Επισηµάνσεις περιφερειακών – τοπικών φορέων : Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μεσσηνίας αναφέρει τις παρακάτω ευάλωτες περιοχές πλημμυρών:


• Χ. Ξερίλας ή Τσάκωνιας (παραπόταµος Παµίσου) στο ύψος του Μελιγαλά. Στη θέση αυτή υπάρχει φράγµα ανάσχεσης που έχει υποστεί ζηµιές και υπάρχει κίνδυνος αστοχίας. Στην περίπτωση αυτή θα πληµµυρίσει η περιοχή των ∆∆ Οιχαλίας και Μερόπης και θα δηµιουργηθεί πρόβλημα στην Εθνική Οδό Τσακώνα – Καλό
Νερό
• Χ. Χαραδρός (παραπόταμος του π. Πάμισου), τµήµα µεταξύ ∆∆ Φίλια, ∆∆ Ανδανία και Ζευγολατιό. Έχει πληµµυρίσει στο παρελθόν (δεκαετίες 60-70) και έχει καταστρέψει καλλιεργημένες εκτάσεις και δηµιουργήσει κίνδυνο σε ανθρώπινες ζωές στην κατοικηµένη περιοχή του ∆∆ Ανδανίας
• Π. Πάµισος αµέσως κατάντη του φράγµατος του Άρη, βόρεια του αεροδρομίου Καλαµάτας . Το 2006 εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταµού στη θέση αυτή πληµµύρισε η κατάντη περιοχή το αεροδρομίου της Καλαµάτας καθώς και η Εθνική Οδός Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, µε κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών
• Π. Νέδα: στην πεδινή κοίτη του ποταµού της Νέδας ανάντη και κατάντη της Εθνικής Οδού Κυπαρισσίας – Πύργου ο ποταµός κατά καιρούς πληµµυρίζει και καταλαµβάνει
µεγάλες επιφάνειες καλλιεργηµένων εκτάσεων, κυρίως προς την πλευρά του Ν. Μεσσηνίας
• Περιοχή π. Βέλικας: κατάντη της γέφυρας της Βέλικας επί της οδού Καλαµάτας -Πύλου και έως την εκβολή του ποταµού στη θάλασσα συµβαίνουν πληµµύρες κάθε πέντε χρόνια περίπου µε καταστροφές καλλιεργειών
• Περιοχή Τερψιθέας Φιλιατρών: στον εθνικό δρόµο Κυπαρισσία-Φιλιατρά και στην περιοχή Τερψιθέας εξαιτίας ανθρώπινων παρεμβάσεων έχει στενέψει η κοίτη των χειµάρρων που πηγάζουν από το όρος «Ψυχρό» µε αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πληµµύρας σε καλλιεργημένες εκτάσεις, βιοτεχνίες και στο οδικό δίκτυο. Η εν λόγω περιοχή πληµµύρισε το 2009
• περιοχή Νέδοντα Καλαµάτας. Εντός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης της Καλαµάτας λόγω ανεπάρκειας της διατοµής της κοίτης του ποταµού υπάρχει κίνδυνος πληµµύρας στην περιοχή κατάντη της γέφυρας Σπάρτης έως την εκβολή του ποταµού στη θάλασσα.

Αποκλειστικό | Γερμανική έκθεση-βόμβα αποκαλύπτει: Πώς τα Γερμανικά MME υπονόμευσαν τις διαπραγματεύσεις

Πηγή: Αποκλειστικό | Γερμανική έκθεση-βόμβα αποκαλύπτει: Πώς τα Γερμανικά MME υπονόμευσαν τις διαπραγματεύσεις

H «πολιτική πολιτισμού» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  10/07/2005
H «πολιτική πολιτισμού» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
* H Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την υποχρέωση συνεχών παρεμβάσεων μιας αρθρωμένης πολιτιστικής πολιτικής
 

 

Στις μέρες μας η «τοπικότητα» υφίσταται – παρά τα επιφαινόμενα – τις περισσότερες πιέσεις που δέχεται το «εθνικό κράτος» από τους αγωγούς της «παγκοσμιοποίησης», δηλαδή από τους διεθνοποιημένους μηχανισμούς παραγωγής αγαθών, πρώτιστα συμβολικών.

