Τελικές προτάσεις για τον προσδιορισμό και εξειδίκευση για τη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Τελικές προτάσεις για τον προσδιορισμό και εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής για τη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο
πλαίσιο του ΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020» αποτελεί το 2ο παραδοτέο του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης
για τον προσδιορισμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με τις δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020», σύμφωνα με την από 19 Νοεμβρίου 2015 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου και της PLAS Α.Ε.
Τα περιεχόμενα του παρόντος παραδοτέου ακολουθούν τους όρους της σχετικής σύμβασης, και αποτελούν  υποδείγματα προσδιορισμού της διαδικασίας και των μέσων εξειδίκευσης της εφαρμογής της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά την περίοδο 2014 – 2020, σύμφωνα με τα περιεχόμενα του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020. Ως εκ τούτου στο παρόν 2ο παραδοτέο του έργου περιλαμβάνονται:
Η εξειδίκευση της Στρατηγικής του ΠΕΠ Πελοποννήσου ως προς τη Χωρική Ανάπτυξη της Περιφέρειας, σε
σχέση με τα τρία (3) «εργαλεία» εφαρμογής της (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ).
Πρόταση προσδιορισμού των Αστικών Κέντρων της Περιφέρειας, για την εφαρμογή ΒΑΑ
Παραδείγματα εξειδίκευσης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης ως προς τα εξής:
Προσδιορισμός των περιοχών ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ
Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης των τριών «εργαλείων» Χωρικής Ανάπτυξης
Φορείς Υλοποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης
Κατόπιν αυτών, η ανάδοχος Εταιρεία, ο υπεύθυνος έργου και όλη η ομάδα μελέτης θέλουν να ευχαριστήσουν τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της μελέτης, για την άψογη συνεργασία τους με την ομάδα μελέτης και για την παροχή κατευθύνσεων και χρήσιμων σχολίων.

 

Η Χωρική Ανάπτυξη στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Στο πλαίσιο των παραπάνω στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται αναφορά σ’ αυτές τις στρατηγικές και στην ιδιαίτερη σημασία τους, για άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων και την εξασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται ρητά δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με κατ’ ελάχιστο προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής 7,88 εκατ. ευρώ ΕΤΠΑ και 4,20 εκατ. ευρώ ΕΚΤ, καθώς και δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), με αντίστοιχο προϋπολογισμό ΕΤΠΑ 2,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9δ) και ΕΚΤ 5,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi). Παράλληλα, δεν αποκλείονται δράσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).

Για την κατ’ αρχήν εξειδίκευση της στρατηγικής της Περιφέρειας, ως προς τις δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης, εκπονήθηκε σχετική μελέτη η οποία προτείνει:

 1. Δύο αστικές περιοχές για εφαρμογή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

 2. Περιοχές της υπαίθρου για εφαρμογή δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), λαμβάνοντας υπόψη και την εφαρμογή αντίστοιχων συμπληρωματικών δράσεων/ προγραμμάτων από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που θα εκχωρηθούν στην Περιφέρεια από το Τομεακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Επίσης, η μελέτη προτείνει και την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) σε περιοχές της υπαίθρου, που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση και δεν θα καλυφθούν από ΤΑΠΤοΚ, είτε στο πλαίσιο του ΠΕΠ, είτε στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2014 και μέχρι το τέλος Μαΐου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ πραγματοποιεί σχετικές διαβουλεύσεις με τους Δήμους της Περιφέρειας και άλλους τοπικούς φορείς, για την οριστικοποίηση της εξειδίκευσης της στρατηγικής της ως προς την εφαρμογή δράσεων Χωρικής Ανάπτυξης στην Πελοπόννησο.

Σχετικά Αρχεία

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Τίτλοι τέλους στις σχέσεις Τατούλη – Νέας Δημοκρατίας;

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΗ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΝΟ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Άλυτο το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Ενώ στις περισσότερες Περιφέρειες της Χώρας έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου για την διαχείριση των απορριμμάτων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι «ουραγός» στο συγκεκριμένο ζήτημα, αδυνατώντας να προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις που θα δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα.

Για όλο το διάστημα από το 2012 και μέχρι την ψήφιση του Ν. 4386/2016 – άρθρο 23 βάσει του οποίου η διαχείριση των απορριμμάτων περνά και πάλι στους ΦΟΔΣΑ η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων, γεγονός που τεκμαίρεται και από σειρά αποφάσεών της αλλά και από αποφάσεις Δικαστηρίων που καθιστούσαν βασική συμμέτοχη και υπεύθυνη την περιφέρεια Πελοποννήσου για τα όποια προβλήματα προέκυπταν στην διαχείριση των απορριμμάτων (Βούλευμα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου αρ.230/21-7-2014, Προσφυγή στο Διοικητικό πρωτοδικείο Τρίπολης – 11/9/2014, έγγραφο Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου – 28-12-2012, Απόφαση 2967/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας για τα δέματα στην Πύλο). 

