Περιβαλλοντική προστασία και αειφόρος ανάπτυξη της κοιλάδας του ποταμού Πάμισου

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2008 – 2010

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού για τον Νομό, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας και οι Δημοτικές Αρχές στις οποίες υπάγεται διοικητικά η ευρύτερη παραποτάμια περιοχή της κοιλάδας του ποταμού Πάμισου, έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής αυτής.

Οι βασικές όσο και συγκλίνουσες θέσεις των τοπικών Αρχών και της Ν.Α. Μεσσηνίας σχετικά με την αναπτυξιακή προοπτική της κοιλάδας του Πάμισου, συσχετίζουν την προστασία και ορθολογικότερη διαχείριση του περιβαλλοντικού πλούτου των τοπικών οικοσυστημάτων με τη δημιουργία και αξιοποίηση δομών προσανατολισμένων κυρίως στην παροχή υπηρεσιών τουρισμού και πολιτισμού, κλάδων που ενισχύουν σημαντικά την τοπική οικονομία στον Νομό Μεσσηνίας.

Με την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας της περιοχής, κυρίως μέσω της λήψης μέτρων για την ανάσχεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, εκτιμάται ότι οι διάφοροι επιμέρους στόχοι του αναπτυξιακού σχεδιασμού (αειφορία των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας, ενίσχυση του τουριστικού κλάδου, δυνατότητα ευρείας απολαβής τουριστικών υπηρεσιών, αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ποικιλία ωφελειών για τις τοπικές κοινότητες) θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο σε ολόκληρο τον Νομό.

Ωστόσο, η προφανής δυσχέρεια στην προσπάθεια επίτευξης των παράλληλων στόχων της περιβαλλοντικής αειφορίας και της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή απαιτούν ουσιαστική προετοιμασία και προσεκτικό σχεδιασμό των διαφόρων παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το εγχείρημα αυτό, έτσι ώστε η αειφόρος ανάπτυξη στην περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή του ποταμού Πάμισου να καταστεί εφικτή και να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Διαχείριση λυματολάσπης και κομποστοποίηση στην ΜΟΛΑΚ

17.4.10

Κοινή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθές, στο Δήμο Καλαμάτας μεταξύ των μελών της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ με αντικείμενο την κομποστοποίηση της λυματολάσπης της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι εξειδικευμένοι επιστήμονες κ. Μανιός Θρασύβουλος, καθηγητής του ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης και ο Π. Κάτσαρης γεωπόνος, ερευνητής του Ε.Ι.ΑΓ.Α. Εκ μέρους των κατοίκων συμμετείχε ο κ. Δ. Τσίχλης.
Αποφασίστηκε να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, με ευθύνη της ΔΕΥΑΚ η οποία θα έχει συντονιστικό ρόλο με στόχο την πιλοτική εφαρμογή κομποστοποίησης λυματολάσπης στο βιοαντιδραστήρα της ΜΟΛΑΚ.