Με δεδομένο το διεθνές πλαίσιο, όπως ήδη το προδιέγραψα, καθώς και την παρουσία του ελληνικού κράτους πώς συγκεκριμενοποιείται η «τοπική κοινωνία» που συχνά αντιμετωπίζεται ως αφαίρεση; Στους κόλπους της και όχι μόνον λόγω του τουρισμού έχει «εγκατασταθεί» ό,τι συνιστά τη σημερινή εκδοχή της «παγκοσμιοποίησης», δηλαδή οι διεθνοποιημένοι μηχανισμοί παραγωγής αγαθών, «συμβολικών» και «υλικών», προφανώς λειτουργούν οι θεσμοί του κράτους, αναπτύσσεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση και δραστηριοποιείται η «κοινωνία των πολιτών», αυξομειούμενη στο δυναμισμό της και στα «αντισώματα» που συνθέτει.

Το πεδίο του πολιτισμού παράγεται και αναπαράγεται με την καθημερινή δράση των ανθρώπων και στο σύνολο των επιτευγμάτων της κοινωνικής τους ζωής. Απ’ αυτήν την άποψη η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα και βεβαίως την υποχρέωση συνεχών παρεμβάσεων μιας αρθρωμένης πολιτιστικής πολιτικής. Πρόκειται για έναν αυτοτελή τομέα δραστηριοτήτων και συνάμα διαχεόμενο στους υπόλοιπους κύκλους της δράσης ενός Δήμου, με ικανή χρηματοδότηση και με εκπροσώπους που να εμπνέονται από την τοπική πολιτιστική παράδοση και ταυτόχρονα να εγκολπώνονται τις νεωτερικές κατακτήσεις του καιρού μας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος μπορεί να επιτελέσει τρεις αλληλοτροφοδοτούμενες λειτουργίες:

α) ως συμπαραστάτης, ηθικά και οικονομικά, πολιτιστικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν ομόλογοι φορείς ή πρόσωπα, β) ως παραγωγός, άμεσα ή έμμεσα, πολιτιστικών αγαθών, γ) ως επιτελικός νους για τη σύλληψη και την προώθηση ενός σχεδίου πολιτιστικής πολιτικής.

H πολιτική στο σύνθετο και αναδιατασσόμενο πεδίο του πολιτισμού θα ασκηθεί με γνώμονα σειρά κριτηρίων που διαρκώς θα εμπλουτίζονται μέσα από τη συμμετοχή των συμπολιτών μας. Ενδεικτικά μνημονεύουμε:

α) το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον του, β) την εξουδετέρωση του πνεύματος ηγεμονισμού σε σχέση με τους υπάρχοντες πολιτιστικούς φορείς, την ενθάρρυνση δηλαδή των μορφών συλλογικότητας, γ) την εδραίωση της διαδημοτικής σύμπλευσης για κοινό προγραμματισμό εκδηλώσεων, δ) την ανάδειξη των όρων συγκρότησης της τοπικής κοινωνίας χωρίς τα πλέγματα του «επαρχιωτισμού», ε) τη δημιουργική σύζευξη «παράδοσης» και «ανανέωσης», στ) την άμυνα στην εμπορευματοποίηση αξιών χρήσης κλπ., ζ) τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια όλου του έτους.

Υπάρχουν Δήμοι που τηρούν ένα τέτοιο πλαίσιο αρχών και έλαβαν ή λαμβάνουν, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, σειρά μέτρων για την άσκηση μιας «πολιτικής πολιτισμού». Δηλαδή ό,τι αφορά τη στάση προς το περιβάλλον, με γνώμονα την αξιοβίωτη ανάπτυξη στους κόλπους μιας ανθηρής τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον πραγματοποιούν παρεμβάσεις στους θεσμούς της εκπαίδευσης (από την εξασφάλιση μιας άνετης σχολικής εκπαίδευσης ως την ενίσχυση της συνεχιζόμενης ή δια βίου εκπαίδευσης) και στη σφαίρα της υγείας (υπηρεσίες καθαριότητας έως τη μέριμνα για την «Τρίτη ηλικία» και την αντιμετώπιση μορφών «κοινωνικού αποκλεισμού»). Προφανώς συμβάλλουν στη λειτουργική επιβίωση της παράδοσης (από την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών μελέτης της τοπικής ιστορίας ως την καταπολέμηση του κιτς των ήχων και των εικόνων) καθώς και στην πολιτιστική διάσταση των τουριστικών υπηρεσιών (μορφές αναψυχής συμβατές με το περιβάλλον και «αντισώματα» στη μονοδιάστατη τουριστική πολιτική). Και τέλος εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργική αξιοποίηση του «ελεύθερου χρόνου» των συμπολιτών με ενθάρρυνση πρωτοβουλιών πολιτιστικής παιδείας και αναψυχής όλο το έτος.