Όλα αυτά επειδή η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντικαθιστούσε τον ανύπαρκτο ή νεοσύστατο ΦΟΔΣΑ της περιοχής μας ή επειδή στην συνέχεια δεν υπήρξε στήριξή του από την Κυβέρνηση αλλά και επαρκής συνεννόηση των μελών του.

Στη σημερινή κατάσταση, ουσιαστικά, κανένα βήμα δεν έχει γίνει για την οριστική λύση του προβλήματος. Έρχονται και πάλι οι ημέρες που οι Δήμοι της Πελοποννήσου ο ένας μετά τον άλλο θα προχωρούν σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω των απορριμμάτων που θα γεμίζουν τους δρόμους τους. 

Έρχονται και πάλι οι ημέρες που τα πρόστιμα από την Ε.Ε. θα πέσουν και πάλι βαριά, μόλις ανακαλυφθούν οι νέες χωματερές που έχουν παρανόμως στηθεί δίπλα σ’ εκείνες που υποτίθεται ότι αναπλάστηκαν. 

Η πρόσφατη απένταξη του σχεδίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο με ορατό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε τραγικές εικόνες και καταστάσεις του παρελθόντος. 

Κι όλα αυτά όταν τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια η Περιφέρεια είχε την δυνατότητα αλλά και την ευθύνη να δώσει λύση στο πρόβλημα. 

Ευθύνες πρέπει όμως να αναζητήσουμε και στην Κυβέρνηση, που δεν υιοθέτησε εξ αρχής μία σαφή θέση σχετικά με το θέμα της ΣΔΙΤ για την Πελοπόννησο δημιουργώντας επιπλέον καθυστερήσεις και σύγχυση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, παλινδρομώντας μεταξύ ιδεολογικών αγκυλώσεων και φοβικών συνδρόμων, πολέμησε και ως αντιπολίτευση αλλά και στην πρώτη Κυβερνητική του θητεία τις ΣΔΙΤ μπλοκάροντας έργα 300 περίπου εκατομμυρίων ευρώ.

Σε αντίθεση, η τελευταία Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας χάραξε μια ξεκάθαρη στρατηγική που ευνόησε της Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Το 2014 υπεγράφησαν επτά συμβάσεις ΣΔΙΤ συνολικής αξίας 465 εκατ. ευρώ, μέγεθος που επέτρεψε στην Ελλάδα να καταλάβει την τρίτη θέση στην Ευρώπη (ως προς τη συμβασιοποίηση ΣΔΙΤ) μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. 

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τη βράβευση του ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας ως “Συμφωνία της Χρονιάς 2013 για τα απόβλητα”, Η επιτροπή του World Finance αναγνώρισε “τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη έργων υποδομής στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και θεωρεί τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις και το θεσμικό πλαίσιο για τις συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη“. 

Τα ολοκληρωμένα, πλέον, έργα αποδεικνύουν στην πράξη τη στήριξη του θεσμού των ΣΔΙΤ από τη ΝΔ ως μια ενδεδειγμένη λύση για να προχωρήσουν μεγάλα και σημαντικά έργα υποδομών, εφόσον βέβαια οι εν λόγω συμφωνίες προασπίζουν το συμφέρον των πολιτών.

Αυτή η χρονική περίοδος, της τελευταίας Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ήταν και η περίοδος κατά την οποία η εν λόγω ΣΔΙΤ ολοκλήρωσε τον ανταγωνιστικό διάλογο και άρχισε να σχηματοποιείται η μελέτη με βάση τον τότε ισχύοντα ΠΕΣΔΑ.

Σχετικά με το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ ο Ν. 4386/2016 παίρνει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων από την Περιφέρεια, εκείνη μέσω της Διαχειριστικής Αρχής απευθύνει νέα πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» προκειμένου να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ με μόνο αποδέκτη την ίδια την Περιφέρεια, επικαλούμενη την υπ’ αριθμό 3372/378/13-1-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, που μετά την ψήφιση του Ν. 4386/2016 (άρθρο 23) δεν έχει ισχύ. 

