πρόκειται να συνεργαστεί και να συμμετάσχει σε κυβερνήσεις συνεργασίας”.

Το 19ο συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή από την ΚΕ του Δημήτρη Κουτσούμπα στη θέση του γενικού γραμματέα.

Τα συνέδρια του ΚΚΕ: Από τον Ζαχαριάδη στον Κουτσούμπα
 EUROKINISSI

(“Ο σοσιαλισμός αναγκαίος και επίκαιρος” ήταν το σύνθημα στο 19ο Συνέδριο του 2013. Στο 20ό Συνέδριο που αρχίζει σήμερα το σύνθημα είναι “Ισχυροποιούμε το ΚΚΕ. Για δυνατό εργατικό κίνημα και κοινωνική συμμαχία. Για την εξουσία, τον σοσιαλισμό”)

Φωτογραφίες: Αρχείο ΚΚΕ, Eurokinissi