Από την άλλη πλευρά όσο πιο ενσωματωμένη είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής πολιτιστικών αγαθών και πολιτισμικών πρακτικών τόσο ένας τέτοιος σχεδιασμός μοιάζει… εξωγήινος, ιδίως όταν και οι πολίτες βρίσκονται σε χειμερία ή θερινή νάρκη.

Ενα παράδειγμα, μια και όλη η συζήτηση δεν πραγματοποιείται in vacuo: στην πόλη που ζω τι νόημα θα είχε όταν απλώς επικαλούμαι την «αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη», ως πολίτης ή ως αιρετός άρχων, και συνάμα αδιαφορώ αν το δεντρόφυτο «Ξενία» περιπίπτει στη δίνη της οικονομικής κερδοσκοπίας, αν η «Οαση» εκσυγχρονίζεται… προς τα πίσω, αν η κεντρική πλατεία θα αποκτήσει φουγάρα εξαερισμού ενός γιγαντιαίου πάρκινγκ, αν τα γλυπτά της παραλίμνιας περιοχής αποσυρθούν για να την «ευπρεπίσουν», αν δεν ξέρω τι νερό πίνω, αν εργάζομαι δύο βήματα από τη δύσοσμη Δουρούτη, αν τρεις τουλάχιστον φορές την ημέρα σημειώνεται οξεία κυκλοφοριακή συμφόρηση, αν στο ρεπερτόριο του «Πνευματικού» Κέντρου του Δήμου ανήκει και ο «αποκεφαλισμός γυναικών» από κακόγουστο «μάγο», αν θα περάσουν πολλές δεκαετίες για να δουν οι συντοπίτες μου τρένο, αν θα ανανεωθεί το αεροδρόμιο, αν…

Ο κ. Παναγιώτης Νούτσος είναι καθηγητής της Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η κατασκευή της γραμμής Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα στο «πακέτο Γιούνκερ» | Patrisnews

Η επέκταση της Αττικής Οδού και του προαστιακού σιδηροδρόμου μέχρι το Λαύριο με παράλληλα αναβάθμιση του λιμανιού σε επιβατικό, η σιδηροδρομική γραμμή Πάτρα-Πύργος-Καλαμάτα (θα υπάρχει και σύνδεση με Ολυμπία και Κατάκολο) με αναβάθμιση και των τριών λιμένων και παράλληλη κατασκευή του οδικού τμήματος Τσακώνα – Καλό Νερό, και η σιδηροδρομική σύνδεση Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο με ηλεκτροκίνηση με παράλληλα σύνδεση με τη βιομηχανική περιοχή και οδική σύνδεση με την Εγνατία Οδό, καθώς και την αναβάθμιση του λιμανιού, είναι τα έ

Πηγή: Η κατασκευή της γραμμής Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα στο «πακέτο Γιούνκερ» | Patrisnews

ΟΧΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΔΣΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ:

«ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Πάγια επιδίωξη του Δικτύου των ΦοΔΣΑ είναι η δημιουργία ενός σταθερού, ολοκληρωμένου και κυρίως αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Στην πλέον κρίσιμη χρονική στιγμή, όπου τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης πρέπει να σχεδιάζουν και να ωριμάζουν έργα για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού για τα απορρίμματα, και ενώ έχει ήδη δημοσιευθεί η πρόσκληση από το Υπουργείο Οικονομίας για την υποβολή προτάσεων για τα έργα από τους υφιστάμενους ΦοΔΣΑ,  με το προτεινόμενο σχέδιο-νόμου το Υπουργείο Εσωτερικών «επιβάλει» την ανασύσταση και κατάργηση φορέων.

Κίνηση η οποία αν μη τι άλλο υπονομεύει τον ίδιο τον Εθνικό σχεδιασμό, απαξιώνει τις επιτακτικές και άμεσες ανάγκες της  χώρας για δημιουργία υποδομών για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, και καθιστά μετέωρο τον οποιοδήποτε σχεδιασμό των έργων διαχείρισης, αφού ουσιαστικά προβλέπεται η διάλυση των ΦοΔΣΑ, τους οποίους το Υπουργείο Οικονομίας ήδη καλεί να υποβάλουν προτάσεις!!!