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η Κυβέρνηση φαίνεται πως αποδέχεται την κίνηση αυτή, καθώς, σε έγγραφο με ημερομηνία 8 Μαρτίου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή, ανάμεσα στα 13 μεγάλα έργα που έχουν εγκριθεί (βάσει ενημέρωσης έως τον Οκτώβριο του 2016) από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, έχοντας ονοματιστεί στους επίσημα υποβληθέντες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικούς πίνακες, υπάρχει και το εν λόγω ΣΔΙΤ και μάλιστα με εκτιμώμενη ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συγχρηματοδότησης στην Ε.Ε. τον Απρίλιο του 17 και εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών τον Δεκέμβριο του 2017. Σε κάθε περίπτωση η απένταξη του έργου από το προηγούμενο ΕΣΠΑ θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 2ετή καθυστέρηση της ουσιαστικής και τελικής επίλυσης του προβλήματος. 

Κι όλα αυτά όταν η εν λόγω ΣΔΙΤ έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για τους όρους της, που σε σύγκριση με αντίστοιχες ΣΔΙΤ άλλων Περιφερειών είναι σαφώς δυσμενέστεροι για τους πολίτες της Πελοποννήσου.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τον 10/2015 έως και σήμερα, η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε ρεσιτάλ παλινωδίας και αυτοαναιρούμενων ανακοινώσεων.
Διυπουργική επιτροπή προέβη σε διάλογο με την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία, που διήρκεσε μήνες και τελικά ο κ. Φλαμπουράρης ανακοίνωσε ότι επελέγη η λύση ΣΔΙΤ με βελτιωμένους όρους της διαπραγμάτευσης, τους οποίους σήμερα δεν βλέπουμε επισήμως.

Σε σύσκεψη της διυπουργικής επιτροπής με όλους τους Δημάρχους της Πελοποννήσου στις 6/5/2016 επισημάνθηκε ότι πλέον η ελάχιστη εγγυημένη καθορίζεται στους 100.000 τόνους, πως αναβάλλεται η χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας στη Μεσσηνία, καθώς αμφισβητείται έντονα, και ότι θα δημιουργηθούν άλλοι 5 σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, με χρήματα του ΕΣΠΑ, πέρα από τους 2 που περιελάμβανε αρχικά η ΣΔΙΤ της Περιφέρειας.

Με βάση όλα αυτά, είναι κατανοητό ότι πλέον μιλάμε για ένα διαφορετικό έργο, σε ένα διαφορετικό θεσμικό και νομικό περιβάλλον, άρα θα πρέπει και αυτή η διαφορά να αφορά και τα αντίστοιχα gate fees.

Συγχρόνως, αμφίβολη είναι η τύχη που θα έχουν οι φάκελοι που υπέβαλλαν όλοι οι Δήμοι της Πελοποννήσου για ένταξη στην πρόσκληση ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» που δημοσιεύτηκε στις 28-4-2016 από το Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την χρηματοδότηση έργων διαχείρισης που προβλέπονται στον Εθνικό Σχεδιασμό.

Επειδή η κατάσταση με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο βρίσκεται σε οριακό σημείο,

Επειδή οι πολίτες της Πελοποννήσου δικαιούνται να έχουν την πληρέστερη και πλέον συμφέρουσα λύση στο ζήτημα αυτό,

Επειδή έχει υπάρξει κωλυσιεργία ετών για την οποία καμία ευθύνη δεν έχει αποδοθεί, 

Επειδή ο χειρισμός της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου της εκ νέου δημοσίευσης πρόσκλησης για την ένταξη έργου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα, που μπορούν να οδηγήσουν σε νέο κύκλο προσφυγών και αντιρρήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, άρα σε νέες καθυστερήσεις,

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπάρξει καμιά βιώσιμη ολοκληρωμένη διαχείριση πριν από την πάροδο δύο τουλάχιστον ετών, άρα πρέπει άμεσα να λυθεί το θέμα της προσωρινής διαχείρισης

επερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Για ποιο λόγο η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα στη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, για την οποία έφερε ακέραια την ευθύνη τα τελευταία χρόνια;
β) Γιατί το έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου οδηγήθηκε σε απένταξη από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ποιος φέρει την ευθύνη γι αυτό;
γ) Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου;
δ) Προτίθεται η Κυβέρνηση να στηρίξει στην πράξη τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ και να εκκινήσει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων σε όλους τους Δήμους;
ε) Ποια τύχη θα έχουν οι φάκελοι των Δήμων που έχουν ήδη από το 2016 υποβληθεί για χρηματοδότηση έργων τοπικής διαχείρισης; (διαλογή στην πηγή, τοπικές κομποστοποιήσεις, πράσινα σημεία)
στ) Θα προωθήσει η Κυβέρνηση σύνταξη διορθωμένης πρόσκλησης για ένταξη στο ΕΣΠΑ, νέου έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης, προσαρμοσμένου στα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα, είτε με ΣΔΙΤ, είτε με υποστηρικτικές της ΣΔΙΤ δημοτικές – διαδημοτικές διαχειρίσεις;
ζ) Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση επί 2 έτη “παλινδρομεί” στο θέμα των ΣΔΙΤ δημιουργώντας καθυστερήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλειες επενδυτικών κονδυλίων;
η) Η Περιφέρεια έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου, ωστόσο προς το παρόν μόλις 3 εκ των 26 Δήμων έχουν επιτύχει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων. Γνωρίζει το αρμόδιο Υπουργείο που καταλήγουν τα απορρίμματα των υπολειπόμενων 23 Δήμων; 
θ) Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 20ης Μαρτίου 2017 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης, σε πλήρη αντίθεση με τις από 6ης Μαίου 2016 ανακοινώσεις του κ. Φλαμπουράρη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το σχέδιό μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων η Κυβέρνηση το έχει υιοθετήσει, παρά την αρχική της διαφοροποίηση, και πρόκειται να υλοποιηθεί όπως ακριβώς έχει προκύψει από το διεθνή διαγωνισμό». Ισχύει ότι η Κυβέρνηση έχει πλέον υιοθετήσει και στηρίζει την εν λόγω ΣΔΙΤ των 120€/τόνο; (Τελική τιμή για τους πολίτες που περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς και το Φ.Π.Α.)
ι) Πώς προτίθεται ο υπουργός να χειριστεί τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την υπογραφή της όποιας (τροποποιημένης ή όχι) σύμβασης, δεδομένου ότι είναι ήδη σε ισχύ ο ΕΣΔΑ και ο Ν. 4386/2016 (άρθρο 23);

Οι επερωτώντες Βουλευτές

1. Βλάσης Κωνσταντίνος
2. Σαμαράς Αντώνης
3. Δαβάκης Αθανάσιος
4. Δήμας Χρίστος
5. Ανδριανός Ιωάννης
6. Κατσανιώτης Ανδρέας
7. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
8. Φωτήλας Ιάσων
9. Τζαβάρας Κωνσταντίνος
10. Γεωργαντάς Γεώργιος

πηγή: arcadia938.gr

Επέλεξαν Τατούλη! – Messinia Press

Σύσσωμη η παράταξη Τατούλη εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά των 9 βουλευτών της ΝΔ και του Αντώνη Σαμαρά. Την ανακοίνωση – άδειασμα στους «γαλάζιους» βουλευτές υπογράφουν, μεταξύ άλλων, σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία! Σκληρή ανακοίνωση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά και των 9 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση στη…

Πηγή: Επέλεξαν Τατούλη! – Messinia Press

Καλαμάτα – βιώσιμη αστική ανάπτυξη


Πρώτη Δημοσίευση: 30/03/2017
Η Καλαμάτα, το μεγαλύτερο αστικό συγκρότημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρέπει να σχεδιάσει την ανάπτυξή της με ορίζοντα πενταετίας και στόχο την αξιοποίηση των σημαντικών υποδομών που έχουν πλέον ολοκληρωθεί, και να εξελιχθεί σε μια πόλη – προορισμό για επισκέπτες που αναζητούν την «ολοκληρωμένη εμπειρία»: σύγχρονο και μνημειακό πολιτισμό, υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, φυσικά αξιοθέατα, γαστρονομία.
Η Καλαμάτα πρέπει να χτίσει πάνω στα χαρακτηριστικά της πλεονεκτήματα:
•το ήπιο κλίμα της, που επιτρέπει μια πολύμηνη τουριστική περίοδο
•τον πλούσιο κάμπο της με τα ιδιαίτερα και ποιοτικά προϊόντα του
•το πολιτιστικό της απόθεμα, με προεξάρχον το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και το brand name που αυτό έχει δημιουργήσει, το Ιστορικό Κέντρο, την αρχιτεκτονική της κληρονομιά.
•τη μοναδική παραλιακή ζώνη.
Η Καλαμάτα και η ευρύτερη γύρω περιοχή αποτελούν ήδη έναν προορισμό για Έλληνες και ξένους επισκέπτες:
-Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, που διενεργείται ανελλιπώς από το 1994
-Ο χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης με αυξανόμενη ροή επισκεπτών (< 50 χιλιάδες ετησίως)
-Το λιμάνι της Καλαμάτας, που αποτελεί τα τελευταία χρόνια προορισμό για εταιρείες κρουαζιέρας
-Ο νέος αυτοκινητόδρομος
-Η Costa Navarino
έχουν συμβάλει σημαντικά. Οι επενδύσεις σε υποδομές που έχουν συντελεσθεί στην ευρύτερη περιοχή τις 3 τελευταίες δεκαετίες, κυρίως από τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, μετά και την αποκατάσταση της πόλης από τους σεισμούς του 1986, συγκλίνουν στη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος, που θα στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της πόλης με την προσέλκυση νέων επενδύσεων από το δημόσιο αλλά κυρίως από τον επιχειρηματικό τομέα, προκειμένου να δημιουργήσει νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας και να αυξήσει το εισόδημα στους κατοίκους της Μεσσηνίας.
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα εστιάσει σε βιώσιμες στρατηγικές που θα αντιμετωπίσουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές , δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις και θα έχει ως συνεκτικό στοιχείο τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματά της.
Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν περαιτέρω οι υπάρχουσες επενδύσεις, θα επεκταθεί η τουριστική περίοδος στην ευρύτερη περιοχή, θα εμπλουτιστεί ο προορισμός Καλαμάτα με νέα αξιοθέατα και θα αναβαθμιστεί το ανθρώπινο δυναμικό, υφιστάμενο και νέο.
Η Καλαμάτα διαθέτει το σπάνιο προνόμιο μιας εξαιρετικής, ζωντανής παραλίας, σε συνέχεια της πυκνοδομημένης περιοχής κατοικίας. Μια ακτή κυριολεκτικά στα πόδια της πόλης, που αποτελεί σημαντικό τόπο αναψυχής, πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος και σημαντικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στην προκειμένη περίπτωση επιδιώκεται η διαφύλαξη αυτών των χαρακτηριστικών και η οργάνωση του χώρου, ώστε να εξυπηρετεί αυτές τις δραστηριότητες.
Έμφαση στο αναπτυξιακό πρόγραμμα πρέπει να δοθεί σε «ήπιες» παρεμβάσεις: στο ανθρώπινο δυναμικό (κατάρτιση), στην προβολή του Φεστιβάλ, στην προβολή της πόλης, του αρχιτεκτονικού-μνημειακού της πλούτου και των λοιπών αξιοθέατων, στην αξιοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων και στη βελτίωση και ανάδειξη της μοναδικής τοπικής αγροτικής παραγωγής (πιστοποίηση ποιότητας, τυποποίηση, νέες ποικιλίες προϊόντων κ.λπ.).
Η εν λόγω πρόταση μπορεί να χρηματοδοτηθεί τόσο από το ΠΕΠ Πελοποννήσου όσο και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ), το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση, όπως και το Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη.
Ο συνδυασμός των παραπάνω επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και η επιδιωκόμενη ενεργός συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα τόσο στη συμπλήρωση της χρηματοδότησης όσο και στη διαχείριση δράσεων που θα σχετίζονται με τις ΜΜΕ, οδηγεί στην επιλογή ενός εργαλείου που προβλέπουν και συνιστούν οι κανονισμοί του ΕΣΠΑ, τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
Η χρήση του εργαλείου αυτού θα βασιστεί σε άλλα επιμέρους εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιηθούν, όπως η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ-ΙΤΙ) για τους πόρους προέλευσης ΕΤΠΑ και ΕΚΤ και το ΤΑΠΤΟΚ (νέα ονομασία του προγράμματος leader). Οι πόροι αυτοί μαζί με τους πόρους – χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να συναποτελέσουν ένα ισχυρό και ευέλικτο χρηματοδοτικό σχήμα που θα στηρίξει απρόσκοπτα την αναπτυξιακή πρόταση.
Οι λεπτομέρειες για τον ειδικό/ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων μη κυβερνητικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τους φορείς στρατηγικού σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος και το ρόλο άλλων πηγών χρηματοδότησης, όπως η Ευρ. Τράπεζα Επενδύσεων, θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας, που θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία της Περιφερειακής και της Δημοτική Αρχής.
 
Του Γιώργου Κυριακόπουλου
Αρχιτέκτονα, πρώην αντιδημάρχου Καλαμάτας
 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

ΠΕΠ Πελοποννήσου

Πηγή: ΠΕΠ Πελοποννήσου

ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 270.342.339 ευρώ,
εκ των οποίων το ποσό των 216.273.871 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 54.068.468 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

 

Όραμα
«Η Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου και τεχνολογικού κεφαλαίου».

 

Στόχοι

 • Καινοτόμος και αειφόρος αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής.
 • Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, για διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης, με αιχμή την καινοτομία.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον και με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης, για άρση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.
 • Σύνδεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, με τις επιχειρήσεις και τον παραγωγικό ιστό, εν γένει, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Διεύρυνση και αναβάθμιση της πρόσβασης των πολιτών της Περιφέρειας σε διοικητικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, με χρήση ΤΠΕ.
 • Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, με τη διατήρηση ή/ και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις, με άμεση και διαρκή προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντός τους.
 • Ένταξη ή/ και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των νέων.
 • Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία για πρόληψη ή/και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.
 • Σχεδιασμός εκτέλεσης νέων έργων και βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας.

 

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 • Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στη Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.
 • Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση ή/και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων.
 • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή/και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ.
 • Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας / τεχνολογίας και καινοτομιών στη παραγωγική και λειτουργική διαδικασία των επιχειρήσεων.
 • Eνίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους.
 • Ενίσχυση επενδύσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου όπως, ηλεκτρονικό επιχειρείν ή/και digital Marketing.
 • Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, για ανάπτυξη ή / και χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
 • Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας.

 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτομιών και προϊόντων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 • Ενίσχυση/υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων δεύτερης μεταποίησης και μέσω υποστηρικτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση της λειτουργίας υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση, ανάπτυξη των εργασιών καινοτόμων επιχειρήσεων και προαγωγή της επιχειρηματικότητας, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Ενίσχυση της εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κατά προτεραιότητα με τη χρήση καινοτομιών.
 • Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για αναδιοργάνωση των παραγωγικών, εμπορικών και διοικητικών λειτουργιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση/υποστήριξη των επιχειρήσεων για ανάπτυξη Έρευνας / Τεχνολογίας και καινοτομιών στη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, με τοπικής προέλευσης των ενδιάμεσων ή/και πρώτων υλών.
 • Ενίσχυση / υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προώθηση στο εξωτερικό των μεταποιημένων προϊόντων τοπικής προέλευσης με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και χρήση καινοτομιών.
 • Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για τον αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου, με εξαγωγικό προσανατολισμό των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους.

 

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για ανέργους.
 • Ενίσχυση της συμβουλευτικής, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με πρόγραμμα αναδιοργάνωσης.

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης – ΕΚΤ

 • Δράσεις ευαισθητοποίησης, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημοσιότητας.
 • Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας, με πρακτική άσκηση.
 • Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ.) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα).
 • Δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση.
 • Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες.
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας.
 • Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως οικοτροφεία, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ).
 • Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
 • Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Παροχή περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων / γιατροί στο σπίτι).
 • Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (health safety net).
 • Δράσεις αποΐδρυματοποίησης παιδιών.
 • Ίδρυση και λειτουργία δομών αντιμετώπισης της φτώχειας.
 • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
 • Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε επιλεγμένες μικροπεριοχές της Περιφέρειας.
 • Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σε επιλεγμένες μικροπεριοχές της Περιφέρειας με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων (δικτύωση, συμβουλευτική, start ups κλπ.)

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης – ΕΤΠΑ

 • Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών Α΄βάθμιας υγείας.
 • Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών Β’ βάθμιας υγείας.
 • Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγιεινής.
 • Δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν υποδομές που θα συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
 • Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων σε οικιστικές αστικές και αγροτικές περιοχές.

 

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 • Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
 • Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων.
 • Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

 

Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων

 • Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις
  προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις.

 • Εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες και άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων.
 • Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.
 • Έργα πυροπροστασίας των δασών ή/και άλλων έργων πρόληψης καταστροφών ως αποτέλεσμα δασικών πυρκαγιών.

 

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

 • Συμπληρωματικά έργα / δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών και ειδικών απόβλητων (απορριμμάτων), ιδιαίτερα δράσεις διαλογής στην πηγή.
 • Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού.
 • Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές.
 • Έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων για χρήση και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
 • Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς.
 • Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA.
 • Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αστικής ανάπτυξης.
 • Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

 

Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων

 • Λειτουργική αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας.
 • Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός ή /και ανάπτυξη συστημάτων εξυπηρέτησης των επιβατών και της ακτοπλοΐας, ιδιαίτερης σημασίας για την συνδεσιμότητα της Περιφέρειας.
 • Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας.
 • Περιβαλλοντική βελτίωση των λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας.

 

Τεχνική Βοήθεια

 • Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης.
 • Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.
 • Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.
 • Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
 • Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου.

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (οικονομικά μη ενεργοί, μακροχρόνια άνεργοι, Δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, άτομα που απειλούνται από φτώχεια ή/και  κοινωνικό αποκλεισμό, περιθωριοποιημένα άτομα, Ρομά, κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, κ.α.)
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας
 • Πολιτιστικοί φορείς
 • Αρμόδιοι φορείς για τα ειδικά απόβλητα, Περιφερειακός ΦΟΣΔΑ
 • Φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών
 • Επιμελητήρια, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.α.
  Υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΟΑΕΔ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.
 • Κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανισμοί πρόνοιας, ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες κ.α.
 • Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας, Νοσοκομεία
 • Υπουργείο Παιδείας
 • Υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις της Περιφέρειας, φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων, Επιμελητήρια, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.α.
 • Μηχανισμός υποστήριξης ΜΜΕ και Καινοτομίας
 • Κοινωνικοί εταίροι, κοινωνία των πολιτών
 • Τοπικοί φορείς, τοπικές συμπράξεις και ομάδες δράσης που θα δημιουργηθούν

 

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητες του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

Στα Σχετικά αρχεία της σελίδας αναρτώνται  οι ετήσιες εκθέσεις ανά έτος και η αντίστοιχη συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες.

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

URL:  www.eydpelop.gr

Τηλέφωνο: 2713 601380

E-Mail: ilampropoulou@mou.gr

 

 

Σχετικά αρχεία

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2016

ΕΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πηγή: ΕΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Η Χωρική Ανάπτυξη αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των κανονισμών της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020, τόσο ως πολιτική, όσο και ως διαδικασίες εφαρμογής της.

Οι κύριες κατηγορίες παρεμβάσεων Χωρικής Ανάπτυξης, που θα λειτουργήσουν την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, οι οποίες και αποτελούν τα κύρια εργαλεία Χωρικής Ανάπτυξης, είναι τρεις:

 1. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), σε πόλεις με περισσότερους των 10.000 κατοίκων.

 2. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), για περιοχές της υπαίθρου με αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά και με αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, με πληθυσμό από 10.000 μέχρι 150.000 κατοίκους.

 3. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), είτε στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), είτε για άλλες περιοχές εκτός ΒΑΑ, με συγκεκριμένη θεματική αναπτυξιακή κατεύθυνση, σε σαφώς προσδιορισμένο χωρικό επίπεδο.

Ο σχεδιασμός αυτών των παρεμβάσεων έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό και για τις τρεις κατηγορίες Χωρικής Ανάπτυξης, το οποίο αναφέρεται στον προσδιορισμό της στρατηγικής από την κοινωνικοοικονομική βάση κάθε περιοχής (πολίτες και φορείς), στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής των Περιφερειών. Διαφοροποιείται, όμως, το σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης αυτών των παρεμβάσεων, μεταξύ των τριών κατηγοριών.

Η Χωρική Ανάπτυξη στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020

Στο πλαίσιο των παραπάνω στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται αναφορά σ’ αυτές τις στρατηγικές και στην ιδιαίτερη σημασία τους, για άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων και την εξασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται ρητά δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με κατ’ ελάχιστο προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής 7,88 εκατ. ευρώ ΕΤΠΑ και 4,20 εκατ. ευρώ ΕΚΤ, καθώς και δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), με αντίστοιχο προϋπολογισμό ΕΤΠΑ 2,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9δ) και ΕΚΤ 5,0 εκατ. ευρώ (Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi). Παράλληλα, δεν αποκλείονται δράσεις Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).

Για την κατ’ αρχήν εξειδίκευση της στρατηγικής της Περιφέρειας, ως προς τις δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης, εκπονήθηκε σχετική μελέτη η οποία προτείνει:

 1. Δύο αστικές περιοχές για εφαρμογή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

 2. Περιοχές της υπαίθρου για εφαρμογή δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), λαμβάνοντας υπόψη και την εφαρμογή αντίστοιχων συμπληρωματικών δράσεων/ προγραμμάτων από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που θα εκχωρηθούν στην Περιφέρεια από το Τομεακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Επίσης, η μελέτη προτείνει και την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) σε περιοχές της υπαίθρου, που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση και δεν θα καλυφθούν από ΤΑΠΤοΚ, είτε στο πλαίσιο του ΠΕΠ, είτε στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2014 και μέχρι το τέλος Μαΐου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ πραγματοποιεί σχετικές διαβουλεύσεις με τους Δήμους της Περιφέρειας και άλλους τοπικούς φορείς, για την οριστικοποίηση της εξειδίκευσης της στρατηγικής της ως προς την εφαρμογή δράσεων Χωρικής Ανάπτυξης στην Πελοπόννησο.

Σχετικά Αρχεία

Για τις ήττες και για τις νίκες

Δημήτρης Γιατζόγλου· Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017  

Αντιμέτωπη επί χρόνια με μια σειρά από μικρές και μεγάλες ήττες, βιώνοντας σκληρές δοκιμασίες και περνώντας κάτω από καυδιανά δίκρανα, η Αριστερά στη χώρα μας υπέστη έναν μακροχρόνιο εθισμό. Διαμόρφωσε – καταναγκαστικά εν πολλοίς – αυτό που θα ονομάζαμε μια «κουλτούρα της ήττας» · αλλά και διαμορφώθηκε από αυτήν.

Αυτή η κουλτούρα, αρθρωμένη γύρω από το αίτημα της προσωπικής αξιοπρέπειας και διαμεσολαβημένη από τις βασικές σταθερές της σοσιαλιστικής ιδεολογίας, συγκροτούσε χώρους επιβίωσης και αναπνοής, γραμμές άμυνας και αντοχής, κώδικες καθημερινής ζωής. Και ολοκληρωνόταν, όσο κι αν ακούγεται αντιφατικό, και με την αποδοχή ενός συλλογικού και ατομικού modus moriendi –ο τρόπος του θανάτου τους  -, που λειτουργούσε ως έσχατη ανατροπή της ήττας και ως κατάφαση ζωής. Ένα είδος «οντολογικού προτάγματος» που χιλιάδες αριστερών το υλοποίησαν ως αναπόφευκτη (και πολιτικά ορθολογική) συνέπεια της επιλογής τους. Ο Ν. Μπελογιάννης το συνόψισε, ως τυπικό ιστορικό παράδειγμα.   Αν η διαχείριση των ηττών της υπήρξε για την Αριστερά ένα οδυνηρό πλην οικείο πεδίο, η εξοικείωση με τις νίκες, στις σημερινές συνθήκες, είναι μια περίπλοκη υπόθεση, με κινδύνους και παγίδες. Αν η προτροπή «αγάπα το κελί σου» έπαψε να ισχύει ως οδηγός επιβίωσης, το «…και διάβαζε πολύ» διατηρεί μια αυξημένη επικαιρότητα. Η εμπειρία, από το 2014 και μετά είναι διδακτική. Δεν πρόκειται μόνο για την ανάγκη μιας συνεχούς διακρίβωσης της σχέσης του πολιτικού πράττειν με τις ηθικές και αξιακές του προϋποθέσεις · αλλά για την ανάγκη διαμόρφωσης μιας «κουλτούρας της νίκης» – από θέση κυβερνητικής ευθύνης ή αντιπολίτευσης, μικρή σημασία έχει. Αυτή η κουλτούρα (για την οποία, εγκυρότεροι γνωσιακά μπορούν να μιλήσουν επαρκέστερα), απαιτεί ορισμένες σταθερές : Όπως, ας πούμε μια αναγκαία διαλεκτική ένταση μεταξύ της στρατηγικής σταθερότητας και της διανοητικής μετριοπάθειας, ή αλλιώς την ενσωμάτωση της «πρακτικής της αμφιβολίας», με ό,τι αυτό συνεπάγεται πέρα από τις συμβατικές ηθικολογίες. Απαιτεί, αφετηριακά, μια αυστηρή επίγνωση των ορίων · ώστε να μην οδηγείται η στάση και η πράξη σε ελαφρότητες. (Να ξέρεις δηλαδή να χαλιναγωγείς την οίηση). Απαιτεί τη διαρκή προσπάθεια να «μεταφράζεις» την ταξικότητα σε εθνική ηγεμονία. Και πολλά άλλα, όχι εύκολα και πρόχειρα. Η ευθύνη των στελεχών της κυβέρνησης σ’ ένα τέτοιο εγχείρημα είναι πρωταρχική και ολοφάνερη. Αλλά αυτό αφορά ολόκληρη την Αριστερά. Προϋποθέτει, τέλος, ένα διαρκή αναστοχασμό πάνω στην «κουλτούρα της ήττας» εκείνων των χαλεπών καιρών, που αλλοίμονο αν την καταχωνιάσουμε στο ντουλάπι με τα αζήτητα, ως μια εξαντλημένη υπόθεση. Όσο για το γνωστό πολιτικό παίγνιο των αντιπάλων, να καθαγιάζουν την πολιτική μας παράδοση με τη μεγαθυμία του νικητή, να την διαβάζουν επιλεκτικά, ή να ασχημονούν σε βάρος της όταν κλονίζεται το πολιτικό και πολιτισμικό τους αφήγημα, αυτό είναι μια τιποτένια και πληκτική ιστορία. Έχουμε σοβαρότερα πράγματα να σκεφτούμε : Ένα συλλογικό, πολιτικό modus vivendi -τρόπος ζωής-, ανθεκτικό, πολυμήχανο και παραγωγικό.