Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας

“Ο απαισιόδοξος παραπονιέται για τον άνεμο, ο αισιόδοξος περιμένει να φυσήξει αλλιώς, ο ρεαλιστής σηκώνει τα πανιά”-Γουίλιαμ Άρθουρ Γουόρντ

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας

Του Γιώργου Σαββίδη, συμβούλου επιχειρήσεων
Οι αλλεπάλληλες φορολογικές επιδρομές, που έχει εξαπολύσει το Υπουργείο Οικονομικών κατά των φορολογουμένων, στην διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων, χωρίς να ληφθεί υπ όψιν το γεγονός της απώλειας της φοροδοτικής τους ικανότητας, είτε λόγω απώλειας της εργασίας τους , είτε λόγω σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων τους, δεν διαφέρει σε τίποτα από τους βομβαρδισμούς αμάχων κατά την διάρκεια πολέμου.

Στην προσπάθειά τους να αμυνθούν απέναντι στην φορολογική λαίλαπα οι φορολογούμενοι αναζητούν λύσεις μείωσης των φορολογικών τους βαρών.
Έχοντας κατά νου τα παραπάνω, από αυτό εδώ το ιστολόγιο προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες, όσο μπορούμε, δημοσιεύοντας θέματα που πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν εκτός από την ορθή εφαρμογή των νόμων  και στην αποφυγή φόρων. Προς γνώση των φορολογουμένων δημοσιεύουμε της οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ως προς την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας που επιβάλλουν οι δήμοι επί των ακινήτων.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3345/2005 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 138 Α’ δημοσιεύτηκε ο νόμος 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», με διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται σειρά οικονομικών θεμάτων που αφορούν τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επί των διαλαμβανομένων σ’ αυτόν ρυθμίσεων και κατά το μέρος που αφορούν αυτές θέματα της Διεύθυνσής μας (αρθ. 1-12), σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.1 του ν.3345/2005 αντικαθίστανται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/75 (ΦΕΚ 74 Α’), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997, όπου προβλεπόταν ότι «με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται μειωμένος συντελεστής τελών καθαριότητας για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) και για όσο χρόνο αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται».
Με τις παρούσες διατάξεις γίνεται υποχρεωτική η πλήρης απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα, από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., για όσο χρόνο αυτά παραμένουν κλειστά.Συγκεκριμένα πρόκειται για την κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δε χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακίνητου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων, ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.
Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων υποβάλλουν στο Δήμο ή στην Κοινότητα, στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει το ακίνητο τους, υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνουν ότι αυτό δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. ότι δεν ηλεκτροδοτείται.
Ποσά που έχουν καταβληθεί για τα συγκεκριμένα ακίνητα πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ και συνεπώς οφειλές από τέλη καθαριότητας που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά από τους Ο.Τ.Α μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν μη ηλεκτροδοτούμενα και χρησιμοποιούμενα ακίνητα πρέπει να καταβληθούν από τους υπόχρεους.
Όσον αφορά την επιβολή τέλους φωτισμού για ία συγκεκριμένα ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 25/75 (ΦΕΚ 74/Α/21-4-75) και την αριθμ, 3206/1992 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε όσους Ο.Τ.Α δεν εισπράττεται τέλος καθαριότητας η το επ’ αυτού υπολογιζόμενο τέλος φωτισμού δεν επαρκεί για την κάλυψη της αντίστοιχης ετήσιας δαπάνης, για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, επιβάλλεται τέλος φωτισμού που υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των στεγασμένων χώρων με συντελεστή που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι οι σχετικές αποφάσεις των συμβουλίων, περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή για τον.υπολογισμό του τέλους φωτισμού θα πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ.2077/14-1-2005 εγκύκλιο μας, περί «επιβολής ανταποδοτικών τελών από τους Ο. Τ.Α.
 
 
 

Επιβάρυνση από ξενοδοχεία, ποτάμια, βιολογικό Καλαμάτας στη βόρεια πλευρά του Μεσσηνιακού Κόλπου δείχνει έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ

Επιβάρυνση από ξενοδοχεία, ποτάμια, βιολογικό Καλαμάτας στη βόρεια πλευρά του Μεσσηνιακού Κόλπου δείχνει έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ

  • Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2012
  • 21:45
  •  
Επιβάρυνση από ξενοδοχεία, ποτάμια, βιολογικό Καλαμάτας στη βόρεια πλευρά του Μεσσηνιακού Κόλπου δείχνει έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ

Καλή είναι σε γενικές γραμμές η κατάσταση στο Μεσσηνιακό Κόλπο, ενώ η μεγαλύτερη επιβάρυνση και υποβάθμιση καταγράφεται στο βόρειο τμήμα του και σε περιοχές με τουριστικές δραστηριότητες, κυρίως στα δυτικά του. Στα ποτάμια της Μεσσηνίας βρέθηκαν λιόζουμα και φυτοφάρμακα. Τα συμπεράσματα αυτά τονίστηκαν στη χθεσινή ημερίδα του ΕΛΚΕΘΕ για το ρόλο του Κέντρου στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έμφαση στη Μεσσηνία, που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Στην εκδήλωση σημειώθηκε ότι η Μεσσηνία έχει καταπληκτικό περιβάλλον και πως αποτελεί ανοιχτό μουσείο φυσικής ιστορίας.
Ο πρόεδρος και διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ Κώστας Συνολάκης ζήτησε την ανάπτυξη του γραφείου του Κέντρου στην Καλαμάτα σε περιβαλλοντικό κέντρο και παρατηρητήριο και τη μετεξέλιξή του σε περιφερειακό ερευνητικό πυλώνα. Στην εισήγησή του εκτίμησε ότι «οι πρόβολοι που έχουν μελετηθεί για την αντιδιαβρωτική προστασία των ακτών είναι ημίμετρα» και ανέφερε πως χρειάζεται μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και μεταξύ άλλων εμπλουτισμός της άμμου.
Ο Μεσσήνιος στην καταγωγή Κωνσταντίνος Γκρίτζαλης, ειδικός επιστήμονας του ΕΛΚΕΘΕ, που ενημέρωσε για την οικολογική κατάσταση των ποταμών στη Μεσσηνία, είπε ότι φαινόλες, λόγω λιόζουμων, βρέθηκαν στα ποτάμια και τον Ιούνιο και πως ανιχνεύτηκαν φυτοφάρμακα και νιτρικά. Παρατήρησε ότι στον ποταμό Αρι κοντά στο γήπεδο της Μικρομάνης η μικρή παροχή χειροτερεύει την κατάσταση. Είπε ότι υψηλές τιμές ολικού οργανικού άνθρακα βρέθηκαν στις εκβολές του Παμίσου και στο Δεσπότη, ενώ μίλησε για υπόγειους ρύπους που κατευθύνονται στα υπόγεια νερά και στο Μεσσηνιακό Κόλπο. Πληροφόρησε πως βρέθηκαν βοθρολύματα στον Αίπη (στη Νέα Κορώνη) τον Ιούνιο και δυναμίτης τον Ιανουάριο στον Πάμισο στον Αγιο Φλώρο, στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Αποκάλυψε ότι στον Πάμισο βρέθηκε καβούρι, σπάνιο είδος που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια μόνο στον Ατλαντικό. Παρατήρησε, επίσης, ότι βοηθάει ο Αγιος Φλώρος με τα καθαρά του νερά στην καλή εικόνα του Παμίσου, καθώς σ’ αυτόν πέφτουν ο Δεσπότης και η Μαυροζούμενα.
Η ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ Αλεξάνδρα Παυλίδου, που παρουσίασε τα αποτελέσματα του 5ετούς προγράμματος παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου, επεσήμανε ότι «η περιοχή του βόρειου κόλπου ξεχωρίζει, γιατί δέχεται τις περισσότερες πιέσεις από ξενοδοχεία, ποταμούς και το βιολογικό». Χαρακτήρισε γενικά
αρκετά καλή την ποιότητα της οικολογικής κατάστασης του κόλπου και είπε ότι τα αμμωνιακά άλατα έχουν αυξηθεί στο βόρειο τμήμα και σε περιοχές με τουριστική ανάπτυξη, όπως στο Πεταλίδι. Μίλησε για χαμηλές τιμές οξυγόνου στις εκβολές Παμίσου και ανέφερε πως «χρειάζεται παρακολούθηση. Δεν είναι τόσο αθώος ο Πάμισος στην εικόνα του Μεσσηνιακού».
Επεσήμανε ότι οι ακτές είναι εξαιρετικής ποιότητας, με πρόβλημα στον Αγιο Ανδρέα Λογγάς και σημείωσε πως «καταγράφηκε πολύ σημαντική βελτίωση στη Στούπα, μικρή υποβάθμιση στο Πεταλίδι. Κανένας σταθμός όμως κάτω από μέτρια κατάσταση. Υποβάθμιση, επίσης, στο βιολογικό μικρή υποβάθμιση στο δυτικό τμήμα του κόλπου και βελτίωση στο ανατολικό (Μαντίνεια κ.λπ.)». Παρατήρησε ότι «δέχεται πολλές πιέσεις το σύστημα του Μεσσηνιακού. Επιχειρήσεις βρίσκονται πάνω στα ποτάμια και τα λύματα μέσω αυτών πηγαίνουν στη θάλασσα. Και το 80% των επιχειρήσεων είναι ελαιοτριβεία». Ανέφερε ότι λιπάσματα και φυτοφάρμακα καταλήγουν στο Μεσσηνιακό από τα ποτάμια κι εκτίμησε πως επηρεάζουν οι τουριστικές δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές.
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας Βασίλης Δικαιουλάκος, που επεσήμανε ότι «ο Μεσσηνιακός Κόλπος είναι μια άλλη γειτονιά της πόλης μας» πρότεινε εθνικό θαλάσσιο πάρκο μεσσηνιακών Οινουσσών και ανάδειξη των υποθαλάσσιων αρχαιολογικών ευρημάτων στη Μεθώνη και στον όρμο του Ναβαρίνου.
Χαιρετισμούς στην ημερίδα απηύθυναν ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Αλευράς, ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας Νίκος Μπασακίδης (ως εκπρόσωπος του δημάρχου), οι δήμαρχοι Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος και Δυτικής Μάνης Δημήτρης Γιαννημάρας, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πύλου Παύλος Φιλόπουλος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Γιώργος Πουλοκέφαλος, οι βουλευτές Δημήτρης Κουσελάς και Νάντια Γιαννακοπούλου, ο πρώην πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ Γιώργος Χρόνης και ο πρόεδρος και διευθυντής του Κέντρου Κώστας Συνολάκης, ενώ μήνυμα έστειλε ο βουλευτής Οδυσσέας Βουδούρης.