Το προτεινόμενο σχέδιο-νόμου δεν είναι δυστυχώς ούτε ολοκληρωμένο ούτε αποτελεσματικό.

Αντιθέτως, διακρίνεται από κακοτεχνίες και προχειρότητα  τόσο στην νομική όσο και την τεχνική του διάσταση, αποκλείει από τη συζήτηση την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της,  δημιουργεί ανασφάλεια, καθώς όλοι οι υφιστάμενοι Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων αφ’ ενός θα υποστούν κάποια μορφής παρέμβαση (από διάλυση, μέχρι αλλαγή νομικής μορφής και περιορισμό αρμοδιοτήτων) και αφ’ ετέρου είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν υπό το φόβο μιας νέας μελλοντικής παρέμβασης.

Σε γενικές γραμμές το σχέδιο αυτό χαρακτηρίζεται από

–  ένα αδικαιολόγητο συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου και κρατικής παρέμβασης,

–   παντελή απουσία στοιχειώδους διαβούλευσης κυρίως με τα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

–  διαφορετική θεσμική και οικονομική μεταχείριση μεταξύ των φορέων

–  προάγει την αντιπαράθεση των τοπικών κοινωνιών για τον σχηματισμό των ΔΙΣΑ έναντι της ήδη διαμορφωμένης συλλογικότητας σε κάθε τοπική κοινωνία έτσι όπως έχει καταγραφεί και στην πρόταση της ΚΕΔΕ.

Δυστυχώς, τα προβλήματα του σχεδίου νόμου δεν περιορίζονται σε δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα, επί των οποίων θα ήταν δυνατές διορθωτικές παρεμβάσεις.  Τα προβλήματα εντοπίζονται στην ίδια την φιλοσοφία του σχεδίου νόμου, στην έλλειψη συνολικής εικόνας για την πραγματικότητα που ήδη έχει διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

 Κατά συνέπεια το σχέδιο Νόμου αντιμετωπίζει από επιφυλακτικά έως εχθρικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων, με αποτέλεσμα να αποσκοπεί όχι στην αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων, αλλά στην προσπάθεια καθυπόταξης ακόμα και των επιτυχημένων μοντέλων διαχείρισης, σε μια συγκεντρωτική, και συχνά ανεξέλεγκτη κεντρική εποπτεία.

Για τους λόγους αυτούς δεν θεωρούμε επαρκή την κατάθεση επιμέρους προτάσεων για τη βελτίωση του σχεδίου νόμου, αλλά, αντιθέτως, θεωρούμε αναγκαία την απόσυρσή του και τη συζήτηση του θέματος εκ νέου, όχι από μηδενική βάση, αλλά με βάση τις μέχρι σήμερα εμπειρίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα επιτυχημένα μοντέλα διαχείρισης απορριμμάτων, και τις προτάσεις βελτίωσης του ν. 4071/2012 που έχουν ήδη κατατεθεί από το Δίκτυο και την ΚΕΔΕ.

Το Δ.Σ του Δικτύου των Φο.Δ.Σ.Α

Θήβα: 10.05.2016

Οι εφαρμογές που “θέλουν” να αλλάξουν όσα ξέραμε για το Δημόσιο… – Ομάδα Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Οι εφαρμογές που “θέλουν” να αλλάξουν όσα ξέραμε για το Δημόσιο… 9 Απριλίου 2016 by ΕΕΛ/ΛΑΚ Editor OpenGov Ο πρώτος ηλεκτρονικός «αγώνας» κατά της γραφειοκρατίας είναι γεγονός και μάλιστα, προσελκύει πολλούς νέους που οραματίζονται ένα καλύτερο Δημόσιο! Αυτό τουλάχιστον δείχνει η συμμετοχή εταιρειών, ερευνητών και νεαρών φοιτητών στον διαγωνισμό IT4GOV που διοργάνωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με στόχο την επιβράβευση καινοτόμων εφαρμογών για τη διοικητική μεταρρύθμιση, οι οποίες θα στη

Πηγή: Οι εφαρμογές που “θέλουν” να αλλάξουν όσα ξέραμε για το Δημόσιο… – Ομάδα Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση