Ο Καλογρίτσας και η διαχείριση απορριμμάτων στην Καλαμάτα | Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

Περίπου στα τέλη του περασμένου Ιουνίου ο Δήμος Καλαμάτας αποφασίζει να προχωρήσει σε διαγωνισμό διαχείρισης των απορριμμάτων του. Ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και η αντίστοιχη υπηρεσία στην προσπάθειά τους να κάνουν όσο γίνεται πιο άρτια τη μέθοδο διαχείρισης δίνουν περισσότερο βάρος στα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία και λιγότερο στο κόστος ανά τόνο.

Πηγή: Ο Καλογρίτσας και η διαχείριση απορριμμάτων στην Καλαμάτα | Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

Συζήτηση με τον Κώστα Δουζίνα και τον Μιχάλη Σπουρδαλάκη – Αρχική

Το αίτημα της ενότητας της αριστεράς παραμένει     Το συ­νέ­δριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­τε­λεί χρυ­σή ευ­και­ρία για να συ­ζη­τή­σου­με πέ­ρα α­πό τη σκλη­ρή πο­λι­τι­κή ε­πι­και­ρό­τη­τα, για να τε­θούν οι στό­χοι και τα ο­ρά­μα­τα του κόμ­μα­τος, για να α­πο­σα­φη­νι­στεί το στίγ­μα αυ­τού. Ο Κώ­στας Δου­ζί­νας και ο Μι­χά­λης Σπουρ­δα­λά­κης εί­ναι πά­ντα πρό­θυ­μοι να προ­βλη­μα­τι­στούν πά­νω σε αυ­τό το πλαί­σιο. Και ε­μείς […]

Πηγή: Συζήτηση με τον Κώστα Δουζίνα και τον Μιχάλη Σπουρδαλάκη – Αρχική